دانلود تحقیق در مورد سلامت سازمانی، تعهد سازمانی، معلمان مدارس، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

, عمق و وسعت نظر و انعطاف می باشند و در برخورد با مسائل شتابزده عمل نمی کنند و برای مسائل راه های متعددد در نظر می گیرند .
2-عباسی(1379)در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت مدیران پرداخته است این تحقیق با اهداف شناخت عوامل مؤثر بر بالندگی هرچه بیشتر توانایی ذهنی ونیز بالا بردن میزان نوآوری به منظور بهبود کیفیت تصمیم گیری از طریق تأکید مستمر بر ارتقای سطح تفکر خلاق در میان مدیران آموزش و پرورش انجام گرفت نتیجه بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که در گروه مورد پژوهش سن ،میزان تحصیلات ،جنس و شیوه تصمیم گیری مشارکتی بر خلاقیت مدیران مؤثر بوده وسابقه مدیریت در رشته تحصیلی بر خلاقیت تأثیر نداشته است.
3- صمدانی(1385)تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت با خلاقیت در مدیران ناحیه 1 آموزش و پرورش کرمان انجام داده است .یافته ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
4- جوکار،منیر و البرزی(1388)در مطالعه خود دریافته اند که از میان سبک های تنظیمی انگیزش (بیرونی، درون فکنی،همانند سازی و درونی ) سبک تنظیمی درون فکنی که حاکی از انگیزش بیرونی است پیش بینی کننده منفی و معنا دار خلاقیت است و سبک تنظیمی همانند سازی که در ابتدای پیوستار انگیزش درونی قرار دارد ،پیش بینی کننده ،مثبت و معنا دار خلاقیت میباشد.
5- صباغیان (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های دموگرافیک معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد، که خلاقیت معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان در سطح پایین قرار دارد . جنسیت با خلاقیدات رابطه معنی داری ندارد. ولی خلاقیت با سن،وضعیت تأهل ،سابقه کار و میزان تحصیلات معلمان رابطه معنی داری دارد.
6-مرتضوی(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،خود باوری ،اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی 89-88 پرداخته است ویافته ها حاکی از آن است که بین هوش هیجانی ،خودباوری و اضطراب پایین با خلاقیت معلمان رابطه معنی داری وجود دارد. و بین اضطراب بالا و خلاقیت رابطه ای معنی داری وجود ندارد. همچنین مشخص شد که میزان هوش هیجانی ،خود باوری و خلاقیت در معلمان بالاست. ومیزان اضطراب این معلمان در سطح متوسط میباشد.

2-12-4- تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون خلاقیت
1-تحقیقات مک کینون و بارون در دانشگاه برکلی نشان داد که افراد فوق العاده خلاق بیش از همتایان کمتر خلاق در وفق دادن خود با تضاد های درونی شان موفق بوده اند .آنان در آن واحد دارای ویژگی های مذکر و مؤنث،مستقل و دارای خودکاری بیشتر و نیز پذیراتر وبارزتر نسبت به ایده های دیگران ،همرنگ جماعت تر و خود رأی تر هستند.
2- شلدون49(1995) در پژوهشی با عنوان “خلاقیت و خود تصمیم گیری در خلاقیت “نشان داد که دانش آموزانی که در مقیاس خلاقیت نمره های بالایی بدست می آورند ،دارای خود تصمیم گیری بیشتری میباشند و جهت گیری انگیزشی درونی دارند. وی همچنین دریافت که آزمودنی های خلاق والدین خود را بیشتر مؤید استقلال میدانند. از دیدگاه وی خود استقلالی ویژگی اساسی در افراد خلاق است .
3-کیم و میکائیل50)1995 ) در پژوهشی به بررسی رابطه میان خلاقیت ،عملکرد تحصیلی و جنسیت پرداخته اند . این پژوهش بر روی تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی انجام گرفت، نتایج نشان داد که پسران نسبت به دختران خلاق تر میباشند.
4- خلیفا و همکاران (1996) به بررسی تفاوت های جنسی مردان و زنان بر میزان خلاقیت پرداخته اند ،نتایج نشان داد بین زنان و مردان در مورد میزان خلاقیت تفاوت معنی داری وجود دارد به طوریکه مردان نمره بیشتری نسبت به زنان کسب کردند.
5- پژوهشی توسط فورد51(1998 )در رابطه با دیدگاه مدیران درباره عوامل مهم خلاقیت در سازمان های آموزشی آمریکا انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان دادکه بین مدرک تحصیلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه وجود دارد. یعنی هرچه مدرک تحصیلی مدیران بالاتر میرفت، خلاقیت آنها بیشتر میشود. این ارتباط مستقیم را ناشی از آموزش های پرورش خلاقیت در کنار تحصیلات میدانند.(مرسلی ،1384 )
6- ریان و دسی52(2000 )در تحقیقی به بررسی نقش انگیزش بیرونی و درونی بر خلاقیت پرداخته اند نتایج نشان داد که انگیزش درونی نقش مثبتی بر خلاقیت میگزاردولی انگیزش بیرونی نقش مخربی بر خلاقیت دارد.
7- چارلز لارسون(2001) در پژوهشی تحت عنوان مدیریت برای چالش جدید (تغییر برای تغییر) نقش رهبران در بروز خلاقیت را ،رهبری در تکنولوژی تغییر و ایجاد آن میداند. وی رهبری را مهمترین عامل برای پرورش خلاقیت و پیشرفت محیط میداند. همچنین عامل انگیزش جهت پیشرفت و ایجاد توسعه اساسی، مطرح شده است . وی مدیریت را به تفکر دقیقو در نظر گرفتن ضرورت خلاقیت رهنمون مینماید تا راه برای توسعه خلاق ایجاد نماید. (لارسون،2001 )

جدول شماره 2-2-خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی

ردیف

موضوع

نتایج

محققین
تاریخ ارائه پژوهش
1
رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین شهر
میان سلامت سازمانی وابعاد عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.
اسکندری
1378
2
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران
میان سلامت سازمانی و روحیه دبیران همبستگی بالایی وجود دارد.
طاهری
1381
3
مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر سنندج
بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه تفاوت معنا دار وجود دارد.مدارس دخترانه ازسلامت بالاتری برخوردارند.
قدسی
1385
4
بررسی مقایسه سلامت سازمانی مدارسی که مدیران آن ها دارای کانون کنترل بیرونی هستند و مدارسی که مدیران آن ها دارای کانون کنترل درونی هستند
بین این دو دسته در سطوح مختلف تفاوت معنا دار وجود دارد و سلامت سازمانی درونیها بیشتر است.
عزیزی مقدم
1385
5
بررسی رابطه مهارت های مدیران با سلامت سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد
میان این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
آهنچیان – حیدری
1384
6
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان
بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
ذوالفقار نسب
1384
7
بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های پسرانه اردبیل
بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد.
زاهد بابلان و همکاران
1387
8
بررسی رابطه جو سازمانی و سلامت سازمانی
بین انواع جو سازمانی و سلامت سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
محمودی
1388
9
بررسی رابطه بین سلامت سازمان و فرسودگی شغلی در بین معلمان دبستان های ناحیه 2 شهر کرمان
بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
سینایی
1390
10
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان
بین این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد.
محمدی
1390

جدول شماره 2-3 – خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی
ردیف
موضوع
نتایج
محققین
دوره ارائه پژوهش
1
دوره مشترک سلامت سازمانی وجو
سازمان در توصیف رضایت شغلی معلمان
فقط جو سازمان و سلامت سازمانی دررضایت شغلی معلمان مؤثر میباشد.
اسکات
1995
2
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی
و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی
بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

پاتل
1996
3
رابطه بین شایستگی های رهبری مدیران
برنامه های بخشی درمان شغلی و سلامت سازمانی
بین شایستگی های رهبری وسلامت سازمانی ارتباط قوی وجود دارد.
دارک
1997
4
مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل
مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی
مدارسی که دارای ساختار مدیریت مشارکتی میباشندجو سالم تری دارند.

راسفرم
1999
5
ارزیابی سلامت سازمانی دانشگاه
و آموزش عالی
11 مؤلفه برای سلامت سازمانی ارائه شد.

لایدن و کینگل
2000
6
رابطه سلامت سازمانی و اثر بخش یک سیستم
سلامت سازمانی به عنوان معیاری برای اثربخشی سازمانی نیز بکار میرود.
بنیس و شاین
2002
7
بررسی سلامت سازمانی تحت عنوان
برنامه کامل و جامع سه گانه سلامت سازمانی
اصول اساسی استقرار سلامت سازمانی ارائه شد.
درایو
2004
8
رابطه بین درک مدیران مدارس
ابتدایی ، راهنمایی دبیرستان ایالت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد خلاقیت و نوآوری، عوامل سازمانی، انعطاف پذیری، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد آموزشی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، اعضای هیات علمی