دانلود تحقیق در مورد سطوح مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

تخصصي‌تر از امکانات و اولويت هاي موجود کارمي کنند و بازده زماني واکنش آنها نسبت به بازار بسيار کمتر از حالتي خواهد بود که به صورت انفرادي کار مي کنند . از سوي ديگر ، بنگاه ها و مراکز تحقيقاتي مرتبط به سطح جديد و بالاتري از توان نو آوري مي رسند.
امر توسعه بنگاههاي بخش خصوصي در قالب توسعه خوشه‌اي، به دليل افزايش همکاري و انجام فعاليت‌هاي مشارکتي، داراي بازدهي بيشتري است. همچنين هزينه مداخله دولت در سطح تک تک واحدها بسيار زياد و راندمان آن بسيار پايين است .به علاوه درصورت موفقيت فرايند توسعه يک خوشه اين فرايند الگوي مناسبي براي تسري و تعميم به ساير مناطق و خوشه ها خواهد بود.
2-7-3-2- اهميت و تاثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن
اندازه و بزرگي خوشه در جذب نيروي كار متخصص ، تامين كنندگان و نهادها، تعيين كننده بوده و مي تواند تاثير مثبتي بر افزايش بهره وري واحدهاي عضو خوشه داشته باشد. با اين حال هنوز اندازه خوشه به عنوان يك مشخصه و معيار اصلي در موقعيت ان شناخته نشده است موارد متعددي از خوشه هاي فعال در سطح جهاني وجود دارد كه در عين موفقيت، تعداد واحدهاي كمي را در برداشته اند. به عنوان مثال، يك خوشه موفق صنعت چوب در اتريش وجود دارد كه واحدهاي آن كمتر از يك دو جين مي باشند.
از سوي ديگر، خوشه هاي موفق نساجي پراتو در ايتاليا و همين طور تريپور درز هند از نمونه هايي هستند كه بيش از 9000 واحد كسب و كار را در بردارند.
8-3-2- کارکرد خوشه
اساسا انقلاب صنعتي منجر به ظهور صنايع بزرگ گرديد. اما به تدريج الزامات تکنولوژيک موجب توجه به صنايع کوچک حتي به عنوان تأمين کنندگان صنايع بزرگ گرديد. از سوي ديگر در اغلب کشورهاي داراي عقبه تاريخي، بطور سنتي صنايع کوچک به صورت دستي و محلي وجود داشته اند که کم و بيش به حيات خود ادامه دارند. پس از انقلاب صنعتي، ملاک سنجش در توجه به صنايع بزرگ، مقياس اقتصادي توليد بوده است. يعني هرچقدر توليد در مقياس بزرگتري صورت مي گرفت، به دليل استفاده کارآمدتر از دارايي ها، اقتصادي تر شناحته مي شد. اين همان نکته اي است که بنگاههاي کوچک و سنتي و دستي در آن دچار ضعف جدي هستند. اما به تدريج اين وقوف ايجاد شد که آيا مقياس اقتصادي فقط در بخش توليد که بنگاههاي کوچک در آن داراي ضعف هستند داراي اهميت است؟ در دهه هاي اخير اين رويکرد مورد توجه قرار گرفت که در صورتيکه بتوان مقياس اقتصادي در بخش حلقه هاي ديگر کسب و کار را مورد توجه قرار داد، مسئله در حلقة توليد قابل حل است. به عبارت ديگر، در صورتي که بتوانيم بازاريابي را در مقياس اقتصادي مناسب انجام دهيم ( که عموماَ مورد نياز بازارهاي بزرگ است)، امکان توليد محصول بطور مشترک براي بنگاههايي که شبيه هم و در کنار هم قرار دارند، وجود دارد. اما بطور بديهي نيازمند سازکارهايي نيز بنا به اقتضاء خواهد يود.
عموما مشکل بنگاههاي کوچک اين است که بطور مجزا اقدام به کسب و کار مي کنند و بنابراين امکان ورود به بازارهاي بزرگ را که مشخصة زندگي مدرن است ندارند. در توسعه خوشه ها کوشش مي شود در پاسخ به اقتضائات محيطي در طرف تقاضا، ساز و کار سنتي شکل يافته در خوشه ها منعطف شده و هماهنگي لازم در آنها ايجاد شود. براي اين امر نمي توان توسعه را تزريق نمود. بلکه مي بايست مبتني بز هنجارهاي هر منطقه (خوشه) اقدام به توانمندسازي پايا نمود. بگونه اي که خود فعالان خوشه به سطح مناسبي از کارآمدي برسند و خود را مديريت نمايند. هرچقدر توانمندي فعالان عضو خوشه بيشتر شود، همگرايي بيشتري در آنها ايجاد مي گردد و اين امر منجر به انجام فعاليتهاي مشارکتي مي شود که به تدريج در قالب شبکه هاي متعدد (مثل تشکل هاي اقتصادي محلي ولي متعدد) مي شود. به همين دليل يکي از معيارهاي توسعه يافتگي، تعداد شبکه هايي است که بطور خودبخودي (و نه بصورت متمرکز يا دستوري) شکل يافته اند (منصوري و محمدلو، 1388).
1-8-3-2- كاركرد خوشه هاي صنعتي در تعامل با بازار كار
هر چند كاركرد اصلي خوشه ها را در افزايش كارايي جمعي ديده اند ولي يك محصول مهم ديگر خوشه ها، قابليت بسيار بالاي آنها در اشتغال زايي است. دو كاركرد اصلي خوشه ها يعني امكان ايجاد برتري نسبي در توان رقابتي كشورها و از طرفي توان بالاي اشتغال زايي اين خوشه ها نقش بسيار پررنگ تري در اقتصاد دانايي محور نسبت به اقتصاد توليد محور يافته است و لذا نقش خوشه ها در اقتصاد دانايي محور بسيار مهم گشته است.
فرايند تشكيل خوشه هاي صنعتي، به دنبال خود تنظيم مجدد و چيدمان جديد بنگاههاي اقتصادي را بر اساس ارتباطات پيشين و پسين بوجود خواهد آورد اين مسأله به نوبه خود با برخورداري از صرفه هاي ناشي از مقياس و منافع برخواسته از تجميع افزايش، بهره وري و درآمد را براي شركتها عضو خوشه به دنبال خواهد داشت. افزايش توليد درآمد و بهره وري به معني افزايش تقاضاي نيروي انساني و افزايش اشتغال است. البته تنها كاركرد خوشه هاي صنعتي در بازار كار افزايش اشتغال نيست. بلكه تنظيم مجدد و زنجيره اي كردن مهارتها به دنبال تشكيل زنجيره هاي توليدي صورت خواهد گرفت. هر چند نبايد از خاطر دور داشت كه افزايش توليد و درآمد در يك رشته فعاليت به گونه اي زنجيره اي و از طريق كانالهاي ارتباطي اقتصاد، افزايش درآمد و اشتغال در ساير رشته هاي فعاليت را به دنبال خواهد داشت كه كاركرد غير مستقيم رشد و توسعه يك خوشه صنعتي محسوب مي گردد.
قابل ذكر است علامتهايي كه يك خوشه صنعتي به بازار كار خواهد داد در مقايسه با علامتهايي كه يك ناحيه صنعتي و يا مجموعه صنعتي و يا مجموعه اي پراكنده و بدون ارتباط از شركتهاي توليدي به بازار كار خواهند داد، كاملاً متفاوت خواهد بود. يك خوشه صنعتي ترتيب آموزش و مهارت افزايش شاغلان و در نتيجه بافت عرضه كار را به گونه اي زنجيري و مرتبط، همراه با دسته بندي مشخص مرتب نموده، از طريق تشكيل نهادهاي غير دولتي و شكل گيري توافقات مشترك در داخل خوشه، ذخيره قابل اعتمادي از سرمايه انساني را شكل مي دهد. اين در حالي است كه خارج از فضاي خوشه اين كاركرد بدست نخواهد آمد (دين محمدي و همكاران، 1384).
4-2- خوشه هاي صنعتي، تعريف و عناصر تشکيل دهنده آن
1-4-2- تعريف خوشه صنعتي
تعريف فراگير مرجع از خوشه عبارتست از “مجموعه بنگاههاي کسب و کار مستقر در يک منطقه جغرافيايي مشخص که در يک کسب و کار مشترک فعاليت مي کنند، همديگر را تکميل کرده و از چالش ها و فرصتهاي مشترک برخوردارند”(منصوري و محمدلو، 1388).
حوزه عمل خوشه هاي کسب و کار عموما متمرکز بر جنبه هاي اقتصادي ايده مي شود. اما واقعيت آن است که خوشه يک سيستم اقتصادي-اجتماعي است که داراي شالوده ها و بنيانهاي متعدد و وسيع تري است. به همين دليل هر جا که صحبت از خوشه کسب و کار است، معمولا از فرهنگ و سرمايه اجتماعي، کارآفريني، اقليم و غيره نيز سخن به ميان مي آيد. بنابراين معمولا متخصصين به بخشي يا يکي از جنبه هاي قابل اعتنا در خوشه مي پردازند. وسعت جغرافيايي خوشه تا آنجايي است که دانش ضمني (Knowlrdge Tacit) مرکزيت خوشه بتواند در بين کار آفرينان جريان يابد. بنابراين حوزه جغرافيايي محل خوشه مي تواند يک روستا، شهرک و شهرستان و گاهي چند شهرستان باشد.
خوشه هاي کسب و کار معمولا بر يک گرايش از کسب و کار متمرکز مي شوند. بنابراين خوشه صنعت الکترونيک بطور عام، وجود ندارد. اما خوشه توليد قطعات کامپيوتر به عنوان يک گرايش مي تواند وجود داشته باشد. به همين ترتيب خوشه صنعتي صنايع غذايي نمي تواند تعريف شود اما خوشه صنعتي توليد زعفران را مي توان در يک منطقه شناسايي نمود. در اين حالت تعدادي از بنگاهها در کنار هم مستقر مي شوند که برخي به فعاليتهاي حلقه اصلي از کسب و کار پرداخته و برخي نيز فعاليتهاي تکميلي را انجام مي دهند. به عنوان مثال در خوشه حوله بافي، واحدهاي اصلي به بافندگي حوله مي پردازند و واحدهاي ديگر در کنار آنها به ريسندگي، رنگرزي، چاپ و تکميل توليد ماشين آلات، بازاريابي و تعمير و نگهداري و غيره مي پردازند. (منصوري و محمدلو، 1388).
2-4-2- خوشه هاي صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن
رويكرد جديدي كه امروزه در مباحث توسعه صنعتي و منطقه اي مطرح گرديده، از نظرات پرو و هيرشمن جامع تر است. در اين رويکرد مناطق بسته به مزيت هاي طبيعي، انساني، سازماني و يا تشكيلاتي موجود ميبايست توجه جدي به توسعه تعداد محدودي از خوشهها داشته و ابعاد مختلف سازماندهي اين خوشهها را تسهيل كنند. در اين صورت است كه مي توانند در بازارهاي ملي و بين المللي موفق عمل كرده و بخشهاي با ارزش تري از زنجيره ارزشي كالاهاي مرتبط را در اختيار بگيرند و قادر به اصلاح و نوسازي ساختارهاي موجود در مقابل فراز و نشيبهاي جهاني باشند ( ايران نژاد و رضوي، 1381).
يك خوشه متشكل از سه دسته عناصر اصلي است، شكل (1-2) نحوه تعامل و استقرار اين سه دسته از عناصر را نشان مي دهد .

شکل (1-2) عناصر اصلي تشكيل دهنده يك خوشه و نحوه استقرار آنها ( ساختار كلي يك خوشه )
اين عناصر اصلي در كنار يكديگر مي توانند با استفاده از عناصر زير ضمن حركت به سمت تخصص گرايي و پذيرش هويت تخصصي مشخص، هزينه هاي خود را كاهش دهند و بتوانند از صرفه هاي بيروني و دروني ناشي از مقياس و نيز صرفه هاي ثابت و متحرك ناشي از تجمع، بهره برداري نمايند. وابستگي هاي دروني بنگاهها و نهادهاي داخلي يك خوشه صنعتي كليد موفقيت و هويت يك خوشه هستند. اين وابستگي بين بنگاهها از طريق واسطهها و فضاي همکاري شكل ميگيرد كه نهادهاي عمومي، دولتي و يا محلي آنها را آسان تر مينمايد. نهادهاي دولتي و برنامهريزان زيرساختها نقش راهبردي را در تأمين زيرساختهاي فيزيكي، ارائه خدمات و تسهيلات متعدد چون تأمين سرمايه از طريق وامهاي ارزان، ارائه خدمات مالي و اعتباري، تأمين سيستم اطلاعاتي و هماهنگ كردن بخشهاي مختلف و نهادهاي سياسي و اقتصادي منطقه اي با تشكلهاي صنعتي و صنفي، بانكها و ساير نهادها را دارند. بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه توسعه صنعتي خوشه محور با درگير كردن نهادهاي منطقهاي، شكلگيري و افزايش سرمايههاي مادي و معنوي را تسهيل مي کند ( مجيدي، 1381).
نهادها و بنگاههاي پشتيبانيكننده خدماتي نيز با ايجاد امكان انجام خدمات تخصصي براي بنگاههاي عضو خوشه، شرايط دسترسي آنها به آموزش هاي عمومي و تخصصي در سطوح مختلف، تربيت نيروي انساني و اجراي برنامه هاي هماهنگ سازي مهارتي و استاندارد سازي، توسعه برنامه هاي توليدي و برنامه ريزي هاي فني – كيفيتي، اجراي موفق برنامه ها و مديريت كيفيت يكپارچه (ISO ) در سطوح متفاوت، تعهدات بنگاه در مقابل مشتري، تسهيلات بنگاه در مقابل خدمات حقوقي در تدوين، اجرا و دادخواهي قراردادهاي اقتصادي و نيز اجراي موفق برنامه هاي تحقيق و توسعه را فراهم مي آورند.
بخشهاي ارتباطي و مرتبط كننده بنگاهها نيز از طريق ايجاد يك ذخيره مناسب از نيروي كار در سطوح مهارتي متفاوت، ذخيره اي از تخصص هاي فني- خدماتي در بخش تعمير و نگهداري ماشين آلات و نيز ذخيره اي از سرمايه هاي اجتماعي مربوط به اقدامات مشترك گروهي و فردي بنگاهها در داخل خوشه، نقش خود را ايفا مي نمايند. شکل (2-2) اين بخشهاي ارتباطي را به نحوه ساده تري به نمايش مي گذارد .

شکل (2-2) وابستگي هاي دروني بنگاهها و نهادها در يك خوشه صنعتي
با اين وجود پيوند درون خوشه ها دو گونه ارتباط عمودي و افقي را در بر مي گيرد . در پيوند عمودي مراحل مختلف توليد و يا فازهاي توليدي و خدمات مشترك در يك مجتمع محلي انجام مي گيرد و زنجيره داده و ستانده توليد يك كالاي خاص ايجاد شده و توسعه مي يابد. در پيوند افقي بنگاههاي مشابه كه به توليد يك كالاي خاص مبادرت مي ورزند و به نوعي رقيب يكديگرند، در يك مكان تمركز مي يابند و در همان حال كه با يكديگر در حال رقابتند با يكديگر در بسياري از امور همكاري مي نمايند.( Maskell, 2002)
وجود ذخيره اي از نيروي كار ماهر و متخصص، حضور توليدكنندگان كالاهاي واسطه اي، وجود بنگاههاي پشتيبان خدمات دهنده، تسهيل در گردش اطلاعات و سرريزهاي تكنولوژيكي و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ابن‌عربي، ولي، عرفاني Next Entries دانلود تحقیق در مورد عرضه کنندگان، توسعه منطقه، ارزش افزوده