دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، اطلاعات مالی، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………….111
4-51 آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112
4-52 میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113
4-53 آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114
4-54 آزمون t فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115
4-55 میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116
4-56 آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117
4-57 میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118
4-58 آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119
4-59 آزمونt فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120
4-60 آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121
4-61 آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121
5-1 مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130

فهرست نمودارها

شماره عنوان صفحه

2-1 فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….28
4-1 جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79
4-2 سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79
4-3 نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80
4- 4 مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.
لذا با توجه به مسئله پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، پنج فرضیه تدوین و به ترتیب فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری و عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری،به عنوان دلایل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران در نظر گرفته شد.
داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت، تکمیل شده توسط حسابرسان مستقر در شهرداری تهران، جمع آوری و پس از آزمون نرمال بودن توزیع داده های تحقیق، در سطح اطمینان 95% و توسط نرم افزار20 SPSS با استفاده از آزمون پارامتریک t و آزمون های ناپارامتریک خی-دو و دوجمله ای تحلیل و موانع با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن رتبه بندی گردید.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آنست که حسابرسان شهرداری تهران به دلیل فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری و عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری از آن استفاده نمی کنند.

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه
هم اکنون در دنیا کامپیوتر به عنوان یک ابزار قدرتمند و پیشرفته کاربرد گوناگونی در حرف از جمله در حسابداری و حسابرسی یافته است (یزدانی،97،1384). پردازش اطلاعات و عملیات سازمان ها توسط سیستم های کامپیوتری انجام شده و حجم و سرعت تبادل اطلاعات بسیار بالا می باشد.
در طول سه دهه گذشته شاهد رشد انفجاری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف از جمله بهره گیری ازآن در فرآیند پردازش و ثبت تراکنش های مالی و تهیه صورتهای مالی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی وخصوصی کشورمان بوده ایم (قنبریان،1391،24).این دگرگونی و توجه به مفاهیمی چون حسابخواهی، حسابدهی و شفافیت اطلاعات مالی حسابرسان را ناگزیر می کند که جهت رسیدگی به انبوه داده های رایانه ای پشتوانه ی صورتهای مالی و دیگر گزارش های نیازمند گواهی گری از روش های جدید حسابرسی(حسابرسی به کمک رایانه)استفاده کنند.در بعضی ازموارد،استفاده از رایانه حسابرسان را قادر به اجرای وظایفی می کند که انجام دستی آنها غیر ممکن یا بسیار زمان بر است.لذا با شناخت ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه، حسابرسان می توانند وظیفه خود را با اثر بخشی بیشتری انجام دهند و زمینه های بهبود حسابرسی را فراهم سازند.
امروزه اکثر حسابرسان در دنیا از ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه برای اهداف حسابرسی های داخلی و مستقل استفاده می کنند. در ایران نیز حسابرسی به کمک رایانه عملی شده است و استفاده از نرم افزارهای حسابرسی به جای حسابرسی دستی به سرعت به سمت عمومی شدن پیش می رود(فرقاندوست حقیقی،44،1390).بنابراین انجام تحقیقات مختلف توسط سازمان ها و شرکت ها بویژه در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری تهران، که به موقع بودن گزارشات حسابرسی نقش بسزایی در تعامل حسابخواهی و ایفای مسئولیت پاسخگویی آنان دارد،در راستای امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن می تواند مفید باشد.

1-2 بیان مسئله تحقیق
یکی از ابزار های مهم حسابخواهی و پاسخگویی، حسابداری و گزارشگری مالی است که از طریق ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد ،شهروندان را از نتایج عملکرد دولت ها مطلع می کند، اما برای اینکه شهروندان بتوانند بر مبنای این اطلاعات در باره عملکرد مسئولان قضاوت نمایند نیاز به اطمینان از کیفیت و قابلیت اتکاء اطلاعات گزارش شده در گزارش های مالی دارند(خنکا،2،1389).
فرآیند حسابرسی ،به عنوان ابزار نظارتی ،به ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی کمک می کند.
براساس ماده 44 آییننامه مالی شهرداری ها ،حسابرسی در محیط شهرداری تهران توسط حسابرسان داخلی وحسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) انجام می پذیرد. در حال حاضرحسابرسی های فوق به صورت دستی صورت گرفته و مستلزم صرف زمان طولانی است و هزینه انجام عملیات حسابرسی بالا می باشد. لذا انتظار می رود استفاده از حسابرسی کامپیوتری توسط حسابرسان بتواند منجر به افزایش کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی شده و منافع قابل توجهی را برای شهرداری و در نهایت مردم تهران در بر داشته باشد.
علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن
بسیاری از عوامل در محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است. به موقع بودن یکی از جوانبی است که در حسابداری به عنوان کیفیت اطلاعات مطرح می گردد. حسابرسان در محیط جدید با فاصله انتظارات روبرو هستند و هر روز شکاف یا فاصله انتظارات بین ذینفعان حسابرسی و حسابرسان فراخ و فراخ تر می شود.
روش های دستی حسابرسی، دیگر جوابگوی انبوه داده های رایانه ای نبوده و حسابرسی به کمک
رایانه، به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. حسابرسان جهت ارتقای کارآیی و اثربخشی کار حسابرسی و بهبود زمان پاسخگویی می بایست روش های دستی را کنار گذارند و از نرم افزار های حسابرسی رایانه ای و به طور کلی حسابرسی کامپیوتری بهره گیرند. از این رو و با توجه به احساس ضرورت حسابرسی کامپیوتری و در عین حال اشتغال در حرفه حسابرسی در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ودر راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری به منظور بهبود عملکرد حسابرسی این موضوع انتخاب گردیده است.

1-4 هدفهاي تحقیق
اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:
شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

1-5 فرضيه هاي تحقيق
فرضیه پژوهشی، بهترین حدس ممکن ،در زمینه ی روابط بین متغیرهای پژوهشی است که از طریق روش قیاسی با استفاده از یک نظریه یا از طریق روش استقرایی با استفاده از یک رشته مطالعات تحقیقی تدوین می گردد. ( آذر و مومنی، 14،1380)
بر این اساس و با توجه به بررسی پیشینه ی پژوهش و شناخت پژوهشگر از محیط حسابرسی شهرداری تهران، فرضیه های تدوین شده جهت بررسی مساله پژوهش به شرح ذیل می باشد:
فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.

1-6 چهارچوب نظری تحقيق
شرکتها و سازمان های دولتی و خصوصی کشور، با توجه به حجم زیاد و تکراری شدن عملیات مالی و حسابداری و قابلیت بالای کامپیوتر در پردازش سریع اطلاعات،از سیستم های کامپیوتری در پردازش اطلاعات مالی خود استفاده می کنند.
وسعت به کارگیری کامپیوتر توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در تمام موارد، از جمله امور مالی و حسابداری آن ها، نیاز به درک بهتر از چگونگی استفاده از کامپیوتر در پردازش اطلاعات مالی را در حسابرسان بوجود آورده است.
با توجه به شرح وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری ها و وسعت شهرداری تهران (22 منطقه)، حجم عملیات مالی در هر یک از مناطق زیاد بوده و از سیستم های کامپیوتری برای پردازش

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد حسابرسی مستقل، صورتهای مالی، آزمون فرضیه Next Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، حسابرسان مستقل، شورای شهر