دانلود تحقیق در مورد طرح پژوهش، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

حتي فرا کشوري است و مي توان اين ملاحظات را در مورد کشورهاي کمتر توسعه يافته نيز به اجرا درآورد.
نتيجه آنکه اغلب صاحب نظران ضمن تاکيد بر خودياري بخش خصوصي، حتي در خوشه هاي جا افتاده، دخالت دولت را موثر مي دانند. در موارد بروز تعارض، اين سازمان هاي دولتي اند که با ايفاي نقش ميانجي، نقش مهمي پيدا مي کنند. بنابراين نحوه عملکرد مقامات محلي و چگونگي اعمال حاکميت محلي به موضوعي راهبردي و مهم تبديل مي شود. البته در اين زمينه هنوز سئوالاتي مطرح مي باشد، از جمله آنکه آيا مشارکت بخش هاي خصوصي و دولتي بايد مستمر باشد و يا فقط به هنگاه بحران ضرورت پيدا مي کند؟( اشميتز و ندوي، 1381)
ب) انجمن ها و اتحاديه ها:
خوشه هاي صنعتي فعال، معمولا يک موجوديتي آشکار و مشترک از دانش سازماني را توسعه داده اند. در اين دانش مشترک همه اعضاء در طول مرزهاي عملياتي و فرهنگي سازمان سهيماند. اتحاديه ها نيز نوعي پيوند اجتماعي- فرهنگي ميان سازمان هاي عضو هستند که يک شناسه رفتاري مشترک ايجاد مي کنند و به عنوان تسهيل کننده فعاليت مشترک و اعتماد متقابل، يک زبان مشترک نه فقط به صورت کلان بلکه در کارکرد هاي فني، تجاري و سازماني مشترک، يک فرهنگ و محيط صنعتي مشترک، يک رويکرد مشترک براي توسعه منابع انساني و نيروي کار متخصص، يک درک تجاري مشترک از پويايي رقابت در صنعت و يک رويکرد مشترک براي اندازه گيري عملکرد رقابتي شناخته مي شوند.
از طرفي نيز براي رويارويي با مسائل حاصل از رقابت جهاني، تلاش هاي درون شرکتي کافي نيست. بنابراين نقش اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي بسيار مهم است. انجمن هاي صنفي هم از لحاظ ارائه خدمات و هم از لحاظ اعمال نفوذ وظيفه سنگيني دارند. حرفهاي کردن انجمن هاي صنفي و پياده کردن ساز و کارهايي براي تضمين روند مستمر توسعه انساني، جنبه هاي کليدي اين معقوله اند.( آلتنبرگ، ماير، 1999)
در بسياري از موارد انجمن هاي کارفرمايي و ديگر نهاد هاي نزديک به بنگاهها در فراهم آوردن خدمات نقش موثري دارند. در برخي موارد توصيه شده است که حمايت از شرکت ها، مشروط به آنها با يکديگر باشد مانند ارائه خدمات مالي به شرکت هاي کوچکي که به جاي وثيقه هاي شخصي، ضمانت هاي ذنجيره اي يا گروهي مي دهند و يا برگزاري دوره هاي آموزشي براي صاحبان شرکت هاي کوچک و متوسط که شامل بازديد گروهي از شرکت هاي پيشرفته تر و نمايشگاه ها مي شود.
انجمن هاي تجاري و بخشي در ارائه ابتکارات حمايتي نيز در خوشه هاي صنعتي ايفاي نقش مي کنند. در خوشه هاي کشور هاي کمتر توسعه يافته، انجمن هاي بخشي متعددي فعال هستند. برخي از آنها فقط اهداف گروهي خاص را دنبال مي کنند در حالي که بعضي ديگر طيف وسيعي از خدمات را ارائه مي کنند. اين خدمات عبارتند از: آموزش، کنترل کيفيت، جمعآوري اطلاعات، مشاوره حقوقي و کاريابي.
ندوي و اشميتز (1994) در مطالعات خود چنين نتيجهگيري مي کنند: اين طور نيست که تمامي اين گروهها در خدمت منافع جمعي خوشه صنعتي باشند بلکه برخي از آنه به سپر نگهدارنده عناصر قدرتمندتر داخل خوشه ها تبديل مي شوند. به هر جهت، تعداد کمي از اين گروه ها به ايفاي نقش خود در ارائه خدماتي که بروسکو (1990) آنها را خدمات واقعي مي خواند، پرداخته و يا از منافع جمعي خوشه حمايت مي کنند. در تحليلي تطبيقي که توسط بانک جهاني بر روي سيستم هاي حمايتي بنگاه هاي صنعتي کوچک و متوسط اندونزي، کره، ژاپن و کلمبيا انجام شده است بر اهميت کانال هاي خصوصي تاکيد مي شود. نتيجه اين تحليل آن است که منبع اصلي حمايت، از جانب خريداران، بازرگانان، تامين کنندگان، بانک ها و تلاش هاي مشترک بنگاه هاي صنعتي کوچک و متوسط فراهم مي شود.
ملاحظات نهادي خصوصي و همکاري بين گروه هاي دولتي و خصوصي در ارائه خدمات واقعي از طريق استفاده از ابتکارات مشترک در کشور هاي صنعتي نسبتا موفقيت آميز بوده است. در اين کشورها نهاد هاي دولتي نقش کاتاليزور را دارند و برخي اوقات کمک هاي مالي و زيربنايي مهمي ارائه مي دهند، در حالي که بخش خصوصي به ارائه فناوري هاي خاص ميپردازد از نظر مالي نيز کمک هايي را عرضه ميکند.
د) فراهم کنندگان خدمات بهبود کسب و کار
عدم برخورداري از خدمات کسب و کار توسعه، از اساسي ترين معضلات نوسعه بنگاههاي کوچک و متوسط به طور عام و خوشه صنعتي به طور خاص مي باشد. به دليل کوچک بودن مقياس ها در بنگاه هاي کوچک و متوسط آنها نمي توانند در درون خود بخش هاي مستقلي براي پرداختن به مسائل برنامه ريزي استراتژيک، ارتقاء سازماني، تحقيق و توسعه و غيره داشته باشند. مراکز خدمات توسعه کسب و کار مي توانند در حوزه هاي تکنولوژي، مديريت، بازاريابي، تحقيق و توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط را ياري کنند.
با توجه به مطالعات اشميتز و بروسکو، در ناحيه صنعتي ايتاليا مداخله هاي موثر عاملان دولتي و خصوصي در سطوح منطقه اي و کشوري نقش اساسي دارد. بي شک يکي از مهمترين نقش هاي ايفا شده در اين زمينه، نقش آژانس هاي مالي منطقه اي و هيئت هاي ارائه دهنده بهبود کسب و کار ميباشد. اين آژانس ها و هيئت ها در اوايل دهه 70 ايجاد شدند و هدف آنها ارتقاء بخشي و خمايت از بخش توليد محلي از طريق محرک هاي مالي است.
علاوه بر مراکز خدمات بهبود کسب و کار، انجمن هاي صنعتي و کارفرمايي نيز در نواحي صنعتي ايتاليا به عنوان تامين کنندگان خدمات جمعي مطرح هستند. خدمات ارائه شده از جانب اين انجمن ها شامل موارد ذيل مي باشد:
عرضه اطلاعات، کنترل کيفيت، تسهيلات براي آزمايش مواد خام، آموزش فنون مديريت و کارفرمايي، ترجمه پيشنهادات مناقصه، مشاوره در مورد مسائل مالي و حقوقي،دفتر اداري و تحقيق بر روي بازار هاي خارجي.
د) مراکز پژوهشي و مراکز آموزشي
مراکز آموزشي؛ اجراي نظام آموزشي در يک خوشه از قرار ذيل مي باشد:
کتابخانه تخصصي، برگزاري سمينارهاي علمي-تخصصي، برگزاري سمينارهاي آموزسي کاربردي و حين کار، برگزاري دوره هاي آموزشي بازرگاني خارجي، برگزاري دوره هاي آموزشي استاندارد هاي داخلي، خارجي و گروه ISO، هماهنگي با نهاد هاي بين المللي جهت شرکت کارشناسان واحد هاي توليدي، شرکت در دوره هاي کوتاه مدت آموزشي.
مراکز تحقيق و توسعه؛
نحوه ارتباط خوشه صنعتي با مراکز خدمات تحقيقاتي که در بر گيرنده بخشي از ارتباطات نهادي خوشه است، در شکل Error! Reference source not found. نشان داده شده است: (جهانگيري، 1381)

شکل (10-1) ارتباط خوشه صنعتي با مراکز تحقيقاتي
4-20-2- تحليل سطح روابط و همکاري ميان اعضاي خوشه
خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاست. اين بنگاه ها از قابليت هايي برخوردارند که در عملکرد انفرادي نمي توانند به آنها دست يابند( مزايايي چون صرفه هاي مقياس، توليد انبوه، بازار هاي هدف و …). پيش نياز بسيار مهم تقويت همکاري بين شرکتي، ايجاد آگاهي نسبت به لزوم بهبود اساسي کارکردها است. شرکت هايي که سابقه شان، به تنهايي عمل کردن است به آساني تن به همکاري تنگاتنگ نمي دهند و اين فقط به فقدان اعتماد مربوط نمي شود بلکه همکاري داراي هزينه هاي معاملاتي زيادي نيز هست. اين شرکت ها اگر مزاياي همکاري را ببينند و اگر وادار به دست کشيدن از رفتارهاي سنتي شان شوند، همکاري قوي تري را آغاز مي کنند.محک زدن خود به ويژه اگر مبتني بر مقايسه با شرکت هاي جاه هاي ديگر باشد يکي از ابزارهاي مهم آگاهي شرکت ها از کاستي شان است و مي تواند شرکت ها را بيدار کند و آگاهي نسبت به لزوم کوشش هاي قوي تر در زمينه ايجاد مزاياي رقابتي را تقويت نمايد.( آلتنبرگ، ماير، 1999)
وقتي خوشه صنعتي شکل مي گيرد، بنگاه ها روابط مختلفي خواهند داشت و با هم همکاري مي نمايند تا روايط متقابل خريدار- فروشنده تقويت گردد، از نيروي کار ماهر يکديگر در راستاي بهبود راندمان توليد، به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربه پرسنل استفاده شود، ابداعات امکانپذير گردد و اگر در بنگاهي ابداعي صورت گرفته ساير بنگاه ها از آن بهره مند گردند و بنگاهي که دست به ابداع زده نگران نيست که آن را در اختيار ساير بنگاه هاي خوشه قرار دهد، چون مي داند که منافع جمعي به مراتب بيشتري ايجاد خواهد شد و او نيز از آن منافع برخوردار مي گردد. واحد هاي صنعتي عضو خوشه از تکنولوژي يکديگر برخوردار مي شوند و به عبارتي سرريز تکنولوژي و فناوري بين بنگاهها وجود دارد. اگر توسعه و تحولي در محصول امکان پذير مي رسد همکاري لازم براي انجام هرچه بهتر موضوع صورت مي گيرد. اگر ارتباط با مشتري تحولي در محصول به وجود آورد، فضاي همکاري براي اين کار فراهم است. از نظر تامين مواد اوليه، دسترسي به مواد در داخل خوشه آسانتر و سريعتر صورت مي پذيرد، زيرا همکاري بين واحد هاي مرتبط در داخل خوشه از جمله واحد هاي تامين کننده مواد اين امکان را فراهم مي سازد که بنگاه ها با سهولت و سرعت بيشتري به مواد اوليه مورد نياز خود دست پيدا کنند.
بنگاه هاي عضو خوشه در قالب يک توافق جمعي قادر خواهند بود اقدام به روز نمودن تکنولوژي خود نمايند و اين امر به واسطه همگامي و همراهي خوشه با تحولات بازار و آگاهي از محصول مطلوب بازار و تکنولوژي تامين کننده به دست مي آيد.
اين همه ويژگي در خوشه صنعتي به واسطه وجود يک ساز و کار قدرتمند همکاري فراهم شده است و بنگاه هاي عضو خوشه پذيرفته و متعهد شده اند که در قالب همکاري مي توانند نتايج مفيدي کسب کنند. قطعا پذيرش و تعهد بنگاه ريشه در شناخت و آگاهي آنها از مزاياي اقدام جمعي دارد.
اما پس از برقراري فضاي همکاري آنچه خوشه را پويايي و حيات مي بخشد شفاف و سيال بودن اطلاعات در مورد منابع و مواد، مهارت ها، تکنولوژي ها و توانمندي هاي خوشه است. به عبارتي بنگاه ها با برقراري شبکه ارتباطي بين خود جريان اطلاعات را امکان پذير ساخته و در سايه آن مي توانند همکاري را تداوم بخشند.
تشريک مساعي بنگاه ها با تکيه بر روحيه توافق جمعي و همکاري با ابزار قدرتمند جريان اطلاعات که از ويژگي هاي ذاتي عملکرد شبکه اي بنگاه هاست، قدرت رقابتي قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت که خوشه صنعتي را به مزايا و اهداف اصلي خود نزديک مي سازد.
بنگاه هاي عضو خوشه به واسطه آگاهي از ماهيت و مزيت خوشه، اطمينان دارند که سيستم بنگاهي وظيفه امور بازاريابي، بازرگاني و تجاري را به عهده دارد و سيستمي نيز در زمينه توزيع کالا فراهم است که مي تواند در کمترين زمان، ارتباط بين توليد و بازار را مهيا سازد. همچنين بايد متذکر شد که بنگاه هاي عضو خوشه در جريان آخرين تحولات و تغييرات تکنولوژي قرار مي گيرند. آنچه ذکر شد در سايه يک سازماندهي و ساز و کار منسجم هماهنگ کننده صورت مي پذيرد که موجب مي شود بنگاه هاي عضو خوشه به سادگي، به طور منظم و هماهنگ به يکديگر مرتبط گردند ( عسکري محسن، 1388).
5-20-2- مدل شناختي خوشه صنعتي در اين تحقيق
با توجه به مطالب ارائه شده در اين تحقيق ابعاد مختلفي كه بايستي مورد بررسي قرار گيرد مطابق نمودار (1-2) مي باشد.

نمودار (1-2) مدل شناختي خوشه صنعتي در اين پژوهش

3-1- مقدمه
در اين فصل به بيان طرح پژوهش، معرفي جامعه و نمونه آماري مورد نظر در اين تحقيق و روش نمونه گيري و آماره هاي آزمون فرض مورد استفاده پرداخته مي شود. همچنين همچنين ضمن معرفي ابزارهاي پژوهش مستندات روايي پرسشنامه آورده شده است.
2-3- طرح پژوهش
نوع مطالعه در اين پژوهش، توصيفي و به صورت پسرويدادي است. در مقايسه با پژوهش تجربي که در آن اطلاعات و نتايج مورد نظر تحت شرايط جاري کنترل شده اي بدست مي‌آيد، در روش علمي و مقايسهاي، پژوهشگر به دنبال کشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايطي خاص يا نوعي رفتار که قبلاً وجود داشته يا رخ داده، از طريق مطالعه نتايج حاصل از آنها است. به عبارت ديگر، پژوهشگر در پي بررسي امکان وجود روابط علي و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج موجود در زمينه‌ي قبلي انها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا عمل است (نادري و سيف نراقي، 1382).
در هر پژوهش پس از تعيين و تنظيم تحقيق بايد به فکر اتنخاب روش تحقيق بود. با اين هدف که

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره وجود خداوند، فصوص الحکم، سوره بقره Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی، کشف الاسرار، مجمع البیان