دانلود تحقیق در مورد شایستگی ها، تحقیق و توسعه، نام تجاری، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

امکان استرداد آن ، ارائه ضمانت نامه ها به منظور کاهش ریسک همراه محصول جدید برای مشتری
o قیمت گذاری اقتضایی ، تلاش برای حفظ حاشیه سود در سطحی همخوان با ارزش محصول برای مشتریان
o شرایط اعتباری گسترده و رقابتی برای افزایش میزان خریدهای اولیه
o استفاده محدود از ابزارهای پیشبرد تجاری تنها در صورت لزوم برای دستیابی به سطح توزیع کافی
o ارائه خدمات محدود مهندسی ، نصب و آموزش در صورت لزوم برای رفع نارضایتی های مشتریان
استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار
الف) پیش گام
1. استراتژی دژ یا دفاع از موقعیت
هدف اصلی :
• افزایش رضایت ، وفاداری و خرید مجدد مشتریان فعلی به اتکای نقاط قوت موجود ، جذب دیرپذیرندگان محصول جدید با همان ویژگی ها و منافع ارائه شده به زود پذیرندگن محصول جدید
مشخصات بازار:
• بازاری نسبتا همگن با نیازهای مشتری یا معیارهای خرید ، بیشتر مستریان محصول شرکت پیشگام را ترجیح می دهند
مشخصات رقبا :
• رقبای فعلی و بالقوه منابع و شایستگی های نسبتا محدودی دارند.
مشخصات شرکت :
• بخش زیادی از مشتریان بالقوه و فعلی از عرضه محصول فعلی آگاهند و آن را بر سایر محصولات ترجیح می دهند ، شرکت از منابع و شایستگی هایی به اندازه یا بیشتر از منابع و شایستگی های رقیب بالقوه یا فعلی برخوردار است
2. استراتژی مهاجم(هجوم کاذب)
هدف اصلی :
• محافظت در برابر خطر از دست رفتن بخش های خاصی از مشتریان موجود با طراحی و عرضه یک محصول دوم که نقاط ضعف محصول اولی را بپوشاند، بهبود توانایی ها برای جذب مشتریان جدید با نیازهای خاص یا معیارهای خرید متفاوت با معیارهای خرید زودپذیرندگان محصول جدید

مشخصات بازار :
• دویا چند بخش بازار بزرگ با نیازهای مشخص یا معیارهای خرید مشخص
مشخصات رقبا :
• یک یا چند رقیب فعلی یا بالقوه منافع و شایستگی های کافی برای اجرای موثر یک استراتژی مغایر در اختیار دارند
مشخصات شرکت :
• بخش زیادی از مشتریان بالقوه و فعلی حداقل از یکی از ویژگی های محصول راضی نیستند، شرکت منابع تحقیق و توسعه ای و بازاریابی کافی برای معرفی و محمایت از یک محصول دوم با هدف جلب بخش خاصی از بازار برخوردار است
3. استراتژی مقابله
هدف اصلی :
• محافظت در برابر خطر از دست رفتن سهم بازارناشی از مشتریان موجود از طریق رقابت مستقیم هم تراز یا قوی تر با رقبا ، بهبود توانایی ها برای جلب مشتریان جدیدی که ممکن است جذب محصولات رقبا بشوند.
مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا همگن با نیازهای مشتری یا معیارهای خرید او ، بخش زیادی از مشتریان وفاداری کمی نسبت به محصول شرکت پیش گام یا تمایل کمی به استفاده از آن دارند
مشخصات رقبا :
• یک یا چند رقیب فعلی یا بالقوه منافع و شایستگی های کافی برای اجرای موثر یک استراتژی مغایر در اختیار دارند
مشخصات شرکت :
• بخش زیادی از مشتریان بالقوه و فعلی از عرضه محصول آگاهی چندانی ندارند . اگر هم آگاهی دارند میل چندانی به خرید آن ندارند و به آن وفادار نیستند ، شرکت از منابع و شایستگی هایی به اندازه یا بیشتر از منابع و شایستگی های رقیب بالقوه یا فعلی برای اجرای فعالیت های تحقیق و توسعه و بازاریابی برخوردار است
4. استراتژی توسعه بازار
هدف اصلی :
• افزایش توانایی و جذب و جلب مشتریان جدید از طریق عرضه محصولات جدید یا تنوع در محصولات با هدف استفاده در کاربردهای جدید و جلب مصرف کنندگان جدید ، بهبود توانایی حفظ مشتریان فعلی وقتی که بازار پراکنده می شود
مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا همگن با نیازهای مشتری یا معیارهای خرید او ، استفاده چندگانه از محصول مستلزم متفاوت بودن ویژگی های محصولات مختلف است
مشخصات رقبا :
• رقبای فعلی یا بالقوه منابع و شایستگی های نسبتا محدودی دارند به ویژه برای اجرای فعالیت های تحقیق و توسعه و بازاریابی
مشخصات شرکت :
• محصولات فعلی در یک یا چند بخش کاربردی استفاده نمی شوند ، شرکت از منابع و شایستگی هایی به اندازه یا بیشتر از رقیب برای انجام تحقیقات و فعالیت های بازاریابی برخوردار است.
5. استراتژی مقابله ( عقب نشینی استراتژیک)
هدف اصلی :
• افزایش توانایی جلب مشتریان جدید در بخش های انتخاب شده برخوردارر از رشد بالا از طریق تمرکز روی محصولات و منابع در آن بخش ها ، عقب نشینی از بخش های کوچک تر یا با سرعت رشد کمتر به منظور حفظ منابع

مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا همگن با نیازهای مشتری یا معیارهای خرید او ،دارای پتانسیل رشد ، استفاده چندگانه از محصول مستلزم متفاوت بودن ویژگی های محصولات مختلف است
مشخصات رقبا :
• یک یا چند رقیب فعلی یا بالقوه منابع و شایستگی های کافی برای حضوری قدرتمند در یک یا چند بخش در حال رشد برخوردارند
مشخصات شرکت :
• بخش زیادی از مشتریان فعلی یا بالقوه آگاهی چندانی از عرضه محصول ندارند یا تمایل چندانی به خرید و استفاده از آن ندارند یا نسبت به آن وفادار نیستند، منابع شرکت برای انجام فعالیت های بازاریابی یا تحقیق و توسعه محدود و از منابع یک یا چند رقیب کمتر است
ب) پیرو
1. استراتژی حمله مستقیم
هدف اصلی :
• قبضه بخش قابل توجهی از خریدهای تکراری / جایگزین مشتریان فعلی رقیب هدف ، جذب مشتریان جدید از میان آن هایی که دیرتر از بقیه یک محصول جدید را می پذیرند با عرضه محصول به قیمتی پایین تر یا با ویژگی های جذاب تر
مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا همگن از حیث نیازهاو معیارهای خرید مشتریان ،وفاداری یا ترجیح نسبتا کم به نام های تجاری موجود ، نبود هیچ گونه آثار شبکه ای مثبت
مشخصات رقبا :
• رقیب هدف منابع و شایستگی های نسبتا محدودی دارد . به ویژه در حوزه های بازاریابی و تحقیق وتوسعه ، احتمالا در برابر حمله مستقیم اسیب پذیر خواهد بود
مشخصات شرکت :
• شرکت منابع و شایستگی های بیشتری در حوزه های بازاریابی ، تحقیق و توسعه دارد و یا هزینه های عملیاتی پایین تری از رقیب هدف دارد.
2. استراتژی جهش بلند
هدف اصلی :
• ترغیب مشتریان فعلی در بازار انبوه به تعویض و تغییر نام تجاری دلخواه خود از طریق عرضه محصولی با نام تجاری برتر ، جلب مشتریان جدید با ارائه منافع بیشتر
مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا همگن از حیث نیازهاو معیارهای خرید مشتریان ،اما برخی از نیازها یا معیارهای آنان توسط نام های تجاری موجود براورده نمی شود
مشخصات رقبا :
• یک یا چند رقیب فعلی از منابع و شایستگی های نسبتا قوی و خوبی در حوزه بازاریابی برخوردارند ، اما تکنولوژی مورد استفاده آن ها چندان پیچیده نیست و شایستگی های آنان در حوزه تحقیق و توسعه محدود است
مشخصات شرکت :
• تکنولوژی پیشرفته شرکت برتر از تکنولوزی رقبا است ، شرکت منابع لازم برای تولید و بازاریابی برای تحریک تقاضای اولیه میان مشتریان را برای نسل جدید از محصولات دارد ئ میتواند این تقاضا را تامین کند
3. استراتژی هجوم کاذب
هدف اصلی :
• جلب بخش قابل توجه از مشتریان جدید موجود در یک یا چند بخش عمده بازار که نیازهای مشتریانش متفاوت از نیازهای مشتریانی که زودتر نام تجاری یا محصول جدید را پذیرفته اند باشد.
مشخصات بازار :
• دو یا چند بخش با نیازها و معیارهای خرید مشخص ، نیازهای مشتریان موجود در حداقل یک بخش بازار فعلا توسط نام های تجاری موجود برآورده نمی شود.
مشخصات رقبا :
• رقیب هدف منابع و شایستگی های نسبتا قوی و خوبی به ویژه در حوزه های تحقیق و توسعه و بازاریابی دارد ، احتمالا می تواند در برابر حملات مستقیم مقاومت کند.
مشخصات شرکت :
• منابع و شایستگی های شرکت محدودند ، اما برای نفوذ موثر در حداقل یک بخش بزرگ بازار و تامین نیازهای آن بخش منابع کافی در اختیار دارند.
4. استراتژی محاصره
هدف اصلی :
• جلب بخش قابل توجهی از مشتریان جدید موجود در یک سری بخش های کوچک تر و تخصصی تر بازار که نیازها یا ترجیحات مشتریانی باشد که زودتر از دیگران یک نام تجاری یا محصول جدید را پذیرفته اند باشد.
مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا ناهمگن با چند بخش کوچک و تخصصی شده ، نیازها و ترجیحات مشتریان در برخی بخش ها در حال حاضر توسط نام های تجاری موجود براورده نمی شود.
مشخصات رقبا :
• یک یا چند رقیب از منابع و شایستگی های نسبتا قوی و خوبی در حوزه بازاریابی و تحقیق و توسعه برخوردارند و یا هزینه های عملیاتی آنان پایین تر است ، احتمالا میتوانند در برابر حملات مستیم مقاومت کنند

مشخصات شرکت :
• شرکت منابع و شایستگی های لازم بازاریابی ، تحقیق و توسعه و تولید را در پوشش بخش های کوچک تر بازار داراست، شرکت ساختار مدیریتی نامتمرکز و قابل سازگار و منطقی دارد.
6. استراتژی حمله چریکی
هدف اصلی :
• قبضه بخش نسبات خوبی از خریدهای تکراری /جایگزین مشتریان موجود در چند بخش یا قلمروی بازار ، جلب مشتریان جدید موجود در تعدادی از بخش های موجود بازار
مشخصات بازار :
• بازاری نسبتا ناهمگن با چند بخش کوچک و تخصصی شده ، نیازها و ترجیحات مشتریان در برخی بخش ها در حال حاضر توسط نام های تجاری موجود براورده نمی شود.
مشخصات رقبا :
• چند رقیب ار منابع نسبتا وی و شایستگی های خوبی در حوزه های بازاریابی و تحقیق و توسعه برخوردارند و یا هزینه های عملیاتی آن ها پایین تر است احتمالا می توانند در برابر حملات مستقیم مقاومت کنند.
مشخصات شرکت :
• شرکت منابع و شایستگی های نسبتا محدودی در حوزه های بازاریابی ، تحقیق و توسعه یا تولید دارد. شرکت ساختار مدیریتی نامتمرکز و منطقی دارد.

استراتژی های بازاریابی برای مرحله بلوغ بازار(شرکت های پیش گام و پیرو)
1. افزایش نفوذ
هدف اصلی :
• افزایش تعداد مصرف کنندگان از طریق تبدیل افرادی که در یک یا چند بخش بازار مهم از محصولات شرکت فعلا استفاده نمی کنند
مشخصات بازار :
• نفوذ نسبتا محدود در یک یا چند بخش (یعنی درصد کمی از مصرف کنندگان بالقوه محصول را پذیرفته اند)، بازاری نسبتا همگن با تنها چند بخش بزرگ معدود
مشخصات رقیب :
• رقبا سهم های بازار نسبتا کوچکی در اختیار دارند ، به دلیل محدودیت منابع و شایستگی ها ، رقبا نمی توانند بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان جدید را جلب محصولات خود کنند.
مشخصات شرکت :
• یک پیشگام سهم بازار د صنعت ، منابع و شایستگی های تحقیق و توسعه و بازاریابی برای بهبود در محصل یا توسعه خانواده محصول را داراست ، منابع پیشبردی برای تحریک تقاضای اولیه میان نامشتریان کنونی را دراختیار دارد.
اقدامات بازاریابی :
• تقویت ارزش محصول از طریق افزودن ویزگی های اضافی ، منافع یا خدمات
• تقویت ارزش محصول از طریق لحاظ کردن آن در طرح سیستم های یکپارچه
• تحریک تقاضای اصلی اضافی از طریق فعالیت هایذ پیشبردی ای که بر ویژگی ها یا منافع جدید تاکید میکند
o تبلیغات از طریق رسانه های منتخب با هدف تحریک تقاضای بخش هدف
o پیشبرد فروش با هدف تحریک حس آزمایش محصولات افرادی که فعلا آن را استفاده نمی کنند(تبلیغ آن همراه محصولات دیگر)
o تلاش کارکنان فروش با هدف جلب نسل جدید مشتریان ، شاید از طریق گماردنبرخی از کارکنان فروش به عنوان نمایندگان توسعه مشتریان یا از طریق عرضه و اائه پاداش هایی بابت فروش به مشتریان جدید
o بهبود دسترسی مشتری به محصول از طریق ایجاد سیستم های توزیع خلاق
2. استراتژی افزایش میزان مصرف
هدف اصلی :
• افزایش میزان محصول استفاده شده از طریق افزایش تناوب مصرف یا طراحی روش های جدید و متنوع تر برای استفاده محصول
مشخصات بازار :
• نفوذ نسبتا گسترده اما تناوب مصرف پایین در یک یا چند بخش عمده ، محصول به چند شیوه محدودیا برای مراسم و رویدادهایی خاص استفاده می شود، بازاری نسبتا همگن با تنها چند بخش بزرگ معدود
مشخصات رقیب :
• رقبا سهم های بازار نسبتا کوچک و محدودی در اختیار دارند ، به دلیل محدودیت نسبی منابع و شایستگی ها ، رقبا نمی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی ها، سهم بازار، استراتژی های بازاریابی، چرخه عمر Next Entries دانلود تحقیق در مورد سهم بازار، پیشبرد فروش، هم افزایی، شایستگی ها