دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، رضایت مندی

دانلود پایان نامه ارشد

واريانس
1
3.256
54.266
54.266
3.256
54.266
54.266
2
1.018
16.959
71.224
1.018
16.959
71.224
3
0.656
10.927
82.152

4
0.441
7.354
89.506

5
0.353
5.887
95.393

6
0.276
4.607
100.000

نگاره شماره 71، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد.
نگاره شماره 72: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه
میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا دو عامل را تشكيل مي دهد و اين دو عامل در حدود 224/71 درصد واريانس رضایتمندی از فرودگاه را تبيين و و پوشش مي‌دهد.
نگاره شماره 73: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه
شاخص ها
مولفه
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ

1
2

سرعت بررسی کردن ورود و خروج در فرودگاه
0.826

80/0

833/0
کمک کردن مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه
0.805

نظافت فرودگاه
0.802

ادب و نزاکت مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه
0.783

سهولت دسترسی از فرودگاه به هتل

0.838
82/0
722/0
در دسترس بودن امکانات و خدمات در فرودگاه

0.819

نگاره شماره 73، بارهای عاملی مربوط به شاخص های هر دو زیر مولفه‌ی متغیر رضایتمندی از فرودگاه را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به دو بعد از سازه‌ رضایتمندی از فرودگاه همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای هر دو بعد از رضایتمندی از فرودگاه تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از فرودگاه برابر با 834/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و در حد قابل قبول است.
4-8-8 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره 74: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
740/0
336/25
6
0
با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.
نگاره شماره 75: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری
شاخص ها
اشتراکات
جاذبه های فرهنگی/جشنواره ها
0.356
مکان های تاریخی
0.656
طبیعت بکر و کویر
0.553
نظافت کلی جاذبه های گردشگری
0.926
عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
1.649
54.981
54.981
1.649
54.981
54.981
2
0.700
23.347
78.328

3
0.650
21.672
100.000

نگاره شماره 75، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه( به جز سوال جاذبه های فرهنگی/جشنواره ها) در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد. بنابراین شاخص جاذبه های فرهنگی/جشنواره ها، دارای عدد اشتراک پایینی می باشد و از فرایند تحلیل عاملی حذف می گردد.
نگاره شماره 76: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری

میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا دو عامل را تشكيل مي دهد و اين دو عامل در حدود 981/54 درصد واريانس رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان را تبيين و و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره77 : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری
شاخص ها
بارهای عاملی
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ
مکان های تاریخی
0.822
85/0

722/0
طبیعت بکر و کویر
0.810

نظافت کلی جاذبه های گردشگری
0.986

نگاره شماره 77، بارهای عاملی مربوط به شاخص‌های متغیر رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به دو بعد از سازه‌ رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای هر دو بعد از رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان برابر با 834/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و در حد قابل قبول است.
4-8-9 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحليل عاملي:
نگاره شماره 78: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان
شاخص كفايت نمونه‌برداري (KMO)
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
713/0
874/99
10
0

با توجه به اينکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از 6/0 و نتيجه آزمون کرويت بارتلت در سطح اطمينان 95% معنادار است انجام تحليل عاملي مجاز است.

نگاره شماره 79: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان
شاخص ها
اشتراکات
احساس ایمنی و امنیت شخصی
0.539
انگلیسی صحبت کردن مردم محلی
0.360
مردم ایران
0.504
ارزش پول پرداخت شده
0.534
رضایت کلی از سفر به استان کرمان
0.531

عامل اصلی
مقادير ويژه
مجموع مجذور بارهاي چرخش يافته

كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
كل
درصد واريانس
1
1.966
49.158
49.158
1.966
49.158
49.158
2
0.770
19.251
68.409

3
0.739
18.486
86.895

4
0.524
13.105
100.000

نگاره شماره 79، نشان دهنده‌ی مناسب بودن سوالات اين حوزه( به جز سوال انگلیسی صحبت کردن مردم محلی) در فرآيند تحليل عاملي مي باشد به علت اين كه عدد اشتراك همه سوالات بیشتر از 5/0 مي باشد. بنابراین شاخص انگلیسی صحبت کردن مردم محلی، دارای عدد اشتراک پایینی می باشد و از فرایند تحلیل عاملی حذف می گردد.
نگاره شماره80: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان
میزان واريانس تبيين شده نشان مي دهد كه اين سوالات جمعا دو عامل را تشكيل مي دهد و اين دو عامل در حدود 158/49 درصد واريانس رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان را تبيين و پوشش مي‌دهد.

نگاره شماره 81: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان
شاخص ها
بارهای عاملی
میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
آلفای کرونباخ
ارزش پول پرداخت شده
0.795
70/0

749/0
رضایت کلی از سفر به استان کرمان
0.682

مردم ایران
0.682

احساس ایمنی و امنیت شخصی
0.635

نگاره شماره81، بارهای عاملی مربوط به شاخص‌های متغیر رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان را نشان می دهد. بارهای عاملی مربوط به دو بعد از سازه‌ رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از 5/0 به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای هر دو بعد از رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از 5/0 به دست آمده است. ضريب آلفاي كرونباخ متغیر رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان برابر با 749/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و در حد قابل قبول است.
در نگاره شماره 82 خلاصه ای از مهم ترین عامل ها را در تمامی ابعاد ذکر شده آورده شده است:

شاخص ها
بار عاملی
میانگین واریانس تبیین شده
آلفای کرونباخ
هتل و اقامتگاه ها:
کمک کردن و سودمندی کارکنان هتل
ادب و نزاکت کارکنان هتل
کارکنان آگاه و آموزش دیده
انجام درست کارها توسط کارکنان
حمل و نقل محلی :
تاکسی
وضعیت ترافیک
نظافت و تمیزی حمل و نقل های محلی
ارزش پول پرداختی
رستوران های خارج از هتل:
نظافت و بهداشت مواد غذایی/ رستوران
بهداشت و نظافت کارکنان خدمات رستوران
ویژگی های خرید کردن:
بازار سنتی
خرید های محلی
صنایع دستی
امنیت و تسهیلات خرید
ارزش پول پرداختی
مردم محلی:
مهمان نوازي مردم محلي
كمك كردن مرم محلي
آدرس دادن و پيشنهادات مردم محلی
راهنمای تور ایرانی:
راهنماي تور ايراني
كمك كردن راهنماي تور محلی
دانش و آگاهي راهنماي تور محلی
فرودگاه:
سرعت بررسي كردن ورود و خروج در فرودگاه
كمك كردن مامورين اداره مهاجرت فرودگاه
نظافت فرودگاه
ادب و نزاكت مامورين اداره مهاجرت در فرودگاه
جاذبه ها:
مكان هاي تاريخي
طبيعت بكر و كوير
نظافت كلي جاذبه هاي گردشگری
رضایتمندی کلی سفر :
احساس ايمني و امنيت شخصی
مردم ايران
رضايت كلي از سفر به استان کرمان
ارزش پول پرداختی

85/0
84/0
73/0
70/0

780/0
775/0
773/0
694/0

869/0
783/0

835/0
779/0
797/0
754/0
733/0

682/0
877/0
739/0

863/0
865/0
872/0

826/0
805/0
802/0
873/0

822/0
810/0
986/0

635/0
682/0
682/0
795/0

78/0

3/74

81/0

4/78

2/76

3/86

80/0

85/0

70/0

835/0

704/0

722/0

860/0

739/0

758/0

833/0

722/0

749/0
نگاره شماره 82 : جدول خلاصه مهم ترین بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE)
4-9 بررسی میزان رضایتمندی پاسخ دهندگان
H0: رضایت‌مندی موارد بررسی شده معنادار نیست.
H1: رضایت‌مندی موارد بررسی شده معنادار است.

نگاره شماره 83: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک
متغیر مورد بررسی
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
خطای تخمین
رضایتمندی از هتل
288
3.257
0.497
0.029
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
288
3.666
0.694
0.041
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
288
3.922
0.572
0.034
رضایتمندی از خرید کردن
288
3.841
0.749
0.044
رضایتمندی ازمردم محلی
286
4.013
1.118
0.066
رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
284
3.928
0.802
0.048
رضایتمندی از فرودگاه
277
3.614
0.949
0.057
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
278
3.856
1.027
0.062
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
286
3.79
0.603
0.036
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
286
3.147
0.767
0.045
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
288
3.992
0.492
0.029

نگاره شماره 83، وضعیت توصیفی رضایتمندی متغیرها را از جهات گوناگون بررسی می کند. بر اساس نگاره مذکور، متغیرهایی که متوسط بالاتر از 3 داشته باشند می توان گقت از وضعیت رضاتمندی نسبی برخوردار هستند و شاخص هایی که میانگین زیر 3 داشته باشند به لحاظ رضایتمندی در وضعیت خوبی قرار ندارند. برای بررسی معناداری رضایت مندی پاسخ دهندگان یا عدم معناداری ان از نتایج آزمون t استفاده می کنیم.
نگاره شماره 84 :جدول نتایج آزمون t یک نمونه‌ای مربوط به هر متغیر

آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف میانگین
فاصله اطمینان 95%
نتیجه

کران پایین
کران بالا

رضایتمندی از هتل
8.79
287
0
0.257
0.2
0.315
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
16.284
287
0
0.666
0.586
0.747
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
27.356
287
0
0.922
0.856
0.988
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی از خرید کردن
19.072
287
0
0.841
0.754
0.928
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی ازمردم محلی
15.332
285
0
1.013
0.883
1.143
رضایت مندی معنادار
رضایتمدی از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، سطح معنادار Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، رضایت مندی، منابع اطلاعاتی