دانلود تحقیق در مورد سطح زبانی

دانلود پایان نامه ارشد

209
ب) واژگانی 210
ج) نحوی 210
2-سطح ادبی 211
غزل 147 213
1- سطح زبانی 214
الف) آوایی 214
ب) واژگانی 215
ج) نحوی 216
2-سطح ادبی 216
غزل 151 219
1- سطح زبانی 220
الف) آوایی 220
ب) واژگانی 221
ج) نحوی 221
2- سطح ادبی 222
غزل 156 225
1- سطح زبانی 226
الف) آوایی 226
ب) واژگانی 227
ج) نحوی 227
2- سطح ادبی 228
غزل 160 231
1- سطح زبانی 232
الف) آوایی 232
ب) واژگانی 233
ج) نحوی 234
2- سطح ادبی 234
غزل 162 236
1- سطح زبانی 237
الف) آوایی 237
ب) واژگانی 238
ج) نحوی 239
2- سطح ادبی 239
غزل 170 242
1- سطح زبانی 243
الف) آوایی 243
ب) واژگانی 244
ج) نحوی 244
2- سطح ادبی 245
غزل 174 247
1- سطح زبانی 248
الف) آوایی 248
ب) واژگانی 249
ج) نحوی 249
2- سطح ادبی 250
غزل 189 252
1- سطح زبانی 253
الف) آوایی 253
ب) واژگانی 253
ج) نحوی 254
2- سطح ادبی 254
غزل 190 256
1- سطح زبانی 257
الف) آوایی 257
ب) واژگانی 258
ج) نحوی 258
2- سطح ادبی 259
غزل 195 261
1- سطح زبانی 262
الف) آوایی 262
ب) واژگانی 263
ج) نحوی 264
2- سطح ادبی 264
غزل 197 266
1- سطح زبانی 267
الف) آوایی 267
ب) واژگانی 268
ج) نحوی 269
2- سطح ادبی 269
غزل 204 273
1- سطح زبانی 273
الف) آوایی 273
ب) واژگانی 274
ج) نحوی 274
2- سطح ادبی 275 غزل 212 276
1- سطح زبانی 277
الف) آوایی 277
ب) واژگانی 278
ج) نحوی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سطح زبانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد سبک بازگشت، ادبیات فارسی، شفیعی کدکنی، آثار ادبی