دانلود تحقیق در مورد مهارت های بازاریابی، هم افزایی، نام تجاری، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

گویا (برند مادر : جی ال ایکس)
تولید کننده تلفن همراه
گوشی+ (2680k2) +جی ال ایکس

برند شرکتی + برند محصولی
بانک کشاورزی
بانکداری
کارت مهرگستر جوان ، طرح حمایتی حضرت زینب ، طرح دختران آفتاب

شرکت ارج
لوازم خانگی
یخچال دیجیتالی مدل صدف12 ارج، لباسشویی ارج

شرکت گلستان
محصولات غذایی خانوار
گلستان(چای ، برنج،پسته و…) ، هاتی کارا (ادویه ، برنج،غذای نیمه اماده و…) ، پردیس(برنج (باسماتی ،هاشمی 5 کیلویی ،طارماتی) ،پسته ، قند و شکر و…)

استفاده ترکیبی از برند شرکتی و برند محصولی
شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو(برند مادر : گلرنگ)
مواد غذایی ،شوینده ، بهداشتی و آرایشی
زیتون اویلا ،مایع سفید کننده گلرنگ ، شامپو اوه
اتحاد برندها
اتحاد بر پایه ترکیبات
پارس خودرو
خودروسازی
ال نود(فرمول ساخت از فرانسه )
برچسب خصوصی
برند خرده فروشی
اتکا
فروشگاه زنجیره ای
شکر اتکا

خصوصیات هر دسته از معماری های برند

در این مرحله ، مبتنی بر پارامترهای زیر هر کدام از معماری های برند را مورد بررسی قرار می دهیم:
• هدف برند
• هویت برند
• محدوده برند
o تعداد برند
o تعداد خط محصول
o تعداد طبقه محصول
• رقابت در درون سبد برند
• نوع برند
• تشابه برند / بازار
• مشخصات بازار
• مشخصات شرکت

جدول (2-9) : خصوصیات هر دسته از معماری ها

مشخصات شرکت
مشخصات بازار
تشابه برند/بازار
نوع برند
رقابت درون برند
تعداد طبقه محصول
تعداد خط محصول
تعداد برند
هویت برند
هدف گذاری برند
گونه برند
دسته برند
منابع و مهارت های بازاریابی بالا- به دنبال صرفه جویی مقیاس و هزینه گرایی
نیازهای نسبتا همگون/ بازار نسبتا یک دست
هردو مشابه
استراتژیک/ گاو شیرده
ندارد
محدود/ گسترده
محدود/ گسترده
محدود
قابل تعمیم
هم افزایی – شفافیت-برند قوی
نام شرکت به عنوان برند
برند شرکتی
منابع و مهارت های بازاریابی بالا- به دنبال صرفه جویی مقیاس و هزینه گرایی
نیازهای نسبتا همگون/ بازار نسبتا یک دست
هردو مشابه
استراتژیک /گاو شیرده
ندارد
محدود/ گسترده
محدود/ گسترده
محدود
قابل تعمیم
هم افزایی – شفافیت-برند قوی
برند مادر

منابع و مهارت های بازاریابی بالا- به دنبال صرفه جویی مقیاس و هزینه گرایی
نیازهای نسبتا همگون/ بازار نسبتا یک دست
هردو مشابه
استراتژیک/گاو شیرده
ندارد
محدود/ گسترده
محدود/ گسترده
محدود تا نسبتا گسترده
قابل تعمیم
هم افزایی – شفافیت-برند قوی
برند خانه ای

منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا- به دنبال صرفه جویی مقیاس و هزینه گرایی
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
هردو مشابه
استراتژیک/گاو شیرده
دارد/ندارد
محدود/ گسترده
محدود/ گسترده
محدود تا نسبتا گسترده
قابل تعمیم
هم افزایی – شفافیت-برند قوی
برند شرکتی +توضیح دهنده

منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا-منابع کافی مالی جهت سرمایه گذاری
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
هردو متفاوت
گاو شیرده /مهاجم/گلوله نقره ای
دارد/ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
مشخص و محدود
اهرم سازی
به ازای هر محصول یک برند
برند محصولی
منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا-منابع کافی مالی جهت سرمایه گذاری
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
هردو متفاوت
گاو شیرده /مهاجم/گلوله نقره ای
دارد/ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
مشخص و محدود
اهرم سازی
نام تجاری محصول + توضیح دهنده

منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا-منابع کافی مالی جهت سرمایه گذاری
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی/پذیرش و خرید محصول کند
برند مشابه/ بازار متفاوت
گاو شیرده / استراتژیک
ندارد
نسبتا گسترده
نسبتا گسترده
نسبتا گسترده
تا حدودی قابل تعمیم
ارتباط/ برند قوی
برند شرکتی + نام تجاری محصول
برند ترکیبی
منابع و مهارت های بازاریابی بالا- به دنبال صرفه جویی مقیاس و هزینه گرایی
نیازهای نسبتا همگون/ بازار نسبتا یک دست
هردو مشابه
گاو شیرده / استراتژیک
ندارد
محدود
محدود
محدود
قابل تعمیم
ارتباط/ برند قوی
نام شرکت +برند مادر

منابع و مهارت های بازاریابی بالا- به دنبال صرفه جویی مقیاس و هزینه گرایی
نیازهای نسبتا همگون/ بازار نسبتا یک دست
هردومشابه
گاو شیرده / استراتژیک
ندارد
محدود
محدود
محدود
قابل تعمیم
ارتباط/ برند قوی
نام شرکت +برند خانه ای

منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا- منابع کافی مالی جهت سرمایه گذاری/ ایجاد ظرفیت زودتر از افزایش تقاضای اولیه
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی/پذیرش و خرید محصول کند
برند متفاوت /بازار مشابه
برند مشابه / بازارمتفاوت
مهاجم/ گلوله نقره ای
ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
تا حدودی قابل تعمیم
ارتباط/ برند قوی/شفافیت
نام تجاری محصول +توضیح دهنده+نام شرکتی

منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا-منابع کافی مالی جهت سرمایه گذاری/ ایجاد ظرفیت زودتر از افزایش تقاضای اولیه
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی/پذیرش و خرید محصول کند
برند متفاوت/ بازار مشابه
مهاجم/ گلوله نقره ای
ندارد
محدود
محدود
محدود
تا حدودی قابل تعمیم
ارتباط/ برند قوی/شفافیت
ترکیب لفظی نام شرکتی و نام تجاری محصول

منابع و مهارت های بازاریابی و مهندسی محصول بالا-منابع کافی مالی جهت سرمایه گذاری /ایجاد ظرفیت زودتر از افزایش تقاضای اولیه
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی/پذیرش و خرید محصول کند
برند متفاوت /بازار مشابه
مهاجم/ گلوله نقره ای
ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
تا حدودی قابل تعمیم
ارتباط/ برند قوی/شفافیت
یک خط محصول + نام شرکتی

استفاده از منابع و امکانات شرکت دیگر/به اشتراک گذاشتن قوت های خود
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
برند متفاوت/بازار متفاوت
استراتژیک
دارد/ ندارد
محدود
محدود
محدود
قابل تعمیم
هم افزایی/ اهرم سازی
برند مشارکتی
اتحاد میان برندها
استفاده از منابع و امکانات شرکت دیگر/به اشتراک گذاشتن قوت های خود
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
برند متفاوت/بازار متفاوت
استراتژیک/گاوشیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
مشخص و محدود
هم افزایی/ برند قوی
برند بر اتحاد پایه ترکیبات

شرکت در مرحله افول بازار/تلاش برای حداکثر کردن سهم بازار و خرج از بازار
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
برند متفاوت/بازار متفاوت
مهاجم/ گاو شیرده
دارد/ ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
قابل تعمیم
اهرم سازی
برچسب خرده فروش
برچسب خصوصی
شرکت در مرحله افول بازار/تلاش برای حداکثر کردن سهم بازار و خرج از بازار
نیازهای متفاوت /بازارهای چند بخشی
برند متفاوت/بازار متفاوت
مهاجم / گاوشیرده
دارد / ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
قابل تعمیم
اهرم سازی
ترکیبی از برند خرده فروش و تولیدکننده

ارتباط بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند
نهایتا و با توجه به مطالبی که عنوان شد ارتباط بین استراتژی های بازاریابی هر مرحله از چرخه عمر بازار و معماری متناسب برای آن استخراج می شود

جدول (2-10) : معماری برای هریک از استراتژی های بازاریابی

نوع معماری
تشابه برند /بازار
نوع برند
رقابت درون سبد
تعداد طبقه محصول
تعداد خط محصول
تعداد برند
استراتژی
نوع شرکت
مرحله عمر بازار
برند محصولی / ترکیبی/ اتحاد برندها
هر دو متفاوت / بازار متفاوت و برند مشابه
استراتژیک
ندارد
محدود
محدود
محدود
نفوذ در بازار انبوه
پیشگام
ورود
برند محصولی/ ترکیبی
هر دو متفاوت / بازار متفاوت و برند مشابه
استراتژیک
ندارد
محدود
محدود
محدود
نفوذ در بازار خاص

برند محصولی
هر دو متفاوت
گاو شیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
نفوذ موقتی در بازار و عقب نشینی سریع از آن

برند شرکتی/ ترکیبی
هردومشابه /بازارمشابه و برند متفاوت
استراتژیک / گاو شیرده / مهاجم
دارد / ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
دژ یا دفاع از موقعیت
پیشگام
رشد
برند شرکتی / ترکیبی
هر دو مشابه / بازارمشابه و برند متفاوت
استراتژیک / گلوله نقره ای
ندارد
محدود
گسترده
گسترده
مهاجم یا هجوم کاذب

برند شرکتی
هردومشابه
استراتژیک / گلوله نقره ای
ندارد
محدود
محدود
محدود
مقابله

برند محصولی / برند ترکیبی
هردو متفاوت / هردو مشابه/بازار متفاوت و برند مشابه/بازار مشابه و برند متفاوت
استراتژیک / گاو شیرده / مهاجم
دارد /ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
توسعه بازار

برند شرکتی
هردومشابه
استراتژیک / گاو شیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
انقباض (عقب نشینی استراتژیک)

برند شرکتی
هر دو مشابه
استراتژیک / گاو شیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
حمله مستقیم
پیرو

برند محصولی / ترکیبی
هردومشابه/بازار مشابه و برند متفاوت
استراتژیک/گاو شیرده
ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
جهش بلند

برند ترکیبی/ اتحاد برندها
هردومشابه/بازار متفاوت و برند مشابه
استراتژیک/ گاو شیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
حمله یا هجوم کاذب

برند محصولی/ اتحاد برندها
بازار متفاوت و برند مشابه/ هر دو متفاوت
استراتژیک/ گاو شیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
محاصره

برند ترکیبی
هردومتفاوت/ بازار مشابه و برند متفاوت
گاو شیرده/گلوله نقره ای
ندارد
محدود
محدود
محدود
حمله چریکی

برند ترکیبی
هردومشابه/بازار متفاوت و برند مشابه
استراتژیک/گاوشیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
افزایش نفوذ
پیشگام
بلوغ
برند ترکیبی/ اتحاد برندها
هردومشابه/ بازار متفاوت و برند مشابه
گاو شیرده/ گلوله نقره ای
ندارد
محدود
محدود
محدود
افزایش میزان استفاده

برند محصولی
هردو متفاوت/ برند مشابه و بازار متفاوت
گاو شیرده/ مهاجم/ گلوله نقره ای
دارد/ندارد
گسترده
گسترده
گسترده
توسعه بازار

برچسب خصوصیمحدود
محدود
محدود
برداشت
پیشگام
افول
برچسب خصوصیمحدود
محدود
محدود
حفظ

برند محصولی
هردو متفاوت/ برند مشابه و بازار متفاوت
گاو شیرده
ندارد
محدود
محدود
محدود
بازمانده سود آور

برچسب خصوصیمحدود
محدود
محدود
بازار بسیار خاص

فصل سوم : روش تحقیق

تعریف روش تحقیق
به روش ها يا تكنيك‌هايي كه از طريق آن محقق به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پردازد، روش تحقيق گفته مي‌شود.
طرح اولیه تحقیق
تصویری از چگونگی انجام دادن تحقیق را نشان می دهد.عناصر طرح اولیه تحقیق عبارتنداز :
• بیان مسئله : تحقیق به دنبال ارائه راه حل برای چه مسأله ای انجام می شود و ابعاد گوناگون مسأله چگونه است ؟
• سوابق و ادبیات تحقیق : در این قسمت خلاصه ای از تحقیقات قبلی مرتبط با موضوع تحقیق نوشته می شود.
• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق چیست؟ انگیزه ها و ضرورت های خاص انجام آن کدامند؟نتایج احتمالی حاصل از تحقیق و سودمندی آن ها چیست؟تحقیق چه کمکی به گسترش دامنه علم یا حل مشکلات و مسائل زندگی بشر یا بهبود وضع زندگی انسان می کند؟
• اهداف انجام تحقیق : اهداف نظری ، کاربردی و توسعه ای تحقیق کدامند؟
• سوالات تحقیق : سوالات تحقیق بیان می کنند که محقق به دنبال پاسخ گویی به چه پرسش هایی است و در انتهای تحقیق به آن سوالات پاسخ داده می شود. ممکن است تحقیق دارای سوالات اصلی و فرعی باشد.
• الگوی مفهومی تحقیق :نشان دهنده نوع و جهت رابطه بین متغیرهاست.محقق این روابط را براساس نتایج تحقیقات قبلی استدلال کرده است
• فرضیه های تحقیق :فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه یا عالمانه ای درباره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ها و متغیرها که محقق را در تشخیص

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نام تجاری، بسط برند، تخصیص منابع، نفت و گاز Next Entries دانلود تحقیق در مورد متغیر مستقل، جامعه آماری، استراتژی ها، آزمون فرضیه