دانلود تحقیق در مورد صورتهای مالی، خطر کنترل، حسابرسی مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی

حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی عملیاتی
حوزه
بررسی گزاره های مدیریت در صورتهای مالی
بررسی عمل یک فرد یا یک واحد
بررسی فعالیت های تمام و یا قسمتی از یک سازمان
معیار
استاندارد های حسابرسی مرتبط
قوانین ومقررات
هدفهای معین سازمانی
محتوای گزارش
گزارش منصفانه بودن صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری مرتبط
گزارش رعایت معیارها (قوانین و مقررات)
گزارش اصلاحات پیشنهادی

Gorge Castro, David Guijarro, Victor Lavin. (2002). Learning nearly monotone k-term DNF Universitat Politecnicade Catalunya, Spain. http://www.neurocolt.com/abs/1997/abs/97018.html
(به نقل از یزدانی،21،1384)

2-2-3 انواع حسابرسی براساس مجریان آن(میگز و دیگران،11،1378)
1-حسابرسی مستقل (خارجی)
2-حسابرسی داخلی
3-حسابرسی دیوان محاسبات (دولتی)
4-حسابرسی مالیاتی
جدول 2-2 مقایسه بین حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی، حسابرسی دیوان محاسبات و حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مستقل
حسابرسی داخلی
حسابرسی دیوان محاسبات
حسابرسی مالیاتی
مجریان حسابرسی
توسط حسابرسان مستقل و براساس قراردادی خاص انجام می شود.
معمولا”توسط کارمندان واجد شرایط سازمان انجام می شود.
توسط حسابرسان دیوان محاسبات انجام می شودومخصوص واحدهای دولتی می باشد.
توسط ممیزان اداره دارایی و حسابرسان مستقل (براساس قراردادی خاص)
نوع حسابرسی
انواع مختلف حسابرسی را شامل می شود ولی تاکید بر حسابرسی صورتهای مالی می باشد.
شامل حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی می باشد.
شامل حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی می باشد.
حسابرسی رعایت

Gorge Castro, David Guijarro, Victor Lavin. (2002). Learning nearly monotone k-term DNF Universitat Politecnicade Catalunya, Spain. http://www.neurocolt.com/abs/1997/abs/97018.html
(به نقل از یزدانی،22،1384)
دلیل انجام حسابرسی صورتهای مالی این است که اطلاعات صورتهای مالی برای کمک در تصمیم گیری های مالی مورد استفاده قرار می گیرد.اغلب استفاده کنندگان از صورتهای مالی (مالکان،سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و مراجع قانونی)یا فاقد مهارت و تخصص کافی برای تایید مستقیم کیفیت صورتهای مالی می باشند و یا از این کار منع شده اند . بعلاوه صورتهای مالی در شرایطی که پیچیدگی (تضاد منافع)بالقوه ای بین گروههای استفاده کنندگان صورتهای مالی و مدیران شرکت (که تهیه کنندگان این صورتها می باشند )وجود داشته باشد می تواند با جانبداری و سوگیری خاصی تهیه شده باشد(یزدانی،1384،23-22).
حسابرسان همواره باید امکان وجود تحریف در صورتهای مالی را مد نظر قرار دهند، زیرا آنها در قبال شناسایی و گزارشگری این اقلام مسئولیت دارند.
تحریف در صورتهای مالی می تواند از تقلب یا اشتباه ناشی شود. “اشتباه” عبارتست از هرگونه تحریف سهوی در صورتهای مالی، در حالیکه “تقلب” عبارتست از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری از مزیتی ناروا یا غیر قانونی. هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط می شود، اقدامات متقلبانهای است که به تحریف با اهمیت در صورتهای مالی میانجامد(استاندارد حسابرسی240، 1391،105).
حسابرس در بررسی تقلب دو نوع تحریف عمدی را مد نظر دارد:
الف- تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه
ب- تحریف ناشی از سوء استفاده از دارایی ها
گزارشگری مالی متقلبانه با تحریف یا حذف مبالغ یا موارد افشاء از صورتهای مالی به عمد و به منظور فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی، سروکار دارد. سوء استفاده از داراییها شامل سرقت داراییهای واحد مورد رسیدگی است (همان منبع،106).
شناسایی گزارشات مالی متقلبانه دشوارتر از دیگر انواع است زیرا مدیریت می تواند کنترلهای داخلی را دور زده و ارائه نادرست صورت های مالی را مخفی نگاه دارد (یزدانی،1384،23).
تأکید بر این مطلب بسیار اهمیت دارد که حسابرسی تضمین صحت ارائه صورتهای مالی نیست بلکه تنها اطمینانی منطقی نسبت به مطلوبیت ارائه آن محسوب می شود و بر این اساس هدف کلی حسابرسی عبارتست از اظهار نظر نسبت به منصفانه بودن وضعیت (مالی)نشان داده شده ی کارفرما در صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مرتبط.
هر کار حسابرسی باید به خوبی برنامه ریزی شود و با نگرشی همراه و آمیخته با مقداری تردید حرفه ای انجام پذیردو ضمنا” یک حسابرس باید شخصی مستقل و دارای صلاحیت حرفه ای باشد.
هر چند هر حسابرسی فرآیند خاص خود را دارد ولی می توان بطور کلی حسابرسی را شامل مراحل ذیل دانست(میگز و دیگران،1378،179با اندکی تصرف).
1-کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی
2-برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های رعایت کنترلها
3-اجرای آزمون های رعایت کنترلها
4-برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی” آزمون های اثباتی”3
5-اجرای آزمون های اثباتی و تکمیل رسیدگی ها
6-تعیین نوع اظهار نظر و صدور گزارش حسابرسی
در مرحله ی اول به منظور برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع ، زمان بندی و میزان آزمونهایی که باید اجرا شود ،شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی صاحبکار کسب می گردد. در مرحله ی دوم حسابرسان پس از تجزیه و تحلیل ساختار کنترل داخلی تعیین می کنند که ساختار مزبور به شکلی که طراحی شده است ، به قدری قوی و مناسب هست که از رخداد تحریف های با اهمیت پیشگیری یا آن ها را کشف و اصلاح کند یا خیر و بر اساس مدل ریسک حسابرسی ،حسابرس احتمال خطر کنترل را برآورد میکند. در مرحله سوم به منظور تعیین اینکه روش های اصلی کنترل داخلی صاحبکار به خوبی طراحی شده و به نحو مؤثری اعمال می شود آزمون های اضافی کنترل ها اجرا می شود. در مرحله چهارم حسابرسان احتمال خطر کنترل را بر اساس نتایج آزمون کنترل ها مورد تجدید نظر قرار میدهند و نوع، زمان بندی و حدود آزمون های اثباتی لازم برای تکمیل رسیدگی ها را تعیین میکنند.در خلال مرحله ی پنجم حسابرسان آزمون های اثباتی که روش هایی برای اثبات مانده های هریک از اقلام صورت های مالی محسوب می شود را انجام و سایر رسیدگی های خودرا تکمیل میکنند. در مرحله ششم و آخرین مرحله حسابرسان با توجه به جمیع رسیدگی های انجام شده توسط آنان،نوع اظهارنظر خود را در خصوص منصفانه بودن و مطلوبیت ارائه صورتهای مالی صاحبکار در چارچوبهای از پیش شناخته شده (توافق شده) تعیین کرده و گزارش حسابرسی مربوط را صادر مینمایند(میگز و دیگران،1378،183-180).
سه مفهوم ذیل اهمیت بسیاری در عملیات حسابرسی دارند:
1-اهمیت
2-نمونه گیری حسابرسی
3-احتمال خطرحسابرسی
حسابرس در هرکار حسابرسی باید اهمیت و رابطه آنرا با خطر حسابرسی ارزیابی کند. سطوح اهمیت در خلال فرآیند برنامه ریزی حسابرسی تعیین می شود.
اهمیت، عبارتست از برآورد اولیه حسابرسان از کوچکترین مبلغ اشتباهی که احتمالا بتواند بر تصمیمات یک شخص منطقی که بر صورتهای مالی اتکاء می کند، اثر بگذارد ( همان منبع، 170 ).
حسابرسی صورتهای مالی برای فراهم ساختن اطمینانی منطقی در خصوص نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی انجام می شود.
بسیاری از حسابرسی ها با استفاده از نمونه گیری انجام می شود. یعنی کمتر از 100 درصد اسناد و مدارک مورد بررسی قرار می گیرند و نتیجه ی چنین تجزیه و تحلیلی به مجموعه ی تمام اسناد ومدارک تعمیم داده می شود.دلیل بکارگیری این رویکرد ،ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر مخارج است.حسابرسان همواره باید هزینه و زمان مورد نیاز برای بررسی تمام داده ها و در مقابل پیامد های منفی تصمیم گیری های اشتباه ممکن بوجود آمده براثر بررسی نمونه ی کوچکی از داده ها را بسنجند.نمونه گیری حسابرسی معمولابا استفاده از روشهای آماری انجام می شود. اتکاء بر روشهای نمونه گیری، یکی از دلایل اصلی تلقی گزارش حسابرسان به عنوان یک اظهار نظر، نه به عنوان گواهی مطلق مطلوبیت ارائه صورتهای مالی است.
خطرحسابرسی از لحاظ کلیت صورتهای مالی عبارتست است از احتمال اینکه تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی وجود داشته باشد و حسابرسان با روشهای رسیدگی خود آنرا کشف نکنند (همان منبع،170 ).
احتمال خطر حسابرسی در بیانیه ی استاندارهای حسابرسی(SAS) شماره 47 منتشر شده توسطAICPA 4بصورت زیر تعریف شده است(AICPA,SAS NO.47,2006):
DR*CR*IR=RA
که در این فرمولAR احتمال خطر حسابرسی،IR احتمال خطر ذاتی،CR احتمال خطر کنترل و DR احتمال خطر عدم کشف می باشد.
احتمال خطر حسابرسی5:عبارتست از احتمال خطر آن که حسابرسان نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی حاوی خطای(تحریف)با اهمیت،بطور مناسبی تعدیل نکنند(میگز و دیگران،391،1378 ).
احتمال خطر ذاتی6:عبارتست از احتمال خطر رخدادن یک خطای (تحریف) با اهمیت در یک حساب و با فرض آنکه برای آن، کنترل داخلی وجود نداشته باشد ( همان منبع ، 391 ).
احتمال خطر کنترل7: عبارتست از احتمال خطر رخدادن یک خطای (تحریف) با اهمیت در یک حساب و عدم کشف به موقع توسط سیستم کنترل داخلی ( همان منبع ، 391 ).
احتمال خطر عدم کشف8: عبارتست از احتمال خطر اینکه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب شود به این نتیجه برسند که خطای (تحریف) با اهمیتی در حساب مورد رسیدگی وجود ندارد، درحالیکه حساب مزبور در واقع دارای خطای(تحریف) با اهمیت است(همان منبع، 391 ).
احتمال خطر عدم کشف، مربوط به عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه میباشد.حسابرسان همواره با این خطر مواجه هستند که تحریف با اهمیت ناشی از تقلب مدیران یا کارکنان را کشف نکنند چرا که تقلب معمولا” کتمان شده و کشف آن خیلی مشکل است. “لذا میتوان با افزودن FR9 (ریسک تقلب) به فرمول بالا در جهت کامل کردن آن حرکت کرد که در آن صورت فرمول محاسبه احتمال خطر حسابرسی به شکل ذیل تعریف می گردد”10:
FR *DR*CR*IR=RA
اصولاًچنانچه حسابرسان بتوانند سطح مورد نظر از احتمال خطر حسابرسی و سطوح برآوردی احتمال خطر ذاتی و احتمال خطر کنترل را به طور مقداری معین کنند، سطح مناسب از احتمال خطر عدم کشف که مورد نظر است می تواند تعیین گردد.ریسک عدم کشف به صورت زیر بدست می آید ( همان منبع،393 ):
DR=AR/(IR×CR)

بطور کلی ارزیابی احتمال خطر ذاتی به خاطر پیچیده بودن آن بیشترین مشکل را برای حسابرسان بوجود می آورد. احتمال خطر ذاتی باید با بررسی مجموعه ی عوامل و فاکتورهای ریسک مختص به هرکارفرما، صنعت خاص و شکل کلی اقتصاد و با تعیین میزان تأثیر این عوامل بر حساب های خاص ارزیابی و سنجیده شود که این امر نیازمند تجربه و صلاحیت حرفه ای بالائی می باشد.برای مثال، دستورالعمل مؤسسه حسابرسی پیت مارویک عواملی را که باید در هنگام ارزیابی ریسک ذاتی یک حساب مورد توجه قرار گیرد را بصورت زیر ارائه می کند ( یزدانی،27،1384):
1-میزان ارتباط یک حساب باوجه نقد
2-میزان استعداد یا کشش یک دارایی برای دزدیده شدن
3-میزان پیچیدگی مورد نیاز برای تعیین مقادیری که باید در حسابها وارد شود
4-میزان تاثیر قضاوت مدیریت بر ارزشگذاری حسابها
5-میزان تاثیر وقایع خارج از شرکت بر مقادیر مانده حسابها
6-سابقه قبلی وجود اشتباهات
7-شرایط مالی اغواکننده کارفرما برای تحریف مقادیر مانده ها توسط مدیریت
8-میزان تجربه کارکنان واحد مالی که با مانده حسابها کار می کنند.

2- 3 گفتار دوم : حسابرسی سیستم های کامپیوتری

2-3-1 مقدمه
هیچ واقعه ای در قرن بیستم به اندازه گسترش استفاده از کامپیوتر بر عملیات بازرگانی و حسابداری تاثیر نداشته است. در ابتدای کار با کامپیوتر و حتی تا اوایل دهه 1950 میلادی، میزان گسترش استفاده از کامپیوتر قابل پیش بینی نبود. حجم و وزن زیاد و اشکالات دیگر کار با کامپیوتر را مشکل می کرد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، حسابرسان مستقل، شورای شهر Next Entries دانلود تحقیق در مورد پردازش اطلاعات، اطلاعات مالی، فناوری اطلاعات