دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

رستوران های خارج از هتل
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
652/0
286/68
6
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره 55: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل
شاخص ها
اشتراکات
نظافت و بهداشت رستوران / مواد غذایی
0.757
بهداشت و نظافت کارکنان خدمات رستوران
0.663
تنوع غذایی (به عنوان مثال،وجود غذاهای گیاهی)
0.686
غذاهای ایرانی
0.790

نگاره شماره 55، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد.
عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
1.749
43.729
43.729
1.749
43.729
43.729
2
1.147
28.666
72.396
1.147
28.666
72.396
3
0.598
14.939
87.334

4
0.507
12.666
100.000

نگاره شماره56 : جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل

میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا دو عامل را تشكيل مي دهد و اين دو عامل در حدود 396/72 درصد واريانس رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل را تبيين و و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره 57 : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل
شاخص ها
مولفه
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ

1
2

نظافت و بهداشت رستوران / مواد غذایی
0.869

81/0
722/0
بهداشت و نظافت کارکنان خدمات رستوران
0.783

ارزش پول پرداخت شده

0.885
82/0
713/0
تنوع غذایی (به عنوان مثال،وجود غذاهای گیاهی)

0.772

نگاره شماره 57، بارهای عاملی مربوط به شاخص های هر دو زیر مولفه‌ی متغیر رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به دو بعد از سازه‌ رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای هر دو بعد از رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل برابر با 755/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و در حد قابل قبول است.
4-8-4 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از خرید کردن
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره 58 : جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
821/0
450/262
10
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره59 : جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از خرید کردن
شاخص ها
اشتراکات
بازرار سنتی
0.636
حراجی ها/خرید های محلی
0.568
صنایع دستی
0.696
امنیت تسهیلات و امکانات خرید
0.538
ارزش پول پرداخت شده
0.639

نگاره شماره 59، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد.
عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
3.077
61.545
61.545
3.077
61.545
61.545
2
0.690
13.798
75.343

3
0.509
10.184
85.527

4
0.435
8.691
94.218

5
0.289
5.782
100.000

نگاره شماره 60 :جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن
میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا یک عامل را تشكيل مي دهد و اين یک عامل در حدود 454/61 درصد واريانس رضایتمندی از خرید کردن را تبيين و و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره 61: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن
شاخص ها
بارعاملی
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ
بازرار سنتی
0.835
4/78%

860/0
حراجی ها/خرید های محلی
0.799

صنایع دستی
0.797

امنیت تسهیلات و امکانات خرید
0.754

ارزش پول پرداخت شده
0.733

نگاره شماره 61، بارهای عاملی مربوط به شاخص های متغیر رضایتمندی از خرید کردن را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به سازه‌ رضایتمندی از خرید کردن همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای رضایتمندی از خرید کردن تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از خرید کردن برابر با 860/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و قابل قبول است.
4-8-5 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از مردم محلی
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره62: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
677/0
477/72
6
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره 63: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازمردم محلی
شاخص ها
اشتراکات
مهمان نوازی مردم محلی
0.554
کمک کردن مرم محلی
0.738
دانش و آگاهی مردم محلی
0.141
آدرس دادن و پیشنهادات مردم محلی
0.514

نگاره شماره 63، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه( به جز سوال دانش وآگاهی مردم محلی) در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد. بنابراین سوال دانش وآگاهی مردم محلی، دارای عدد اشتراک پایینی می باشد و از فرایند تحلیل عاملی حذف می گردد.
نگاره شماره 64: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی
عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
1.781
59.352
59.352
1.781
59.352
59.352
2
0.814
27.135
86.487

3
0.405
13.513
100.000

میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا یک عامل را تشكيل مي دهد و اين یک عامل در حدود 352/59 درصد واريانس رضایتمندی از مردم محلی را تبيين و و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره65: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی
شاخص ها
بارعاملی
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ
کمک کردن مرم محلی
0.877
2/76%

739/0
آدرس دادن و پیشنهادات مردم محلی
0.739

مهمان نوازی مردم محلی
0.682

نگاره شماره 65، بارهای عاملی مربوط به شاخص‌های متغیر رضایتمندی از مردم محلی را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به سازه‌ رضایتمندی از مردم محلی همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای رضایتمندی از مردم محلی تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از مردم محلی برابر با 860/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و قابل قبول است.
4-8-6 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره 66: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
761/0
905/164
10
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره 67: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی
شاخص ها
اشتراکات
انگلیسی صحبت کردن راهنمای تور
0.265
راهنمای تور ایرانی
0.706
کمک کردن راهنمای تور محلی
0.716
دانش و آگاهی راهنمای تور محلی
0.741

نگاره شماره 67، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه( به جز سوال انگلیسی صحبت کردن راهنمای تور) در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد. بنابراین سوال انگلیسی صحبت کردن راهنمای تور، دارای عدد اشتراک پایینی می باشد و از فرایند تحلیل عاملی حذف می گردد.
نگاره شماره 68: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی
عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
2.253
75.112
75.112
2.253
75.112
75.112
2
0.385
12.841
87.952

3
0.361
12.048
100.000

میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا یک عامل را تشكيل مي دهد و اين یک عامل در حدود 112/75 درصد واريانس رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی را تبيين و و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره 69: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی
شاخص ها
بارعاملی
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ
دانش و آگاهی راهنمای تور محلی
0.872
3/86%

758/0
کمک کردن راهنمای تور محلی
0.865

راهنمای تور ایرانی
0.863

نگاره شماره 69، بارهای عاملی مربوط به شاخص‌های متغیر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به سازه‌ رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی برابر با 860/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و قابل قبول است.
4-8-7 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از فرودگاه
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره70: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
812/0
319/289
6
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره 71: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از فرودگاه
شاخص ها
اشتراکات
سهولت دسترسی از فرودگاه به هتل
0.721
در دسترس بودن امکانات و خدمات در فرودگاه
0.726
سرعت بررسی کردن ورود و خروج در فرودگاه
0.779
نظافت فرودگاه
0.643
ادب و نزاکت مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه
0.696
کمک کردن مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه
0.709

عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، استان کرمان Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، رضایت مندی