دانلود تحقیق در مورد مقصد گردشگری، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، طبیعت گردی

دانلود پایان نامه ارشد

مقابل رویدادها و رخدادهای غیر قابل انتظار داخلی و خارجی افزایش دهد(همان). در حال حاضر مهمترین دغدغه اکثر سازمان ها ، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی ، تضمین نماید. برنامه ریزی استراتژیک ابزاری را در اختیار سازمان ها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند(امینی وخبازباویل 19:88).
فرایند های مدیریتی ، به لحاظ تاریخی ، از پایان جنگ جهانی دوم بسیار پیچیده تر شده است . این پیچیدگی بازتاب رشد فزاینده رقابت ، درگیری بیشتر در اقتصاد و تجارت بین المللی است. فرایند های مذکور در دهه 1970 بسیار پیشرفت کردند . مفاهیم و ابزارهایی مانند : “طرح های بلند مدت” ، “مدیریت سرمایه گذاری جدید” ، “طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی” و” سیاست بازر گانی” مورد توجه جدی قرار گرفت که از جمع بندی وادغام همه این فرایند ها ، مدیریت راهبردی حاصل گردید(رابینسون،1387). اندیشمندان دلایل متعددی را در خصوص ضرورت اجرای مدیریت راهبردی در سازمان ها بر شمردند ازجمله موارد زیر:
• تغییرات و تحولات جهان امروز
• ریسک رو به افزایش خطاها
• هزینه بالای اشتباهات
• معضلات اقتصادی
• کمبود منابع
• نیاز دولت ها به افزایش منابع درامدی
• کاهش وابستگی به درامدهای حاصل از صادرات مواد اولیه مانند نفت (اعرابی وشیرخانی،38:88).
مدیریت راهبردی از چهار عنصر تشکیل شده است: 1/ بررسی محیطی 2/ تدوین راهبرد 3/ اجرای راهبرد 4/ ارزیابی و کنترل .در بررسی محیطی هم محیط خارجی به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و هم محیط داخلی به منظور کشف نقاط قوت و ضعف تحلیل می شود تا عواملی که در آینده سازمان بیشترین تاثیر را دارد شناسایی شوند به این عوامل اصطلاحا عوامل استراتژیک گویند. برای مدیریت موثر این عوامل نیاز به طراحی طرح های بلند مدتی داریم که تدوین استراتژی نامیده می شود(همان). در این پایان نامه نیز تمرکز اصلی بر دوعنصر بررسی محیطی وتدوین راهبرد از عناصرمدیریت راهبردی می باشد. از آنجایی که صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا ، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است ، به طوری که بر اساس پیش بینی انجام شده ای توسط سازمان جهانی جهانگردی ، در سال 2020 ، حدود یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون نفر به گردشگری خواهند پرداخت و درآمد های ناشی از گردشگری بین المللی در این سال به یک و نیم تریلیون دلار خواهد رسید ، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیران اجرایی قرار گرفته است . از اینرو رقابت شدیدی در این میان بوجود آمده است که تاثیر تغییرات پر شتاب محیط بر آن ، اهمیت توجه به تدوین راهبردها را برای موفقیت کشورها در امر گردشگری دو چندان می کند(همان) . باشد که این پایان نامه بتواند قدمی موثر در پیشبرد صنعت گردشگری کشور داشته باشد.
3-1- گزاره های تحقیق
1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی
الف : سوال اصلی
1 / مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران کدام اند؟
ب :سوال های فرعی
برای رسیدن به سوال اصلی سوالات فرعی زیر در نظر گرفته شده است:
1) نقاط قوت شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری کدام اند؟
2) نقاط ضعف شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری کدام اند؟
3) فرصت های محیطی شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری کدام اند؟
4) تهدیدهای محیطی شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری کدام اند؟
2-1-3- فرضیه تحقیق
مناسب ترین راهبردها برای توسعه مقصد گردشگری شهر تهران ، راهبردهای تهاجمی می باشند.

4-1- هدف های تحقیق
1/ معرفی مفاهیم نظری چارچوب جامع تدوین استراتژی
2/معرفی راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران
3/ شناسایی نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری
5-1 – قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق ، شهر تهران می باشد.
2-5-1- قلمرو زمانی تحقیق
بازه یک ساله 1390
6-1- روش شناسی تحقیق
1-6-1- نوع تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش های توسعه ای به حساب می آید و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی است. روش تجزیه و تحلیل نیز، توصیفی و تحلیلی می باشد
2-6-1- روشهای گردآوری داده ها
دراین تحقیق،برای گرداوری داده ها از روش های کتابخانه ای،اسنادی و میدانی در کنار هم استفاده می شود که ابزار مطالعات میدانی، پرسشنامه و مصاحبه می باشد و مطالعات کتابخانه ای واسنادی موارد زیر را شامل می شود:
• کتب داخلی و خارجی (E-BOOK دانشگاه علامه طباطبایی )
• مقالات داخلی و خارجی
• پایان نامه های مرتبط
• آمار ، کتب، مقالات و پژوهش های ارائه شده سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حوزه گردشگری تهران
3-6-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
نمونه گیری گلوله برفی مورد استفاده قرار می گیرد.
حجم نمونه برای شناسایی عوامل استراتژیک و رتبه بندی این عوامل 40 نفر می باشد
4-6-1- روشهای تحلیل داده ها
در این پایان نامه از روش دلفی و آمار توصیفی و روش های استنباطی آمار به فراخور نیاز برای تحلیل داده ها استفاده می شود. همچنین جهت ارایه راهکارهای مدیریتی و تدوین استراتژی مدل فرد . آر. دیوید درنظرگرفته شده است.علت گزینش این مدل علاوه برجامعیت،سهولت کاربردودقت دراستخراج نتایج حاصله ازآن بوده است(اعرابی وشیرخانی،38:88).این مدل مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف(عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها(عوامل خارجی) می باشد. که حاصل آن به صورت جداول خلاصه تجزبه و تحلیل عوامل داخلی(IFAS)1 و خارجی2(EFAS)، ماتریسSOWT ،ماتریس EI ارایه می گردد.این یافته ها برای تجزیه و تحلیل نهایی بصورت جدول برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) نمایش داده می شود و نتایج نهایی به عنوان بهترین راهبردها ارایه می گردد. فرایند تدوین استراتژی در زیر نمایش داده شده است.
جدول 1- 1. چارچوب جامع تدوین استراتژی
مرحله ی شروع
تعیین مأموریت و تهیه ی بیانیه مأموریت سازمان
مرحله ی ورودی
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
مرحله ی تطبیق یا مقایسه
ماتریس سوات
ماتریس داخلی و خارجی
مرحله ی تصمیم گیری
ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی
] منبع : اعرابی ، 1389 ، ص 8 [

7-1- پیشینه تحقیق
منشا و مبدا تحلیل SWOT به دهه 1960 بر می گردد و آنرا به آلپرت هومپری نسبت می دهند که یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه استانفورد در دهه های 1960 و 1970 انجام داده است . این روش نتیجه مستقیم مدل دانشکده تجاری هاروارد است(خورشید و رنجبر،21:89). قلمرو ماتریس SWOT وسیع و گسترده است و در قالب یک چارچوب مفهومی برای تحلیل های سیستمی محسوب می شود . در کل می توان گفت : این روش ،روش موفقی در سراسر دنیا بوده و دارای پایه علمی قوی می باشد . مدیریت طبیعت گردی با تکنیک سوات روشی نسبتا نوین می باشد که در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است مانند : مناطق جنگلی villagers در ترکیه ، جنگل های شمال غرب روسیه و جنگل های مرکزی در سایت ویکتوریا در استرالیا ( نیلسون ،2004: 84 ) .
این روش در ایران در زمینه توریسم بخصوص بعد طبیعت گردی تقریبا نوپا است که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1/ در سال 1387 دکتر احمد نوحه گر و دکتر محمد مهدی حسین زاده به ارزیابی قابلیت های طبیعت گردی جزیره قشم با استفاده از مدل مدیریت استراتژیک سوات پرداختند . در این بررسی استراتژی wo5 با بیشترین امتیاز 36/16 نمایانگر بهترین استراتژی با عنوان ” حداکثر استفاده اقتصادی از ورود طبیعت گردها در فصول مناسب با حفظ ارزش های جزیره “شناخته شد .
2/ در سال 1388 عوامل موثر بر گسترش گردشگری در چابهار با استفاده از مدل سوات توسط اقایان عیسی ابراهیم زاده و عبدالله آقاسی زاده بررسی شد و نتیجه بیانگر این بود که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری و فرصت هایی مانند وجود جاذبه های ورزشی –تفریحی، سواحل شنی و جاذبه های طبیعی بدلیل تعدد تصمیم گیران ، مسایل مدیریتی ، کمبود زیر ساخت ها و ضعف تبلیغات، در دستیابی به اهداف با مشکل روبرو می باشند.
3/ دکتر عزت الله مافی و مهدی سقایی در سال 1386 به تحلیل مدیریت گردشگری توسط مدل MS-SWOT که ترکیبی از مدل SWOT با مدل MADM است پرداختند. در این بررسی که بصورت مطالعه موردی کلانشهر مشهد انجام گرفت به شناسایی نحوه عملکرد سه سازمان مرتبط با گردشگری پرداخته شد . براساس نتایج بدست آمده تنها سازمان با عملکرد مثبت در زمینه مدیریت گردشگری ، شهرداری مشهد می باشد و سازمان میراث فرهنگی و آستان قدس رضوی در این زمینه ضعیف عمل کردند و با چالش ها و تهدیدهای برون سیستمی روبرو بوده اند .
4/ در سال 1388 آقایان مهدی زند بصیری ، هدایت غضنفری ، اصغر سپهوند و پرویز فاتحی ، مدیریت سنتی جنگل های زاگرس را با استفاده از مدل سوات به صورت مطالعه موردی ، حوزه آبخیز قلعه گل استان لرستان ، تحلیل کردند. در نتایج این پژوهش نشان داده شد که استفاده از نیروی انسانی محلی در مدیریت جنگل ، بزرگترین نقطه قوت مدیریت سنتی است. بزرگترین نقطه ضعف ، آموزش ناکافی مردم محلی در رابطه با مسایل زیست محیطی، مشارکت مردم محلی در طرح های جنگل داری بزرگترین فرصت و مهم ترین تهدید تصمیم سازی نامناسب مدیریت اجرایی جنگل های زاگرس می باشد.
5/ دکتر بیژن رحمانی ، مجید شمس و ساناز حاتمی فر در سال 1389 از مدل سوات در امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر ملایر استفاده کردند. نتیجه پژوهش نشان داد که بدلیل وجود جاذبه های گردشگری و ارزش های فرهنگی ،این شهر می تواند پذیرای جمع کثیری از گردشگران داخلی و خارجی باشد و امکان اشتغال و کسب درامد را برای ساکنین فراهم آورد.
6/ دکتر بهروز سبحانی در سال 1389 به شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل پرداخت. طبق این بررسی بهترین نقطه قوت وجود هوای خنک و امکان طبیعت گردی در مردادماه می باشد و نبود مکان اقامتی بیش از یک روز ، بهداشتی نبودن آبهای گرم و نبود پارکینگ را از نقاط ضعف به شمار اورد.
ومی توان به موارد زیر به عنوان کاربرد سوات در گردشگری، خارج از کشور ایران اشاره کرد:
1/ در سال 2008 در زمینه گردشگری پزشکی در کشور هند بررسی هایی بوسیله مدل سوات انجام شد . نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که گردشگران پزشکی از مناطق توسعه یافته و پیشرفته مثل آمریکا و اروپا به کشورهای در حال توسعه مثل هند و تایلند و فیلیپین بدلیل منافعی مانند هزینه کم درمان ، بسیار سفر می کنند . استراتژی های تدوین شده کشور هند جهت افزایش منافع حاصل از این امر از قرار زیر بوده است:

افزایش نقش دولت جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیر ساخت ها و تجهیزات گردشگری پزشکی
• کاهش فرایند گرفتن ویزا
• افزایش پروازها به کشور هند
• پیشرفت خدمات بهداشتی
• جلب نظر FDI
• سیاست دادن وام با بهره کم به سرمایه گذاران
2/ در سال 2006 با استفاده از مدل سوات وضعیت حال وآینده گردشگری شهری در کشور ترکیه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که کشور ترکیه اگر چه دارای پتانسیل های فراوان و مهم در زمینه گردشگری شهری می باشد ولی سرمایه گذاری و تبلیغات آن در مقایسه با مقصد های گردشگری مهم کشورهای مدیترانه ناکافی می باشد. اگر کشور ترکیه سیاست های صحیح و همگام با تغییرات محیطی را بکار ببرد ، می تواند به یکی از مهمترین مراکز گردشگری شهری دنیا تبدیل شود .

8-1- نقشه راه
مراحل وگام های مهم در این تحقیق به ترتیب عبارت اند از :
1/ مطالعه کتب، پایان نامه ها و اسناد مرتبط جهت شناسایی عوامل استراتژیک
2/ شناسایی ورتبه بندی عوامل استراتژیک با استفاده از روش دلفی
3/ ترسیم ماتریس هایIE ، EFE، IFE ، SWOT، QSPM
4/ بیان نتایج و پیشنهادات

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحا

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک، مقصد گردشگری، توزیع فراوانی، صنعت گردشگری Next Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی ها، صنعت گردشگری، اجرای استراتژی، توسعه پایدار