دانلود تحقیق در مورد سلامت سازمانی، تعهد سازمانی، مدیران مدارس، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

تأیید طلبی و ترس از عدم استقبال اجتماعی :افرادی که نیازمند تأیید دیگران هستندو از نقد و عدم پذیرش اجتماعی میترسند ،نمیتوانند از خود خلاقیتی نشان دهند. افراد خلاق معمولاَ به کار و ابتکار خویش بیش از استقبال دیگران بها میدهند، و آن را قربانی انتظارات دیگران نمیکنند.
3- مطابقت : منظور از مطابقت همرنگ جماعت شدن است. مطابقت به علت نگرانی از متفاوت بودن از دیگران و تنها ماندن رخ میدهد، وبدین ترتیب امکان ابتکار و ارائه روش های تازه محقق نمیشود.
4- قوانین و مقررت :گرچه رعایت قوانین و مقررات برای هر فرد واجب است تا نظم در جامعه حکمفرما باشد، اما برخی مواقع عدم انعطاف در برابر قوانین مانع رشد تفکر خلاق است . مثلاَ قوانین آموزشی در تعلیم و تربیت ، بدون توجه به تفاوت های فردی مانعی برای بروز خلاقیت دانش آموز است .
5- شغل : برخی مواقع فعالیت های یکنواخت در شغل و حرفه باعث میشود که فرد به آن فکر نکرده و از روی عادت به صورت مکانیکی بدون تعمق و تفکر به امور زندگانی بپردازد.
6- نگرانی و ترس از عدم استقبال اجتماعی: امور خلاق با جنبه نوآوری و تازه و جدید خود ممکن است مورد توجه قرار نگیردو افراد از تحقیر و سرزنش ترس داشته باشند و دست از تفکر خلاق خود بردارند. تاریخ جهان بشریت چه بسیار اندیشمندانی را به خود دیده است که مورد تمسخر ، تحقیر و توهین واقع شده اند . پس ترس و نگرانی مانعی برای خلاقیت است.
خانواده نیز با برخی برخوردهای نا مناسب مانند ایجاد خودپنداری ، ضعف ، اجازه اشتباه ندادن وتوبیخ اشتباهات آنان ، ایجاد رقابت نامناسب ،عدم توجه به پرورش قدرت تخیل ، بی توجهی نسبت به کنجکاوی ها و پرسشها و….باعث سرکوب شدن تفکر خلاقانه کودکان و نوجوانان میشوند.
2-12-قسمت دوم –پیشینه تحقیق
2-12- 1-تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون سلامت سازمانی
1-اسکندری درسال تحصیلی 1378به بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین شهر پرداخته است . در پژوهش او ویژگی های هفت گانه ،انسجام نهادی،نفوذ مدیر و… عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی و عملکرد مدیران آموزشی و همچنین میان سلامت سازمانی وهریک از ابعاد هفت گانه قلمرو عملکرد مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران عنوان تحقیقی است که در سال 1381 توسط طاهری انجام شده است در این پژوهش ویژگی های هفت گانه عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی بوده است . نتایج نشان داد که بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران همبستگی بالایی وجود دارد.
3-آهنچیان و حیدری (1383) در مقاله ای با عنوان رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی ، وجود رابطه بین این دو متغیر را در دانشگاه فردوسی مشهد تأیید کردند.
4-ذوالفقار نسب (1384)نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 83-82 نشان داد که بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در جامعه آماری رابطه معنی دار وجوود دارد.
5- مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر سنندج از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 85-84 عنوان پژوهش قدسی میباشد . این پژوهش بر اساس الگوی نظری پارسونز ،مقایسه سلامت سازمانی در سطوح فنی ،اداری ،نهادی و ابعاد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان داد که بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر سنندج تفاوت معنا دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصله از تحقیق بیانگر آن بود که بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه در سطح فنی وابعاد دو گانه آن (روحیه، تأکید علمی )در سطح اداری به جز نفوذ مدیر در مافوق در سه بعد آن (ملاحظه گری ، ساخت دهی و حمایت منابع ) در سطح نهادی بعد یگانگی نهادی تفاوت معنادار وجود داردو مدارس دخترانه از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار می باشند.
6- تحقیق دیگری توسط عزیزی مقدم (1385)تحت عنوان بررسی و مقایسه سلامت سازمانی مدارسی که مدیران آنها دارای کانون کنترل بیرونی هستند با میزان سلامت سازمانی مدارس که مدیران آنها دارای کانون کنترل درونی هستند انجام گرفته است . یافته ها ی تحقیق نشان میدهد که سلامت سازمانی مدارسی که مدیران آنها دارای کانون کنترل بیرونی هستند در سطح 0.05 تفاوت معنی داری وجود دارد و این میزان در مدارس با کانون کنترل درونی بیشتر است در سطح نهادی وقتی این تفاوت معنادار نیست اما در سطح اداری با آلفای 0.05 تفاوت معنا دار میباشد و میزان سلامت سازمانی مدارس با مدیران دارای کانون کنترل درونی در این سظح بیشتر میباشد. در ابعاد یگانگی نهادی ،ساخت دهی ،حمایت منابع و تأکید علمی این تفاوت بین درونیها و بیرونی هامعنی دار نیست ولی در ابعاد نفوذ مدیر ،مراعات ،روحیه در سطح 0.01 این تفاوت معنی دار میباشد و سلامت سازمانی درونیها بیشتر است .
7- زاهد بابلان و همکارانش (1387) نیز در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های پسرانه اردبیل انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که ، سلامت سازمانی و ابعاد هفت گانه آن با تعهد سازمانی و انواع سه گانه آن همبستگی مثبت دارد.
8- پژوهش دیگری توسط محمودی در دانشگاه پیام نور شیراز در سال 1388 با عنوان رابطه جو سازمانی و سلامت سازمانی انجام گرفت که نتایج تحقیق به این صورت بیان شده است :
الف-بین انواع جو سازمانی و سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
ب- بین رفتار نا امیدانه و سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
ج –بین رفتار صمیمی و سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
د- بین رفتار دستور و سلامت سازمانی رابطه معنی داری ووجود دارد.
ه- رفتار مشغول بیشترین سهم در پیش بینی سلامت سازمانی دارد.
و- بین افراد و سلامت سازمانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد.
ز –بین تحصیلات افراد و سلامت سازمانی تفاوت اندکی وجود دارد. (محمودی ،1388)
9- سینایی (1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی در بین معلمان دبستان های دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 90-89 پرداخته است و نتایج حاکی از آن نشان میدهد که بین سلامت سازمانی و فرسئدگی شغلی رابطه معنی دار ی وجود دارد.
10-محمدی(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 90-89پرداخته است و نتایج حاصل از آن نشان میدهد که بین مهارت های ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس رابطه معنی دار وجود دارد یعنی با بالا رفتن مهاذت های ارتباطی مدیران میزان سلامت سازمانی مدارس افزایش پیدا میکند.

2-12-2- تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی
1-کوین اسکات (1995)نیز در تحقیقی تحت عنوان دو اثر مشترک سلامت سازمانی و جو سازمان در توصیف رضایت شغلی معلمان با بررسی متغیر های مستقل شامل سلامت سازمانی،جو سازمان،سن ، جنس ، سالهای خدمت،تجربه معلم ،سطح آموزشی،هزینه سرانه مدرسه ، سطح حقوق معلمان، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و اندازه مدرسه به این نتیجه رسید که فقط جو سازمان و سلامت سازمانی در رضایت شغلی معلمان مؤثر میباشند.
2-پاتل (1996) تحقیقی به منظور بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی انجام داده است . نتایج تحقیق او یک ارتباط مثبت و معنی دار بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی آشکار کرد. به علاوه 50 نفر از کارکنان ماهر که از نظر سلامت سازمانی، سازمانشان را وضعیت مظلوب دانستند دارای تعهد بیشتری به سازمانشان نسبت به کارگران یا کارکنان عادی بودند .
3-رابطه بین شایستگی های رهبری مدیران برنامه های بخش درمان شغلی وسلامت سازمانی حوزه هایشان عنوان پژوهشی است که دادک 44(1997) انجام داده است. در این تحقیق 65 مدیر از مدیران برنامه های بخش درمان شغلی و 180 عضو از دانشکده درمان شغلی فرمهای ارزیابی سلامت سازمانی خود را تکمیل کردند. به علاوه اعضای دانشکده مشاهداتشان را از رهبری مدیران برنامه هایشان از طریق پرسشنامه رفتار رهبری بررسی کرده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین شایستگی های رهبری و سلامت سازمانی ارتباط قوی وجود دارد.
4- راسفرم (1999 )طی تحقیقاتی تحت عنوان (مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی ) به این نتیجه دست یافت که مدارسی که دارای ساختار مساعد برای تصمیم گیری مشارکتی میباشند از مدارسی که دارای چنین ساختاری نیستند جو سالم تری را ارائه میدهند.(جاهد،1384 )
5- لایدن و کینگل45 (2000) باتوجه به یافته های تحقیق آماری که در مورد ارزیابی سلامت سازمانی دانشگاه و آموزش عالی انجام داده اند. برای سلامت سازمانی در قرن حاضر 11 مؤلفه ارائه کرده اند:اول:ارتباط بعد دوم :مشارکت و در گیر بودن در سازمان ،بعد سوم :وفاداری و تعهد، بعد چهارم :اعتبار یا شهرت مؤسسه ،بعد پنجم:روحیه ،بعد ششم :اخلاقیات ،بعد هفتم :شناسایی یا بازشناسی عملکرد،بعد هشتم :مسیر هدف ، بعد نهم :رهبری ، بعد دهم :بهبود یا توسعه کارایی کارکنان ،بعد یازدهم :کاربرد منابع .
6- بنیس و شاین (2002) در تحقیقی تحت عنوان رابطه سلامت سازمانی و اثر بخشی یک سیستم، سازمانها را به عنوان ساختمانهای سازش پذیر ، حلال مشکلات و دارای انگیزه مورد توجه قرار دادند. به عقیده او اشتباهات مربوط به اثر بخشی باید براساس فعل و انفعالاتی صورت گیردکه سازمان با اتخاذ آنها مشکلات را بررسی و حل میکند نه از اندازه گیری های جامع و استاتیک بازار کار ،پس سلامت سازمانی به عنوان معیاری برای تعیین اثربخشی سازمانی نیز بکار میرود. هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هرچیز باید بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر ، و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را بکار گرفته و با نیرو های تهدید کننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی های بقا خود ،آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامت سازمانی برخوردار باشد.
7- کابوت درایو 46در سال 2004با ارائه یک تحقیق در دانشگاه میشیگان سلامت سازمانی را تحت عنوان برنامه کامل و جامع سه گانه سلامت سازمانی مورد بررسی قرار داد. اصول اساسی استقرار سلامت سازمانی عبارت است از:1- احترام گذاشتن 2- عدالت اجتماعی 3- توجه به کارکنان عادی و کم درآمد.
8- ماولین 47(2004) تحقیقی با عنوان رابطه بین درک مدیران مدارس ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان ایالت نیویورک ازاستراتژی های ارتباطی و ادراک آنها از سلامت سازمانی مدارس انجام دادو به این نتایج رسید:
الف-مدیران مدارس ابتدایی در رابطه با ادراکات مربوط به سلامت سازمانی همبستگی بالایی را نشان دادند.
ب- مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه در رابطه با ادراکات سازمان نمرات بالایی گزارش دادند.
ج –اثرات کلی و نوع مدرسه ، تعداد کارکنان و تعداد دانش آموزان مقدار قابل توجهی از واریانس ادراک سلامت سازمانی را توضیح دادند.
د- اثرات تداخلی دو جانبه در رابطه با جنسیت و سن مدیران مدارس پیرامون سلامت سازمانی وجود داشت. (ماولین،2004 )
9-شیکدار 48در سال (2005) تحقیقی را انجام داد و به این نتیجه رسید که ایمنی و سلامتی در کار ،بهره وری کارکنان را بالاتر میبرد. همچنین او به این نتیجه رسید که نبود آموزش، ارتباطات،عدالت و منابع بر بهره وری تأثیر منفی دارد.
2-12-3- تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون خلاقیت
1-خدایاری (1376) در بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران آموزشی و توانایی آنان در حل برخی از مشکلات در دبیرستان های دخترانه شهر تهران ز دیدگاه دبیران به نتایجی دست یافته است در این نتایج تحقیق نشان داد که بین خلاقیت مدیران و توانایی آنان در حل برخی از مسائل کلاس درس ربطه متقابل و معنی داری وجود دارد هر چه میانگین خلاقیت مدیران بیشتر می باشد و براساس یافته ها میتوان گفت مدیرانی که از ذهنیت خلاق برخوردارند دارای بصیرت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد خلاقیت و نوآوری، عوامل سازمانی، انعطاف پذیری، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد آموزشی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، اعضای هیات علمی