دانلود تحقیق در مورد متغیر مستقل، قابلیت اعتماد، اعتماد برند، تعهد مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

لیکرت
گزينه
کاملا موافق
موافق
نسبتا موافق
بی نظر
نسبتا مخالف
مخالف
کاملا مخالف
امتيازات
7
6
5
4
3
2
1

6-3. متغیرهای مورد استفاده
در يک پژوهش براي پاسخ دادن به پرسشهاي پژوهش و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرهای پژوهش امری ضروري است. متغیرها به سه دسته مستقل، تعدیل کننده و وابسته تقسیم میشوند.
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است، هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است. به بیان دیگر، همان متغیر اصلی است که به منزلهی یک مطلب قابل پژوهش جلوه میکند. با تحلیل متغیر وابسته (یعنی اینکه چه متغیرهایی بر آن تاثیر میگذارد)، میتوان برای حل مساله به پاسخ هایی دست یافت. پژوهشگر علاقهمند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تاثیر میگذارند، کمی کند و بسنجد (صائبی و شیرازی، 1385).
متغیر مستقل به گونهای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر میگذارد. یعنی، وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به بیان دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. برای ایجاد روابط علی، متغیر مستقل دستکاری میشود (همان ماخذ، 1385).
متغیر تعدیل کننده، بر رابطهی میان متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر اقتضایی دارد. یعنی، حضور این متغیر سوم، رابطهای را که به طور اساسی بین متغیر مستقل و وابسته، مورد انتظار است، تحت تاثیر قرار میدهد (همان ماخذ، 1385).

در اين پژوهش دو نوع متغير در نظر گرفته شده است:
در فرضیه1، تعهد وفاداری متغیر مستقل و تمایل به تغییر بانک متغیر وابسته است.
در فرضیه2، تعهد مستمر متغیر مستقل و تمایل به تغییر بانک متغیر وابسته است.
در فرضیه3، تعهد وفاداری متغیر مستقل و تبلیغ متغیر وابسته است.
در فرضیه4، رضایت متغیر مستقل و تعهد وفاداری متغیر وابسته است.
در فرضیه5، رضایت متغیر مستقل و تمایل به تغییر بانک متغیر وابسته است.
در فرضیه6، رضایت متغیر مستقل و تبلیغ متغیر وابسته است.
در فرضیه7، قابلیت اعتماد برند متغیر مستقل و رضایت متغیر وابسته است.
در فرضیه8، قابلیت اعتماد برند متغیر مستقل و تعهد وفاداری متغیر وابسته است.
در فرضیه9، قابلیت اعتماد برند متغیر مستقل و تعهد مستمر متغیر وابسته است.
7-3. آزمون های ابزار
1-7-3. آزمون روایی103:
اعتبار(روایی) به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصهی مورد نظر را میسنجد (سرمد و همکاران، 1385). بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن مطمئن بود. ابزار اندازه‌گيري ممكن است براي اندازه‌گيري يك خصيصهی ويژه، داراي اعتبار باشد در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچگونه اعتباري برخوردار نباشد. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر، به تعداد کافی، پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. روایی ظاهری نشان میدهد که عناصر مورد سنجش، به طور ظاهری توانایی اندازهگیری مفهوم مورد نظر را دارند. به طور معمول، روایی محتوایی یک آزمون توسط افرادی که در موضوع مورد مطالعه تخصص دارند، تعیین میشود (سکاران، 1381).
در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانهای انجام شده در فصل 2، پرسشنامهای طراحی شد. به منظور تعیین روایی عوامل شناخته شده، با استفاده از روش گروه اسمی، دیدگاه اساتید، متخصصین و خبرگان استفاده شد. همچنین پیش آزمون در نمونهای 50 تایی انجام گرفت و بنا بر نظر اساتید و خبرگان و آلفای محاسبه شده برای نمونه پیش آزمون که در نمایشگر 4-3 ارائه شده است، پرسشنامه تایید شد.
2-7-3. قابلیت اعتماد(پایایی)104:
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. برای محاسبهی ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی به کار برده میشود. از آن جمله میتوان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی (روش همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر _ ریچاردستون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد (سرمد و همکاران، 1385).
این روش برای محاسبهی هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار میرود. برای محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه زیر استفاده میشود:

که در آن K تعداد پرسشها، واریانس پرسش iام و واریانس کل پرسشها است. هرچقدر این مقدار به عدد یک نزدیکتر باشد نشاندهندهی پایایی بالاتر و هر چقدر این مقدار به صفر نزدیکتر باشد، نشان از عدم پایایی پرسشنامه یا پژوهش است.
در این پژوهش برای سنجش پایایی از نرم افزار spss استفاده گردید که نتایج در نمایشگر 4-3 ارائه شده است و از آنجایی که تمامی مقادیر از 7/0 بیشتر است، تمام عوامل از پایایی لازم برخوردار هستند.
نمایشگر 4-3. آلفای کرونباخ عوامل پرسشنامه

عامل

تعداد پرسشها

آلفای کرونباخ

پیش آزمون
نمونه
تعهد وفاداری
6
819/0
893/0
رضایت
5
816/0
880/0
تعهد مستمر
3
866/0
862/0
تمایل به تغییر بانک
3
710/0
787/0
توصیههای کلامی
3
774/0
720/0
قابلیت اعتماد برند
6
837/0
815/0
آلفای کل
26
822/0
816/0

8-3. ابزار سنجش، پرسشنامه
پرسشهای 1تا6 پرسشنامه، مربوط به متغیر تعهد وفاداری، پرسشهای 7تا 11 مربوط به متغیر رضایت، 12 تا 14 شاخصهای تعیین متغیر تعهد مستمر، 15 تا 17 متغیر تمایل به تغییر بانک، 18تا 20 شاخصهای تعیین متغیر توصیههای کلامی و 21تا 26 متغیرهای قابلیت اعتماد برند است.

پرسشها
متغیر
ردیف
رابطه من با این بانک در واقع همان رابطه ای است که انتظارش را داشتم.

تعهد وفاداری

1
ارتباط من با این بانک یک رابطه دوستانه است.

2
رابطه من با این بانک برای من بسیار مهم است.

3
همیشه برای انجام کارهای بانکی به این بانک مراجعه خواهم کرد.

4
من نسبت به انجام تعهداتم در مورد این بانک اهمیت زیادی قائل هستم.

5
من اهمیت زیادی برای حمایت از فعالیت های این بانک قائل هستم.

6
تعهد، مسئولیت و حسن رفتار کارکنان عامل مهم رضایت من از این بانک شده است.
رضایت

7
سرعت و دقت کارکنان باعث رضایت من از این بانک میشود.

8
میزان سوددهی سپردهها دراین بانک رضایت بخش است.

9
انتخاب این بانک به دلیل نظم و ترتیب در انجام کارهایش عاقلانه میباشد.

10
خدمات گسترده این بانک برای من رضایت بخش می باشد.

11
ترک این بانک برای من واقعا یک عامل استرس زا خواهد بود.
تعهد مستمر
12
اگر تصمیم به ترک این بانک بگیرم کارکرد مالی من دچار مشکل خواهد شد.

13
عواقب ترک این بانک برای من ناخوشایند است.

14
حتی اگر قیمت خدمات این بانک کمی افزایش یابد باز هم برای کسب وکارم از این بانک استفاده میکنم.
تمایل به تغییر بانک
15
من به شایعاتی که در مورد پایین بودن نرخ کارمزد دیگر بانک ها میباشد توجهی نمیکنم.

16
عدم رضایت من از بعضی خدمات این بانک موجب تغییردادن بانکم نمیشود.

17
من نکات مثبتی در مورد بانکم به دیگران میگویم.

توصیههای کلامی
18
من بانکم را به افرادی که به دنبال بانک برای انجام کسب وکار هستند پیشنهاد میکنم.

19
من بانکم را صرفا به افراد خانواده و دوستانم توصیه میکنم.

20
ادعاهای بانک در مورد خدماتش برای من قابل باور است.
قابلیت اعتماد برند
21
بانک، آنچه را که قول به انجامش داده، ارائه کرده است.

22
بانک دارای شهرتی است که باعث اعتماد من به آن میشود.

23
بانک به آنچه که نیست وانمود نمیکند

24
این بانک یادآور موسسه ای با صلاحیت است و به کاری که انجام میدهد آگاهی دارد.

25
این بانک در استفاده از تکنولوژی برای ارائه بهتر خدمات، پیشگام است.

26
نمایشگر 5-3. پرسشهای پرسشنامه به تفکیک متغیرها
9-3. روش انجام پژوهش
ما از ميان بانکهاي دولتي بانک سپه را انتخاب کرديم زیرا که نخستين و قدیمیترین بانک دولتی ايران است و هم اکنون نيز همانگونه که از شعار تبليغاتيشان مشهود است بين بانکهاي دولتي ايران، چه از لحاظ ارائهی برخي خدمات و چه از لحاظ محاسني مانند حفظ محيط زيست و يا طرح تکريم ارباب رجوع، بانک پيشرو محسوب ميشود و از ميان بانکهاي خصوصي نيز بانک اقتصاد نوین را انتخاب کردیم چراکه نخستين بانک خصوصي ايران است.
برای انجام کار پس از مطالعات کتابخانهای، پرسشنامهای تهیه شد. دراین پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، با نظرخواهی از اساتید، متخصصین و صاحب نظران، اعتبار محتوایی و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و همچنین جهت تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
در خصوص شاخص مورد استفاده در پژوهش، در پرسشنامه، 6 عامل مورد استفاده قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ برای تک تک آنها محاسبه و جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش، از طیف 7 گویهای لیکرت که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری به شمار میرود، استفاده شده است.
پرسشنامه پس از تایید پایایی و روایی، در عملیات میدانی برای سنجش شاخصهای مورد نظر استفاده شد و جهت پاسخگویی در دسترس مشتریان شعبههای این دو بانک قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامهها، دادههای هر بانک جداگانه تحلیل شد که نتایج آن در فصل 4 ارائه خواهد شد. و در پایان، این دو بانک از لحاظ میزان تاثیر اعتماد برند بر مشتریان، با یکدیگر مقایسه شدند. نرم افزارهای مورد استفاده برای تحلیل دادهها بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL هستند.

1-9-3. آزمونهای مورد استفاده
به جهت کسب اطمینان از کفایت دادههای پژوهش جهت انجام تحلیل عاملی، از آزمون بارتلت و ضریب KMO استفاده میشود.
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روابط بین متغیرهای پژوهش مطالعه شد. برای ارزیابی مدل مفهومی، از مدل اندازهگیری در مدل معادلات ساختاری که همان تحلیل عاملی تائیدی است، استفاده میشود.
در پایان، به منظور مقایسهی وضعیت دو بانک سپه و اقتصاد نوین، از آزمون میانگین دو جامعه استفاده خواهد شد که یکی از جوامع، مشتریان بانک اقتصاد نوین و دیگری مشتریان بانک سپه هستند.

1- 4. مقدمه
در این فصل به تحلیل دادهها میپردازیم. تحلیل داده‌ها105 فرآیندي چند مرحله‌اي است تا داده‌هایی که از روش به کارگیري ابزارهاي جمع‌آوري در نمونهی (جامعه) آماري فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندي، دستهبندي و در نهایت پردازش ‌شوند تا زمینهی برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها، به منظور آزمون فرضیهها، فراهم آید.
تحلیل درست و علمی داده‌های پژوهش، جز جداییناپذیر انجام پژوهش‌های علمی قلمداد می‌شود. چه بسیار پژوهش‌هایی که علیرغم در اختیار داشتن داده‌های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته‌هایشان از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، 1388). البته تحلیل داده‌های پژوهش، به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر106 این داده‌ها نیز لازم است .
بهطور کلی تحلیل آماری داده‌ها، به عنوان بخشی از روش شناسی علمی، دو هدف اساسی دارد؛
1. توصیف شواهد تجربی، که از راه مشاهده یا آزمایش دربارهی موضوع مورد پژوهش گردآوری می‌شود.
2. تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه‌های پژوهش (هومن، 1389).
بهطور معمول، آمار تحلیلی به صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میشود. موضوع آمار توصیفی بیان دقیق، نظاممند و کامل داده‌های تجربی و نتایج عینی پژوهش و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیت آنها است (هومن، 1389). با توجه به مطالب گفته شده در این مرحله از پژوهش برآنیم که داده‌های جمع آوری شده را تحلیل کرده تا به کمک نتایج حاصله، وضعیت فرضیه‌های پژوهش را

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نام تجاری، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری Next Entries دانلود تحقیق در مورد فراوانی تجمعی، وضعیت تحصیلی، رضایت مشتریان، تحلیل عاملی