دانلود تحقیق در مورد حسابرسی مستقل، صورتهای مالی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

– دو……………………………………………………………………………………….100
4-5-2-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………103
4-5-2-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………..104
4-5-3 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………105
4-5-3-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….105
4-5-3-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………109
4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………..110
4-5-4-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….110
4-5-4-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………113
4-5-4-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………..114
4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………..115
4-5-5-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….115
4-5-5-2 آزمون دو جمله ای…………………………………………………………………………………..119
4-5-5-3 آزمون t………………………………………………………………………………………………….120
4-6 آزمون رتبه ای فریدمن………………………………………………………………………………………………..120
4-7 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………..122
فصل پنجم: خلاصه پژوهش و پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..124
5-2 خلاصه روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….125
5-3 خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………..125
5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….129
5-5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده از پژوهش های قبلی………………………………130
5-6 سایر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………131
5-7 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………….131
5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131
5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
2-1 مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14
2-2 مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15
3-1 پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68
3-2 ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70
3-3 ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71
4-1 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81
4-2 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81
4-3 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82
4-4 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82
4-5 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82
4-6 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83
4-7 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83
4-8 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84
4- 9 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84
4-10 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85
4-11 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85
4-12 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85
4-13 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86
4-14 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86
4-15 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87
4-16 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87
4-17 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88
4-18 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88
4-19 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88
4-20 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89
4-21 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89
4-22 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90
4-23 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90
4-24 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90
4-25 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91
4-26 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91
4-27 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91
4-28 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92
4-29 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92
4-30 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93
4-31 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93
4-32 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93
4-33 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94
4-34 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94
4-35 نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95
4-36 میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96
4-37 آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97
4-38 میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98
4-39 آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99
4-40 آزمون t فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100
4-41 میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101
4-42 آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102
4-43 میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103
4-44 آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104
4-45 آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105
4-46 تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106
4-47 آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107
4-48 تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108
4-49 آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109
4-50 میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، پردازش اطلاعات، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، اطلاعات مالی، پردازش اطلاعات