دانلود تحقیق در مورد سلامت اجتماعی، متغیر مستقل، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسيون استفاده شده است. یکی از پیشفرضهای رگرسیون خطی این است که توزیع دادههای متغیر وابسته باید نرمال و یا نزدیک به نرمال باشد.
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر
محله
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
Sig.
سلامت اجتماعی
لب خندق
597/0
868/0

مهرآوران
860/0
450/0

چون آمارهی کولموگروف-اسمیرنف85 در دو محله معنیدار نیست؛ بنابراین توزیع صفت در بین نمونه با توزیع آن در جامعه، نرمال بوده و تفاوت معنیداری بین فراوانیهای مشاهده‌شده و فراوانیهای مورد انتظار وجود ندارد؛ بنابراین به دلیل اینکه توزیع دادههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) نرمال است از رگرسیون خطی ساده استفاده میکنیم.
خلاصه آماره‏هاي مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی
محله
R
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل‌شده
لب خندق
290/0
084/0
076/0
مهرآوران
321/0
103/0
100/0

ضریب همبستگی چندگانه (R) مقدار آن بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد، نشان از همبستگی قوی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته دارد؛ که ضریب همبستگی بین متغیر سلامت اجتماعی و دلبستگی مکانی در محلهی لب خندق (29/0) و مهرآوران (32/0) شده است.
ضریب تعیین86 (R^2) که میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان میدهد. مقدار این ضریب بین صفر تا یک است که هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد، نشان از آن دارد که متغیرهای مستقل توانستهاند میزان زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. در این رابطه، متغیر دلبستگی مکانی در محلهی لب خندق (8 درصد) و مهرآوران (10 درصد) متغیر سلامت اجتماعی را تبیین میکنند.
نتايج تحليل واريانس
محله

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
لب خندق
رگرسیون
89/2
1
89/2
44/10
002/0

باقیمانده
60/31
114
27/0

کل
49/34
115

مهرآوران
رگرسیون
24/8
1
24/8
09/29
000/0

باقیمانده
70/71
253
28/0

کل
94/79
254

هرچه مقدار مجموع مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون باشد، نشان‌دهندهی قدرت تبیینگری بالای مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. در اینجا مجموع مجذورات رگرسیون بسیار کمتر از باقیمانده است. مقدار F نشاندهندهی آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق، مدل مناسبی است یا خیر. به عبارتی، آیا متغیرهای مستقل قادرند به‌خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر. در جدول بالا مقدار به‌دست‌آمده F در محلهی لب خندق (44/10) و مهرآوران (09/29) است؛ که در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 هر دو محله معنیدار هستند. نشان میدهد متغیر مستقل دلبستگی مکانی از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده و قادر است به‌خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را در دو محله توضیح دهد.

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی
محله

ضرایب تأثیر استاندارد نشده
ضرایب تأثیر استانداردشده
t
Sig.

B
انحراف استاندارد
بتا

لب خندق
عدد ثابت
74/2
16/0

23/16
000/0

دلبستگی مکانی
16/0
05/0
29/0
23/3
002/0
مهرآوران
عدد ثابت
87/2
11/0

15/25
000/0

دلبستگی مکانی
19/0
03/0
32/0
39/5
000/0

ضریب رگرسیونی استانداردشده (بتا) سهم نسبی متغیر مستقل دلبستگی مکانی را در تبیین تغییرات یا واریانس متغیر وابستهی سلامت اجتماعی مشخص میکند؛ یعنی هرچه مقدار ضریب بتا بیشتر باشد، نقش آن در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است. ضریب بتای (29/0) برای محلهی لب خندق و (32/0) برای محلهی مهرآوران با سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 نشان میدهد که تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر دلبستگی مکانی، باعث تغییر انحراف استاندارد در متغیر سلامت اجتماعی، (29/0) در محلهی لب خندق و (32/0) در محلهی مهرآوران، میشود.
برای اینکه تشخیص دهیم کدام متغیرها تأثیر آماری معنیداری بر متغیر وابسته داشتند، میتوانیم به مقدار t نگاه کنیم. معمولاً هرگاه قدر مطلق مقدار این آماره برای متغیری بزرگ‌تر از عدد 33/2 باشد، سطح خطای آن نیز کوچک‌تر از 05/0 بوده و درنتیجه خواهیم گفت که متغیر موردنظر تأثیر آماری معنیداری در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است؛ که در اینجا مقدار t در محلهی لب خندق (23/3) و محلهی مهرآوران (39/5) است که نشاندهندهی تأثیرگذاری متغیر مستقل دلبستگی مکانی بر روی متغیر وابستهی سلامت اجتماعی است.
فرضیه سوم
به نظر میرسد افزایش میزان امنیت اجتماعی محل سکونت، سلامت اجتماعی فرد را بالا می‌برد.
خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فساد اداری، خصوصی سازی، رسانه های گروهی