دانلود تحقیق در مورد صومعه سرا، توسعه کشت

دانلود پایان نامه ارشد

هاي موجود در استان عبارتست از 1800 واحد که از اين تعداد 1500 واحد فعال بوده و بقيه غير فعال مي باشند. البته 1500 واحد فعال در همه ماه هاي سال به يک ميزان داراي فعاليت نمي باشند. بدين صورت که در برخي ماه ها بخصوص بعد از برداشت برنج پيک کاري مي باشد و در برخي از ماه هاي سال نيز به حالت نيمه تعطيل مي باشند. تعداد متوسط پرسنل هر واحد نيز بطور مستقيم 4 نفر مي باشد و ظرفيت متوسط هر واحد توليدي نيز 540 تن در سال مي باشد.
بيشترين پراکندگي واحد هاي شاليکوبي در شهرستان هاي رشت و صومعه سرا و کمترين آن ها در شهرستان آستارا قرار دارند.
3-4- آشنايي با برنج
انواع برنج متداول گيلان عبارتند از برنج بومي و برنج پرمحصول.
رقم بومي عبارتست از صدري ممتاز و صدري معمولي. صدري ممتاز ارقام دم سياه، دم زرد و هاشمي را شامل مي شود. صدري معمولي نيز شامل علي کاظمي، بي نام، حسني و غريب مي باشد.
ارقام پرمحصول نيز عبارتند از گوهر، خزر و شيرودي.
4-4- سطح زير کشت، توليد و مصرف برنج
سطح زير کشت شالي در استان گيلان برابر 238 هزار هکتار و در سطح کل کشور نيز برابر 574 هزار هکتار مي باشد.
در ايران 16 استان در امر توليد شلتوک فعال مي باشند. بغيراز سه استان شمالي استان هايي چون سيستان و بلوچستان، خوزستان، کهکيلويه و بوير احمد، اردبيل، زنجان و قزوين نيز داراي زمين هايي با کاربري شالي مي باشند.
برنج پس از گندم مهمترين عنصر مصرف غذايي در ايران مي باشد. بدين جهت نقش ممتازي در نحوه زندگي اقشار مختلف از جمله مصرف کنندگانف کشاورزان و توليدکنندگان مرتبط دارد.
ميزان توليد در کل ايران به غير از سه استان گيلان، مازندران و گلستان برابر 418 تن مي باشد. وضعيت و ميزان توليد در سه استان گيلان، مازندران و گلستان و در کل ايران و جهان در جدول زير آمده است.
جدول 1-4 مقايسه ميزان توليد و سطح زير کشت در ايران و جهان
شرح
جهان
ايران
گيلان
مازندران
گلستان
سطح زير کشت (هزار هکتار)
161000
574
238
240
35
توليد شلتوک (هزار تن)
679000
2747
1050
1270
195
توليد برنج سفيد (هزار تن)
450000
1923
760
892
117

5-4- برنامه هاي راهبردي و توسعه اي
برنامه هاي راهبردي که براي اراضي شاليکوبي پيشنهاد شده عبارتند از:
ساماندهي توليد و فرآوري بذر و کشت ارقام پرمحصول
تجهيز و نوسازي اراضي
ارتقا و مکانيزه کردن کليه عمليت هاي مرتبط جهت افزايش بهره وري و کاهش ضايعات
بهبود مديريت زراعي
آموزش ترويج
توسعه مبارزه بيولوژيک با آفات
ارزيابي و نظارت بر پايداري توليد
مطالعه و تحقيقات کاربردي
اصلاح ساختار و نوسازي کارخانجات
توسعه کشت دوم و کشت مجدد برنج
بهينه سازي بسته بندي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی، مجمع البیان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجمع البیان، علامه طباطبایی، عقل و نقل