دانلود تحقیق در مورد جهانی شدن، دانشگاه تهران، حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه ارشد

امور داخلی خود تلقی میکنند؛ و همین امر باعث شده که تا به امروز حق توسعه یا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهصورت یک کل الزامآور بینالمللی با ضمانت اجرای کافی ایجاد نشده باشد.
در راستای شناسایی بهتر موضوع حق توسعه، سؤالی که در خور تحقیق برای یک پژوهش مجزا میتوان پیشنهاد کرد، این است که آیا جهانی شدن سرمایه و گسترش اقتصاد آزاد در پرتوی اندیشهی نئولیبرالیسم و تضعیف نظارتهای اجتماعی و دولتی بر عملکرد سرمایه در داخل مرزهای یک دولت تأثیری بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی خواهد داشت؟ در صورت مثبت بودن این امر، چه تأثیری بر روند تحقق و ترویج حق توسعه در سطح بینالمللی ایجاد خواهد شد؟
و در این راستا تئوری جهانیسازی، در صورتبندیهای تئوری سه جهان، چه تحولاتی ایجاد خواهد کرد؟

پیشنهادات
1) جامعهی بینالمللی و در رأس آن سازمان ملل متحد باید سازوکاری رسمی با ضمانت اجرای کافی در رسیدگی به موارد نقض حق توسعه ایجاد کند. این سازوکار میتواند صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به موارد نقض حق توسعه و یا حتی رسیدگی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 6 و 7 منشور ملل متحد باشد. رسیدگی شورای امنیت میتواند بر این مبنا باشد که نقض حق توسعه، بهنوعی صلح را در جامعهی بینالملل دچار مخاطره خواهد کرد.
2) دولتهای ملی در کشورهای درحالتوسعه باید دموکراسی مبتنی بر اصول حکمرانی خوب را در سطح داخلی ایجاد کنند. چراکه بدین طریق میتوانند جلوی بهانهجوییهای کشورهای توسعه یافته یا سازمانهای بین المللی کمککننده را که به بهانهی عدم وجود دموکراسی یا حکمرانی خوب از کمکها امتناع میکنند بگیرند.
3) دولتها باید یک سری مقررات حقوق اقتصادی را در سطح داخلی خود تدوین کنند. اشتراکات موجود در این مقرراتِ ملی، در سطح بینالمللی میتواند باعث شکلگیری اصول کلی حقوقی شود.
4) یک کنوانسیون بینالمللی عامالشمول با ضمانت اجرای کافی که دربردارندهی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی باشد، باید ایجاد شود تا راهی برای از میان برداشتن نابرابریهای اقتصادی در روابط بین المللی باشد.

منابع
کتب فارسی
1- اخوان کاظمی، مسعود، 1383، آموزش عالی و توسعه سیاسی پایدار (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
2- ازكیا، مصطفی، 1380، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ سوم، تهران، نشر كلمه.
3- استیگلیتز، جوزف، 1387، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.
4- اسميت، برايان كلايو، 1380، فهم سياست جهان سوم، نظريه‌هاي توسعه و دگرگوني سياسي، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و محمد سعيد قانئي نجفي، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.
5- اسمیت، روناک. م.، 1388، قواعد حقوق بینالمللی بشر، ترجمهی فاطمه کیهانلو، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل برنامهی عمران ملل متحد.
6- آشوری، داریوش، 1366، دانشنامهی سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سهروردی و مروارید.
7- آقابخشی، علی، 1376، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
8- امیرارجمند، اردشیر، 1386، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر، قسمت اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
9- ایده، آسیبورن و کراوزه، کاتارینا و روساس، الن، 1389، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمهی اردشیر امیرارجمند، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
10- برکشلی، فریدون، 1374، نظم نوین اقتصاد جهانی و کشورهای جنوب، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
11- بزرگی، وحید و صباغیان، علی، 1384، جهانی شدن: فرصتها و چالشها، چاپ اول، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
12- بهروزیفر، مرتضی، خرداد 1381، اوپک و جهانی شدن اقتصاد، شماره 37، مجلهی اقتصاد انرژی.
13- بیگدلی، حسن، پاییز 1388، حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
14- بیگزاده، ابراهیم، 1384، جزوهی درسی حقوق بینالملل عمومی، ج2، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
15- بیگزاده، ابراهیم، 1389، حقوق سازمانهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
16- پطروس غالی، بطروس، بهار تا زمستان 1381، حقوق بینالملل در تکاپوی ارزشهای خود، صلح، توسعه، دموکراسی، ترجمهی ابراهیم بیگزاده، شماره 35 و 36، مجلهی تحقیقات حقوقی.
17- پیران، حسین، 1389، مسائل حقوقی سرمایهگذاریهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
18- پیشگاهی فرد، زهرا، بهار 1380، ابعاد جهانی شدن، شماره 157، مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
19- تودارو، مایکل، 1389، توسعهی اقتصادی در جهان سوم، ترجمهی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار.
20- توسلی نائینی، منوچهر، تابستان 1384، جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ملی، شماره 36، فصلنامهی راهبرد.
21- توكلي، مهران، 1385، استعمار، استعمارگري، استعمارزدايي وجهان سوم، چاپ اول، تهران، نشر ني.
22- توماس، کارولین، 1382، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمهی مرتضی بَحرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکدهی مطالعات راهبردی.
23- جاویدفر، فریبا، مهر 1388، بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
24- جمعی از نویسندگان، 1383، حقوق بشر در جهان امروز، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
25- جیروند، عبداللّه‏، 1368، توسعهی اقتصادی، مجموعه عقاید، چاپ اول، تهران، انتشارات مولوی.
26- چيلكوت، رونالد اچ، 1376، درآمدي بر مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم: نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي، ترجمه و تلخيص احمد ساعي، تهران، نشر علوم نوين.
27- حسین پور، جعفر، مرداد و شهریور 1384، حق برخورداری از توسعه در جامعه اطلاعاتی، شماره 215 و 216، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
28- خلیلیان، محمدجمال، 1381، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
29- خواجوی نوری، نظامالدین، 1389، جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه، چاپ اول، تهران، نشر نشانه.
30- درهمهاجرانی، میرحیدر، 1349، جهان سوم و کشورهای پیشرفته، شماره 70، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسهی مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
31- دولتشاه، حجت، 1385، منشور سازمان ملل متحد، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.
32- راعی، مسعود، دی 1380، جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر، شماره 49، ماهنامهی معرفت.
33- رنانی‏، محسن، 1381، ماهیت و ساختار دولت در ایران: نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، به کوشش سعید فراهانی‏فرد، انتشارات مؤسسهی فرهنگی دانش و اندیشهی معاصر.
34- ریگو، فرانسوا، پاییز و زمستان 1371 و بهار و تابستان 1372، تأملی بر نظم نوین جهانی، ترجمهی ابراهیم بیگ زاده، شماره 11 و 12، مجلهی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
35- زایدل هوهن فلدرن، آگناتس، 1385، حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
36- زنگنه، حمید، آذر و دی 1383، توسعه اقتصادی و جهانی شدن: نظری به تجارب کشورها، شماره 207 و 208، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
37- ساعي، احمد، 1384، الف، توسعه در مكاتب متعارض، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
38- ساعی، احمد، 1384، ب، درآمدی بر شناخت مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چاپ ششم، تهران، نشر قومس.
39- ساعی، احمد، 1389، مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چاپ یازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعهی کتب علوم انسانی.
40- ستوده لنگرودی، نسرین، 1380، بررسی قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین حق بر توسعه، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
41- سريع القلم، محمود، 1375، توسعه جهان سوم و نظام بينالملل، چاپ سوم، تهران، نشر سفير.
42- سماواتی، حشمتالله، تابستان 1375، مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی، شماره 1، فصلنامهی دیدگاههای حقوقی.
43- سن، آمارتیا، 1381، توسعه به مثابهی آزادی، ترجمهی سید احمد موثقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
44- سنگوپتا، آرجون، بهار 1383، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمهی منوچهر توسلی جهرمی، شماره 30، مجله حقوقی.
45- سیدنورانی، سیدمحمدرضا، مرداد و شهریور 1379، جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و ایران، شماره 155 و 156، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
46- شایگان، فریده، حق توسعه، 1388، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-مرکز مطالعات حقوق بشر برای سازمان ملل متحد برنامهی عمران ملل متحد.
47- شیرخانی، محمدعلی، پاییز 1381، یکپارچه شدن جهانی و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، شماره 57، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
48- شیرودی، مرتضی، تیر 1383، تهدیدات پروژهی جهانی سازی، با تأکید بر مسأله ایران، شماره 31، مجلهی رواق اندیشه.
49- شیرودی، مرتضی، خرداد 1384، گزارشی از کتاب: جهانی شدن و جهان سوم، شماره 42، مجله رواق اندیشه.
50- صداقت، پرویز، اردیبهشت 1379، سرنوشت جهانی شدن و زمینه‏های آن، ماهنامهی بورس.
51- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، 1387، حقوق بینالملل عمومی، چاپ سی و دوم، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
52- عظیمی، حسین، 1371، مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی.
53- فرضیپرهخلیل، مریم، تابستان 1388، تعیین تعامل نظام مالکیت فکری و حق توسعه، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
54- فروغینیا، حسین، مهر و آبان 1383، جهانی شدن و بحران مشروعیت و مدیریت امنیت در کشورهای در حال توسعه، شماره 205 و 206، مجلهی سیاسی-اقتصادی.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد منابع طبیعی، سازمان ملل، روابط اقتصادی، مجمع عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مجنی علیه، مذهب مالکی، مذهب شافعی، فقهای امامیه