دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی، جو سازمانی، فرسودگی هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

ر از محرکهای فیزیکی، روانی و اجتماعی تشکیل شده است که هر کدام از این موارد میتوانند عامل ایجاد تنیدگی به حساب آیند. برخی از مشاغل با تنیدگیهای زیادی همراه هستند و این امر معلول ماهیت، نوع وظایف و مسئولیتهای اینگونه شغلهاست. استرسهای ناشی از شغل باعث بروز نارضایتی در فرد شاغل میگردد و این به نوبه خود باعث تاثیرات منفی به سزایی در سایر زمینههای زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی میشود (بیگلو و همکاران، 1392). فرسودگی شغلی نوعاً با واکنشهای هنجار در برابر تعارض، ناکامی و فشار شغل شروع میشود، اما این واکنش سرانجام به قدری شدید میشود که کارکرد شخص را مختل میکند. فرسودگی شغلی کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل استرسزاست و سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپنداری منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه میباشد. این سندرم ممکن است فرد را به سوی انواع بیماریهای جسمی و روانی سوق دهد و فرد را به بالاترین مرحله فرسودگی روانی و عاطفی برساند (افتخاریهریس، 1382).
اهمیت تعارض و ضرورت مدیریت اثربخش آن، فرسودگی شغلی و جو سازمانی باعث شده است که مطالعه تعارض در سازمان، فرسودگی شغلی و جو سازمانی مورد علاقه محققان و صاحبنظران مدیریتی و سازمانی قرار گیرد. در این بین، توجه به میزان و نحوه ادراک تعارض در سازمان و تاثیر آن بر فرسودگی شغلی می‌تواند به مدیران کمک کند تا شرایطی فراهم آورند که افراد تعارض و تضاد کمتری را تجربه نمایند. در این پژوهش تلاش شده است، تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی در میان کارکنان گمرک شهرستان مهران بررسی و مطالعه گردد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف کلی
1- مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
2- مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
3- مطالعه و بررسی تاثیر جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
1-4-2- اهداف جزئی
1- مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شخصیتزدایی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
2- مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی هیجانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
3-مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی نقصان تحقق شخصی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
4- مطالعه و بررسی تاثیر جو سازمانی بر فرسودگی شخصیتزدایی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
5- مطالعه و بررسی تاثیر جو سازمانی بر فرسودگی هیجانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران
6- مطالعه و بررسی تاثیر جو سازمانی بر فرسودگی نقصان تحقق شخصی کارکنان گمرک در شهرستان مهران

1-5- فرضیههای پژوهش
1-5-1- فرضیههای اصلی
1- تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
2- تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
3- جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
1-5-2- فرضیههای فرعی
1- تعارض در محیط کار بر فرسودگی شخصیتزدایی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
2- تعارض در محیط کار بر فرسودگی هیجانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیرمعناداری دارد.
3-تعارض در محیط کار بر فرسودگی نقصان تحقق شخصی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
4- جو سازمانی بر فرسودگی شخصیتزدایی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
5- جو سازمانی بر فرسودگی هیجانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.
6- جو سازمانی بر فرسودگی نقصان تحقق شخصی کارکنان گمرک در شهرستان مهران تاثیر معناداری دارد.

1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: به طور عام مباحث مربوط به رفتار سازمانی و به طور خاص مفاهیم فرسودگی شغلی، تعارض در محیط کار و جو سازمانی را شامل می شود.
قلمرو زمانی: اطلاعات و داده های این تحقیق مربوط به سال 94-93 می باشد
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق کارکنان گمرک شهرستان مهران میباشد.

1-7- جنبه جدید و نوآوری پژوهش
جنبه جدید و نوآور بودن این پژوهش در این میباشد که تاکنون تحقیقی با این عنوان در این سازمان انجام نپذیرفته است، همچنین این پژوهش در روش و استفاده از نرمافزار نیز جدید میباشد.

1-8- سازمانهای بهره بردار احتمالی
1- شرکتهای کوچک و متوسط
2- شرکت مخابرات
3- شرکتهای خصوصی
4- سازمانهای دولتی
5- بانکها

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-9-1- تعاریف نظری واژهها
فرسودگی شغلی:
از سال 1980 مقیاس فرسودگی شغلی مزلاچ11 (MBI) به عنوان یک مقیاس استاندارد از به عنوان یک مقیاس استاندارد از نظر دانشگاه شناخته شد و پر نفوذترین تعریف از فرسودگی شغلی را او ارائه کرده است. او فرسودگی شغلی را نشانههای روانشناختی میداند که واکنش بلندمدت به استرسآورهای شغلی را شامل میشود که با سه ویژگی مشخص میشود: شخصیتزدایی12، فرسودگی هیجانی13 و نقصان تحقق شخصی14 (مزولاچ و همکاران، 2010).
شخصیتزدایی عبارت است از پاسخ بدبینانه شاغل نسبت به دریافتکننده خدمات یا ارباب رجوع؛ فرسودگی هیجانی خستگی روانی، کمبود انرژی و احساس کاهشیافتگی منابع روانی و عاطفی فرد را شامل است؛ و در نهایت نقصان تحقق شخصی نشانه ارزیابی منفی فرد از موفقیت و شایستگی خود است (کات و گلدن15، 2000).
تعارض در محیط کارتعارض:
تعارض اغلب با احساسهای منفی مانند درماندگی، خشم، نگرانی، اضطراب، ترس و دلسردی همراه است. تعارض، نشاندهنده علاقه و تعصب فرد به عقیدههایش است. تضاد جز طبیعی و ذاتی محیط کار شمرده میشود. در محیط کار، وقتی تعارض پیدا میشود، سطح اخلاقیات، به شدت پایین میآید، غیبها افزایش یافته و بهرهوری و عملکرد سازمانی به شدت کاهش مییابد (گلپرور و همکاران، 1391).
جو سازمانی:
جو سازمان به تصورات، احساسات و ارزشهای کارکنان در محیط کارشان اطلاق میشود. همینطور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل میشود که تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانین سازمانی حاکم و ویژگیهای رفتاری افراد در محیط کار قرار میگیرد. جو سازماني را جلوه‌اي از فرهنگ، حاصل تركيبي از احساسات،‌ نگرشها، رفتارهاي شكل دهنده زندگي سازماني و يك واقعيت سازماني با يك مفهوم عيني تعريف ميكنند. جو سازمان به ادراكات اعضاي سازمان از عناصر بنيادي سازمان اشاره دارد. جو سازمان مي تواند در ارتقاي خلاقيت و نوآوري در بين افراد نقش حياتي ايفا كند. داشتن جو خلاق مرتبط با فرهنگ در سازمان، موجد محيطي است كه قدرت سازماني را افزايش مي دهد (کاظمی و همکاران، 1391).
1-9-2- تعریف عملیاتی متغیرها
.در این تحقیق تعارض در محیط کار بدون بعد میباشد که با استفاده از پرسشنامهای استاندارد، اندازهگیری میشوند. نمرهای که پاسخ‌گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند، میزان تعارض در محیط کار را اندازهگیری میکند.
فرسودگی شغلی شامل فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیتزدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامهای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه گیری میشود. نمره‌ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند میزان فرسودگی را اندازهگیری میکند.
در این پژوهش جو سازمانی بدون بعد میباشد که با استفاده از پرسشنامهای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازهگیری میشود. نمرهای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند میزان جو سازمانی را اندازهگیری میکند.
1-10- انوع متغیرها
متغیر پیشبین: در این تحقیق تعارض در محیط کار و جو سازمانی به عنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته شده است.
متغیر ملاک: در این تحقیق فرسودگی شغلی و جو سازمانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.

1-11- ساختار کلی طرح
همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، این پایاننامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، سوالهای پژوهش، فرضیههای پژوهش، روش تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه، روش تجزیه و تحلیل دادهها، قلمرو پژوهش و تعریف متغیرها یا مفاهیم اساسی پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی) مورد برسی قرار گرفته است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها آورده شده است و فصل پنجم به نتایج یافتهها، برداشتهای حاصل از تحلیل‌ها، دستاوردها و پیشنهادات به تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

شکل 1-1 ساختار کلی طرح

1-12- خلاصه فصل اول
در این فصل مسئله تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق تشریح شد. کاربرد، فرضیات، نوع و قلمروی تحقیق به تفصیل بیان گردید و نهایتاً تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، مطرح گردید.

2-1- مقدمه
پدیده فرسودگی شغلی، به عنوان عملکرد ناشی از استرس، از طریق عوامل فردی و شغلی ایجاد میشود. عوامل فردی که زیرساز مفهوم فرسودگی شغلی هستند، شامل شخصیت، روشهای مقابلهای، استرسهای فعلی زندگی و وضعیت حمایتی هستند. برای مثال عقیده بر این است که افراد مستعد فرسودگی شغلی افرادی تلفیقپذیر، حساس، آرمانگرا، مهربان و از طرفی دیگر مضطرب و بسیار حساس در برابر تعریف و تمجید دیگران میباشند. از عوامل شغلی نیز میتوان فشار کاری بیش از حد، عدم کنترل، کار در محیط بدون حمایت، محدودیت فرصتهای شغلی برای ارتقاء، ابهام در نقش، عدم امنیت شغلی و بالاخره کارهای خودکار را به عنوان استرسهای شغلی که موجب بروز فرسودگی شغلی میگردند، میتوان نام برد.بدیهی است که ماهیت برخی از مشاغل ایجاب میکند که شاغلان آن مشاغل، بیشتر در معرض استرس، خستگی و فرسودگی شغلی قرار گیرند (نیری، 1379).
بیتردید بسیاری از مشاغل فشارزا میباشند، اما عموما کارکنان سازمانها میدانند که چگونه با این فشارها کنار آمده و از آسیبهای آن مصون بمانند. لیکن بعضی از افراد بنا به تحملناپذیر بودن عوامل فشارزا و یا قدرت و توانایی مقابله ضعیف، دائما احساس تنش میکنند. احساس دائمی فشار، اثرات آسیبزای چندی را بر جای میگذارد که در نهایت به سندرم فرسودگی شغلی منجر میشود. در این زمینه دیک16 (1992) معتقد است وقتی فرد در معرض تنیدگیهای طولانی و مداوم محیط کار قرار میگیرد، اگر قادر به تطبیق خود نباشد، دچار فرسودگی شغلی میشود. از این رو، محیط کار و تنیدگیهای ناشی از آن در ایجاد فرسودگی موثر بوده و مشاغل پرمسئولیت، فشار کاری، عدم حمایت مسئولان از عوامل موثر در بروز فرسودگی شغلی هستند (رفیعی، 1372). در این فصل در ابتدا به مرور ادبیات مربوط به متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس به بیان پیشینه و چارچوب نظری پژوهش میپردازیم.
2-2- فرسودگی شغلی
استفاده فنی و تخصصی از واژه فرسودگی شغلی در اصل به فریدنبرگر17، به سال 1975 بر میگردد و پانیس نیز همپای او در کالیفرنیای آمریکا، در رشد توجه روانشناسان نسبت به ابعاد گوناگون این مفهوم نقش داشته است (ساعتچی، 1382). هر وقت فعالیت در حد توانایی افراد باشد و کار در شرایط مناسب انجام شود، خستگی به وجود آمده طبیعی است و معمولا با خواب و استراحت برطرف میشود. در واقع خستگی عادی فیزیولوژیک قابل جبران است اما همین خستگی ساده ممکن است در اثر کارهای یکنواخت و طولانی و انجام کار در شرایط نامساعد به تدریج به صورت مزمن درآید و پس از مدتی عوارض و ناراحتیهایی مانند کوفتگی، خواب، تب، اختلالات جسمی و روحی در فرد ایجاد کند که اگر این مرحله درمان نشودبه صورت خستگیهای مزمن، خستگی عمومی و خستگی عصبی و در نهایت خستگی مفرط

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی، جو سازمانی، بهداشت روان Next Entries دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی، روابط انسانی، فرسودگی هیجانی