دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، الگوریتم ژنتیک، حسابرسان مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

دو نمونه ای برای آزمون پرسش های پژوهش و آزمون فرید من برای رتبه بندی عوامل مؤثر استفاده شده است.

2-5-18 بررسی موانع به کارگیری الگوریتم ژنتیک در حسابرسی مستقل ایران (زهرا مشایخی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1389)
هدف از انجام این تحقیق،بررسی موانع به کارگیری الگوریتم ژنتیک توسط حسابرسان مستقل می باشد.در پژوهش فوق فقدان شناخت حسابرسان مستقل از الگوریتم های ژنتیک به عنوان متغیر مستقل فرضیه اصلی و به ترتیب نبود منابع علمی کافی در زمینه معرفی و کاربرد الگوریتم ژنتیک؛عدم دسترسی به نرم افزارهای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک؛تردید درباره مزیت اقتصادی به کارگیری الگوریتم ژنتیک؛تردید درباره حصول به تصمیم گیری بهتر در صورت به کارگیری الگوریتم های ژنتیک و اکتفا به سیستم های اطلاعاتی حسابداری موجود و عدم تناسب سیستم های صاحبکاران با الگوریتم های ژنتیک به عنوان متغیر های مستقل فرضیه های فرعی یک تا پنج در نظر گرفته شده و از آزمون های t تک گروهی و دو گروه مستقل،کولموگروف-اسمیرنوف،همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شده است . براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مجموع استنباط گردیده که میزان شناخت جامعه حسابرسی از الگوریتم ژنتیک کم می باشد.

2-6 جمع بندی فصل
هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند. به عبارت دیگر چه ابعادی بررسی نشده است . هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات پیشین استوار است (خاکی،65،1384). در این فصل چکیده ای از اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق که از طریق کتابها و مجلات تخصصی موجود، استفاده از شبکه اینترنت و بهره گیری از پایان نامه ها و تحقیقات صورت گرفته ی قبلی به دست آمده است،در چهار گفتار:حسابرسی، حسابرسی سیستم های کامپیوتری، حسابرسی در محیط شهرداری تهران و پیشینه ی پژوهش ارائه شد و با توجه به پیشینه ذکر شده مشخص گردید که تاحد اطلاع پژوهشگر ،تاکنون تحقیقی پیرامون موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران صورت نپذیرفته است.لذا در راستای شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران پنج فرضیه تدوین و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در فصل بعد فرضیات و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده می شود.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
هدف از این پژوهش، دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران ،در راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری به منظور ارتقای کارآیی و اثربخشی عملکرد حسابرسی و بهبود زمان پاسخگویی در شهرداری تهران می باشد،که با توجه به بررسی پیشینه پژوهش و شناخت پژوهشگر از محیط حسابرسی شهرداری تهران، در چارچوب پنج فرضیه آزمون می گردد.
فرضیات پژوهشی تدوین شده جهت حل مساله پژوهش، روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، جامعه آماری و روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های آماری پژوهش، در این فصل ارائه می شود.

3-2 روش تحقيق
تحقيق، تلاشی سيستماتيك و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله است (خاکی،201،1384). با توجه به اینکه پرسشها و مساله ها ماهیتهای گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی نمود.
پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردي (Applied) و بر حسب روش توصیفی ( Descriptive ) است.
هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر اين تحقيقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (حافظ نیا، 41،1380).
هدف پژوهشگر از انجام تحقيق توصيفي، توصيف عيني و واقعي خصوصيات يك موضوع يا موقعيت است. پژوهشهای توصيفي جـوابي براي سؤالات چه كسي، چگونه، چه چيزي و چه زمانـي ارائه ميكند.
از آنجايي كه اين پژوهش به تشريح و توصيف موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران مي‌پردازد، از نظر ماهيت و روش، توصيفي است.

3-3 روش جمع‌آوری داده
جهت گردآوری داده های مورد نیاز برای این پژوهش با هماهنگی بعمل آمده پرسشنامه هایی بین حسابرسان اداره کل حسابرسی شهرداری تهران،حسابرسان مستقل و گروههای اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران توزیع و پس از پیگیری پاسخ نامه ها جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه اين تحقیق داراي 34 سؤال از نوع بسته و در انتها دارای یک سؤال از نوع باز است که از پاسخگویان درخواست گردیده نظرات خود را در خصوص حسابرسی کامپیوتری و موانع بکارگیری آن در شهرداری تهران بنویسند. تمامی سوالات در چارچوب پنج فرضیه ارائه شده در جدول3-1 می باشد.

جدول 3-1: پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق
فرضیه اول
فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه دوم
تردید درمورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه سوم
تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه چهارم
عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه پنجم
عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.

مقیاس اندازه گیری نگرش این پژوهش از نوع لیکرت می باشد و گزینه های جوابیه به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم طراحی شده است. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها به هر یک از پاسخ ها نمره 1 تا 5 داده می شود، به طوریکه عدد 5 نشان دهنده خیلی کم وعددیک نشان دهنده خیلی زیاد وبرعکس و حسب مورد در سوالات دیگری عدد 5 نشان دهنده خیلی زیاد و عدد یک نشان دهنده خیلی کم می باشد.
در بخش اول پرسشنامه نیز سوالاتی در مورد نام و نام خانوادگی( به صورت داوطلبانه)، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع تحصیلات، سمت حسابرسی و مدت تجربه عملی در حسابرسی مطرح گردیده است.

3-3-1 آزمون اولیه پرسشنامه
در راستای آزمون اولیه پرسشنامه و براي پي‌بردن به ناسازگاري دروني و ابهام‌هاي موجود در آن، پرسشنامه این پژوهش قبل از توزيع، توسط گروه کوچکی از حسابرسان تکمیل و اطمینان حاصل شد که پرسش ها، موجب سردرگمی و ابهام پاسخگویان نمی شود.

3-3-2 روایی(اعتبار)و پایایی پرسشنامه
منظور از روايي آن است كه وسیله اندازه‌گيري، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گيري های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1384، 288). پايايي يعني، اگر صفت مورد نظر را تحت شرايط مشابه دوباره اندازه‌گيري كنيم نتايج حاصل مشابه و قابل اعتماد باشد (آراني، 1380، 42-41).
روايي، مقياسي است براي قابليت استفاده از ابزارهاي تحقيق، يعني پاسخ به اين سؤال كه آيا اين ابزار چيزي را اندازه‌گيري مي‌كند، كه هدف بررسي بوده است يا خير؟ (اتسلندر، 1371، 281). روايي، قابليت تيرانداز در زدن به مركز آماج است و پايايي قابليت تكرار نتايج (آصف‌زاده، 1380، 195). پايايي بر خلاف روايي، با يك عدد ( ضريب پايايي ) سنجيده مي‌شود كه عددي اعشاري مثبت كمتر از يك است ( هنرسون، 1382، 198).
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند به این معنی که ، چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی ها در آزمودنی موجود باشند مجذور همبستگی بین این نمره ها ،ضریب پایایی آزمون نامیده می شود(خاکی ،293،1384).
روشهای تعیین پایایی متنوع اند و به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
روش پایایی مصححان30، روش بازآزمایی31، روش فرمهای هم ارز32 ، روشهای همسانی درونی33 ( روش تنصیف34 ، روش کودر- ریچاردسون35 و روش آلفای36 کرونباخ) (مومنی و قیومی،185،1391).
در این پژوهش، پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ بدست آمده که معادل 85/0 می باشد و با توجه به اینکه ضریب پایایی بیشتر از 7/0 می باشد، پایایی پرسشنامه قابل قبول است .
ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
rα=(k/(k-1))(1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/S^2 )

ضریب آلفای پرسشنامه با استفاده از نرم افزار20SPSS محاسبه و در جداول شماره 3-2 و 3-3 نشان داده شده است.
جدول شماره 3-2 ضریب آلفا
Cronbach’s Alpha
N of Items
.855
34

جدول شماره 3-3 ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
A1
103.29
192.232
.502
.847
A2
102.81
195.118
.420
.849
A3
102.65
194.512
.463
.848
A4
102.56
191.850
.622
.845
A5
103.00
196.941
.387
.850
A6
104.55
205.874
.068
.858
A7
102.90
193.765
.441
.848
A8
102.63
192.472
.578
.846
B1
104.08
202.829
.160
.856
B2
103.44
196.344
.387
.850
B3
103.33
196.246
.358
.851
B4
103.63
199.272
.355
.851
B5
104.36
199.904
.245
.854
B6
104.77
197.357
.453
.849
B7
104.70
194.684
.525
.847
B8
104.49
199.665
.265
.853
C1
103.64
192.657
.509
.847
C2
103.42
195.187
.379
.850
C3
104.10
198.236
.385
.850
C4
103.69
200.289
.200
.856
C5
103.73
203.445
.109
.858
D1
102.35
198.112
.427
.850
D2
104.65
201.736
.201
.855
D3
104.63
201.954
.225
.854
D4
104.57
203.660
.160
.855
D5
102.20
195.596
.541
.847
D6
104.19
198.036
.280
.853
D7
104.16
193.032
.409
.849
E1
103.48
195.641
.438
.849
E2
103.23
197.451
.330
.852
E3
104.28
196.392
.400
.850
E4
103.53
196.746
.386
.850
E5
103.56
197.497
.378
.850
E6
103.13
197.478
.317
.852

3-4 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

جامعه (Population) عبارت است از كليه عناصر يا افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي (جهاني يا منطقه‌اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند (حميدي‌زاده، 6،1374، حافظ‌نيا، 1380، 98، عابد سعيدي، 1381، 99).
جامعه آماري اين پژوهش شامل حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران(31 نفر )، حسابرسان مستقل(27 نفر) و گروههای اصلاح حساب(43نفر) مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در بهمن و اسفند ماه سال 1391 می باشد که با توجه به حجم کم جامعه آماری ،کلیه افراد مورد نظر سنجی قرار گرفته و از طریق سرشماری جامعه ی آماری داده های پژوهش جمع آوری شده است.

3-5 تکنیک‌های تحليل داده‌ها

3-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده های تحقیق
در این پژوهش از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (KS) جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع داده های تحقیق استفاده شده است.
آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (KS)، روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد دانشگاه آزاد اسلامی، عاملهای هوشمند، موانع بکارگیری Next Entries دانلود تحقیق در مورد شورای شهر، آزمون فریدمن، رتبه بندی