دانلود تحقیق در مورد عرضه کنندگان، توسعه منطقه، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

نيز تسهيل در شكل گيري خدمات عمومي و كسب و كار از قبيل خدمات اعتباري، بيمه اي، بازاريابي، حقوقي، آموزشي، مشاوره اي و غيره در يك تجميع مكاني به نام خوشه منجر به كاهش هزينه ها و تخصص گرايي شده، كه تشكيل و حمايت خوشه را در اقتصاد منطقه ايجاب نموده و فرايند شكل گيري آن را منطقي مي نمايد. شکل (3-2) اين فرايند را بهتر نمايان مي نمايد.

شکل (3-2) فرايند تشكيل خوشه و نتايج حاصل از آن
3-4-2- آيا مي توان خوشه صنعتي را ايجاد كرد؟
خوشه هاي جديد را مي توان با سياست هاي حمايتي فعال، ايجاد نمود اگر چه با توجه به پيچيدگي موجود، تعداد تنوع زياد ذينفعان مورد نياز براي يك خوشه، ايجاد يك خوشه جديد نيازمند زمان فراهم ساختن بسترهاي لازم و تخصيص منابع بسيار زيادي است مهمتر اين كه اين حالت نيازمند سرمايه گذاري زيادي از سوي بخش خصوصي است كه در جريان يك فرايند پيچيده طبيعي و طي فازهاي متعددي امكان پذير خواهد بود. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان كه درگير موضوع توسعه خوشه ها هستند، ترجيح داده اند تا بر ايجاد تحرك و توسعه خوشه هاي موجود تمركز كنند، نه ايجاد خوشه هاي جديد. (منصوري، 1378).
4-4-2- مزايا و فوايد حاصل از ايجاد خوشه صنعتي
در توسعه منطقه اي و محلي، به لحاظ جنبه هاي اقليمي، فرهنگي و …، توسعه اقتصادي به عنوان نقطه ورود در نظر گرفته مي شود و فرض بر آن است که مي توان در اين حالت توسعه همه جانبه را مدنظر داشت. از منظر کاربردي همراه با توسعه خوشه صنعتي، توسعه هاي متوازن در حوزه هاي ديگر زندگي در محدوده خوشه نيز اتفاق مي افتد. چرا که توسعه خوشه ير هنجارهاي هر منطقه استوار است. اما به هر حال در کنار ظرفيت سازي هاي پايه اي و کاربردي که محور توسعه هستند، دستاوردهاي مناسبي نيز مورد انتظار است. از جمله افزايش درآمد اقتصادي آحاد جامعه و منطقه، افزايش سطح دانش و مهارت و افزايش سطح آگاهي و سرمايه اجتماعي (که از پايه هاي برنامه هاي توسعه خوشه اي هستند)، افزايش تعداد بنگاههاي کسب و کار، نوآوري و خلافيت، افزايش تعداد شبکه هاي کسب و کار در پاسخ به تقاضاي محيط، افزايش اشتغال و بهبود جدي در سطح رفاه جامعه و …. (منصوري و عزيزمحمدلو، 1388).
برآورد ميانگين عمر و ماندگاري بنگاههاي کوچک ممکن نيست و تنها مي توان سياست هايي را در پيش گرفت که ميانگين عمر بنگاه هاي کوچک را افزايش دهد و ماندگاري آنها را بيشتر کند.
يکي از خلاءهاي بنگاههاي اقتصادي کوچک آن است که ماندگاري آنها کم است و از ميانگين عمري کمتري برخوردارند، براي رفع اين مشکل بنگاه هاي کوچک و زودبازده راه حلهايي وجود دارد و در جهان تمهيدات و سياست هاي اقتصادي خاصي را در پيش گرفته اند .
نداشتن بازار مناسب يکي از مهمترين نقاط ضعف و آسيب پذيري بنگاههاي کوچک است و دسترسي به بازار مناسب باعث مي شود تا بنگاههاي کوچک به پايداري برسند و اتصال بنگاههاي کوچک به بازارهاي مختلف منطقه اي، ملي و جهاني يکي از اين راه حلهاي تامين پايداري بنگاه هاي کوچک و زودبازده است .
تعدادي از بنگاه هاي کوچک در قالب خوشه هاي کسب و کار براي تامين کالاهاي بازارهاي جهاني در نظر گرفته شده اند و محصول آنها براي دنياي خارج در نظر گرفته شده و با اجراي سياست خوشه هاي کسب و کار اين بنگاه ها به بازار هاي پايدار جهاني مرتبط مي شوند .هرچقدر بازاري که بنگاههاي کوچک در قالب خوشه هاي صنعتي به آنها متصل مي شوند، بزرگتر باشد، ماندگاري اين بنگاهها بيشتر ميشود و اين بنگاهها ميانگين عمر بيشتري خواهند داشت .
با ايجاد خوشه هاي صنعتي قدرت رقابتي و وسعت ميدان رقابت بنگاههاي کوچک عضو خوشه هاي کسب و کار افزايش مييابد، يعني به جاي اينکه در محيط يک بازار کوچک انحصاري رقابت کنند، در بازارهاي بزرگتر که در آنها رقابت وجود دارد، حضور پيدا مي کنند، در اين صورت هم کيفيت محصولاتشان افزايش مييابد، هم قادر به انتقال تکنولوژي هستند، هم در بازار مناسبتري رقابت ميکنند و هم ماندگاري بنگاههايشان افزايش مييابد .
بزرگترين معضل بنگاههاي کوچک و متوسط( SMEs )، دست‌يابي به مقياس‌هاي مناسب توليد است؛ بسياري از اين واحدها صرفه به مقياس نداشته و به‌همين دليل نمي‌توانند شرايط لازم براي پايداري و رقابت خود را در بازارها بهوجود بياورند.از ديگر مشکلات عمده بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، که بهويژه در کشور ما از شدت بشتري برخوردار است، ضعف نهادهاي خدماتي و پشتيبان يا نهادهاي خدمات کسب و کار است.
واحدهاي کوچک توانايي آن را ندارند که بهطور مستقل مسائل مالي، فني، بازاريابي، فروش و غيره خود را حل کنند، بلکه لازم است به‌گونهاي اين نوع خدمات حياتي را از بيرون مجموعه خود دريافت کنند. علت شکست بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها در صنايع کوچک و متوسط نيز به‌همين مسأله باز مي‌گردد، چراکه سرمايه‌گذاران در ابتدا به‌علت ناآگاهي از مسائل فني، اقتصادي، مديريتي، بازاريابي و غيره، هزينه‌هاي مربوط به اين حوزه‌ها را در محاسبات خود ناديده ‌گرفته و به علت پيچيدگي اينگونه خدمات، از توانايي انجام آنها در سطح مطلوب نيز برخوردار نيستند.
در قالب خوشه‌هاي صنعتي، مشکلات فوق مرتفع خواهند شد. زيرا از سويي به‌علت تجمع واحدهاي همگن، توليد در مقياس‌هاي اقتصادي و انبوه صورت خواهد گرفت و از طرف ديگر انواع خدمات کسب‌ و کار در قالب مؤسسات و واحدهاي مشاوره فني، مالي، بازاريابي، خريد، فروش و غيره بهطور طبيعي و يا با هدايت و تدبير دولت، در درون خوشه‌ها شکل ميگيرند ( بدري ، 1385).
ايجاد بنگاههاي کوچک در قالب خوشههاي صنعتي باعث ميشود تا هزينههاي بنگاهها در زمينههاي آموزش، تحقيقات و بازاريابي کاهش يابد و حتي در بعضي از صنايع و توليد بعضي از محصولات ايجاد خوشههاي صنعتي موجب افزايش استاندارد کيفي محصولات هم خواهد شد .البته افزايش استاندارد کيفي محصولات توليد شده در خوشه هاي صنعتي به اين خاطر نيست که نظام استاندارد بر اين خوشهها متمرکز ميشود، بلکه چون بنگاههاي کوچک عضو خوشههاي کسب و کار با يک مباني کيفيتي بينالمللي مواجه هستند و اگر کيفيت محصولاتشان را افزايش ندهند، از دايره رقابت خارج شده و حذف ميشوند، مجبور به افزايش کيفت رقابتي هستند .اين امر موجب مي شود تا بنگاههاي کوچک خوشه هاي کسب و کار با حداقل ضايعات و با حداکثر کيفيت و راندمان محصولات خود را توليد کنند، به اين ترتيب اين بنگاهها در محدوده استاندارد کيفي جهاني قرار مي گيرند و از بابت نوع توليدات، کيفيت و بستهبندي الگوي توليدي در کشور هستند .
با استقرار واحد هاي بازاريابي در شهرك هاي صنعتي بنگاه هاي کوچک توليدي مي توانند از خدمات بازار يابي اين واحد ها استفاده کرده و ضمن دسترسي به بازار هاي جديد، حضور خود در بازار هاي قبلي را مستحکمتر نمايند .
با ايجاد خوشه هاي صنعتي واحدهاي تحقيق و توسعه در شهركهاي صنعتي مستقر خواهند شد و بنگاه هاي کوچک اقتصادي مي توانند از خدمات تحقيقاتي اين واحد ها در تکميل و توسعه توليدات و خدمات خود استفاده کنند.
در خصوص صرفه هاي ناشي از خوشه شدن مي توان به صرفه هاي حاصل از تجميع ، مقياس و تنوع اشاره کرد. دسترسي به نيروي کار ماهر ، مواد اوليه ، قطعات مورد نياز و نيز گردش سريع اطلاعات منتج از اصل هم مکانيست. کاهش در متوسط هزينههاي توليد در بلند مدت ناشي از هم مقياسي بنگاها در خوشه و صرفه هاي ناشي از تنوع در اثر توليد کالاهايي که از مشترکات زيادي برخوردارند ، حاصل خواهد گرديد. علاوه بر سه مزيت عمده کارايي، رقابت جمعي و صرفه هاي بيروني حاصل از خوشه شدن، سايرمزيت هاي خوشه سازي و خوشه بودن بنگاهها بدين شرح مي باشند :
تسهيل بسيج منابع مالي و انساني
تقسيم شدن سرمايه گذاري به مراحل کوچک و با ريسک پايين
فراهم شدن بستري مناسب براي صعود و بالندگي شرکت هاي کوچک
برقراري پيوندهاي متنوع بين عاملان اقتصادي درون خوشه
امکان ارائه پروژه هاي مشترک فناوري ، بازار ، ارتقا سطح توليد و دوره هاي مشترک آموزشي
ايجاد خلاقيت و طرحهاي جديد کسب و کار
در صورت تشکيل خوشه اي با مشارکت شرکتهاي فرا ملي ، جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، توسعه و گسترش عرضه کنندگان و انتقال فناوري به ساير شرکتهاي محلي منتج خواهد گرديد ( دين محمدي و همکاران، 1384).
5-4-2- وجه تمايز خوشه هاي صنعتي با صنايع كوچك سازمان نيافته و منفرد
در اين است كه با ساماندهي صنايع پراكنده در خوشه هاي صنعتي و با تكيه بر دانش فني و محلي، مي توان اين صنايع را تبديل به اقتصادهاي برون گرا و صادر كننده در مقياس هاي انبوه كرد. از طرف ديگر تفاوت اصلي خوشه ها با نظام توليد انبوه، در آن است كه آنها بر عكس توليد كنندگان با مقياس انبوه، علاوه بر رعايت استانداردهاي كيفي بالاً از تنوع و تعدد محصولات در كنار مقياس بالا نيز بهره مند هستند كه به ان مدل تخصص يابي منعطف مي گويند.
از ديگر شاخص هاي قابل توجه در اين الگو وجود همكاري بين بنگاهها، توام با رقابت است. بدين ترتيب اين صنايع براي هرز چه تخصصي تر كردن امور، اقدام به تكميل زنجيره تامين و توليد مي كنند كه از اهميت استراتژيكي برخوردار است. اين شكل سازماندهي صنعتي نياز به همكاري قابل توجه صنايع داشته و خدمات پيش و پس صنعت محوري را طلب مي كند به عبارت بهتر ارتباطات پسين و پيشين درون يك صنعت، نقش دتعيين كننده اي در شكل گيري خوشه ها دارد . از طرف ديگر صنايعي كه در عرض هم فعالند اگر چه براي رسيدن به مقياس قابل رقابت در سطح جهاني با يكديگر همكاري و معاضدت دارند ولي براي حفظ بازار محصولات خود ناچار از رقابت با يكديگر در زمينه نوآوري در فرايند و محصول هستند بنابراين آنها در حلقه هاي توليد با ارزش افزوده بالا چون، طراحي و نوآوري در طول زنجيره با يكديگر در رقابتند.
در تمثيل كوتاهي مي توان خوشه را به يك بدن يا موجود زنده تشبيه نمود: هنگامي كه اجزاي بدن مانند قلب، مغز، جهاز هاضمه، دست ، پا ، زبان و نظاير آن با هم فعال هستند، با يكديگر همبستگي داشته و هماهنگ عمل مي كنند. خوشه ها، معنا و مفهوم انساني آگاهي ، قدرتمند، پويا و متحول را متبلور مي سازند كه خيلي كاراتر از مجموعه اي است كه در كنار هم بوده ولي ارتباطات هماهنگي و روح در آن نباشد (ايزدخواه، 2005).
6-4-2- چرا خوشه ها (كلاسترها) براي رقابت حياتي هستند؟
رقابتهاي جديد مبتني بر بهره وري است نه دسترسي به عوامل توليد و يا اندازه تك تك بنگاه ها، بهره وري به چگونگي رقابت شركت ها متكي است نه زمينه هاي ويژه اي كه آنها در آن رقابت مي كنند. اگر شركتها روشهاي پيچيده اي را به كار بگيرند و از فناوري پيشرفته استفاده كنند و محصولات و خدمات منحصر به فردي ارائه دهند، مي توانند در هر صنعتي، ازجمله كفاشي، كشاورزي با تيم رساناها، كاملاً بهره ور باشند. تمامي صنايع مي توانند از فناوري پيشرفته استفاده كنند؛ همه صنايع مي توانند دانش افزا باشند با وجود اين، كيفيت محيط كسب و كار محلي، ميزان پيچيدگي كار شركت ها را كه در يك مكان خاص رقابت مي كنند به شدت تحت تاثير قرار مي دهد در اقتصادهاي پيشرفته ، جنبه هاي بنيادي تر محيط كسب و كار ويژگي خوشه هاست؛ اين امر برخي از مهمترين زير ساختهاي اقتصاد خود را براي رقابت تشكيل مي دهد.
خوشه ها از سه طريق رقابت را تحت تاثير قرار مي دهند:
با افزايش بهره وري مبتني بر محل استقرار شركتها .
با هدايت سريع پشرفت نوآوري ها كه رشد بهره وري آني را تضمين مي كند.
با ترغيب تشكيل كسب و كارهاي جديد كه اين امر خوشه را نيز توسعه مي دهد و تقويت مي كند.
هر خوشه به اعضاي خود اين امكان را مي دهد كه بدون از دست دادن انعطاف پذيري خود به نحوي عمل كند كه گويي از مقياس بزرگتري برخوردار است و به شركتهاي ديگر پيوسته است (منيري، 1391).
7-4-2- خوشه بندي صنعتي و بهره وري نيروي کار
بحث و مناظره نسبتا زيادي در ارتباط با اين مسئله که آيا خوشه بندي صنعتي بر بهره وري نيروي کار تأثير دارد وجود داشته است؛ دو دانشکده نظرات متفاوتي را در اين ارتباط اراده مي دهند. دانشکدة اقتصادهاي منطقهگرائي بيان مي دارد که تراکم

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عالم برزخ، عالم مثال، سلسله مراتب Next Entries دانلود تحقیق در مورد اقتصاد کسب و کار، عرضه کنندگان، انتقال دانش