دانلود تحقیق در مورد عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

این راستا لازم است ابتدا کیفیت الزامات طراحی، دادههای آزمایشگاهی و مدلهای غیرخطی ارزشگذاری شوند. سپس مقادیر عددی میزان عدم قطعیت (β) متناظر با کیفیتهای مختلف پارامترهای فوق به صورت زیر مشخص خواهند شد:
کیفیت عالی (A) β = 0.1 کیفیت خوب (B) β = 0.2

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد عدم قطعیت، ارزیابی عملکرد، انحراف معیار Next Entries مقاله درمورد دانلود ارزیابی عملکرد، عدم قطعیت، دینامیکی