دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

ارشد
104
36.1

دکترا
46
16.0

نگاره شماره 27 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان تحصیلات

نگاره شماره 28 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان تحصیلات

متغیر
کمیت
فراوانی
درصد
میزان درآمد ماهیانه
235 تا 700 دلار
8
2/8

701 تا 1300 دلار
40
13/9

1301 تا2000 دلار
98
34

2000 هزار دلار به بالا
138
47/9
نگاره شماره 29 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان درامد ماهیانه

نگاره شماره 30 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان درامد ماهیانه

4-3 رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان
نگاره شماره 31: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
جهت بازدید از مکان های تاریخی
288
4.11
1.037
دیدن و تجربه مقصد های جدید
286
3.78
.888
یادگیری چیزهای جدید
283
3.70
1.117
جهت لذت بردن از تجربه یک سفر بین المللی
285
3.65
.987
جهت لذت بردن از محیط طبیعی و مناظر
286
3.52
1.025
جهت سرگرمی
285
3.50
1.040
برای گریختن از روزمرگی
282
3.43
1.264
جهت دیدن مکان های مختلف در یک سفر
288
3.33
1.220
برای کاهش استرس
286
3.27
1.292
برای انجام کارهای هیجان انگیز
281
3.14
1.278
جهت لذت بردن از یک تفریح
286
3.07
1.274
استفاده از بسته تور برای من آسان و مقرون به صرفه بود (حمل ونقل ،مسکن، گشت وگذار )
288
2.95
1.240
در زندگی به وضعیتی رسیدم که می توانم سفر بین المللی داشته باشم(پرستیژ)
286
2.76
1.192
جهت صحبت کردن و بحث درمورد این سفر پس از بازگشت به خانه
286
2.50
1.319
رفتن به مکان هایی که دوستان و اقوام آن جا را ندیده اند
286
2.45
1.365
برای بودن در کنار خانواده
285
2.20
1.472
جهت ملاقات دوستان جدید در مکان های جدید
279
2.09
1.316
برای بودن در کنار دوستان
278
2.06
1.238
جهت استفاده از ترفیعات آژانس مسافرتی/خطوط هوایی
281
1.72
1.039
بر اساس میانگین های به دست امده می توان گفت ، بازدید از مکان های تاریخی بالاترین انگیزه از سفر گردشگران خارجی برای مسافرت به استان کرمان داشته است. و کمترین انگیزه از سفر به استان کرمان جهت استفاده از ترفیعات آژانس مسافرتی/خطوط هوایی داشته است. شاخص هایی که میانگین بالاتر از 3 داشته اند را می توان گفت که دارای انگیزه معناداری برای سفر به استان کرمان به حساب آورد اما شاخص هایی که میانگین زیر 3 دارند، نمی توان گفت که انگیزه ای از سفر به استان کرمان به حساب آورد.

4-4 رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر
نگاره شماره 32: رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر
انحراف استاندارد
میانگین
اندازه نمونه
منبع اطلاعاتی
1.135
3.55
286
اینترنت (ایمیل،وب سایت،…)
1.270
3.51
286
توصیه دوستان یا اقوام
1.076
2.08
286
فیلم/سریال تلوزیونی
.947
1.97
288
مجلات تخصصی گردشگری
1.019
1.85
286
توصیه آژانس های مسافرتی
.918
1.84
284
آگهی و تبلیغات بازرگانی

بیشترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران، اینترنت (با میانگین 3.55) و بعد از آن توصیه دوستان یا اقوام (با میانگین 3.51 ) بوده است . با توجه به میانگین سایر منابع اطلاعاتی می توان گفت که،سایر منابع اطلاعاتی، جهت انتخاب این مسافرت تأثیر چندانی ندارند و دارای اهمیت پایینی می باشند.

4-5 رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از هر جز از ویژگی های گردشگری استان کرمان
نگاره شماره 33: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از هتل و اقامتگاه :
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
ظاهر فیزیکی هتل
288
3.30
.819
کیفیت غذای هتل
288
3.40
.710
خدمات کارکنان هتل
288
3.39
.819
انگلیسی صحبت کردن کارکنان هتل
288
2.88
1.033
نظافت اتاق های هتل
288
3.43
.823
امنیت در هتل
288
3.68
.654
ارزش پول پرداخت شده
288
3.61
.700
ادب و نزاکت کارکنان هتل
288
3.47
.718
کمک کردن و سودمندی کارکنان هتل
287
3.41
.796
کارکنان آگاه و آموزش دیده
288
3.17
.829
انجام درست کارها توسط کارکنان بدون نیاز به شکایت
285
3.38
.871
دسترسی به غذاهای کشور شما در هتل
284
2.70
1.042
غذاهای گیاهی در هتل
288
2.92
1.002
غذاهای غربی در هتل
284
2.69
.974

بیشترین رضایتمندی مربوط به امنیت در هتل هاست وکمترین میزان رضایتمندی مربوط به دسترسی به غذاهای کشور میهمانان در هتل،انگلیسی صحبت کردن کارکنان هتل و وجود غذاهای گیاهی و غربی در هتل می باشد.

نگاره شماره 34،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از حمل و نقل محلی را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
تاکسی
286
3.59
1.068
وضعیت ترافیک
285
3.78
1.127
نظافت و تمیزی حمل و نقل های محلی
286
3.47
.893
ارزش پول پرداخت شده
288
3.70
.729
نگاره شماره 34: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی ازحمل و نقل محلی
امتیازات داده شده،بیانگر سطح رضایت مناسبی از وضعیت حمل و نقل محلی است . و سطح رضایت بیان شده قابل قبول می باشد.بیشترین رضایتمندی مربوط به وضعیت ترافیکی است.
نگاره شماره 35،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از رستوران و غذاهای خارج از هتل را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
نظافت و بهداشت رستوران / مواد غذایی
288
3.78
.836
بهداشت و نظافت کارکنان خدمات رستوران
286
3.87
.840
تنوع غذایی (به عنوان مثال،وجود غذاهای گیاهی)
288
4.08
.952
غذاهای ایرانی
286
3.93
.884
نگاره شماره 35: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از رستوران و غذاهای خارج از هتل
سطح رضایت گردشگران در تمامی این ویژگی ها قابل قبول بوده است .بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به تنوع غذایی و کم ترین میزان رضایت مربوط به نظافت و بهداشت رستوران ها و مواد غذایی می باشد.

نگاره شماره 36،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های خرید را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
بازرار سنتی
281
4.06
1.172
حراجی ها/خرید های محلی
283
3.57
1.157
صنایع دستی
285
4.02
1.071
امنیت تسهیلات و امکانات خرید
283
3.43
.985
ارزش پول پرداخت شده
286
3.83
.940
نگاره شماره 36: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خرید کردن
سطح رضایت گردشگران از این بخش نسبتاً بالاست.بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به بازار سنتی کرمان و کم ترین میزان رضایتمندی آن مربوط به امنیت و تسهیلات و امکانات خرید است.
نگاره شماره 37،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های مردم محلی را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
مهمان نوازی مردم محلی
286
4.35
.831
کمک کردن مرم محلی
286
4.04
.870
دانش و آگاهی مردم محلی
280
4.01
3.556
آدرس دادن و پیشنهادات مردم محلی
281
3.44
1.058
نگاره شماره 37: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های مردم محلی
بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به مهمان نوازی مردم و کم ترین میزان رضایتمندی مربوط به آدرس دادن و پیشنهادات مردم محلی برای گردشگری می باشد.
نگاره شماره 38،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های راهنمای تور محلی را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
انگلیسی صحبت کردن راهنمای تور
282
3.03
1.036
راهنمای تور ایرانی
278
3.96
1.047
کمک کردن راهنمای تور محلی
282
4.01
.943
دانش و آگاهی راهنمای تور محلی
282
4.00
.977
نگاره شماره 38: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های راهنمای تور محلی
کمک کردن راهنمای تور محلی و دانش و آگاهی راهنمای تور محلی از سطح رضایت بالایی برخوردارند و کم ترین میزان رضایتمندی مربوط به انگلیسی صحبت کردن راهنمای تور می باشد.
نگاره شماره 39،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های فرودگاه را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
سهولت دسترسی از فرودگاه به هتل
272
3.81
1.218
در دسترس بودن امکانات و خدمات در فرودگاه
273
3.76
1.141
سرعت بررسی کردن ورود و خروج در فرودگاه
275
3.53
1.166
نظافت فرودگاه
274
3.64
1.135
ادب و نزاکت مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه
277
3.42
1.141
کمک کردن مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه
277
3.42
1.076
نگاره شماره 39: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فرودگاه
میزان رضایتمندی گردشگران خارجی از فرودگاه در سطح متوسطی می باشد.بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به سهولت و راحتی دسترسی از فرودگاه به محل هتل و اقامتگاه است در حالی که کم ترین میزان رضایتمندی مربوط به ادب و نزاکت و کمک کردن مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه می باشد.
نگاره شماره 40،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های فعالیت های گردشگری را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
برگزاری تورهای محلی
278
4.10
1.077
فعالیت هایی در نظر گرفته شده برای بچه ها/خانواده
195
1.54
1.544
نگاره شماره40 : جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فعالیت های گردشگری
برگزاری تورهای محلی از سطح رضایت بالایی برخوردار است در حالی که سطح رضایت از فعالیت های در نظر گرفته شده برای بچه ها و خانواده بسیار کم و در حد غیر قابل قبول می باشد.

نگاره شماره 41،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های جاذبه های گردشگری را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
جاذبه های فرهنگی/جشنواره ها
276
3.60
1.062
مکان های تاریخی
286
4.31
.816
طبیعت بکر و کویر
284
4.04
1.053
نظافت کلی جاذبه های گردشگری
283
2.95
1.215
نگاره شماره 41: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های جاذبه های گردشگری
بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به مکان های تاریخی است که از سطح رضایت بالایی برخوردار است .کم ترین میزان رضایتمندی مربوط به نظافت کلی جاذبه های گردشگری می باشد که از سطح قابل قبولی برخوردار نمی باشد.
نگاره شماره 42،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های خدمات اطلاع رسانی را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
ارائه خدمات اطلاعات گردشگری
285
3.19
.832
علامت ها در جاذبه های گردشگری
284
3.07
.999
نگاره شماره 42: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خدمات اطلاع رسانی
علامت ها و تابلوهای نصب شده در محیط های گردشگری و همجنین ارائه خدمات گردشگری در سطح رضایت قابل قبولی هستند.و در سطح خنثی تا راضی امتیاز داده شده اند.

نگاره شماره 43،میانگین امتیازی،سطح رضایت گردشگران خارجی از ویزگی های تجربه کلی سفر را نشان می دهد.
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
احساس ایمنی و امنیت شخصی
288
4.08
.679
انگلیسی صحبت کردن ایرانیان
288
3.02
.992
مردم ایران
288
4.19
.718
ارزش پول پرداختی
285
3.99
.778
رضایت کلی ازتجربه سفر به استان کرمان
288
4.23
.633
نگاره شماره 43: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از تجربه کلی سفر
گردشگران نشان دادند که از تجربه کلی مسافرت به شدت راضی هستند و از انگلیسی صحبت کردن ایرانیان به طور کلی نه راضی و نه ناراضی بوده

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق، استان کرمان، شاه نعمت الله ولی، جامعه آماری Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، حمل و نقل، استان کرمان، تحلیل عامل