دانلود تحقیق در مورد رگرسیون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق………………………………………………………………………………………………..96
5-1-1- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….96
5-2- وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………..97
5-3- بررسی فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..97
5-3-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..97
5-3-2- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………98
5-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………98
5-3-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………..98
5-3-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………..99
5-3-6- فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………….99
5-3-7 –فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………….99
5-3-8 – فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………….100
5-4- بررسی پیش فرضهای رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………….100
5-5- بحث و بررسی سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………….100
5-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….102
5-7- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………..102
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….103
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- خلاصه ابعاد سلامت در سطوح مختلف سازمان……………………………………..21
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی ……………………38
جدول شماره 2-3 –خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی………………….39
جدول شماره 2-4- خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون خلاقیت……………………………….40
جدول شماره 2-5- خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون خلاقیت……………………………..41
جدول شماره 3-1- تفکیک سؤالات پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه…………………………………48
جدول شماره 3-2- نتایج روایی پرسشنامه های پژوهش……………………………………………….49
جدول شماره 3-3- نتایج پایایی پرسشنامه های پژوهش……………………………………………………50
جدول شماره 4-1- فراوانی و درصد آزمودنی های برحسب سن………………………………………..53
جدول شماره 4-2-فراوانی ودرصد آزمودنی ها بر حسب سابقه خدمت………………………………33
جدول شماره 4-3- فراوانی ودرصد آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلات………………………….36
جدول شماره 4-4- فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب سن………………………………………….57
جدول شماره 4-5- میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش…………………………………………59
جدول شماره 4-6- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق…………………………………….60
جدول شماره 4-7- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول………………………………………..62
جدول شماره 4-8- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم………………………………………..63
جدول شماره 4-9- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم……………………………………….65
جدول شماره 4-10- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم………………………………….66
جدول شماره 4-11- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی پنجم……………………………………68
جدول شماره 4-12- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی ششم……………………………………69
جدول شماره 4-13- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی هفتم……………………………………71
جدول شماره 4-14- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر
سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………………… .75
جدول شماره 4-15-نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
ساختدهی……………………………………………………………………………………………………………..78
جدول شماره 4-16- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
ملاحظه گری…………………………………………………………………………………………………………81
جدول شماره 4-17 –نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در
بعد پشتیبانی منابع……………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره 4-18- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
تأکید علمی……………………………………………………………………………………………………………87
جدول شماره 4-19- نتایج حاصل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
روحیه…………………………………………………………………………………………………………………….89
جدول شماره 4-20- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
یگانگی نهادی………………………………………………………………………………………………………….92
جدول شماره 4-21- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
نفوذ مدیر…………………………………………………………………………………………………………………94
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- درصد فراوانی مدیران پاسخگو بر حسب سن…………………………………………………54
نمودار 4-2- درصد فراوانی معلمان پاسخگو بر حسب سن…………………………………………………54
نمودار 4-3- در صد فراوانی مدیران پاسخگو برحسب سابقه خدمت……………………………………55
نمودار4-4- در صد فراوانی معلمان پاسخگو برحسب سابقه خدمت…………………………………….55
نمودار 4-5- درصد فراوانی مدیران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات……………………………….56
نمودار 4-6- در صد فراوانی معلمان پاسخگو برحسب میزان میزان تحصیلات……………………….57
نمودار 4-7- درصد فراوانی مدیران پاسخگو بر حسب وضعیت تأهل ………………………………….58
نمودار 4-8- درصد فراوانی معلمان پاسخگو بر حسب وضعیت تأهل……………………………………58
نمودار 4-9- نمودار پراکنش بین دو متغیر سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری……………………61
نمودار 4-10- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی اول……………………………………………..62
نمودار 4-11- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی دوم……………………………………………..64
نمودار 4-12- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی سوم…………………………………………….65
نمودار 4-13-نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی چهارم…………………………………………..67
نمودار 4-14-نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی پنجم…………………………………………….68
نمودار 4-15- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی ششم……………………………………………70
نمودار 4-16- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی هفتم……………………………………………71
نمودار 4-17- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه……………………………………………..73
نمودار 4-18- نمودار باقیمانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………………………………74
نمودار 4-19- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد ساختدهی……………………..76
نمودار 4-20-نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بود ن واریانس دربعد ساختدهی…………………………………………………………………………….77
نمودار 4-21-نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد ملاحظه گری…………………..79
نمودار 4-22- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد ملاحظه گری………………………………………………………………………80
نمودار 4-23- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد پشتیبانی………………………..82
نمودار 4-24- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد پشتیبانی……………………………………………………………………………..83
نمودار 4-25- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد تأکید علمی……………………85
نمودار4-26-نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد تأکید علمی………………………………………………………………………..86
4-27- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد روحیه…………………………………….88
4-28- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس دربعد روحیه………………………………………………………………………………..88

4-29- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد یگانگی نهادی…………………………90
4-30- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد یگانگی نهادی……………………………………………………………………91
4-31- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد نفوذ مدیر………………………………93
4-32- نمودار باقی مانده های استاندارد شد

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رگرسیون، سلامت سازمانی، مدل رگرسیون، خلاقیت و نوآوری Next Entries دانلود تحقیق در مورد سلامت سازمانی، جامعه آماری، خلاقیت و نوآوری، معلمان مدارس