دانلود تحقیق در مورد سطح زبانی

دانلود پایان نامه ارشد

135
1- سطح زبانی 136
الف) آوایی 136
ب) واژگانی 137
ج) نحوی 138
2- سطح ادبی 138
غزل 59 140
1- سطح زبانی 141
الف) آوایی 141
ب) واژگانی 142
ج) نحوی 142
2- سطح ادبی 143
غزل 71 146
1- سطح زبانی 147
الف) آوایی 147
ب) واژگانی 148
ج) نحوی 149
2- سطح ادبی 149
غزل 80 152
1- سطح زبانی 153
الف) آوایی 153
ب) واژگانی 154
ج) نحوی 154
2- سطح ادبی 155
غزل 81 157
1- سطح زبانی 158
الف) آوایی 158
ب) واژگانی 158
ج) نحوی 159
2- سطح ادبی 159
غزل 85 162
1- سطح زبانی 163
الف) آوایی 163
ب) واژگانی 163
ج) نحوی 164
2- سطح ادبی 164
غزل94 167
1- سطح زبانی 168
الف) آوایی 168
ب) واژگانی 169
ج) نحوی 169
2- سطح ادبی 170
غزل 100 173
1- سطح زبانی 174
الف) آوایی 174
ب) واژگانی 174
ج) نحوی 175
2-سطح ادبی 176
غزل 103 179
1- سطح زبانی 180
الف) آوایی 180
ب) واژگانی 181
ج) نحوی 182
2-سطح ادبی 182
غزل 107 184
1- سطح زبانی 185
الف) آوایی 185
ب) واژگانی 186
ج) نحوی 187
2-سطح ادبی 187
غزل 111 191
1- سطح زبانی 192
الف) آوایی 192
ب) واژگانی 192
ج) نحوی 193
2-سطح ادبی 193
غزل 118 196
1- سطح زبانی 197
الف) آوایی 197
ب) واژگانی 198
ج) نحوی 199
2-سطح ادبی 199
غزل 140 202
1- سطح زبانی 203
الف) آوایی 203
ب) واژگانی 203
ج) نحوی 204
2-سطح ادبی 205
غزل 141 208
1- سطح زبانی 209
الف) آوایی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سطح زبانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره of، the، and، p.