دانلود تحقیق در مورد روشنفکران، صدور انقلاب، کارل پوپر

دانلود پایان نامه ارشد

هستند:
1-نابودي ساختار سياسي،اقتصادي، اجتماعي
2-استفاده از عامل قهري(زور)3-با مشارکت اساسي و وسيع توده مردمي،وبالاخص قشر پائين
اما در مورد خود انقلاب اسلامي کتاب هايي از جمله انقلاب ايران وبازتاب جهاني آن به قلم اسپوزيتو1 وکتاب ديگري توسط ميشل فوکو2 که خود چند بار در بحبوحه انقلاب به ايران آمد وکتابي با عنوان ايراني هاچه رويايي در سر دارند؟ از او به چاپ رسيد و در مورد ريشه هاي انقلاب وخواست هاي گروه هاي فعال وتوده هاي مردم ميتوان به کتاب ريشه هاي انقلاب اسلامي ايران به نوشته صادق زيبا کلام پرداخت که عمدتاً او خواست اساسي ومحل چالش اصلي را در استبداد سياسي حاکم در زمان پهلوي دانسته است وبه اين مهم، نگاهِ ويژه اي دارد.
“ارنستولاكلاو3″و “شانتال موفه”4دركتاب “هژموني وراهبردسوسياليستي(1985)،گفتمان را مجموعه اي معني دارازعلائم ونشانه ها ي زبانشناختي وفرا زبانشناختي تعريف مي كنند .درنزدآنان گفتمان صرفاًتركيبي ازگفتارونوشتارنبوده بلكه اين دوخود اجزاي دروني كليت گفتمان فرض مي شوند وگفتمان هم دربرگيرنده بعدمادي وهم مزين به بعدنظري است.حميد عضدانلو در کتاب “گفتمان و جامعه” ،بر اين عقيده است که اگر نويسنده اي قصد دارد تا ارتباطات ناشي از زبان را که چه از طريق کلمات و واژه ها و چه از طريق علايم و کنايه ها و رموز غير کلامي ايجاد ميشود؛ دريافته و به خصلت آنها پي ببرد؛ گفتمان ابزار مناسبي در اختيار اوست. به عبارت ديگر، گفتمان، زبان را در حدي فراتر از جمله، و در کليت خويش که همان ” متن” است؛ تبيين و موشکافي ميکند.درکتابي با عنوان چالشهاي دين ومدرنيته به قلم سيدحسين سراج زاده ميتوان اشاره داشت که مباحثي از جمله سازگارييا ناسازگاري دين ودموکراسي،کهآنرا در ساحت يک مفهوم ونظريه بررسي نموده است.
ولي در مجموع منبع مشخص ومتقن ومبيّني که بخواهد نگاه تطبيقي به اين دو داشته باشد کم بوده ويا،يافت نمي شود.

1-4-2) مقالات:
اما در مورد خود گفتمان انقلاب اسلامي مقالات زيادي انتشار يافته است که ميتوان از مقاله: مصطفي کواکبيان با عنوان”گفتمان آزادي ومردم سالاري در انقلاب اسلامي ايران” که با نظم مخصوص و جزئي نگر ودقيق به بحث آزادي در شعارها وخواست هاي توده هاي مردم ومطالبات گروه هاي فعال يا به تعبيري انقلابيون مي پردازد ونقش روحانيون فعال در انقلاب که درباب تاييديا تشريح آزادي سخن گفته اند ذکر مي نمايد وبصورت متقن ودقيق به بُعد انقلاب نظر دارد وحتي آثار شعارهاي اساسي انقلابيون را درمتن قانون اساسي بررسي مي کند واين مقاله بيشتر بر روي ارزش آزادي در انقلاب اسلامي نظر دارد وبه تشريح وتبيين آن مي پردازد.
در جاي ديگر مهدي مطهرنيا در مقاله اي با عنوان”مقدمه اي بر تحليل:ادبيات گفتماني انقلاب اسلامي” به خود واژه گفتمان از نظر ساحت معنايي و يک روش پژوهش که وارد ادبيات سياسي ايران ودر مورد پديده انقلاب اسلامي بکار مي رود مطالبي را عنوان مي نمايد. وبه نوعي در حوزه تحليل انقلاب اسلامي در قالب گفتمان ونظريه مي پردازدو در مقاله ديگري با عنوان:”مولفه هاي گفتمان سياسي انقلاب اسلامي” نوشته حجت اله ايوبي است.که به مولفه هاي سياسي ومقوم وموجود در انقلاب ايران ازجمله سست کردن وشکستن نظام پاترمونياليستي وسست نمودن آن است و جايگيزيني آن با حکومتي که مولفه هايي همچون مردم گرائي ديني،استقلال،مباررزه با طاغوت ، برابري ومساوت و… اشاره دارد.فرهنگ رجايي در مقاله اي با عنوان”ايدئولوژي و جهان بيني ايراني: صدور انقلاب فرهنگي ايران”وي ويژگي هاي انقلاب را در چهار محور معرفي مي نمايد:
الف. آرمان گرايي: آرمان گرايي را ناشي از تأثير عرفان اسلامي و خصلتهاي آرمان گرايانه تفكر سياسي-اجتماعي در دو سده گذشته مي پندارد.
ب.جهان شمولي: اسلام ديني است كه خواستار سعادت بشر بوده و براي نيل به هدف مهمش نيازمند ايجاد يك انقلاب اجتماعي است. البته چنين رويداد مهمي اتفاق نمي افتد، مگر اينكه افراد جامعه از درون دچار انقلاب شوند.
ج.مردمي بودن: از ديدگاه رجايي، علماي شيعه با توجه به اينكه در طول تاريخ در اقليت بوده اند و معمولاً تعامل سلبي با حاكمان داشته اند، به اتكاي به مردم روي آورده اند و با استفاده از مسئله شهادت حسين بن علي (ع) صورت قابل ملاحظه اي موفق به بسيج توده ها شده اند.
د.ايراني گرائي: روحيه عدال تجويانه ايرانيان و پادشاهان باستاني آن، به قرن ششم قبل از ميلاد برم يگردد و يكسان انگاري نظام امامت و پادشاهي آرماني نزد آريايي هاي قديم در فلات ايران سبب تأثيرپذيري انقلاب ايران از فرهنگ سياسي ايراني شده است.
در مقاله ديگري باعنوان”تبلور آرمانهاي پايه گذاران انقلاب در قانون اساسي”به نوشته عماد افروغ وعلي محمد صادقي به اين سرفصل کلي اشاره دارد که گروه هاي متعدد وفعال موجود در قبل پيروزي انقلاب رابررسي مينمايد وبه 4 گفتمان ميرسد با نام هاي:
1-گفتمان اسلام مبارز 2-گفتمان اسلام راديکال 3-گفتمان اسلام ليبرال 4-بين گفتماني
که در مورد هرکدام از اين گفتمانها به تبيين وتشريح مواضع رهبران فکري اين جريان ها که در انقلاب فعال بودند مي پردازد

داريوش آشوري در مقاله اي تحت عنوان ” نظريه غرب زدگي و بحران تفکر در ايران” در نشريه ي ايران نامه ،براي اولين بار در ايران واژه گفتمان را ابداع و معرفي گرديده است.
اما در مورد ارزش هاي دنياي مدرن ميتوان به کتاب ومقالات زيادي در اين زمينه ارجاع داد از جمله آنها ميتوان به: کتاب ليبراليسم ومحافظه کاري به قلم حسين بشيريه پرداخت که در آن بحث خود ليبراليسم بعنوان يک مکتب فکري که دردنياي مدرن وقرن بيستم اهميت ويژه اي دارد بطور مبسوط به آن پرداخته شده وزمينه هاي تاريخي وفکري ليبراليسم را درقرن بيستم بحث نموده ودرکتاب ديگري با عنوان مدرنيته،دموکراسي وروشنفکران به نوشته رامين جهانبگلو که از انديشه تجدد وسياست ودموکراسي در دنياي مدرن مطالبي آورده است باز ميتوان به کتاب تاريخي جامع تري مانند کتاب تاريخ اروپا ،نوشته عباسقلي غفاري فرد اشاره نمود که بصورت مشروح وجامع از قرون وسطي تا نيمه دوم قرن بيستم به تحولات تاريخي وسياسي عصر مدرن پرداخته است.واز مقالات ميتوان به مقاله محمد توحيد فام با عنوان”گفتمان اخلاق وسياست در عصر مدرنيته وپسا مدرنيته”اشاره کردکه بيشتر به مسئله نوشدن وتجدد وفرديت انسان ودموکراتيک تر شدن دولتها اشاره دارد اما جداي از اين رشد هاي علمي وفناوري به آن بخش از روح انساني هم توجه کرده وبه نوعي مدرنيته را قابل نقد دانسته است.

.

1-5) اهميت وضرورت تحقيق:
باتوجه به مباحث جامعه شناسي وعلوم انساني ،هميشه يک بحث ثابت ومتقن مي باشد که در علوم انساني که با پديده هاي انتزاعي وگاهاً عيني سروکار دارد حتي پس از سالهاي سال از يک پديده گذرميکنيم ولي ارزش آن پديده در ساختار تحليلي وجامعه شناسانه تازگي وماندگاري خواهد داشت وبه کشف زواياي جديدي از آن پديده منجر خواهد گشت.اگر بخواهيم علمي تر بگوئيم از زماني که کارل پوپر5 انديشمند و فليلسوف اتريش-انگليسي معتقد است که:علم کامل و تکامل ناپذير وجود ندارد. او برخلاف نظريات پوزيتيويست ها، معتقد است، رشد علم در تاييد و اثبات نظريات نيست، بلکه محصول نقد آنها و تجديدنظر در آنهاست. در انديشه پوپر، علم از نقد و ابطال حاصل مي شود. از همين رو ميتوان انقلاب اسلامي ايران را که در سالهاي پيش اتفاق افتاده ويقينا يکي از موثرترين پديده هاي سياسي وجامعه شناسي قرن بيستم محسوب ميگردد،با نگاهي علمي،آکادميک وتطبيقي نگريست تا زواياي جديدي از آن شناسايي ومعرفي گردد.عموما انقلابها از پديده هاي جذاب عرصه جامعه شناسي وعلوم سياسي مي باشند که حتي پس از چنديدن سال قابليت پژوهش وبررسي را دارند.وحال آنکه انقلاب ايران با کار ويژه ها ومولفه هايي که داشته،ميتواند پديده اي با قابليت تحقيقاتي بالا داشته باشد.

1-6 اهداف مشخص پژوهش:

1-6-1) اهداف کلي تحقيق:
اهداف کلي وآرماني که ميتوان براي پژوهش حاظر ارائه نمود،بدين صورت خواهد بود که يکي از کليدي ترين اهداف نگاه علمي،آکادميک ودقيق ومتقن به موضوع مذکور مي باشد که با اين نگاه حتما ظواهر جديد وناشناخته اي از جنبه هاي موضوع مورد پژوهش بازشناسايي خواهد شد وبه انتشار خواهد رسيد.
بحث بعدي يا هدف ديگر نگاه تطبيقي دو پديده که در زماني اتفاق افتاده اند که دنيا به سمت دنياي مدرن ميرفت وبررسي گفتمان انقلاب اسلامي ايران خواهد بود که تا چه اندازه با ارزشهاي دنياي مدرن در ارتباط بوده است.

1-6-2) اهداف جزئي پژوهش:
بررسي نقش خود واژه گفتمان در فضاي انقلاب اسلامي ايران خواهد بود که اين گفتمان واين فضاي مذکور ونامبرده شده داراي چه ارزش هايي مي باشد. ودرعين حال بررسي ارزشهاي دنياي مدرن خواهد بود که کدامين ارزشهاي دنياي مدرن با انقلاب اسلامي ايران هم خواني يا ارتباط دارد.
وهدف ديگري که ميتوان به آن اشاره کرد نتيجه گيري تحليلي وپاسخي قانع کننده به پرسشهاي مطروحه ي موجود در پژوهش خواهد بود.

1-7 )خلاصه مراحل پژوهش:
روش پژوهش در علوم انساني معمولا کتابخانه اي مي باشد واين پژوهش هم دربردارنده روش کتابخانه اي خواهد بود و از ابزارهايي همچون فيش برداري وجمع آوري خام داده ها واطلاعات از کتب ومقالات مرتبط با موضوع خواهد بود .
روش تجزيه وتحليل داده ها بصورت توصيفي ودر نتيجه گيري بصورت تحليلي درخواهدآمد. روش پژوهش در اين پايان نامه روش تاريخي- تحليلي ودر يک نگاه کل گرايانه ميتوان به تطبيقي بودن آن هم اشاره داشت. که در اين راستا با گردآوري داده هاي تاريخي مربوط به دو حوزه پژوهش وسپس با استنباط ونتيجه گيري داده ها به راه حلي تطبيقي وتحليلي پرداخته خواهد شد
در اين پايان نامه به سه بخش اصلي پرداخته خواهد شد که در بخش دوم آن به فصول هاي متفاوت ومنتظمي در باب عنوان اصلي خود پايان نامه پرداخته خواهد شد. در بخش اول بحث کليات ومقدمه وچرائي پژوهش حاضر بحث خواهد شد ودر بخش دوم که از محتوا وچارچوب هاي نظري پايان نامه محتوي شده است و در آن به 4فصل مجزا خواهيم پرداخت که در فصل اول: در باب خود واژه “گفتمان”، از منظرمعنايي ولغوي پرداخته خواهد شد وبه تاريخچه واژه گفتمان پرداخته ميشود ومورد بررسي قرار ميگيرد ودر فصل دوم به گفتمان انقلاب اسلامي که ابتداً به بررسي ماهيت خود انقلاب ايران پرداخته خواهد شد وسپس ارزشهاي نهادين ومقوم در درون انقلاب اسلامي ويا به نوعي گفتمانها وخرده گفتمانها انقلاب اسلامي با توجه به خواست نيروهاي فعال در انقلاب وتوده هاي مردم بررسي خواهد شد ودر ادامه از زاويه ارزش هاي دنياي مدرن که عموما از رنسانس تا به امروز که حامل چند ارزش بنيادين در دنياي مدرن که تجلي آن در غرب مي باشد، مي پردازد وضمن برشمردن آن ارزش هاي معروف، به مداقه وپژوهش وتحليل آنها خواهد پرداخت،اما در فصل چهارم اين پايان نامه که شامل جمه بندي کلي ونگاه تحليلي نگارنده پايان نامه است،آنطور که از نامش بر مي آيد،در ساحت تحليلي آن بر مي آئيم وبا توجه به اينکه در دو فصل پيشين ِ بخش دوم در مورد خود گفتمان ،گفتمان انقلاب اسلامي وارزش هاي دنياي مدرن بحث خواهد شد وبعد از آن مي توان با پشتوانه بررسي هاي سابق، به تحليل ونتيجه گيري رسيد، که تا چه اندازه وبه چه ميزان بين گفتمان انقلاب اسلامي وارزش هاي دنياي مدرن در چه جهاتي قرابت وجود دارد ودر چه جهاتي پارادوکس ومتضاد يکديگر هستند ويا به نوعي با زباني ديگر مي توانيم بگوئيم که خوانش آنها ونوع ارزش هايشان متفاوت مي باشد.وسرانجام کار هم با نتيجه گيري خلاصه،به اتمام خواهد رسيد

1-8)تعاريف واژه ها واصطلاحات:
در تحقيق حاظر از واژه هايي استفاده شده است که نياز به تعريف عملياتي بر اساس اهداف تحقيق دارند زيرا واژه ها از ديدگاه هاي متفاوت ودرمورد مصرف گوناگون مي توانند تعاريف نظري وعملياتي متعدد ومتفاوتي پيدا نمايند.

1-8-1) انقلاب اسلامي :
انقلاب ???? ايران در بهمن ماه سال1357 شمسي با مشارکت طبقات مختلف مردم، بازاريان، احزاب سياسي مخالف حکومت پهلوي،روشنفکران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جامعه مدرن، اقتصاد بازار، روم باستان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ماقبل مدرن، حقوق بشر، قهوه خانه ها