دانلود تحقیق در مورد معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

فراوانی انجام میدهد که این کار با رایانه و با کمک نرم افزار SPSS 16صورت گرفته است.
3-8-2 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
در تحلیل آمار استنباطی، همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی بهنام نمونه چگونه به گروه بزرگتری بهنام جامعه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرافزار SPSS 16 و LISREL 8.80و روشهای آزمون آماری آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف76، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و معادلات ساختاری انجام شده است.
3-8-3 تحلیل مدل معادلات ساختاری77 با نرمافزار LISREL 8.80
یکی از قویترین و مناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چندمتغیره است. زیرا ماهیت اینگونه موضوعات، چندمتغیره بوده و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته میشود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس78 یا مدلسازی علی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلیترین روشهای تجزیه و تحلیل ساختارهای دادههای پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل در قالب یک متغیر اصلی وجود دارد که میبایستی اثر آنها بر روی یک متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت مییابد.
3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاری
فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یکسری گامهایی است که به محقق توصیه میشود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از:
بیان مدل؛
تخمین مدل؛
اصلاح مدل؛
آزمون فرضیه؛
تفسیر مدل؛
ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی؛
در هر گام محقق باید در مورد، موارد زیر تصمیماتی را اتخاذ کند.
مدل چگونه ساخته شود؟
چه شاخصها و چه تعداد شاخص برای متغیرهای مکنون مورد نیاز است؟
چگونه میبایستی خطاهای اندازهگیری79را به طور جداگانهای اداره نمود؟
از چه نوع ماتریسی استفاده شود؟ (ناطق، 1385)
در ذیل هریک از مراحل به تفضیل شرح داده شده است:
3-8-5 مرحله بیان مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که میخواهد تخمین زده شود، شروع میشود. در سادهترین سطح مدل، یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها است. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اشکال مختلفی به خود میگیرند. برای مثال یک مدل در زمینه همبستگی عموماً روابط غیرجهتداری (دو طرفه) را بین دو متغیر نشان میدهد. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدلهایی را با روابط جهتدار بین متغیرها نشان میدهد (ناطق، 1385). این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود در مدل معادلات ساختاری است. زیرا هیچگونه تحلیلی صورت نمیگیرد مگر اینکه محقق ابتدا مدل خود را بیان کند. گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است:
ساخت یک مدل ساختاری فرضی: بیان یک مدل درواقع ترجمان یک تئوری به یکسری معادلات ساختاری (ریاضی) است. بنابراین بهتر است ابتدا نمودار مسیر را ترسیم کنیم و متغیرهای درونزا80 و برونزا81 و روابط علی بین این متغیرها را نشان دهیم.
انتخاب شاخصهای مشاهده شده برای متغیرهای مکنون: بعد از مشخص کردن متغیرهای مکنون درونزا و برونزا در این گام لازم است تا برای متغیرهای مکنون (متغیرهای مشاهده شده) شاخصهای مناسبی انتخاب و به آنها وصل شود. بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازهگیری متغیر مکنون استفاده شود که این کار براساس تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی صورت میگیرد.
ارزیابی حالت تعیین82 مدل: قبل از مرحله تخمین و بعد از مرحله بیان حتماً میبایستی حالت تعیین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. تعیین یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی برای به دستآوردن یک راهحل منحصر به فرد برای پارامترهای بیانشده در یک مدل میباشد (ناطق، 1385).

3-8-6 مرحله تخمین مدل
هنگامیکه یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی به دستآوردن تخمین‌های پارامترهای آزاد از روی مجموعهای از دادههای مشاهدهشده است.
این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی83ساخته میشود و با ماتریس کوواریانس دادههای مشاهدهشده مقایسه میگردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده84 میشود و این تکرارها تا جایی ادامه مییابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد. یعنی:
Data = Model + Residual
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است:
جمعآوری دادهها: در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روشهای تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخصهای ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر85 پیشنهاد نموده که همواره نسبت 10 به 1 بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که میبایستی تخمین زده شود، وجود داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر باتوجه به پارامترهای آزاد از یک نمونه 150 تایی استفاده گردیده است، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.
ساخت ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای اندازهگیری شده: بعد از بیان مدل و جمعآوری دادهها تخمین مدل با مجموعهای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازهگیریشده شروع میشود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس واریانس-کوواریانس یا ماتریس همبستگی مرتب میشود.
ایجاد یک مجموعهای از ماتریسها برای برنامه نرمافزاری و اجرای آن: در یک تخمین همزمان، به علت اینکه تخمین مدل ساختاری و مدل اندازهگیری به طور همزمان صورت میگیرد، ممکن است یک راهحل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازهگیری به هم وابسته شوند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیرهای مکنون، ابتدا مدل اندازهگیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود (ناطق، 1385).

3-8-7 ارزیابی تناسب86 یا برازش مدل
یک مدل وقتی گفته میشود که با یکسری دادههای مشاهدهشده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس دادههای مشاهدهشده، معادل شده باشد. بدین معنیکه ماتریس نزدیک به صفر باشد. مهمترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل و ارزیابی این موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامیکه یک مدلی تخمین زده میشودبرنامه نرمافزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T-Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با دادهها منتشر میکند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی87 که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته میشوند، تا مدل متناسب با دادهها شود. مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون 2xاست ولی به خاطر اینکه آزمون 2xتحت شرایط خاصی عمل میکند و همیشه این شرایط محقق نمیشود لذا یکسری شاخصهای ثانویهای نیز ارائه میگردد.
مهمترین این شاخصها عبارتند از: 88GFI، 89AGFI، 90RMSR
حالتهای بهینه برای این آزمونها به شرح زیر است:
آزمون 2xهرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان میدهد.
آزمون GFIو AGFI از 90 درصد بایستی بیشتر باشد.
آزمون RMSR هرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و دادههای مدل است (ناطق 1385، 214).
3-8-8 اصلاح مدل
یکی از مهمترین جنبههای بحثانگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیانشده و تخمینزدهشده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بودهاند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بودهاند، صورت میگیرد. این مرحله را میتوان با مقایسههای تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد. مهمترین گام موجود در این مرحله این است: اگر اصلاحاتی مورد نیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است (ناطق، 1385: 214).
3-8-9 تفسیر مدل
اگر آزمونهای تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با دادهها میباشد در این مرحله ما بر روی عوامل مشخصشده (پارامترهای مدل) مدل متناسبشده تمرکز مینماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد. آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین استانداردشدهای91 است. به همین دلیل در این مرحله تخمینهای غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمینهای استانداردشدهای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل می‌کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار میدهد (ناطق، 1385: 215). این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استاندارد کردن ضرایب رگرسیون (β استاندارد) در آمار می‌باشد. مهمترین گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض میباشد.

3-9 خلاصه فصل سوم
در اين فصل در ابتدا به بیان کامل روش تحقیق پرداختهشده است و پس از آن جامعه آماري مشخص گرديد و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونهگيري بيان شد. در ادامه ابزار گردآوري اطلاعات معرفي گرديد و روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت. در پايان نيز روشهاي آماري مورد استفاده نام برده شد و در مورد آنها توضيحاتي ارائه گرديد.همچنین در این فصل روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS و LISREL استفاده گردید.

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چندمرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی …. و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها بر عهده دارند (خاکی، 1390). امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد.در این فصل، دادههای جمعآوریشده به کمک روشهای آماری، تبدیل به اطلاعات شده و فرضیات تدوین شده با استفاده از نرمافزار کامپیوتری SPSS 16 و LISREL 8.80مورد آزمون قرار میگیرند تا صحت فرضیات و سطح معناداری و شدت و ضعف روابط بین متغیرها مشخص گردد.
در ابتدا، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخدهندگان نظیر سن، میزان تحصیلات، نوع عضویت، حوزههای شغلی، نوع شغل و سابقه کار با کمک شاخصهای آمار توصیفی بیان میگردد و نتایج حاصل، به شکل جداول توزیعفراوانی و نمودار نشان داده میشود. سپس با استفاده از آزمونهای استنباطی نظیر رگرسیون و معادلات ساختاری، اقدام به آزمون صحت فرضیههای تحقیق مینماییم.در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دستهبندی معین، ارائه شود.

4-2 تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از گردآوری دادهها از نمونه معرف جامعه، نوبت به تحلیل دادهها میباشد. در تجزیه و تحلیل دادهها، سه هدف دنبال میشود: توصیف آماری اولیه از دادهها (آگاهی اولیه نسبت به دادهها)، آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش (داناییفرد و دیگران، 1390). در ادامه، ابتدا به تحلیلهای توصیفی و سپس به تحلیلهای استنباطی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد جو سازمانی، فرسودگی شغلی، آزمون فرضیه Next Entries دانلود تحقیق در مورد توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی، سطح تحصیلات