دانلود تحقیق در مورد متغیر مستقل، جامعه آماری، استراتژی ها، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.فرضیه براساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید.
• نوع تحقیق : نوع تحقیق از حیث هدف ، نتیجه ، نوع داده ها ، میزان کنترل محقق و روش انجام کار چیست؟
• قلمرو تحقیق :قلمروی زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق چیست؟
• جامعه آماری : محقق در این قسمت جامعه آماری را تعریف کرده و در صورت محدود بودن تعداد، آن را ذکر می کند.
• حجم نمونه و روش نمونه گیری :اگر محقق مجبور به نمونه گیری از افراد جامعه آماری باشد باید تعداد نمونه را محاسبه و روش نمونه گیری احتمالی یا غیر احتمالی را مشخص کند
• ابزار و روش گردآوری داده ها :برای اندازه گیری متغیرها و جمع آوری داده ها از کدام ابزار کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود؟
• روش های تحلیل داده ها :روش تحلیل کیفی و کمّی مورد بررسی قرار می گیرند.اگر روش کمّی باشد بیان می شود که در تحلیل توصیفی از چه روش هایی و در تحلیل استنباطی از کدام آزمون های آماری برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده می شود.هم چنین در این قسمت نرم افزارهای آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها بیان می گردند.
• مشکلات و محدودیت های تحقیق :محدودیت های تحقیق ، موانع و مشکلاتی که محقق در مراحل مختلف تحقیق با آن روبرو می شود در این قسمت بیان می گردد.[37]
بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف انجام تحقیق ، سوالات تحقیق در فصل اول پایان نامه و الگوی مفهومی تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فصل به بررسی نوع تحقیق از ابعاد مختلف ، فرضیه های تحقیق ، حجم نمونه و روش نمونه گیری و نیز ابزارهای گردآوری داده ها می پردازیم .
انواع تحقیق
• انواع تحقیق براساس نتیجه
o بنیادی(نظری یا پایه ای) : پژوهش هایی که به ارائه یک نظریه (تئوری) منجر می شود.جهت توسعه دانش بشری به کار می رود.
o کاربردی(تبدیلی) : پژوهش هایی که با استفاده از نظریه ها ، به ارائه یک الگو(مدل) منجر می شود. هدف اصلی از انجام این نوع تحقیق انتقال دستاوردهای تحقیقات بنیادی به حوزه تکنولوژی و نیز تجاری کردن نظریه هاست
o توسعه ای(پیاده سازی) : پژوهش هایی که هدف آن ها عملیاتی کردن یا پیاده سازی الگوهاست
• انواع تحقیق بر مبنای هدف
o توصیفی : به تشریح و بیان رویدادهای ناشناخته می پردازد و از گزارشات خبری استفاده می کند . این تحقیق برای تشریح و توضیح ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد و هدف آن توصیف جنبه هایی از پدیده مورد نظر است که شناختی درباره آن ها وجود ندارد.
o تبیینی : به بررسی دلائل و علل وقوع رویدادهای شناخته شده موجود می پردازد تحقیقاتی که با هدف آزمون فرضیه ها صورت می گیرند اغلب به تبیین روابطی خاص یا تعیین تفاوت های موجود میان گروه ها یا عدم وابستگی دو یا چند عامل در یک وضعیت می پردازد.
o اکتشافی : زمانی که رویدادها به وقع پیوسته اند یا در حال اتفاق افتادن هستند ، این نوع تحقیق برای کشف علل جدید انجام می شوند.در این تحقیق هدف ، سوال و فرضیه از ابتدا مشخص نیست.
• انواع تحقیق براساس نوع داده ها
o کیفی : داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع عدد و رقم نیستند، بلکه به صورت قضاوتی ، ذهنی و شهودی می باشند.
o کمّی : داده های این تحقیق از نوع عدد و رقم و قابل محاسبه هستند
o دو وجهی: بعضی از داده های موجود در این تحقیق کیفی و برخی کمّی هستند
• انواع تحقیق براساس میزان کنترل محقق
o آزمایشی(تجربی): محقق حضور فعال در صحنه تحقیق دارد و از طریق دستکاری در متغیرهای آزمایشی می خواهد رابطه احتمالی بین متغیرها را بسنجد
o غیرآزمایشی(غیر تجربی)
o شبه آزمایشی(شبه تجربی)
• انواع تحقیق براساس روش
o پیمایشی : روشی برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها ، باورها ، نظرات و رفتارها یا مشخصات نمونه ای از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام نظرخواهی و پرسشگری.
o عملی : به عنوان یک روش علمی در تعریف ، توصیف ، تفسیر و تشریح سیستماتیک مشکلات دنیای واقعی بوده و کمک شایانی در طراحی راه حل های مناسبی جهت حل مسائل روزمره در سطوح فردی و سازمانی می نماید.
o موردی : درباره پدیده کنونی یا زمان معاصر در چارچوب یا بستر زندگی واقعی پژوهش می کند.
o تحلیل محتوا : تحقیقی است که برای تشریح ارتباطات به کار می رود وتمامی مسیر یک ارتباط واقعی مورد تحلیل قرار می گیرد.
o قوم نگاری : مطالعه توصیفی دقیق از مردم به خصوص در زمینه های فرهنگی مربوط به قومیت ها ،جوامع سنتی و… از اهداف اساسی این تحقیق است
o ترکیبی : در انجام تحقیق ترکیبی سعی می شود معلوم جدیدی را نه از جمع آوری داده های جدید بلکه از ترکیب و ادغام تحقیقات قبلی به دست آورد.
o تطبیقی : روشی است که به مدد آن اختلافات و تشابهات دو یا چند پدیده را از طریق مقایسه در می یابند.
o فرا تحلیل : تحقیقی که به ارزشیابی تحقیقات دیگر می پردازد.
o تاریخی : با استفاده از اسناد و مدارک معتبر به ئنبال ویژگی های عمومی و مشترک پدیده ها و حوادث تاریخی و دلیل بروز آن ها می گردد
o هم بستگی : برای کسب اطلاع از وجود رابطه معنادار بین متغیرها انجام می شود ولی الزاما به دنبال کشف رابطه علّی – معلولی بین متغیرها نیست.
o پس رویدادی(علّی) : کشف علت ها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه مدنظر است.یعنی پس از آن که واقعه ای روی داد تحقیق درباره علل آن شروع می شود.[38]
تحقیق حاضر:
• از نظریات موجود در بحث استراتژی بازاریابی و مباحث برند بهره گرفته و به دنبال مدلی برای معماری برند است .لذا تحقیق بر مبنای نتیجه ، تحقیقی کابردی است
• به بررسی دلایل و علل موثر بر انتخاب معماری برند می پردازد و هدف آن آزمون فرضیه های تعریف شده تحقیق است. لذا بر مبنای هدف ، تحقیقی تبیینی است
• دارای داده های کیفی (مانند استراتژی بازاریابی در هر مرحله یا اهداف برند) و داده های کمّی(مانند محدوده برند) می باشد.لذا برمبنای نوع داده ها ، تحقیقی دو وجهی است
• با حضور فعال محقق در صحنه تحقیق انجام می گیرد ، بنابراین تحقیقی آزمایشی (تجربی) است
• به پرسشگری از نمونه از جامعه(چند تولیدکننده در صنعت لوازم خانگی) و استفاده از روش های کمّی جهت تحلیل اطلاعات به دست آمده می پردازد.لذا بر مبنای روش تحقیقی پیمایشی است.
انواع متغیرها
• انواع متغیرها براساس ارزش
o متغیرهای کمّی : متغیرهایی مانند قد ، وزن ، نمرات درسی ، درآمد ، طول و… که با عدد و رقم قابل اندازه گیری هستند.این متغیرها دو دسته اند : کمّی پیوسته که مقادیر آن ها اعشار پذیر است مانند وزن و ارتفاع. و کمّی گسسته که مقادیر آن ها اعشار پذیر نیست.مانند تعداد دانشجویان یک کلاس
o متغیرهای کیفی : متغیرهایی که مقادیر کمّی به خود نمی گیرند بلکه ارزش های کیفی را می پذیرند. مانند رضایتمندی مشتریان ،نوع روابط رهبر و پیرو، میزان کوشا بودن کارمند
o متغیرهای دو وجهی : متغیرهایی که بین متغیرهای کمّی و کیفی قرار دارند یعنی هم ارزش کیفی به خود می گیرند و هم مقادیر کمّی را می پذیرند.مانند درآمد و میزان تحصیلات
• انواع متغیرها براساس نقش
o متغیرهای علّی : متغیرهایی که به عنوان عامل به وجودآورنده یک پدیده مورد مطالعه قرار می گیرند.این متغیرها در واقع همان متغیرهای مستقل(غیروابسته) هستند
o متغیرهای توصیفی :متغیرهایی که نشان دهنده صفات و ویژگی های یک رویداد یا یک پدیده خاص هستند.این متغیرها می توانند کمّی یا کیفی باشند.مانند وضع سنی،وضع سواد ، الگوی زندگی
• انواع متغیرها براساس چند ارزشی بودن
o متغیرهای دو ارزشی: متغیرهایی که به آن ها فقط دو حالت یا دو ارزش یا دو گزینه را می توان نسبت داد.مانند سوالات با پاسخ های بله و خیر ، جنسیت ، باسواد یا بی سواد بودن
o متغیرهای چند ارزشی: متغیرهایی که بیش از دو حالت یا دو ارزش به خود می گیرند.مانند سطح تحصیلات
• انواع متغیرها براساس رابطه
o متغیر مستقل: متغیری که نقش علت را به عهده دارد و بر متغیرهای دیگر تأثیر می گذارد و منشأ بروز رویدادها می شود و محقق معمولا به دنبال رابطه بین این متغیر با متغیرهای تأثیرپذیر می باشد.این متغیر توسط محقق دستکاری می شود تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود.
o متغیر وابسته (تابع): متغیری است که تابع تغییرات متغیر مستقل است و در واقع معلول آن می باشد.
o متغیرهای واسطه ای(میان گر): متغیری که در بعضی مواقع به عنوان رابط بین متغیر وابسطه و متغیر مستقل قرار می گیرد.
o متغیر تعدیل کننده : عاملی است که پژوهشگر آن را انتخاب و اندازه گیری یا دستکاری می کند تا مشخص شود که آیا تغییر آن موجب تغییر هم بستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته می شود یا خیر .مثلا اگر تفاوتی بین هوش و معدل دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر وجود داشته باشد در این جا متغیر «جنسیت» به عنوان متغیر تعدیل کننده مورد بررسی قرار می گیرد.در واقع هر متغیری که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار دهد را متغیر تعدیل کننده گویند.
o متغیر کنترل: در یک مطالعه ممکن است که محقق نتواند کلیه متغیرها را به صورت همزمان مورد مطالعه قرار دهد ، می تواند یک یا چند مورد از آن ها ا ثابت نگاه داشته یا اثر آن ها را خنثی نماید. چنین متغیرهایی را که اثر آن ها حذف می شوند متغیرهای کنترل می نامند.
o متغیرهای مداخله گر : این گونه متغیرها به صورت فرضی و نظری در متغیر وابسته اثر می گذارند ولی عملا قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیستند یا خارج از کنترل محقق می باشند. لذا به این اثرگذاری در تحلیل نهایی و تفسیر نتایج اشاره می شود. [39]
متغیرهای این تحقیق :
➢ بر مبنای ارزش هم کیفی و هم کمّی می باشند. متغیرهای کیفی مانند اهداف برند ، نوع برند ، استراتژی های بازاریابی و متغیرهای کمّی مانند محدوده برند (که خود شامل تعداد برند ، تعداد خط محصول ، تعداد طبقه محصول می شود) و شاخص های قدرت نسبی برند مانند سود دهی برند ، رضایت مشتری از برند و میزان وفاداری مشتری به برند می باشد.
➢ بر مبنای نقش شامل متغیرهای علّی مانند استراتژی های بازاریابی ، اهداف برند ، نوع برند و نیز شامل متغیرهای توصیفی مانند مشخصات شرکت ، مشخصات رقابت ، اهداف بازاریابی می شود.
➢ براساس چند ارزشی بودن ، متغیر رقابت در درون برند متغیر دو ارزشی و سایر متغیرها چند ارزشی اند
➢ براساس رابطه به شرح زیر اند :
o تطابق معماری حاصل از تئوری و معماری به کار رفته در عمل و در بنگاه تجاری متغیر مستقل است.
o شش شخاص قدرت نسبی برند متغیرهای وابسته هستند.
o استراتژی های بازاریابی در هر مرحله از چرخه عمر بازار ، اهداف برند ، محدوده برند، رقابت در درون سبد برند ، نوع برند و تشابه بین بازار و برند متغیرهای واسطه ای(میان گر) هستند
o عناصر برند ، هویت برند ، تصویر و تداعیات برند متغیرهای کنترل هستند
انواع فرضیه های تحقیق
• انواع فرضیه براساس نوع نگارش
o فرضیه های تک متغیری : یک متغیر را نسبت به یک عدد یا پارامتر خاص مورد بررسی قرار می دهندمانند : میانگین ضریب هوشی نخبگان جوان ایرانی بیش از 70% است.
o فرضیه های از نوع بررسی رابطه :به بررسی نوع و شدت رابطه بین دو یا چند متغیر می پردازند.مانند : جذابیت شغل با رضایت شغلی رابطه معنادار دارد.
o فرضیه های از نوع اختلاف: به بررسی اختلاف معنادار بین دو یا چند متغیر می پردازند. مانند : اپراتور آموزش دیده در یک دوره آموزشی بهتر از اپراتور آموزش ندیده کار می کند
• انواع فرضیه براساس آزمون آماری
o فرضیه تحقیق 1H : از وجود رابطه (اثر یا تفاوت) بین متغیرها خبر می دهد یا در واقع وجود این حالت ها یعنی رابطه داشتن یا اختلاف داشتن را تأیید می کند
o فرضیه های صفر یا 0H : وجود رابطه (اثر یا اختلاف) بین متغیرها را رد می کند و اظهار می دارد که این حالت ها واقعی نیست و حقیقت ندارد.
فرضیات این تحقیق عبارتند از :
فرضيه 1 : تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزايش سود دهی برند مي شود.
فرضيه2 : تطابق

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد مهارت های بازاریابی، هم افزایی، نام تجاری، استراتژی ها Next Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی بازاریابی، جامعه آماری، آگاهی از برند، وفاداری مشتری