دانلود تحقیق در مورد عرضه کنندگان، توسعه بازار، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

چايکاران
عدم وجود اعتماد و همبستگي لازم بين فعالان اصلي صنعت به منظور کسب قدرت بيشتر و دفاع از منافع خود
عادت به سوء استفاده از تسهيلات و بروکراسي منفي دولتي
نداشتن انبارهاي مناسب براي نگهداري چاي خشک توليدي
نقاط فشار و مسائل استراتژيک خوشه:
ضعف در حوزه بازار و بازاريابي و عدم وجود قابليت براي عرضه محصول در بازارهاي جهاني
نامناسب بودن کيفيت چاي
چشم انداز تدوين شده براي خوشه
خوشه صنعتي فرآوري و بسته بندي چاي در سال 1392، با تکيه بر کيفيت مطلوب و مرغوبيت ارگانيک چاي خشک سياه، توانايي عرضه 70 درصد از محصول توليدي خويش را در بازارهاي جهاني خواهد داشت.
استراتژي هاي تدوين شده براي توسعه خوشه
توسعه بازار: ايجاد قابليت براي عرضه محصول در بازارهاي جهاني با تأکيد ويژه بر کيفيت ارگانيک چاي خشک توليدي توسط کارخانجات چايسازي سطح خوشه
راه اندازي نظام کيفيت جهت ارتقاي کيفيت چاي خشک توليدي در سطح کلاس جهاني (همان).
3-16-2- خوشه ادوات شاليکوبي گيلان
تاريخچه و جغرافياي خوشه
در ايران از 70 سال پيش ساخت ابزار و ادوات شاليکوبي آغاز گرديده است که تمرکز اصلي آن در شهر رشت و شهرستانهاي حومه بوده است. تاکنون بيش از 50 واحد فعال صنعتي به ساخت ابزار و ادوات شاليکوبي مشغول و 1800 خط کامل تبديل کارخانه برنجکوبي در سطح استان گيلان و 4000 خط در سطح کشور احداث نموده اند و خدمات جانبي ارائه مي نمايند. (منصوري و عزيزمحمدلو، 1388).
وضعيت خوشه در ابتداي پروژه توسعه خوشه
افزايش در قيمت مواد اوليه به دليل رقابت در خريد مواد اوليه بين واحدها
نبود واحدهاي ارائه دهنده خدمات در زمينه مشاوره کيفيت، بازاريابي، آموزش و طراحي.
نقاط فشار و مسائل استراتژيک خوشه:
هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و مسائل اساسي خوشه استخراج نشده است.
چشم انداز تدوين شده براي خوشه
هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و چشم اندار خوشه تدوين نشده است.
استراتژي هاي تدوين شده براي توسعه خوشه
هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و استراتژي هاي توسعه خوشه تدوين نشده است (همان).
17-2- آشنايي با محصول کشاورزي برنج
پيش گفتار
رفع چالش هاي موجود در افزايش و توليد پايدار محصولات زراعي از جمله اهداف راهبردي در جهت حصول
به امنيت غذايي و سلامت جامعه در جمهوري اسلامي ايران مي باشد. برنج با توجه به جايگاه آن در تأمين غذا و كالري مورد نياز مردم نقش مهمي بعد از گندم در سبد غذايي مردم ايران دارد. توليد برنج همواره با چالش هاي متعددي روبرو مي باشد كه حل اين چالش ها تنها بر اساس شناخت دقيق مسايل و ارايه برنامه زمان بندي و بهره مندي از تمامي امكانات موجود در سطح ملي ميسر خواهد بود. با توجه به دستور مقام معظم رهبري و همچنين سياست وزارت جهاد كشاورزي در حصول به خودكفايي در محصولات اساسي از جمله برنج، برنامه راهبردي تحقيقات برنج بدين جهت و به منظور ساماندهي همه فعاليت هاي مربوط اعم از تحقيق، ترويج و اجرا و با مشاركت همه ذينفعان تهيه گرديده است. هر چند سعي شده است تا با حداكثر ضريب اطمينان برنامه تهيه گردد، در عين حال بازنگري برنامه بعد از زمان پيش بيني شده و براساس نقطه نظرات تكميلي انجام خواهد شد.
مأموريت برنامه تحقيقات برنج در يك نگاه:
مأموريت:
افزايش امنيت غذايي، بهبود سلامت توليدكنندگان و مصرف كنندگان برنج، پايداري محيط زيست از طريق تحقيقات مشترك، مشاركت و تقويت سيستمهاي تحقيقات كشاورزي و ترويج
اهداف
افزايش امنيت غذايي از طريق بهبود و تنوع بخشي توليد مبتني بر برنج،
توليد پايدار و پاياي محصول برنج با حداقل اثرات منفي بر محيط زيست،
بهبود تغذيه و سلامت مصرف كنندگان و توليدكنندگان برنج،
سهولت دسترسي به اطلاعات و يافته هاي تحقيقاتي برنج توسط بخش آموزش و ترويج،
فراهم آوردن اطلاعات و مواد ژنتيكي مورد نياز توليدكنندگان جهت بهبود فناوري و ارتقاي توليد.
راه كارها:
تقويت تحقيقات گروهي مبتني بر سيستم برنامه اي،
توانمندسازي علمي محورهاي اصلي تحقيقات برنج،
انجام تحقيقات مبتني بر نيازها و چالش هاي آتي،
حفاظت و استفاده بهينه از ژرم پلاسم و منابع ژنتيكي برنج، تبادل ژرم پلاسم، فناوريها و دانش فني
مشاركت كشاورزان، موسسات و مراكز تحقيقاتي، دستگاههاي اجرايي و ذينفعان در مأموريتهاي برنامه
بهبود و توسعه نيروي انساني و وضعيت رفاهي آنها.
وضعيت توليد برنج
مقدمه:
برنج از قديمي ترين گياهاني است كه پس از گندم بيشترين سطح زير كشت اراضي كشاورزي را در جهان به خود اختصاص داده است، ولي از حيث توليد و تأمين انرژي رتبه اول را در جهان دارا مي باشد و كشت اين محصول در سالهاي اخير و در بسياري از مناطق نسبتاً پرآب كشور توسعه يافته است.
سطح زير كشت برنج كشور حدود 615 هزار هكتار با متوسط توليد 5500 كيلوگرم شلتوك در هكتار ميباشد، با توجه به مصرف سرانه سالانه برنج براي هر نفر حدود 38 كيلوگرم، كمبود برنج موردنياز مصرفي سالانه حدود 500 هزارتن ميباشد كه از خارج كشور تامين ميگردد.
افزايش دستمزدها و روشهاي سنتي كشت برنج، بالارفتن قيمت تمام شده برنج درمقايسه با قيمت هاي جهاني،
همچنين ضرورت تامين موادغذايي موردنياز جامعه در داخل كشور، مسئولين و برنامه ريزان كشاورزي را بر آن
داشته است تا در خصوص تأمين محصولات غذايي اصلي مهم مانند گندم، برنج، دان ههاي روغني، شكر و …
برنامه ريزي مناسبي صورت گيرد. از اينرو توجه به برنامه ريزي اصولي و علمي جهت برطرف نمودن مشكلات توليد در بخش برنج و بويژه چال شهاي فني در جهت افزايش توليد، بهبود كيفيت و كاهش ضايعات و به ويژه پايداري توليد برنج نقش اساسي دارد. از اينرو ارايه برنامه تحقيقات جامع ملي برنج در جهت استفاده از همه ظرفيتهاي علمي موجود در جهت رفع مسايل و تنگناهاي فني توليد با همكاري همه موسسات و مراكز علمي- پژوهشي كشور به ويژه در وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي امر كشاورزي و باني تحقيقات كشاورزي امري ضروري است. در اين راستا برنامه فعالي كه با مشاركت قسمت اعظم واحدهاي پژوهشي- علمي- اجرايي و بهره برداران امر توليد برنج تهيه گرديده است كمك بسيار به اين امر و در نتيجه حصول امنيت غذايي در جامعه خواهد نمود.
سياست ها و اهداف ملي در توليد برنج
سياست هاي ملي جهت تامين غذا و رفاه جامعه و اهميت آن به وضوح توسط مقام معظم رهبري در رسيدن
خودكفايي به گندم، جو، برنج و دانه هاي روغني، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه اجتماعي و
اقتصادي كشور بيان گرديده است:
سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران:
“برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.”

برنامة چهارم توسعه:
ماده 39 :
“دولت موظف است، برنامه توسعه بخش كشاورزي را مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار ، خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و تأمين امنيت و ايمني غذايي ، ظرف شش ماه پس از تصويب اين لايحه تهيه و از سال اول برنامه چهارم، به مرحله اجرا در آورد.”
اغلب برنج توليد شده در كشورهاي مختلف توليد كننده آن به مصرف داخلي آنها خواهد رسيد و برنج جهت عرضه به بازارهاي جهاني وجود نخواهد داشت، در نتيجه تأمين آن از بازارهاي جهاني حتي با وجود منابع مالي كافي امكان پذير نخواهد بود (برنامه ملي جامع تحقيقات برنج – جلد اول).
18-2- چهارچوب مطالعه شناختي خوشه ها
اين تحقيق براي مطالعه شناختي، رويکردي به استراتژي اول فرز- استراتژي خوشه هاي خاص- دارد که بر پايه تحليل جامع خوشه و به عبارتي تجزيه و تحليل SWOT مي باشد. لازم به ذکر است که فرز شرايط اقتضايي هر صنعت به طور خاص و هر کشور به طور عام را مورد توجه قرار مي دهد و به عبارتي مي توان از آن به عنوان استراتژي اقتضايي نام برد. تلاش مي شود عوامل اساسي را که در موفقيت يک خوشه موثر مي باشند شناسايي و به تجزيه و تحليل آن عوامل پرداخته شود. بدين منظور در ساختار خوشه هاي صنعتي کنکاشي صورت مي پذيرد و ضمن بررسي خوشه هاي موفق و نيز شرايط کشورمان و همچنين صنعت مورد نظر، يک چهاچوب براي مطالعه شناختي ترسيم شده که در انتهاي اين بخش آمده است.
1-18-2- الگوي ساختاري خوشه
ساختار کلي يک خوشه صنعتي را مي توان به سه حوزه تقسيم نمود:
فعاليت هاي صنعتي داراي محوريت در خوشه که شامل روابط درون بنگاهي و بين بنگاهي مي شود.
فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني مرتبط با صنايع فوق كه براي بهبود عملكرد و رقابتي كردن فعاليتهاي محوري خوشه لازماند.
نهادهاي مردمي، اجتماعي و سياسي مرتبط به منظور حمايت از دو نوع فعاليت فوق و در جهت ارتقاي سرمايه اجتماعي و تسهيل اقدامات جمعي.
در يک خوشه فعاليتها به صورت تخصصي انجام شده و توليدکننده‌ها متمرکز به توليد بوده و امور مربوط به بازاريابي و خدمات پشتيباني توسط نهادهاي تخصصي انجام مي‌شود. .(اشميتز و ندوي، 1381)

شکل (5-2) نمايي از يك خوشه كسب و كار
خوشه ها در رايج ترين ظهور خود معمولا مشتمل بر اجزاي زير مي شوند: (عسکري،1388)
شرکت هاي توليدي يا خدماتي نهايي بخش خصوصي
عرضه کنندگان ورودي ها، قطعات، ماشين آلات، نهادهاي مالي و خدمات تخصصي
توليد کنندگان در ارتباط با صنايع پايين دستي(مشتريان، کانال ها)
توليد کنندگان محصولات تکميلي
فراهم کنندگان زيرساخت هاي تخصصي
دولت و ديگر نهادهاي فراهم کننده مهارت آموزي ها، آموزش ها، اطلاعات، خدمات تحقيقاتي و حمايتهاي فني تخصصي (دانشگاهها، فراهم کنندگان مهارت آموزي هاي هنرستاني و کارآموزي)
دفاتر دولتي، غير دولتي يا بين المللي وضع استانداردها و پايه گذاري زيرساخت ها
انجمن هاي تجاري و ديگر تشکل هاي جمعي بخش خصوصي
رويکرد خوشه اي آنگونه که توسط پورتر ارائه گرديد و متعاقبا توسط خود وي و همکارانش و ديگران توسعه يافت، همکاري هاي خوبي را براي تحليل مسائل کليدي جغرافياي اقتصادي ايجاد نمود. اولا، آن روشي را براي توصيف طبيعت سيستمي يک اقتصاد ارائه مي دهد، يعني اينکه چگونه انواع گوناگون فعاليتهاي اقتصادي به يکديگر مرتبط مي شوند. نقطه آغاز نظريه پورتر در اينجا نمودار ساختار خوشه(شکل2-8) است. (Malmberg and Power,2003)

شکل (6-2) نقش آفرينان در يک خوشه صنعتي

اين شکل، با شروع از شرکت هايي در صنعت که ما در آنها توليد کنندگان اصلي کالاهاي اوليه خوشه را مي يابيم(که مي توانند کاميون هاي سنگين و تجهيزات ارتباط از راه دور باشند)، روشي را براي تحليل چگونگي ارتباط اين شرکت ها و صنايع به شرکت ها و صنايع عرضه کننده که فراهم کننده انواع گوناگون ورودي هاي تخصصي، تکنولوژي و ماشين آلات و خدمات مربوطه مي باشد و همچنين ارتباط آنها با صنايع مشتري خوشه و صنايعي که با آنها ارتباط غير مستقيم تري دارد، ارائه مي دهد.
از کشور هاي موفق در زمينه خوشه ها مي توان به کشور هلند اشاره کرد که به خصوص در خوشه ICT اين کشور به عنوان يک نمونه موفق شهرت دارد. نقشه خوشه ICT هلند در شکل2-9 نشان داده شده و نقش آفرينان اين خوشه مشخص شده است. (Hertog. P , Brouwer,2000)

شکل (7-2) نقش آفرينان در خوشه چند رسانه اي هلند
خوشه ديگري که در اين بخش ارائه خواهد شد خوشه ساختمان سوئيس است که نقشه اين خوشه در شکل (8-2) نشان داده شده است (Vock. Patrick, 2001).

شکل (8-2) خوشه صنعت ساختمان سوئيس
19-2- مروري بر مطالعات انجام شده در ادبيات خوشه صنعتي
در اين قسمت به بررسي برخي از تحقيقات و مطالعاتي که در زمينه خوشههاي صنعتي انجام گرفته ميپردازيم. در اين بخش، از لحاظ ساختاري، مطالعات به دو قسمت مطالعات شناختي در زمينة خوشة صنعتي و مطالعات توسعهاي در اين زمينه تقسيم شده و مروري بر پژوهشهاي صورت گرفته انجام ميپذيرد.
1-19-2- مطالعات شناختي خوشه
1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه در کشور هاي ديگر
امروزه در دنيا به خوشه هاي صنعتي به عنوان پايانه هاي تخصصي صادراتي نگاه مي شود. با توجه به مزاياي خوشه ها که در مباحث قبل گفته شد، جهشي که در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره انسان کامل، فصوص الحکم Next Entries منابع تحقیق درباره اسفار اربعه، عارفان مسلمان، حکمت و فلسفه