دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، حمل و نقل، استان کرمان، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

اند.

4-6 بررسی قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران
قصد و تمایل
بله /خیر
فراوانی
درصد
قصد بازدید مجدد از استان کرمان
بله
188
65%

خیر
100
35%
قصد بازدید مجدد از ایران
بله
274
95%

خیر
14
5%
تمایل به توصیه کردن سفر به استان کرمان
بله
256
88%

خیر
32
22%
تمایل به توصیه کردن سفر به ایران
بله
278
96%

خیر
10
4%

نگاره شماره 44:جدول قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران
65% افراد قصد خود را برای بازدید مجدد از استان کرمان و 95% گردشگران قصد خود را برای بازدید مجدد از ایران بیان کرده اند.88% گردشگران تمایل دارند که استان کرمان و 96%گردشگران تمایل دارند ایران را به عنوان یک مقصد سفر به دیگران توصیه کنندکه درصد بالایی برای بازدید مجدد و همچنین تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به عنوان مقصد گردشگری محسوب می شود.

4-7 تحلیل استنباطی داده‌ها
در اين تحقیق به دو روش توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده پرداخته شده است.در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد و ميانگين به تحليل و توصيف ويژگي هاي جامعه پرداخته شده است و در سطح استنباطي پاسخ به سوالات تحقيق و يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه از آزمون هاي زير استفاده مي كنيم.
• آزمون كايزر مير اولكين و بارتلت براي اطمينان از كفايت نمونه ها براي تحليل عاملي اكتشافي
• بررسي روايي(سازه) و بار عاملي سوالات با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و حذف سوالات داراي بار عاملي كم
4-8) بررسي شرايط لازم براي تحليل عاملي
کولوموگروف اسمیرنوف به‌منظور بررسي نرمال بودن داده‌ها:
به‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون گروف اسمیرنوف استفاده شده است. فرضیات این آزمون عبارتند از:
H0: توزیع متغیر مورد بررسی نرمال است (بین توزیع متغیر مورد بررسی و توزیع نرمال تفاوت معنادار وجود ندارد).
H1: توزیع متغیر مورد بررسی نرمال نیست (بین توزیع متغیر مورد بررسی و توزیع نرمال تفاوت معنادار وجود دارد).

نگاره شماره45 : جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش
آماره Z
سطح معناداری
نتیجه فرضیه
رضایتمندی از هتل
825/0
504/0
نرمال است
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
211/1
091/0
نرمال است
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
101/1
269/0
نرمال است
رضایتمندی از خرید کردن
833/0
491/0
نرمال است
رضایتمندی ازمردم محلی
848/0
468/0
نرمال است
رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی
097/1
264/0
نرمال است
رضایتمندی از فرودگاه
998/0
272/0
نرمال است
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
449/0
965/0
نرمال است
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
421/0
994/0
نرمال است
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
470/0
970/0
نرمال است
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
861/0
448/0
نرمال است

اگر مقدار سطح معني داري(Sig) بزرگ‌تر از مقدار خطا 05/0 باشد فرض صفر را نتيجه می‌گیریم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري کوچک‌تر از مقدار خطا 05/0 باشد فرض يك را نتيجه می‌گیریم. چون مقدار سطح معني داري در تمامی متغیرها بالاتر از مقدار خطای 05/0 می‌باشد پس فرض صفر را نتيجه می‌گیریم يعني متغیرهای تحقیق همگی نرمال می‌باشند و استفاده از آزمون‌های پارامتری بلا مانع است.

4-8-1 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از هتل
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
در این تحقیق به‌منظور بررسی وجود شرايط لازم براي انجام نتایج تحليل‌عاملي از شاخص كفايت نمونه برداري 91KMO استفاده شده است. سرني و كايزر معتقدند وقتي كه مقدار KMO بزرگتر از 0.6 باشد انجام تحليل عاملي امكان‌پذير است.
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره46: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
794/0
756/814
91
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره47:جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از هتل
شاخص ها
اشتراکات
ظاهر فیزیکی هتل
0.539
کیفیت غذای هتل
0.769
خدمات کارکنان هتل
0.659
انگلیسی صحبت کردن کارکنان هتل
0.399
نظافت اتاق های هتل
0.504
امنیت در هتل
0.403
ارزش پول پرداخت شده
0.359
ادب و نزاکت کارکنان هتل
0.631
کمک کردن و سودمندی کارکنان هتل
0.760
کارکنان آگاه و آموزش دیده
0.619
انجام درست کارها توسط کارکنان بدون نیاز به شکایت
0.705
دسترسی به غذاهای کشور شما در هتل
0.738
غذاهای گیاهی در هتل
0.488
غذاهای غربی در هتل
0.607

نگاره شماره 47 نشان دهنده‌ی نا مناسب بودن شاخص (انگلیسی صحبت کردن کارکنان هتل، ارزش پول پرداختی، وجود غذاهای گیاهی در هتل و امنیت هتل) اين حوزه در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك این سوالات کمتر از 5/0 مي باشد.

عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
4.393
43.931
43.931
4.393
43.931
43.931
2
1.393
13.934
57.865
1.393
13.934
57.865
3
1.193
11.930
69.795
1.193
11.930
69.795
4
.741
7.412
77.207

5
.650
6.501
83.708

6
.450
4.503
88.211

7
.390
3.899
92.110

8
.336
3.359
95.469

9
.229
2.292
97.761

10
.224
2.239
100.000

نگاره شماره48: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل
میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا سه عامل را تشكيل مي دهد و اين سه عامل در حدود 795/69 درصد واريانس رضایتمندی از هتل را تبيين و و پوشش مي‌دهد. در بین این سه عامل، عامل اول مهمترین عامل می باشد که حدود 44% واریانس رضایتمندی از هتل را پوشش می دهد.

نگاره شماره 49: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل
شاخص ها
مولفه
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ

1
2
3

کمک کردن و سودمندی کارکنان هتل
0.85

78/0
835/0
انجام درست کارها توسط کارکنان بدون نیاز به شکایت
0.84

ادب و نزاکت کارکنان هتل
0.73

کارکنان آگاه و آموزش دیده
0.70

کیفیت غذای هتل

0.89

75/0
819/0
ظاهر فیزیکی هتل

0.82

خدمات کارکنان هتل

0.71

نظافت اتاق های هتل

0.55

غذاهای غربی در هتل

0.81
79/0
733/0
دسترسی به غذاهای کشور شما در هتل

0.77

به منظور ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، سهم بیشتری در اندازه گیری سازه مربوطه ایفا کرده است. به منظور محاسبه روایی همگرا، فورنل و لارکر92 استفاده از معیار AVE93 را پیشنهاد داده‌اند. در AVEحداقل برابر با 5/0، شاخص‌ها روایی همگرای مناسبی دارند، در واقع این شاخص بررسی می‌کند که يک متغير پنهان تا چه حد قادر است واريانس شاخص‌های(متغيرهاي آشکار) خود را به طور متوسط توضيح دهد. پايايي يا قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازهگيري است. مفهوم يادشده با اين امر سر‌وكار دارد كه ابزار اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست ميدهد. یک ستون از این جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه را نشان می دهد. هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد. در واقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمانها و مکانهای دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
یکی از معروف ترین معیارهای سنجش پایایی ،استفاده از معیار آلفای کرونباخ است.آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده هارا اندازه گیری می کند هر چقدر مقدار آلفا به یک نزدیک شوند نشان دهنده پایایی بیشتر هر چقدر مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است.
بارهای عاملی مربوط به سازه‌ رضایتمندی از هتل همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای متغیر رضایتمندی از هتل در هر سه مولفه اصلی آن تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از هتل برابر با 844/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و در حد قابل قبول است.برای زیر مجموعه های رضایت مندی از هتل نیز بالاتر از 7/0 به دست آمده است.
4-8-2 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از حمل و نقل محلی
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره 50: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
696/0
533/114
6
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص ها ی متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره 51:
شاخص ها
اشتراکات
تاکسی
0.600
وضعیت ترافیک
0.609
نظافت و تمیزی حمل و نقل های محلی
0.494
ارزش پول پرداخت شده
0.522

نگاره شماره 51، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد.
عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
2.213
55.330
55.330
2.213
55.330
55.330
2
0.726
18.141
73.472

3
0.647
16.174
89.646

4
0.414
10.354
100.000

جدول كل واريانس تبيين شده بعد مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره52:
میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا يك عامل را تشكيل مي دهد و اين يك عامل در حدود 330/55 درصد واريانس رضایتمندی از حمل و نقل محلی را تبيين و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره 53 : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی
شاخص ها
بار عاملی (Loading Factor)
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ
تاکسی
0.780
3/74%
704/0
وضعیت ترافیک
0.775

نظافت و تمیزی حمل و نقل های محلی
0.723

ارزش پول پرداخت شده
0.694

بارهای عاملی مربوط به سازه‌ رضایتمندی از حمل و نقل محلی همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، سهم بیشتری در اندازه گیری سازه مربوطه ایفا کرده است. روایی همگرای متغیر رضایتمندی از حمل و نقل محلی تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از حمل و نقل محلی برابر با 714/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و در حد قابل قبول است.
4-8-3 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره 54 : جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، استان کرمان Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، رضایت مندی