دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، رضایت مندی، منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

راهنمای تور ایرانی
19.49
283
0
0.928
0.834
1.022
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی از فرودگاه
10.774
276
0
0.614
0.502
0.726
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
13.897
277
0
0.856
0.735
0.977
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
22.129
285
0
0.79
0.719
0.86
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
3.236
285
0.001
0.147
0.058
0.236
رضایت مندی معنادار
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
34.246
287
0
0.992
0.935
1.049
رضایت مندی معنادار

با توجه به یک طرفه بودن فرضیه در صورتی فرضیه معنادار می‌باشد که مقدار آماره t از 96/1+ بزرگ‌تر باشد و یا اینکه کران بالا و کران پایین فاصله اطمینان محاسبه شده هر دو مقداری مقدار مثبت و بزرگ‌تر از صفر باشند آنگاه می‌توان فرض صفر را رد کرد و فرض خلاف را تایید کرد و نتیجه گرفت رضایت‌مندی افراد از متغیر مورد مطالعه معنادار است.
اگر آماره t کمتر از 96/1- قرار گیرد و یا اینکه هر دو کران فاصله اطمینان منفی باشند آنگاه عدم رضایتمندی معناداری را از شاخص مورد مطالعه استنتاج می کنیم. اگر آماره t درون بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گیرد و یا اینکه کران پایین منفی و کران بالا مثبت باشد، آنگاه نتیجه می گیریم که وضیعت رضایتمندی شاخص مورد مطالعه در حالت متوسطی قرار گیرد.
برای تمامی ابعاد رضایت‌مندی مطلوب و معناداری وجود دارد. مقدار آماره t بزرگ‌تر از 96/1 شده است و هم چنین فاصله اطمینان محاسبه شده دارای دو کران بالا و پایین مثبت شده است می‌توان گفت در سطح اطمینان 95% رضایت‌مندی معناداری از شاخص های هتل، حمل و نقل محلی، رستوران های محلی خارج از هتل، خرید کردن، مردم محلی، راهنمای تور ایرانی، فرودگاه، فعالیت های گردشگری، جاذبه های گردشگری استان کرمان، اطلاعات گردشگری ارایه شده و رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان وجود دارد.
به لحاظ رضایت مندی می توان گفت که بیشترین سطح رضایتمندی را شاخص رضایت مندی از مردم محلی داشته است( بالاترین مقدار میانگین را داشته است). ضعیف ترین شاخص را متغیر رضایتمندی از ارائه اطلاعات گردشگری داشته است. بر اساس میانگین های مشاهده شده می توان میزان رضایت مندی را رتبه بندی نمود. شاخصی که میانگین بالاتری داشته باشد، رضایتمندی بالاتری را دارد و شاخصی که میانگین پایین تری داشته باشد رضایت مندی پایین تری را دارد.

4-10 تفاوت بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی، سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان
با توجه به کیفی بودن متغیر مستقل (گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند (گروه اول) یا گردشگرانی که با تور سفر کرده اند (گروه دوم)) و کمی بودن متغیرهای وابسته به منظور تحلیل فرضیات از روش تحلیل واریانس چند طرفه یا مانوا (بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد) استفاده می‌شود. نگاره شماره 85، شاخص‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق را برای دو گروه مورد برسی نشان می‌دهد. در مجموع اعضای این نمونه را 272 نفر شامل می‌شوند که از این تعداد 143 نفر را افراد گروه اول تشکیل می‌دهند که 6/52% اعضای نمونه را شامل می‌شوند و 129 نفر نیز افراد گروه دوم می‌باشند که 4/47% اعضای نمونه را تشکیل می‌دهند.
نگاره شماره 87، نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس چند راهه برای مقایسه دو گروه در تمامی ابعاد رضایتمندی و اهمیت منابع اطلاعاتی می‌باشد. هم چنین نتیجه آزمون باکس نشان می‌دهد که ماتریس کوواریانس‌ مشاهده شده با هم برابر نیست.(Box,M=597.692, F=5.387, Sig=0.0010.01) و بنابراین سفر به صورت مستقل یا با تور گردشگری در سطح اطمینان 95% بر حداقل یکی از متغیرهای مورد مطالعه تأثیر گذار می‌باشد.

نگاره شماره 85: جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند
متغیرهای وابسته
گروه‌های تحقیق
میانگین
انحراف استاندارد
اندازه نمونه
اهمیت منابع اطلاعاتی
سفر مستقل
2.745
0.566
143

سفر با تور
2.25
0.693
129

کل
2.51
0.675
272
رضایتمندی از هتل
سفر مستقل
3.205
0.542
143

سفر با تور
3.286
0.438
129

کل
3.244
0.496
272
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
سفر مستقل
3.677
0.652
143

سفر با تور
3.744
0.672
129

کل
3.709
0.661
272
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
سفر مستقل
3.942
0.592
143

سفر با تور
3.835
0.538
129

کل
3.892
0.569
272
رضایتمندی از خرید کردن
سفر مستقل
3.921
0.729
143

سفر با تور
3.815
0.74
129

کل
3.871
0.735
272
رضایتمندی ازمردم محلی
سفر مستقل
3.871
0.697
143

سفر با تور
4.102
1.469
129

کل
3.981
1.134
272
رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
سفر مستقل
4.077
0.628
143

سفر با تور
3.729
0.897
129

کل
3.912
0.786
272
رضایتمندی از فرودگاه
سفر مستقل
3.678
0.93
143

سفر با تور
3.542
0.985
129

کل
3.614
0.957
272
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
سفر مستقل
3.993
0.837
143

سفر با تور
3.713
1.205
129

کل
3.86
1.036
272
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
سفر مستقل
3.832
0.545
143

سفر با تور
3.726
0.683
129

کل
3.782
0.615
272
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
سفر مستقل
3.224
0.8
143

سفر با تور
3.023
0.739
129

کل
3.129
0.777
272
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
سفر مستقل
3.912
0.5
143

سفر با تور
4.04
0.444
129

کل
3.972
0.478
272

نگاره شماره 86: جدول آزمون لون برای برابری واریانس‌های گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند
متغیرهای وابسته
Fآماره
df1
df2
سطح معناداری
نتیجه آزمون برابری واریانس‌ها
اهمیت منابع اطلاعاتی
2.114
1
270
0.114
تایید می‌گردد
رضایتمندی از هتل
2.447
1
270
0.119
تایید می‌گردد
رضایتمندی از حمل و نقل محلی
0.011
1
270
0.918
تایید می‌گردد
رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
0.027
1
270
0.871
تایید می‌گردد
رضایتمندی از خرید کردن
0.428
1
270
0.513
تایید می‌گردد
رضایتمندی ازمردم محلی
2.016
1
270
0.157
تایید می‌گردد
رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
0.703
1
270
0.403
تایید می‌گردد
رضایتمندی از فرودگاه
0.108
1
270
0.743
تایید می‌گردد
رضایتمندی فعالیت های گردشگری
3.585
1
270
0.073
تایید می‌گردد
رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
0.144
1
270
0.705
تایید می‌گردد
رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
2.289
1
270
0.125
تایید می‌گردد
رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
1.473
1
270
0.226
تایید می‌گردد

مقادیر آماره‌ی لوین جهت بررسی فرض تساوی واریانس‌های مقادیر به دست آمده برای هر دو گروه استفاده شده است و این مقادیر حاکی از تساوی واریانس‌ها برای همه متغیرهای وابسته در هر دو گروه می‌باشد.

نگاره شماره 87: جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر به صورت مستقل یا با تور گردشگری بر متغیرهای وابسته
منبع تغییرات
متغیرهای وابسته
درجه آزادی
میانگین مجذورات
آماره F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آزمون
گروه
اهمیت منابع اطلاعاتی
1
16.57
41.83
0
0.13
1

رضایتمندی از هتل
1
0.45
1.84
0.18
0.01
0.27

رضایتمندی از حمل و نقل محلی
1
0.31
0.7
0.4
0
0.13

رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
1
0.78
2.41
0.12
0.01
0.34

رضایتمندی از خرید کردن
1
0.76
1.41
0.24
0.01
0.22

رضایتمندی ازمردم محلی
1
3.62
2.83
0.09
0.01
0.39

رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
1
8.22
13.96
0
0.05
0.96

رضایتمندی از فرودگاه
1
1.26
1.37
0.24
0.01
0.21

رضایتمندی فعالیت های گردشگری
1
5.31
5.02
0.03
0.02
0.61

رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
1
0.77
2.04
0.15
0.01
0.3

رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
1
2.73
4.58
0.03
0.02
0.57

رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
1
1.11
4.92
0.03
0.02
0.6
خطا
اهمیت منابع اطلاعاتی
270
0.4

رضایتمندی از هتل
270
0.25

رضایتمندی از حمل و نقل محلی
270
0.44

رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل
270
0.32

رضایتمندی از خرید کردن
270
0.54

رضایتمندی ازمردم محلی
270
1.28

رضایتمدی از راهنمای تور ایرانی
270
0.59

رضایتمندی از فرودگاه
270
0.91

رضایتمندی فعالیت های گردشگری
270
1.06

رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان
270
0.38

رضایتمندی از اطلاعات گردشگری ارایه شده
270
0.6

رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان
270
0.22

نتایج به دست آمده از نگاره شماره 87، نشان می‌دهد، که متغیر سفر به صورت مستقل یا با تور در سطح اطمینان 95 درصد بر اهمیت منابع اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد(مقدار سطح معناداری کمتر از 5 درصد شده است) با توجه به نگاره شماره 83(جدول آمار توصیفی) می‌توان گفت که میانگین‌های به دست آمده برای متغیر اهمیت منابع اطلاعاتی برای گردشگرانی که به صورت مستقل سفر کرده اند و یا با تور سفر کرده اند برابر نیست و تفاوت معناداری با هم دارند. برای افرادی که به صورت مستقل سفر کرده اند اهمیت منابع اطلاعاتی در سطح اطمینان 95% بیشتر و بالاتر است.
نتایج به دست آمده از نگاره شماره 87، هم چنین نشان می‌دهد، که رضایت مندی در ابعاد راهنمای تور ایرانی، فعالیت های گردشگری، اطلاعات گردشگری ارایه شده، تجربه کلی سفر به استان کرمان، نیز تحت تاثیر سفر به صورت مستقل یا با تور در سطح اطمینان 95 درصد قرار گرفته اند(مقدار سطح معناداری کمتر از 5 درصد شده است). با توجه به نگاره شماره83( جدول آمار توصیفی ) می‌توان گفت که میانگین‌های به دست آمده برای متغیرهای رضایت مندی در ابعاد راهنمای تور ایرانی، فعالیت های گردشگری، اطلاعات گردشگری ارایه شده برای گردشگرانی که به صورت مستقل سفر کرده اند در سطح اطمینان 95% بیشتر و بالاتر است.و برای رضایت مندی کلی سفر به استان کرمان رضایت مندی در افرادی که با تور سفر کرده اند بالاتر بوده است.
در مابقی ابعاد از رضایتمندی در سطح اطمینان 95% وابسته به سفر افراد به صورت مستقل و یا با تور گردشگری نمی باشد. و رضایتمندی در این ابعاد برای گروهی که به صورت مستقل سفر کرده اند یا با تور گردشگری، با هم تفاوت معناداری ندارد.

4-11 تفاوت بین گردشگرانی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند و گردشگرانی که برای بار چندم به این استان مسافرت کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی وسطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان
با توجه به کیفی بودن متغیر مستقل (گردشگران خارجی که برای اولین بار سفر کرده اند (گروه اول) یا گردشگرانی که برای چندمین بار کرده اند (گروه دوم)) و کمی بودن متغیرهای وابسته به منظور تحلیل فرضیات از روش تحلیل واریانس چند طرفه یا مانوا (بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد) استفاده می‌شود. نگاره شماره 88 شاخص‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق را برای دو گروه مورد بررسی نشان می‌دهد. در مجموع اعضای این نمونه را 272 نفر شامل می‌شوند که از این تعداد 196 نفر را افراد گروه اول تشکیل می‌دهند که 1/72% اعضای نمونه را شامل می‌شوند و 76 نفر نیز افراد گروه دوم می‌باشند که 9/27% اعضای نمونه را تشکیل می‌دهند.
نگاره شماره 90 نتایج مربوط به آزمون

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، رضایت مندی Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی