دانلود تحقیق در مورد فرهنگ مردم پسند، مصرف کننده، نهادهای اجتماعی، برنامه های تلویزیونی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشی پرداخت. در کتاب وجوه قوم شناسی و روش های آن را ارتقاء داد. در این کتاب از یک مدل سه تایی برای مطالعه استفاده کرده است. این مدل پیشنهاد می کند که موسیقی در سه وجه باید مورد مطالعه قرار بگیرد ضمن این که تمرکز آن ها بر مطالعه موسیقی در چارچوب فرهنگ است. این سه وجه عبارتند از:
1- مفهوم سازی درباره موسیقی
2- رفتارهای مرتبط با موسیقی
3- صدای موسیقی
در مطالعات بعدی، مریام این مدل را از مفهوم اولیه مطالعه “موسیقی در فرهنگ” به ” موسیقی همانند فرهنگ” اصلاح کرد. اساساً مریام در مطالعه قوم نگاری به دو جنبه توجه داشت تا به جامعه شناسی قومی برسد. این دوجنبه عبارتند از: صدا و رفتار
او بر این عقیده بود که انسان ها برای مقاصد و اهداف گوناگون بدون توجه به جامعه، فرهنگ یا پیچیدگی آن، با موسیقی درگیر و همراه هستند. براین اساس او اهداف و کارکردهایی را برای موسیقی در نظام های اجتماعی بیان کرده است که عبارتند از: 1- بیان احساس 2- لذت از زیبایی 3- تفریح و سرگرمی 4- بیان و نمایش نمادین 5- پاسخ عینی 6- تقویت همنوایی با هنجارها 7- تأیید و تنفیذ نهادهای اجتماعی و مناسک دینی 8- کمک و حمایت تداوم و ثبات فرهنگ 9- کمک به همگرایی و یکپارچگی اجتماعی.

کارکردهای نه گانه موسیقی از نظر آلن مریام
1- بیان احساس
موسیقی می تواند وسیله ای برای بیان عقاید و احساساتی باشد که از طریق گفتمان رایج قابل بیان نیست. بطور مثال:
الف: موسیقی اعتراض دهه 1960 به مردم خصوصاً جوانان اجازه داد تا اعتراض های ضد جنگ ویتنام خود را از این طریق بیان کنند.
ب: برخی از مردم عشق خود را از طریق آواز و ترانه ها بیان می کنند.
ج: گاهی موسیقی برای بیان شادی، سوگ، ترس و انواع احساسات قابل درک بکار می رود.
2- لذت از زیبایی
وقتی با شنیدن موسیقی زیبایی، معنا و یا قدرت باز آفرینی تجربیات معنادار را تعقیب می کنید، یعنی از موسیقی لذت می برید.
3- تفریح و سرگرمی
در کارکرد تفریحی، موسیقی ذهن و توجه شنونده را آن گونه به خود معطوف می سازد که توانایی سرگرمی یا ایجاد آسودگی از فشارهای روانی آن نمودار می شود.
4- نمایش سمبولیک و نمادین عقاید و وسیله ای برای ارتباط
نمایش نمادین رفتارها و امور گوناگون مانند: سرود ملی، آوازهای جمعی که امروزه در مسابقات طرفداران تیم های ورزشی از جمله فوتبال برای تقویت همبستگی در مقابل رقیب می خوانند.
موسیقی می تواند اطلاعات مبتنی بر عقیده و باوری را به دیگران برساند، مانند موسیقی که جانسون درباره تجربه های جنگ افغانستان نوشت و به اجرا درآورد.
5- پاسخ های عینی و فیزیکی
موسیقی برای کارهای و فعالیت های مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نوازندگی را نیز می توان پاسخی فیزیکی دانست.
6- تقویت همنوایی با هنجارهای اجتماعی
موسیقی می تواند برای بیان قابل قبول عقاید و باورها بکار رود.
7- اعتبار و تنفیذی برای نهادهای اجتماعی و مناسک و مراسم
گاهی موسیقی در تثبیت و ماندگاری آداب و رسوم و عقاید و باورها بکار گرفته می شود.
8- کمک به تداوم و تثبیت فرهنگ
موسیقی می تواند به شکل گیری و حفظ ارزش های مقبول کمک نماید
9- کمک به وحدت و همگرایی جامعه”(خجسته، 1389)

2-5-4 موسیقی مردم پسند و رسانه ها
همه ی انواع موسیقی ها در رسانه ها مصرف می شوند، اما آن موسیقی که به نظر می رسد بیشتر در رسانه ها حضور دارد موسیقی مردم پسند است. موسیقی مردم پسند یک از اشکال موجود در فرهنگ مردم پسند است که در رسانه های دیداری و شنیداری حضوری چشمگیر دارد و امروزه بخش مهمی از محتوای رسانه ها تشکیل می دهد. تاریخ پیدایی موسیقی مردم پسند طبق آن تاریخی که زمان پیدایش این موسیقی را اوایل قرن بیستم می داند با تاریخ پیدایی رسانه هایی مانند رادیو، سینما و تلویزیون گره خورده است. موسیقی و رادیو همواره رابطه ای تعاملی را تجربه کرده اند و این رابطه در موسیقی مردم پسند به اوج خود می رسد. از آنجایی که بخش عمده ی محتوای رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون را عناصر موجود در فرهنگ مردم پسند تشکیل می دهند، این رسانه ها در طول عمر خود به دلیل جذب مخاطب بیشتر رابطه ای دوسویه را با فرهنگ مردم پسند داشته اند. در واقع از سویی رسانه محتوای خود را از فرهنگ مردم پسند می گیرد تا مخاطب بیشتری را جذب نماید و از سویی عناصر مردم پسند به دلیل باز تولید و پخش گسترده در رسانه ها بعد از مدتی دچار تحول می شود و فرهنگ مردم پسند را تحت تاثیر قرار می دهد. رسانه در این میان مانند فضایی عمل می کند که مدام فرهنگ مردم پسند در آن تولید و باز تولید می شود؛ بنابراین رسانه ها همواره ناگزیر از توجه به موسیقی مردم پسند، تولید و مصرف آن بوده اند.

2-5-4-1 رادﻳﻮ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد، دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺟﻮك ﺑﺎﻛﺲ. ﺟﻮك ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ دﻳﺮي ﻧﭙﺎﻳﻴﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﻮك ﺑﺎﻛﺲ راﻳﺞ و ﺑﻪ ﺑﺎزاري ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ در 1927 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ اﻓﻮل 1930 ﻇﻬﻮر رادﻳﻮ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ در دﻫﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن 1933 ﮔﺬاﺷﺖ. (کوثری،1386)
تا ظهور MTV در اواخر دهه ی 1980، بدون شک رادیو مهم ترین وسیله برای تعیین فرم و محتوای موسیقی مردم پسند بود. سازماندهی پخش رادیویی و قالب های موسیقی آن در شکل دادن به ماهیت «چهره عمومی» موسیقی مردم پسند دانسته می شد، به خصوص راک و پاپ و ژانر های فرعی دیگر، بسیار نقش داشته است. به علاوه رادیو نقش اصلی را به ویژه در رواج یا به حاشه راندن ژانر های موسیقی در لحظات تاریخی ایفا کرده است.(شوکر،84،1384)

2-5-4-2 تلویزیون و موسیقی مردم پسند
موسیقی راک بر خلاف پنداشت عمومی، که آن را موسیقی ای ضد تلویزیون می دانند، موسیقی ای تلویزیونی است.(فریث،1999)وی می افزاید:
بحث من این است که اگر بتوان تاریخچه موسیقی کلاسیک یا فولکلور و یا موسیقی جاز را بدون ارجاع دادن به تلویزیون نوشت، نمی توان تاریخ موسیقی راک را مستقل از تلویزیون تصور کرد.
وی در جایی دیگر از مقاله به تفاوت های موسیقی تلویزیون و موسیقی رادیو اشاره می کند و برخی از آنها را بر می شمرد :
رادیو در تجربه موسیقایی سی سال از تلویزیون جلوتر است. در دوره 1920 تا 1950 رادیو و موسیقی رابطه ای نمادین داشته اند، موسیقی ضبط شده اساس برنامه های رادیو بود و رادیو اساس فروش موسیقی های ضبط شده بود) رادیو نقشی اساسی در پیشرفت ژانر های موسیقی مردم پسند ( مانند جاز، بلوز و هیلی بیلی داشت، و نقشی همان قدر مهم در ساختن و بازاریابی موسیقی کلاسیک. رادیو زمینه ی یک معیشت را برای موسیقی دان ها و آهنگسازان حرفه ای فراهم کرد و به رشد نوع جدیدی از فرهنگ والای موسیقی کمک کرد. در نظام های رادیویی تجاری، برنامه های موسیقی کلاسیک سلاح موثری در افزایش مخاطبان بود و در نظام های رادیویی خدمات عمومی، موسیقی کلاسیک یکی از بخش های اصلی ایستگاه های رادیویی بود، که علاوه بر سرگرم کردن مخاطب نقش مهمی در تربیت شنیداری مخاطبان، محافظت از ارزش های فرهنگ ملی معاصر و توسعه خلاقیت ها داشت. همچنین رادیو به عنوان اولین رسانه ای که توانست یک ملت را در تجربه ی هم زمان یک رویداد کنار هم قرار دهد، تجربه گوش دادن به موسیقی زنده را نیز دچار تحول کرد و اجرا کنندگان موسیقی را از سالن های کنسرت به خانه ها آورد و شنوندگان را به مخاطبان تبدیل نمود.
وی در ادامه به نقش تلویزیون در ستاره سازی موسیقی دان های موسیقی مردم پسند اشاره می کند و برخی ویژگی های موسیقی در تلویزیون را بررسی می کند و نهایتاً دلایل عدم موفقیت تلویزیون در نقش یک رسانه ی موسیقی را این گونه بیان می کند:
– 1 تلویزیون های اکثر مردم سیستم صوتی ایدآلی ندارند و مردم هم به دنبال خرید دستگاه تلویزیونی با سیستم صوتی حرفه ای نیستند. حتی امروزه که سیستم های دیجیتالی به وجود آمده اند عده ی کمی تلویزیون هایی با کیفیت صوتی بالا دارند یا تمایل دارند داشته باشند. مردم آن را نمی خواهند زیرا اساسا تلویزیون رسانه ای صدا بنیان نیست.
– 2 تلویزیون مرجعی برای اطلاعات و سرگرمی است. و بیشتر بر مبنای زیبایی شناختی فوریت شکل گرفته است(تا بازتاب). برنامه های تلویزیونی صدا محور نیستند اما تصویر بنیانند. موسیقی در تلویزیون برای خود موسیقی شنیده نمی شود بلکه وسیله ای برای جلب توجه ما به کیفیت های بصری است.
– 3 امکان حمل دستگاه رادیو و محدودیت جابجایی تلویزیون. بنابراین موسیقی رادیو محیط زیست صوتی ما را تغییر می دهد، در حالی که موسیقی تلویزیون هر چقدر هم که عالی باشد چنین گزینه ای را در اختیار ما قرار نمی دهد.
– 4 موسیقی دان ها و آهنگساز ها همواره موضوع برنامه های مستند تلویزیونی بوده اند اما تنها اندکی از آن برنامه ها درک ما و شنیدن ما از آن آهنگساز یا موسیقی دان را دچار تحول کرده اند
– 5 عمده ی استفاده از موسیقی در تلویزیون برای فروش است. رابطه موسیقی و تلویزیون رابطه ای ارگانیک نیست بلکه موسیقی ابزاری برای برند سازی است.
2-5-4-3 اینترنت و موسیقی مردم پسند
اینترنت فن آوری ارتباطی است مرتبط با رایانه ها در سطحی جهانی و تعداد کسانی که دهه ی 1990 به آن دسترسی پیدا کردند، مدام افزایشِ چشم گیری یافته است. شبکه جهانی(www)، بخش عظیمی از اینترنت، یک شبکه ی گرافیکی است که افراد یا شرکت ها در آن دارای پایگاه اینترنتی هستند.اینترنت بعد جدید و عظیمی به بازاریابی و استقبال موسیقی مردم پسند اضافه کرده است، ضمن آنکه مشکلات پیچیده ای را نیز برای قانون حق انحصار به وجود آورده است.در کل می توان به فروشگاه های روی شبکه، پایگاه های ایتنرنتی شرکت های ضبط و اجرا کنندگان، مجلات موسیقی روی شبکه، مصاحبه ها و کنسرت های روی شبکه، و رادیو و صفحه ی بولتن ها اشاره داشت. به طور خلاصه، پایگاه های اینترنتی راه جدیدی را برای ارتباط متقابل شنوده/ مصرف کننده ی موسیقی مردم پسند با اجرا کننده و صنعت موسیقی هستند.
مسائل دیگری که به ماهیت موسیقی مردم پسند در روی شبکه مربوط هستند و بار فرهنگی دارند به مطالعه ی موسیقی مردم پسند پیوند می یابند و جایگاه مهم صنعت موسیقی و مصرف موسیقی مردم پسند را مورد نظر قرار می دهند. شبکه می تواند با کنار زدن واسطه های سنتی فعال در صنعت موسیقی( در درجه اول شرکت های ضبط صفحه) اقتدار مصرف کننده و امکان انتخاب را بیشتر کند، ولی شرکت های بزرگ تر نیز در حال ایجاد پایگاه هایی برای خود بوده اند، هرچند این امر را به آهستگی صورت می دهند. هر شکل از رسانه یا فن آوری جدید راهی را که ما از طریق آن موسیقی را تجربه می کنیم تغییر می دهد و بستگی به آن دارد که ما چگونه با موسیقی رابطه برقرار کرده و آن را مصرف کنیم.در محیط شبکه سؤال این است که بر سر ذهنیت سنتیِ«فاصله» بین مصرف کننده و تولید و میانجیگری فن آورانه چه آمده است؟ بالاخره، ماهیت حقوق مالکیت معنوی آثار و نظم دادن به آن حتی باعث شدیدتر به روش بازیابی الکترونیکی اطلاعات در شبکه شده است.

2-5-5 ساز های موسیقی پاپ
ساز های موسیقی را می توان با معیار های مختلف طبقه بندی نمود. یکی از این شیوه ها که به موسیقی پاپ مربوط می شود طبقه بندی ساز ها بر اساس ساز های آکوستیک و ساز های الکتریک است. ساز های الکتریک به دلیل ظرفیت های متعدی که دارد قابلیت های مختلفی را در اختیار موسیقی دان و آهنگساز قرار می دهد.
ساز های آکوستیک
در ساز های آکوستک، نیروی مکانیکی عضلات باعث نوسان بخش نوسانگر ساز و در نتیجه آن تولید صدا می شود.به عبارت دیگر صدا به صورت مکانیکی تولید می گردد؛(مرتضویان،168:1390)
ساز های الکترونیک
ساز های موسیقی را می توان به دو دسته ساز های آکوستیک و ساز های الکترونیک طبقه بندی کرد. گاه از ساز های آکوستیک تحت عنوان ساز های سنتی و از ساز های الکترونیک تحت عنوان ساز های نوین موسیقی یاد می شود. ساز های الکترونیک دارای مدارهای الکترونیک هستند. این ساز ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، ساز هایی که در آن صدا به شیوه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد قرن نوزدهم، تبلیغات رسانه، رسانه های جمعی، فرهنگ مردم پسند Next Entries دانلود تحقیق در مورد مطالعات فرهنگی، سیاست گذاری، سیاست فرهنگی، علوم اجتماعی