دانلود تحقیق در مورد روش پژوهش، قابلیت اعتماد، اعتماد برند، شناخت علم

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه شده در این پژوهش مدل جامع و کاملی شامل شش ساختار به شرح زیر است:
قابلیت اعتماد به برند، تعهد مستمر، تعهد وفاداری، رضایت، توصیه های کلامی، تمایل به تغییر بانک.
در مدل ارائه شده در این پژوهش 3 بعد مختلف در نظر گرفته شده که در واقع نقطه قوت آن است. دلیل استفاده از این مدل نیز همین نکته است که در مدلهای قبلی ارائه شده، اولا پذیرش و علت یابی ارتباط کلی متغیر اعتماد برند با ارتباط مشتری آسان نیست و ثانیا متغیرهای ادراکی و رفتاری در مدل از یکدیگر جدا نشدهاند. ولی این مدل، تاثیر قابلیت اعتماد برند را بر متغیرهای ادراکی برند، همچنین تاثیر متغیرهای ادراکی را بر متغیرهای رفتاری بررسی میکند. در پایان به بررسی قابلیت اعتماد برند بر متغیرهای رفتاری میپردازد. این مدل تاثیر همزمان هر دو عامل مبتنی بر تجارب گذشته و آیندهگرا یعنی رضایت و تعهد را در نظرگرفته است. در بررسی انگیزهی آیندهگرا نظریهی مبادله اجتماعی، مفهوم “تعهد” به عوامل اجتماعی و روانی توجه دارد که این عوامل، فرد را به سمت رفتارها و شناختهایی پیش میرانند. نقش مهم تعهد در روابط بازاریابی یعنی کاهش تمایل به تغییر، افزایش خرید و بهبود درخواستهای مطلوب آینده مثل وفاداری.
نمایشگر3-2 مدل مفهومی پژوهش

سویینی و سوایت، 2008

1-3. مقدمه
فصل سوم اين طرح پژوهشي، به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. دستيابي به شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگر اينكه با روش شناسي صحيح صورت پذيرد. روششناس علمي، نظامي است از قواعد و روشها كه پژوهش برآن بنا شده است و ادعاهای ارائه شده در مورد مساله پژوهش را ارزشيابي میکند (حافظ نیا، 1386).
روش، مجموعهی شيوهها و تدابيري است كه براي شناخت حقيقت و پرهيز از لغزش به كار گرفته ميشود. روش، لازمهی دستيابي به دانش و ابزاري جهت حركت از مجهولات به معلومات است. روش علمي پژوهش، به همه مراحلي اشاره دارد كه در جمعآوري و تحليل دادهها براي رسيدن به يك هدف معين (كه همان دستيابي به حقيقت است) استفاده میشود. هدف از روش علمي، كشف حقيقت است (همان منبع، 1386).
پژوهش از نظر روش شناسي، كاربرد روشهاي علمي در حل يك مساله يا پاسخگويي به يك پرسش است. پایهی هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی که در آن علم استفاده می‏شود، مبتنی است. در حقیقت، دستیابی به هدف‏های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که روش شناسی درست صورت پذیرد، به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می‏یابد، نه موضوع پژوهش (خاکی، 1387).
به همین دلیل، شناخت روش‏های انجام پژوهش و ابزار آن، به اندازهی شناخت موضوع اهمیت می‏یابد. غالب بررسیهای پژوهشی یک روش، راهبردی را نشان می‏دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه‏های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمعآوری اطلاعات و نتیجه‏گیری است. جزئیات این رویههای خاص تا حدود زیادی با روش پژوهش تعیین می‏شوند. هر یک از این روش‏ها برای پاسخگویی به یک نوع مساله مناسب هستند، داشتن روشهای گوناگون و رویه‏های مربوط به پژوهش برای پژوهشگر و استفاده‏کنندگان پژوهش اهمیت دارند (همان منبع، 1387).
انتخاب روش پژوهش مناسب، به هدفها، ماهيت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از پژوهش دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي پژوهش است. برای اینکه نتایج حاصل از پژوهش معتبر باشد باید از یک روش مناسب در پژوهش استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجهگیری نادرست میشود (سرمد و همکاران، 1385).
در این فصل ابتدا به بررسی روش پژوهش، روشهای گردآوری اطلاعات و جامعهی آماری پرداخته و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش مورد بررسی و روشهای آماری تحلیل دادهها بیان میشود.
2-3. روش پژوهش
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش باید در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. مراد از انتخاب روش پژوهش این است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع خاص لازم است. انتخاب روش پژوهش بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیههای تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع پژوهش و وسعت و امکانات و اجرای آن دارد. در این مرحله پژوهشگر باید معلوم کند که برای پژوهش انتخابی او چه روشی مناسب است (حافظ نیا، 1386).
بهطور کلی روش‏های پژوهش در علوم رفتاری را می‏توان با توجه به سه ملاک زیر تقسیم نمود:
الف- برحسب هدف
پژوهشهای علمی بر حسب هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می‏شوند (سرمد و همکاران، 1385؛ حافظ نیا، 1386).
پژوهش بنیادی: هدف اساسی این پژوهشها آزمون نظریه‏ها و پایهگذاری روابط بین پدیده‏ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
پژوهش کاربردی: هدف از این پژوهش توسعهی دانش کاربردی در یک زمینهی خاص است.
پژوهش توسعهای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآوردهی آموزشی (طرح و روش و برنامه درسی) انجام می‏شود.
ب- برحسب نحوهی گردآوری داده‏ها
پژوهشهای علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‏های مورد نیاز (طرح پژوهش) به دو دسته میتوان تقسیم کرد (سرمد و همکاران،1385).
پژوهش آزمایشی: به منظور برقراری رابطهی علت و معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‏های آزمایشی استفاده می‏شود.
پژوهش توصیفی: شامل مجموعه روش‏هایی است که هدف آن‏ها توصیف شرایط پدیده‏های مورد بررسی است. پژوهش توصیفی را می‏توان به دسته‏های زیر تقسیم کرد:
پژوهش پیمایشی97، پژوهش همبستگی98، اقدام پژوهی99، مطالعات موردی100، پژوهش پس رویدادی101
ج- برحسب قطعیت داده ها
به لحاظ قطعیت داده‏ها، پژوهشهای علمی شامل بر پژوهش اکتشافی، پژوهش قطعی، و پژوهش ترکیبی است (سرمد و همکاران، 1385).
این پژوهش از لحاظ هدف پژوهش از نوع «پژوهشهای کاربردی» است.
هدف پژوهشهای کاربردی، توسعهی دانش کاربردی در یک زمینهی خاص است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش، هدایت میشود (سرمد و همکاران، 1385).
پژوهش کاربردی، پژوهشی است که با استفاده از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. از ابزارهایی مانند پرسشنامه و از منابع کتابخانهای و اینترنتی بهرهگیری خواهد شد.
از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع پژوهشهای غیرآزمایشی و در دستهبندی پژوهشهای غیرآزمایشی از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی با رویکرد علی است.
در اين نوع پژوهشها رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش، تحليل ميشود. در پژوهشهای همبستگي اگر هدف پيشبيني متغيرهاي وابسته براساس متغيرهاي مستقل باشد به متغير وابسته، متغير ملاک و به متغير مستقل، متغير پيشبين گويند. پژوهش توصيفي، شامل گردآوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخگويي به پرسشهای مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه است (خاكي و همکاران ، 1384).
3-3. جامعهی آماری
نخستین گام در فرایند گردآوری دادهها، تعریف جامعهی آماری و تعیین حدود و دامنهی آن است. جامعهی آماری به کل افرادی گفته میشود که از جهات خاص به نقطه نظرهای پژوهش دارای صفات مشترک مربوط بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. جامعهی آماری در واقع جامعهای است که به طور عملی زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافتههای پژوهش قابل گسترش به آن است (دانایی فرد، 1387).
جامعهی آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مشتریان شعبههای ممتاز و درجه یک بانک سپه و اقتصاد نوین در شهر تهران هستند.
4-3. روش نمونه گیری
نمونهگيري عبارتست از «انتخاب درصدي از يک جامعه، بهطور تصادفي، به عنوان نمايندهی آن» (دلاور، 1384). در پژوهش حاضر، نمونهگیری به شیوه حضوری است و برای نمونهگیری به دلیل پراکنش و تعداد بالای مشتریان از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده، استفاده میشود؛ به این ترتیب که اعضای نمونه‏ بر اساس طبقه بندی و سادگی دسترسی انتخاب میشوند. بعد از مشخص شدن تعداد اختصاص یافته به هر طبقه، به روش تصادفی ساده از بین مشتریان آن طبقه اطلاعات گردآوری میشود. از آنجایی که جامعهی مورد نظر در این پژوهش نامحدود است، با استفاده از فرمول کوکران102 برای جوامع نامحدود، اندازه نمونه محاسبه میشود:
n=(Z_(∝/2)^2 pq)/d^2
p درصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت درصد افرادی است که دارای صفت مورد مطالعه میباشند، q درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه هستند و d هم تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین پژوهشگر برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا 05/0 است، مقدار α به میزان 05/0 در نظر گرفته میشود، بنابراین Z_(∝/2)=1/96 میباشد و با توجه به پژوهشهای مشابه دیگران مقدار خطای d، 05/0 در نظر گرفته میشود. مقدار p و q را نیز 5/0 در نظر میگیریم.
بنابراین تعداد نمونه دراین پژوهش 384 نفر میباشد که 192 نفر از مشتریان بانک سپه و 192 نفر از مشتریان بانک اقتصاد نوین انتخاب شده است. در هر منطقه 25 درصد حجم نمونه انتخاب میشود. در نمایشگر 1-3 تعداد نمونه به تفکیک مناطق نشان شده است.
نمایشگر 1-3. تعداد نمونه به تفکیک مناطق
بانک
مناطق
سپه
اقتصاد نوین
1-5
48
48
6-11
48
48
12-17
48
48
18-22
48
48
5-3. روش و ابزار جمعآوری دادهها
در گردآوري اطلاعات، پژوهشگر بايد به دو اصل اساسي توجه کند :
الف ) اصل صحت: پژوهشگر بايد از درستي و صحت اطلاعات و دادههاي خود مطمئن شود.
ب ) اصل دقت: اطلاعات و دادههاي آماري که از منابع ميداني و کتابخانهاي گردآوري و در ابزارهاي مربوط به آنها درج ميشود، در مراحل مختلف فرايند پژوهش مورد جابهجايي، کاربردي، ارتباط و… قرار ميگيرد؛ پژوهشگر بايد در هر مرحله شخصا يا به وسيله افراد مطمئن ديگر به بازنگري آنها بپردازد.
روشهاي گردآوري اطلاعات را بهطور کلي به دو طبقه ميتوان تقسيم کرد:
-روشهاي کتابخانهاي: بسته به نوع سند و موضوع پژوهش، ممکن است با استفاده از فيش يا جدول يا نقشه و کروکي يا فرمهاي شبه پرسشنامه يا ترکيبي از همه آنها انجام پذيرد.
-روشهاي ميداني: که از شهرت بيشتري برخوردارند عبارتند از: روش پرسشنامهاي، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روش هاي صوتي و تصويري.
برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش نیز از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است.
مطالعات کتابخانهای: شامل مطالعهی کتابها، مقالهها، مجلهها و منابع اطلاعاتی و پایگاههای علمی اینترنتی است.
مطالعات میدانی: از طریق توزیع پرسشنامه انجام میپذیرد، پرسشنامهی پژوهش شامل سه بخش است که عبارتند از:
– نامهی همراه: در اين قسمت، هدف از گردآوري دادهها به وسيله پرسشنامه و ضرورت همكاري پاسخ دهنده در ارائه دادههاي مورد نياز، بيان شده است.
– پرسشهای عمومي: در اين قسمت، براي شناسايي بهتر افراد نمونه و بررسي بخش آمار توصيفي، پرسشهایی در مورد ويژگيهاي دموگرافيك افراد (جنسیت، سن، تحصیلات و …) مطرح شده است.
– پرسشهای تخصصي: در اين بخش سعي شده است كه پرسشها تا حد ممكن قابل فهم باشد. تعداد پرسشهای پرسشنامه 26 میباشد که در نمایشگر 2-3 تعداد پرسشهای مربوط به هر عامل بیان شده است:
نمایشگر 2-3. پرسشهای مربوط به هر عامل
عامل
شماره پرسش
تعهد وفاداری
6-1
رضایت
11-7
تعهد مستمر
14-12
تمایل به تغییر بانک
17-15
توصیه های کلامی
20-18
قابلیت اعتماد برند
26-21

برای طراحي پرسشها از طيف هفتگانهی ليكرت استفاده شده است كه يكي از رايجترين مقیاسهای اندازهگيري به شمار مي رود. در این طیف تلاش می‌شود گویه‌های گرایش موافق و گویه‌های گرایش مخالف هم‌زمان طراحی شود و گویه‌های مبهم حذف شوند و بهتر است تعداد گویه‌های مثبت و منفی تقریبا یکسان باشد. از پاسخگویان خواسته می‌شود میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه مشخص کنند (خاکی، 1378).

نمایشگر 3-3. امتیازات مربوط به طیف

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نام تجاری، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری Next Entries دانلود تحقیق در مورد فراوانی تجمعی، وضعیت تحصیلی، رضایت مشتریان، تحلیل عاملی