دانلود تحقیق در مورد مقایسات زوجی، سلسله مراتب، گردشگری مذهبی، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

ت خوانی که در فصل ششم با عنوان “سیاست گذاری و گردشگری، کشورها چگونه گردشگری را در سطح ملی برنامه ریزی می کنند؟”در مورد ملاحظات سیاسی گردشگری و برنامه ریزی ساختاری، اهمیت سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری، مطالعات تطبیقی ملی گردشگری کشورها و جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه تطبیقی برنامه ریزی گردشگری کشورها بحث شده است.

پورمحمود بابلی، علی (1378)، در پایانامه خود با عنوان بررسی راهکارهای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در گردشگری ایران، مزایا و موانع آن را بیان می نماید امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی پر درآمد و اشتغال زا در سطح جهانی به اهمیت زیادی دست پیدا کرده است و این نیز در آینده دو چندان خواهد شد و گردشگری بر طبق آمار جهانی بیش از 10 درصد سهم تولید ناخالص دنیا را از آن خود کرده است و این سهم نیز به طور فزاینده ای در حال افزایش است. محقق می گوید ایران ما با داشتن جاذبه های فراوان گردشگری و تاریخی چند هزار ساله دارای امکانات بسیاری است که می تواند در زمینه گردشگری از دیگران سرآمد باشد. این تحقیق به بررسی عوامل مناسبی در این ارتباط ارائه نموده است و به این منظور از روش سنجش مخاطب استفاده شده است و با توزیع پرسشنامه بین افراد نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و در پایان به ذکر موا نع و اهداف و توصیه ها پیرامون موضوع تحقیق پرداخته است.

شعرباف جوان، مهدی (1388) در پایانامه خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر جذب توریست در شهر مشهد به بررسی و ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا گردشگری جهت توسعه پایدار پرداخته و همچنین به بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگری و ارتباط بین تبلیغات گردشگری و جذب گردشگر، قیمت و جذب گردشگری، امکانات و جذب گردشگر و …. پرداخته و عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر بر جذب گردشگر را مورد کنکاش قرار داده است.

صباغ، فرهاد (1388) در پایانامه خود تحت عنوان بررسی میزان وفاداری جهانگردان خارجی نسبت به مشهد و تعیین عوامل موثر بر آن بدنبال بررسی وضعیت خدمات و محصولات ارائه شده به گردشگران و میزان رضایت مندی اینها از این خدمات پرداخته بنابراین این تحقیق به دنبال پیدا کرددن این رابطه و نوع آن نیز بوده همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه خطی و مستقیمی مابین متغیر های مورد نظر در شهر مشهد وجود دارد بخصوص این مطالعه نشان می دهد که تصویر ذهنی جهانگردان از شهر مشهد مهمترین عامل موثر در میزان وفاداری آنها محسوب می شود. این تصویر ذهنی در مجموع برای شهر مشهد تقریبا مساعد ارزیابی شد.

پرنده، یاسمن (1392)، در پایانامه خود با عنوان بررسی و نقش و جایگاه حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در کلان شهر مشهد مزایا و موانع آن را بیان می نماید و به نقش غیر قابل انکار حمل ونقل هوایی در توسعه گردشگری بین اللملی آن را به یک متغیر تأثیرگذار در توسعه محصول گردشگری در یک مکان بدل نموده در این پژوهش به بررسی عوامل مناسب در رابطه با جایگاه حمل ونقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در ابعاد خارجی مورد توجه قرار داده و از آنجا که بیش از 75 درصد گردشگران خارجی مشهد از طریق حمل ونقل هوایی جابجا می شوند به منظور بررسی از روش سنجش مخاطب استفاده شده است و با توزیع پرسشنامه بین افراد نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و به ذکر موانع و اهداف و توصیه ها پیرامون موضوع تحقیق پرداخته است.

عزت الله مافی،مهدی سقایی(1388)در مقاله خود تحت عنوان بررسی گردشگری در کلان شهر مذهبی مشهد پرداخته که در جمع بندی این پژوهش به بررسی چارچوب های شهر زائر و مجاوربا افزایش کیفیت تجربه گردشگری با موازات عدم تداخل توسعه شهری برسی قرار داده اند.

ابراهیم زاده عیسی و همکارانش (1390) در مقاله خود با عنوان برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تاکید برگردشگری مذهبی قم، که به بررسی اولویت استراتژی های برنامه ریزی گردشگری مذهبی قم از طریق تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی موثر بر گردشگری که به بررسی ظرفیت های موجود در گردشگری مذهبی و قابلیت استفاده از جاذبه های مذهبی،تاریخی و فرهنگی درکنار رشد و توسعه اقتصادی نگریسته است.

هوشگ زندی مهر (1386) در پروژه خود تحت عنوان بررسی وضعیت موجود صنعت توریسم در شیراز با توجه به نقش شهرداری در آن، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری در شیراز با توجه به نقش شهرداری در آن به شناخت نقاط ضعف و قوت فرصتها و مشکلات گردشگری پرداخته است. نتایج بدست آمده در جهت توسعه گردشگری ایجاد مدیریت هماهنگ گردشگری، بهره وری از فرصت های موجود شهر شیراز، کسب اعتبارات مالی و با زنده سازی عناصر گردشگری مجهور شیراز به عنوان پیشنهاد به شهرداری شیراز ارائه شده است.

7-1- روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی-تطبیقی بوده و از اسناد، کتب، مقالات فارسی و لاتین موجود در خصوص گردشگری و گردشگری مذهبی استفاده می شود، از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته برانیم از این روش استفاده کنیم، مطالعه تطبیقی عبارت است از نوعی روش بررسی که پدیده ها را در کنار هم می سنجد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه آنها را تجزیه و تحلیل می کند. مطالعه تطبیقی حداقل دو پدیده را برای بررسی بر می گزیند و به تمامی جوانب و وجوه آنها دقیقاُ می نگرد و به کمک متقیر ها آنها را نسبت به هم مقایسه می کند و نقاط تشابه و اختلافشان را می شناسد، اصولاُ مطالعه و تطبیق جایگاه محوری در اندیشه های بشری دارد و هسته روش شناختی روش علمی نیز هست. همچنین در این تحقیق با استفاده از روش AHP به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده درمطالعه تطبیقی این کلان شهرها وبررسی شاخص های مورد نظر استفاده می شود.

1-7-1- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فن AHP در تعیین اولویت هاي تحقیقاتی، روشی سلسله مراتبی است که اساس آن بر درخت سلسله مراتب نهفته است. بر اساس فن AHP هر موضوع تصمیم گیري دارای درختی است که سطح یک آن هدف3 و سطح آخر آن گزینه هاي رقیب4 خواهد بود.
سطوح بین سطح اول و سطح آخر شامل عوامل(معیار) است. چنانچه فرض کنیم سطح اول یک درخت تصمیم گیري موضوع تعیین اولویت هاي تحقیقاتی، تعیین بهترین اولویت تحقیقاتی باشد و در سطح آخر نیز محور (زمینه) هاي تحقیقاتی قرار گرفته باشد، سطح مابین را می توان معیار ها و شاخص هاي ارزیابی زمینه هاي تحقیقاتی تعریف کرد. بدین ترتیب، فرض کنید که برای تحقیقات n محور(زمینه) تحقیقاتی وجود دارد که می خواهیم آنها را با توجه به m معیار(شاخص) اولویت بندي نماییم. بر این اساس درخت سلسله مراتب به صورت شکل زیر قابل نمایش خواهد بود.
شکل 1-1 : درخت سلسله مراتب تصمیم در فن AHP

با ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم برای اولویت بندي زمینه هاي تحقیق، می توان فن AHP را برای استخراج فهرست اولویت هاي تحقیقاتی و ضریب اهمیت هر یک از زمینه ها، از بالاترین ضریب اهمیت تا کمترین ضریب استخراج کرد.
مرحله 1) مقایسات زوجی:
در فن AHP، باید زمینه تحقیقاتی را نسبت به تک تک معیارها مقایسه زوجی نمود. بدین ترتیب، m ماتریس n*n وجود خواهد داشت که نشان دهنده مقایسه دوبدوي گزینه هاي تحقیقاتی در سطح آخر خواهد بود. علاوه بر این m ماتریس، یک ماتریس m*m نیز باید به دست تصمیم گیرنده پر شود که بیانگر مقایسات زوجی شاخص هاي ارزیابی زمینه هاي تحقیقاتی نسبت به هدف در سطح 1 است. مقایسات زوجی در فن AHP باید برگرفته از طیف ساعتی باشد. این طیف دارای مقیاسی است که دامنه آن از «ترجیح مساوی» تا «بی نهایت مرجح» می باشد. چنانچه تصمیم گیرندگان بخواهند برای اولویت بندي تحقیقات، از فن AHP استفاده نمایند، باید از این طیف برای مقایسات زوجی استفاده کنند. طیف ساعتی عبارتند از:
جدول 1-1 : مقایسات زوجی طیف ساعتی
مقدار عددی
درجه اهمیت در مقایسات دو بدو
1
ترجیح یکسان
3
نسبتاً مرجح
5
قویاً مرجح
7
ترجیح بسیار قوي
9
بی اندازه مرجح

بدیهی است که در این مرحله (m+1 ) ماتریس بر اساس مقایسات زوجی به دست می آید که قطر آن 1 و پایین قطر، معکوس عناصر بالای قطر خواهد بود.
مرحله 2) استخراج ضرایب اهمیت ماتریس ها
در این مرحله، ابتدا ماتریس مقایسات زوجی، که از مرحله 1 استخراج شده است، بهنجار5 می شود. اگر اعداد به دست آمده از طیف ساعتی را a_ij بدانیم. ماتریس هاي بهنجار شده بر اساس رابطه زیر بدست می- آید.
r_ij=a_ij/(∑_(i=1)▒aij)) ) (j=1,2,3,…,m) (1-5(
که در آن:
مقدار ترجیح عامل iام به jام: a_ij مقدار به هنجار شده ترجیح عامل iام به jام، r_ij خواهد بود.
رابطه (5-1) بر این اصل استوار است که اولویت هاي تحقیقاتی را تصمیم گیرنده اي واحد انجام دهد.
ولی چنانچه بیش از یک تصمیم گیرنده در تعیین اولویت هاي تحقیقاتی نقش داشته باشند، ناچار باید به تلفیق تصمیمات اعضا گروه تصمیم گیرنده پرداخت. در چنین مواقعی، ابتدا ماتریس ترکیبی گروه به صورت زیر به دست می آید:
∏_(i=1)^n▒〖〖(a_ij^((1)))〗^(1/N) a_ij^‘ 〗 ) 5-2(
رابطه (5-2) نشان دهنده میانگین هندسی نظرهای مختلف اعضا گروه تصمیم گیرنده است که در آن فرض شده است:
مقدار ترجیح عامل iام به jام از نظر فرد Lام: a_ij^((1))
تعداد اعضای گروه تصمیم گیري: N
میانگین هندسی ترجیح عامل iام به jام: a_ij^‘
بدین ترتیب، رابطه (5-1) برای بهنجار کردن مقایسات زوجی گروه به شرح زیر تغییر می کند:
r_ij=(a_ij^‘)/(∑_(i=1)^n▒a_ij^‘ ) (j=1,2,3,…,m) ) 5-3(
که در آن:
با به دست آوردن ماتریس r_ij ضرایب اهمیت هر یک از گزینه ها و معیار به صورت زیر محاسبه می شود:
W_i=(∑_(j=1)^M▒r_ij )/n (j=1,2,3,…,m) ) )(5-4(
که در آن W_i نشان دهنده مقدار اهمیت عامل i در میان سایر عوامل خواهد بود.واضح است که رابطه (5-4)، اهمیت عامل i را در میان سایر عوامل هم سطح خود، نسب به یک عامل سطح بالاتر، نشان می دهد. حال برای استخراج ضریب اهمیت هر یک از زمینه هاي تحقیقاتی، با توجه به کلیه شاخص هاي ارزیابی، باید به مرحله (3) رفت:
مرحله 3 ) استخراج اولویت هاي تحقیقاتی
بر اساس رابطه (4) ضریب اهمیت هر یک از زمینه هاي تحقیقاتی در سطح 3 ، درخت سلسله مراتب اولویت هاي تحقیقاتی ، توجه به هر یک از معیار هاي سطح دو درخت، مشخص می شود. بنابر این، هر زمینه تحقیقاتی دارای m معیار است. همچنین به کمک همین رابطه می توان هر یک m معیار را نسبت به هم در راستای سطح 1 درخت مشخص کرد. بدین ترتیب، هر مقدار سطح 3 دارای مقدار وزنی در سطح 2 خواهد بود.
با استفاده از میانگین موزون می توان (m+1 ) بردار وزنی (که مجموع همه آنها مساوی است) را با هم تلفیق کرد. بدین ترتیب، یک بردار n*1 بدست می آید که مجموع آن مساوی 1، و ردیف هاي آن نشان دهنده ضریب اهمیت زمینه هاي تحقیقاتی است.
مرحله 4) محاسبه نرخ سازگاری
علّت اینکه در مرحله 1 (مقایسات زوجی) بر استفاده از طیف ساعتی تأکید شد، این است که استفاده از نرخ سازگاری برای بررسی درجه پایایی ماتریس هاي مقایسه عوامل است. برخی از اعضا گروه تصمیم گیري ممکن است تجربه و تخصص کافی براي پر کردن پرسشنامه مقایسه گزینه ها یا معیارها نداشته باشند. از این رو چنین افرادی باید از عضویت گروه حذف شوند. ساعتی معتقد است که هر ماتریس مقایسه باید از حداقل نرخ سازگاری برخوردار باشد که با استفاده از ریاضیات بردار ویژه6 قابل محاسبه است. گام هاي محاسبه نرخ سازگاری عبارت است از:
مرحله(4-1) محاسبه بردار حاصل جمع موزون7
WSV =A.W) )(5-5(
که در آن بردار ضرایب حاصل از هر ماتریس مقایسات زوجی است که از رابطه (5-4) W_i به دست می- آید و A ماتریس اولیه مقایسات زوجی است.
مرحله 4-2) محاسبه بردار سازگاری8
CV= WSV/W ))(5-6(
مرحله 4-3) محاسبه شاخص سازگاری
)(CI= (λ-1)/(N-1) )5-7(
که در آن n بیانگر ابعاد ماتریس است و بر اساس متوسط بردار سازگاری (CV ) به دست می آید.
نرخ

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد گردشگری مذهبی، کلان شهر مشهد، محصول گردشگری، جاذبه های گردشگری Next Entries دانلود تحقیق در مورد گونه شناسی، گردشگری مذهبی، توزیع درآمد، عدالت جغرافیایی