دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، منابع اطلاعاتی، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

تحلیل واریانس چند راهه برای مقایسه دو گروه در تمامی ابعاد رضایتمندی و اهمیت منابع اطلاعاتی می‌باشد. هم چنین نتیجه آزمون باکس نشان می‌دهد که ماتریس کوواریانس‌ مشاهده شده با هم برابر نیست.(Box,M=520.760, F=4.60, Sig=0.0010.01) و بنابراین سفر برای اولین بار یا برای چندمین بار در سطح اطمینان 95% بر حداقل یکی از متغیرهای مورد مطالعه تأثیر گذار می‌باشد.

نگاره شماره 88 :جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که برای بار اول یا چندم مسافرت کرده اند
متغیرهای وابسته
گروه‌های تحقیق
میانگین
انحراف استاندارد
اندازه نمونه
اهمیت منابع اطلاعاتی
بار اول
2.65
0.64
196

چندمین بار
2.14
0.62
76

کل
2.51
0.68
272
رضایتمندی از هتل
بار اول
3.26
0.52
196

چندمین بار
3.21
0.44
76

کل
3.24
0.5
272
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
بار اول
3.68
0.69
196

چندمین بار
3.78
0.57
76

کل
3.71
0.66
272
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
بار اول
3.9
0.59
196

چندمین بار
3.86
0.5
76

کل
3.89
0.57
272
رضایتمندی از خرید کردن
بار اول
3.87
0.76
196

چندمین بار
3.87
0.68
76

کل
3.87
0.73
272
رضایتمندی ازمردم محلی
بار اول
4.03
1.28
196

چندمین بار
3.84
0.59
76

کل
3.98
1.13
272
رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
بار اول
3.95
0.78
196

چندمین بار
3.8
0.8
76

کل
3.91
0.79
272
رضایتمندی از فرودگاه
بار اول
3.61
1.04
196

چندمین بار
3.63
0.69
76

کل
3.61
0.96
272
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
بار اول
3.81
1.09
196

چندمین بار
3.99
0.88
76

کل
3.86
1.04
272
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
بار اول
3.79
0.67
196

چندمین بار
3.75
0.45
76

کل
3.78
0.62
272
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
بار اول
3.21
0.81
196

چندمین بار
2.91
0.63
76

کل
3.13
0.78
272
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
بار اول
4.03
0.51
196

چندمین بار
3.83
0.34
76

کل
3.97
0.48
272

نگاره شماره 89: جدول آزمون لون برای برابری واریانس‌ برای گروه‌هایی که برای بار اول یا چندم مسافرت کرده اند
متغیرهای وابسته
Fآماره
df1
df2
سطح معناداری
نتیجه آزمون برابری واریانس‌ها
اهمیت منابع اطلاعاتی
0.136
1
270
0.712
تایید می‌گردد
رضایتمندی از هتل
1.322
1
270
0.251
تایید می‌گردد
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
1.712
1
270
0.192
تایید می‌گردد
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
0.613
1
270
0.435
تایید می‌گردد
رضایتمندی از خرید کردن
1.812
1
270
0.179
تایید می‌گردد
رضایتمندی ازمردم محلی
2.156
1
270
0.143
تایید می‌گردد
رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
1.836
1
270
0.177
تایید می‌گردد
رضایتمندی از فرودگاه
0.741
1
270
0.39
تایید می‌گردد
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
0.259
1
270
0.611
تایید می‌گردد
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
3.829
1
270
0.058
تایید می‌گردد
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
3.734
1
270
0.11
تایید می‌گردد
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
3.688
1
270
0.104
تایید می‌گردد
مقادیر آماره‌ی لوین جهت بررسی فرض تساوی واریانس‌های مقادیر به دست آمده برای هر دو گروه استفاده شده است و این مقادیر حاکی از تساوی واریانس‌ها برای همه متغیرهای وابسته در هر دو گروه می‌باشد.

نگاره شماره 90 :جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر برای اولین بار یا برای چندمین بار بر متغیرهای وابسته
منبع تغییرات
متغیرهای وابسته
درجه آزادی
میانگین مجذورات
آماره F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آزمون
گروه
اهمیت منابع اطلاعاتی
1
14.467
35.824
0
0.117
1

رضایتمندی از هتل
1
0.149
0.604
0.438
0.002
0.121

رضایتمندی از حمل و نقل محلی
1
0.479
1.096
0.296
0.004
0.181

رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
1
0.093
0.287
0.593
0.001
0.083

رضایتمندی از خرید کردن
1
0.001
0.001
0.974
0
0.05

رضایتمندی ازمردم محلی
1
2.025
1.577
0.21
0.006
0.24

رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
1
1.256
2.043
0.154
0.008
0.296

رضایتمندی از فرودگاه
1
0.039
0.042
0.838
0
0.055

رضایتمندی فعالیت های گردشگری
1
1.689
1.578
0.21
0.006
0.24

رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
1
0.105
0.277
0.599
0.001
0.082

رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
1
5.141
8.766
0.003
0.031
0.839

رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
1
2.092
9.46
0.002
0.034
0.865
خطا
اهمیت منابع اطلاعاتی
270
0.404

رضایتمندی از هتل
270
0.246

رضایتمندی از حمل و نقل محلی
270
0.437

رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
270
0.324

رضایتمندی از خرید کردن
270
0.542

رضایتمندی ازمردم محلی
270
1.284

رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
270
0.615

رضایتمندی از فرودگاه
270
0.919

رضایتمندی فعالیت های گردشگری
270
1.07

رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
270
0.38

رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
270
0.587

رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
270
0.221

نتایج به دست آمده از نگاره شماره 90(جدول تحلیل واریانس چند طرفه) نشان می‌دهد، که متغیر سفر برای اولین بار یا برای چندمین بار در سطح اطمینان 95 درصد بر اهمیت منابع اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد (مقدار سطح معناداری کمتر از 5 درصد شده است) با توجه به نگاره شماره 83( جدول آمار توصیفی ) می‌توان گفت که میانگین‌های به دست آمده برای متغیر اهمیت منابع اطلاعاتی برای گردشگرانی که برای اولین بار سفر کرده اند و یا برای چندمین بار کرده اند برابر نیست و تفاوت معناداری با هم دارند. برای افرادی که برای اولین بار سفر کرده اند اهمیت منابع اطلاعاتی در سطح اطمینان 95% بیشتر و بالاتر است.
نتایج به دست آمده از نگاره شماره90( جدول تحلیل واریانس چند طرفه) هم چنین نشان می‌دهد، که رضایت مندی در ابعاد اطلاعات گردشگری ارایه شده، رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان، نیز تحت تاثیر سفر برای اولین بار یا با تور در سطح اطمینان 95 درصد قرار گرفته اند (مقدار سطح معناداری کمتر از 5 درصد شده است). با توجه به نگاره شماره 83( جدول آمار توصیفی ) می‌توان گفت که میانگین‌های به دست آمده برای متغیرهای رضایت مندی در ابعاد اطلاعات گردشگری ارایه شده، رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان برای کسانی که برای اولین بار سفر کرده اند در سطح اطمینان 95% بیشتر و بالاتر است.
در مابقی ابعاد از رضایتمندی در سطح اطمینان 95% وابسته به سفر افراد برای اولین بار و یا برای چندمین بار سفر کرده اند، نمی باشد. و رضایتمندی در این ابعاد برای گروهی که برای اولین بار سفر کرده اند یا برای چندمین بار، با هم تفاوت معناداری ندارد.
خلاصه فصل چهارم
در این فصل با توجه به داده های گرداوری شده،متغییرهای جمعیت شناختی تحقیق تبین شد و با توجه به آزمون آماری مناسب به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
پس از تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ سوالات تحقیق، در این فصل به تحلیل یافته ها و ارائه پیشنهادهی پژوهشگر می پردازیم.انگیزه و هدف انجام این تحقیق فراهم آوردن دانش عینی و تجربی پیرامون انگیزه و رضایتمندی گردشگران خارجی می باشد.
در این فصل خلاصه ای از نتایج تحقیق بیان شده است و در پایان نیز راهکارها و پیشنهاداتی برای افزایش میزان رضایتمندی گردشگران خارجی ارائه می گردد.
5-2 خلاصه تحقیق
این تحقیق با پیروی از یک چارچوب منظم و در قالب پنج فصل به بررسی موضوع پرداخته است.در فصل اول، مسأله تحقیق ،اهداف، اهمیت،سوالات ، قلمرو تحقیق و تعاریف عملیاتی مفاهیم نگاشته شده است.در فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شده است و تلاش شده است با جمع آوری و استفاده از متون و منابع علمی قوی، آخرین دستاوردهای علمی و نظریات صاحب نظران مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بررسی دقیق و عمیق ادبیات پژوهش باعث می شود که بتوان برای تحقیق یک چارچوب معقول و منطقی ارائه داد. در فصل سوم به روش شناسی تحقیق اشاره شده است. نتایج حاصل از تحقیق هنگامی قابل اعتماد ، اطمینان و تعمیم است که با روش مناسب به دست آمده باشند.با استفاده از پرسشنامه استاندارد ، داده های مورد نظر تحقیق گرداوری شده است.در فصل چهارم به پرسش های تحقیق پاسخ داده شده است.پس از گرداوری داده های تحقیق به تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی پرداخته شده است.

5-3 نتایج تحقیق
نتایج تحقیق نشان می دهد، گردشگران خارجی که استان کرمان را برای بازدید انتخاب کرده اند ، تعداد کثیریی از آن ها را مردان تشکیل می دهند، میانگین سنی افراد بالاتر از 50 سال است، و اکثریت آنان مجرد بوده اند. اکثر گردشگران دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد داشته اند. عمدتاً استخدام بوده اند و بیشترین تعداد گردشگران مربوط به کشور ایتالیا بوده است.
این گردشگران خارجی اکثریت گردشگران تفریحی بودند که به تنهایی مسافرت کرده اند. تقریباً تعداد گردشگرانی که به صورت مستقل مسافرت کرده اند با گردشگرانی که با تورگردشگری مسافرت کرده اند ، با هم برابر بوده اند.تعداد گردشگرانی که برای اولین بار از کرمان بازدید کرده اند، بیشتر از گردشگرانی بوده است که برای بار چندم به کرمان کرده اند.اکثریت گردشگران 2 روز در استان کرمان اقامت داشته اند.
انگیزه گردشگران
انگیزه گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان شامل هر دو عامل کششی و رانشی است.عوامل رانشی شامل نیازهای روانی هستند که گردشگر را برای سفر کردن تحریک می کند و عوامل کششی شامل جاذبه های بی نظیری در مقصد هستند که گردشگر را برای سفر تحریک می کند. عوامل رانشی که گردشگران خارجی بیان کرده اند شامل : دیدن و تجربه مقصد های جدید،یادگیریی چیزهای جدید، داشتن تفریح و سرگرمی، گریختن از روزمرگی زندگی،برای کاهش استرس و انجام کارهایی هیجان انگیز بوده اند. عوامل کششی شامل : بازدید از مکان های تاریخی، لذت بردن از تجربه سفر بین المللی، جهت لذت بردن از محیط طبیعی و مناظر و جهت دیدن مکان های مختلف در یک سفر بوده اند.یافته های تحقیق، نتایج تحقیق هانکین و لم (2003) را تأیید می کند که هر دوی انگیزه های رانشی و کششی را برای سفر ضروری دانستند.
با مراجعه به آمار گردشگران، مشاهده می گردد که اکثر گردشگران خارجی، اغلب مسافران تفریحی بوده اند.پس مشاهده انگیزه هایی همچون بازدید از مکان های تاریخی در جایگاه اول رتبه بندی انگیزه های گردشگری، یا انگیزه ای همچون لذت بردن از یک تفریح در جایگاه دوم رتبه بندی انگیزه های گردشگران امری عادی است.
نگ و همکارانش(2007)،فاصله فرهنگی و قصد بازدید گردشگران استرالیایی را مورد بررسی قرار دادند . نتایج تحقیقاتشان به این نکته دست یافت که هرچه فاصله فرهنگی و جغرافیایی مقصد از کشور مبدأ مسافران بیشتر باشد، تمایل افراد برای بازدید از آن مکان ها کمتر می شود.
این نتیجه با آنچه که در تحقیق حاضر به دست آمده است متفاوت است، بیشتر گردشگرانی که به استان کرمان مسافرت کرده اند،اکثراً اروپایی هستند و گردشگرانی از کشورهای نزدیک تر و آسیایی سهم کمتریی را در جذب گردشگر داشته اند.
منابع اطلاعاتی
استفاده از اینترنت و توصیه دوستان و اقوام به عنوان منابع مهم در تصمیم گیری گردشگران بیان شده اند.تحقیق بوهالیس (1999)

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، رضایت مندی Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی