دانلود تحقیق در مورد روانشناسی، روانشناسی بالینی، صفات شخصیت، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

ن کمتر صورت گرفته است لذا همچنین پیشنهاد می شود بررسی هاي مشابه روي گروههاي سنی مختلف، به ویژه کودکان انجام شود تا نقش مزاج و صفات شخصیت در پدیدآیی اختلال وسواسی – جبری دوران کودکی نیز بررسی شود.
4) همچنین، با توجه به این که یافته های موجود در زمینه ی آسیب شناسی OCD نتایج متناقضی بدست دادهاند و با عطف توجه به اینکه مطالعه ی کنونی اولین مطالعه درباره ی رابطه ی صفات شخصیتی بهنجار در سطح رویه های عوامل شخصیتی نئو با زیرگونههای علائم وسواسی – جبری می باشد، بنابراین به بررسیهای تجربی بیشتری در این زمینه نیاز می باشد.

منابع و مآخذ

منابع
دیویسون، جرالد سی؛ نیل، جان.ام و کرینگ، آن.ام.(1384). آسب شناسی روانی(ویراست نهم)، جلد اول- چاپ سوم.(مهدی دهستانی، مترجم) تهران : ویرایش (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2004)
کاویانی، حسین. (1386). نظریه زیستی شخصیت. تهران : مهر کاویان.
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا.(1387). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – بالینی (جلد اول). (رضایی، مترجم). تهران : شهرآب. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2007).
محمد خانی، شهرام. (1386). مدل یابی ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه ی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره ی اول، شمارهی 2.
محمدی، ابوالفضل؛ زمانی، رضا؛ فتی، لادن (1387). اعتباریابی نسخهی فارسی پرسشنامه اجباری وسواسی –بازنگریشده در جمعیت دانشجویی. پژوهشهای روانشناختی، سال یازدهم، شماره 2، 78-66.
محمدی، ابوالفضل؛ فتی، لادن؛ یزدان دوست، رخساره (1386). رابطه برخی مولفه های شناختی، رفتاری و هیجانی با زیرگونه های علائم وسواسی- اجباری در دانشجویان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.
محمدی، ابوالفضل؛ فتی، لادن؛ یزدان دوست، رخساره (1388). پیش بینی کنندههای علائم وسواسی- اجباری در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره 3، 282-274.
محمود علیلو، مجید (1382). بررسی الگوهای شناختی و شاخصهای پردازش هیجانی در اختلال وسواسی فکری- عملی. پایان نامه ی دکترای روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.
وثوقی، اصغر (1389). روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با خوشه های علائم اختلالات اضطربی و افسردگی. پایان نامهی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
وثوقی، اصغر؛ بخشی پور، عباس؛ هاشمی، تورج؛ فتح اللهی، سیامک (1391) روابط ساختاري ابعاد شخصیتی نئو با نشانههاي اختلالهاي اضطرابی و افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره 3، 244-233.
هالجین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس (1383). آسیب شناسی روانی(ویراست چهارم)، دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی- جلد اول. (یحیی سید محمدی ، مترجم). تهران : روان. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی2003).
هومن، حیدر علی (1385). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران : سمت.

Allik, J., & McCrae, R. R. (2002). A Five-Factor Theory perspective. In R.R. McCrae & J. Allik (Eds.), The Five-Factor Model of personality across cultures (pp. 303-322). New York: Kluwer Academic/Plenum.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th ed.). Washington, DC: Author.
Antony, M. M., Purdon, C. L., Huta, V., & Swinson, R. P. (1998). Dimensions of perfectionism across the anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 36, 1143–1154.
Babbitt, T., Rowland, G., & Franken, R. (1990). Sensation seeking: Preoccupation with diet and exercise regimens. Personality and Individual Differences, 11, 759–761.
Bagby, R.M., Quilty, L.C., Segal, Z.V., McBride, C.C., Kennedy, S.H., Costa, P.T. (2008a). Personality and the prediction of response in major depressive disorder: a randomized control trial comparing cognitive therapy and pharmacotherapy.Canadian Journal of Psychiatry, 53, 361–370.
Bienvenu, O. J., Samuels, J. F., Costa, P. T., Reti, I. M., Eaton, W. W., & Nestadt, G. (2004). Anxiety and depressive disorders and the five-factor model of personality: A higher- and lower-order personality trait investigation in a community sample. Depression and Anxiety, 20, 92–97.
Bienvenu, O.J., & Stein MB. (2003). Personality and anxiety disorders: a review. Journal of Personality Disorders, 17,139–151.
Bienvenu, O.J., & Samuels J.F., & Costa P.T. (2004). Anxiety and depressive disorders and the five-factor model of personality: a higher- and lower-order personality trait investigation in a community sample. Depress Anxiety , 20, 92–97.
Brown, T.A. (2007). Temporal course and structural relationships among dimensions of temperament and DSM-IV anxiety and mood disorder constructs. Journal of Abnormal Psychology, 116, 313-328.
Brown, T. A., Chorpita, B. F., & Barlow, D. H. (1998). Structural relationships among dimensions of the DSM-IV anxiety and mood disorders and dimensions of negative affect, positive affect, and autonomic arousal. Journal of Abnormal Psychology, 107, 179–192.
Clare, S. R., Anderson, R.A., & Egan, S.J. (2005). Applying the Five-Factor Model of Personality to the Exploration of the Construct of Risk-Taking in Obsessive-Compulsive Disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 2005, 34, 31–42.
Clark, L. A. (1999). Dimensional approaches to personality disorder assessment and diagnosis. In Personality and psychopathology (pp. 219–244). Washington, DC: American Psychiatric Association
Clark, D. A. (2004). Cognitive behavioral therapy for OCD. New York: Guilford Press.
Clark, L. A. (2005). Temperament as a unifying basis for personality and psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 114, 505–521. doi: 10.1037/0021-843X.114.4.505
Clark, L. A., & Watson, D. (1999). Temperament: A new paradigm for trait psychology. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (2nd ed., pp. 399–423). New York, NY: Guilford Press.
Clark, L. A., Watson, D., & Mineka, S. (1994). Temperament, personality, and the mood and anxiety disorders. Journal of Abnormal Psychology, 103, 103–116.
Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry, 48, 730–738.
Coles, M. E., Schofield, C. A., & Pietrefesa, A. S. (2006). Behavioral inhibition and obsessive-compulsive disorder. Anxiety Disorders, 20, 1118-1132.
Constans, J. I., Foa, E. B., Franklin, M. E., & Mathews, A. (1995). Memory for actual and imagined events in OC checkers. Behavior Research and Therapy, 33, 665–671.Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992).
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992a). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources.
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992b). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment, 4(1), 5-13.
De Silva, P. (2003). The phenomenology of OCD. In R. S. Menzies & P. De Silva (Eds.). Obsessive-Compulsive Disorder: Theory, research and treatment. (pg. 21-36). Sussex: Blackwell Publishing.

Diaferia, G., Bianchi, I., Bianchi, M. L., Cavendini, P., Erzegovesi, S., & Bellodi, L. (1997). Relationship between obsessive-compulsive personality disorder and obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 38, 38–42.
Digman, J.M. (1990). Personality structure: Emergence of the Five-Factor Model. Annual Review of Psychology, 41, 417-440.
Dollard J., & Miller, N. E. Personality and psychotherapy. New York: McGraw-Hill, 1950.
Egan, S. J., Nathan, P. and Lumley, M. (2003). Diagnostic concordance of ICD-10 personality and comorbid disorders: a comparison of standard clinical assessment and structured interviews in a clinical setting. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 484–491.
Eysenck, H.J., & Eysenck, S.B.G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire (junior and adult). London: Hodder and Stoughton.
Eysenck, H. J., & Eysenck, M. W. (1985). Personality and individual differences: A natural science approach. New York: Plenum Press.
Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1985). Treatment of anxiety disorders: Implications for psychopathology. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Eds.), Anxiety and the anxiety disorders (pp. 451-452). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Foa, E. B., & Franklin, M. E. Obsessive compulsive disorder. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorders. 3th ed. New York:Guilford Press; 2002, pp.206-263.
Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive- Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14, 485-496.
Freeston, M. H., Ladouceur, R., Gagnon, F., & Thibodeau, N. (1992). Intrusive thoughts, worry, and obsessions: Empirical and theoretical distinction. Paper presented at the World Congress of Cognitive Therapy. Toronto, ON, Canada.
Freeston, M. H., Ladouceur, R., Gagnon, F., & Thibodeau, N. (1993). Beliefs about obsessional thoughts. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 15, 1–21.
Freud, S. (1917). The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud: Vol. XVI. Introductory lectures on psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). London: Hogarth Press.
Fullana, M. A., Mataix-Cols, D., Caspi, A., Harrington, H., Grisham, J. R., Moffitt, T. E., et al. (2009). Obsessions and compulsions in the community: Prevalence, interference, help-seeking, developmental stability, and co-occurring psychiatric conditions. American Journal of Psychiatry, 166, 329–336.
Goldberg, L.R. (1990). An alternative “description of personality”: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.
Goodwin, A. H., & Sher, K. J. (1992). Deficits in set-shifting ability in nonclinical compulsive checkers. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 14, 81–91.
Gray, J. A. (1981). A critique of Eysenck’s theory of personality. In H. J. Eysenck (Ed.), A model for personality.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد مدل اندازه گیری، معنادار بودن، مدل ساختاری، تحلیل عامل Next Entries دانلود تحقیق در مورد of، and، the، Personality