دانلود تحقیق در مورد رضایت مشتری، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه معنی داری وجود دارد.
6-4. نتایج فرضیهها در بانک اقتصاد نوین
فرضیه 1: بین تعهد وفاداری مشتریان بانک و تمایل آنها به تغییر بانک رابطهی منفی و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 67/6 – تایید میشود.
فرضیه 2: بین تعهد مستمر مشتریان بانک و تمایل آنها به تغییر بانک رابطهی منفی و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 04/3- تایید میشود.
فرضیه 3: بین تعهد وفاداری مشتریان بانک و تمایلات آنها به توصیههای کلامی (شایعه پراکنی یا تبلیغ) رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 33/7 تایید میشود.
فرضیه 4: بین رضایت مشتریان بانک و تعهد وفاداری آنها رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنیداری 32/3 تایید میشود.
فرضیه 5: بین رضایت مشتریان بانک و تمایل آنها به تغییر بانک رابطهی منفی و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 07/3- تایید میشود.
فرضیه 6: بین رضایت مشتریان بانک و فعالیت‌های آنها جهت توصیههای کلامی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنیداری 26/0 رد میشود.
فرضیه 7: بین قابلیت اعتماد برند بانک و رضایت مشتریان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 53/10 تایید میشود.
فرضیه 8: بین قابلیت اعتماد برند بانک و تعهد وفاداری مشتریان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 32/3 تایید میشود.
فرضیه 9: بین قابلیت اعتماد برند بانک و تعهد مستمر مشتریان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد، با عدد معنی داری 11/12 تایید میشود.

7-4. تحليل عاملي تاییدی جهت اندازهگیری صحت متغیرهای مدل در بانک سپه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد فراوانی تجمعی، وضعیت تحصیلی، رضایت مشتریان، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه رایگان درباره قرآن کریم، تفسیر قرآن، زبان عربی، ساختار زبان