دانلود تحقیق در مورد توسعه گردشگری، گردشگری ایران، دانشگاه تهران، رضایت گردشگران

دانلود پایان نامه ارشد

ضروری است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، به عنوان سازمانی که متولی امر گردشگری است، به توجیه مسئولین هتل ها و بیان ضرورت انجام این نوع از تحقیقات بپردازند و فرهنگ مشارکت و همکاری در کارهای تحقیقاتی را در کلیه پرسنل هتل ها اشاعه دهند.با ساخت پیام های تبلیغاتی برای همه اقشار جامعه به ترویج اهمیت وجود گردشگران (به دلیل درآمدیی که از وجود گردشگران حاصل می شود و به دنبال آن رفاه را به ارمغان خواهد آورد) پرداخته شود .
خلاصه فصل پنجم
به طور خلاصه ، در این فصل نتایج حاصل از تحقیق با توجه به داده های گردآوری شده و آزمون های آماری ارائه شد و سپس پیشنهاداتی برای تحقیق های آتی و پیشنهاداتی کاربردی جهت افزایش رضایت گردشگران و به دنبال آن افزایش گردشگران ورودی به کشور آورده شده است. و در انتها به محدودیت های تحقیق پرداخته شده است.

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
– ابراهیم پور،حبیب؛روشندل اربطانی،طاهر.(1390). بررسي عوامل مؤثر در گردشگري بر اساس انتظارات و ادراكات گردشگران و مدل تحليل شكاف )مطالعه ي موردي: منطقه گردشگري سرعين اردبيل) . نشریه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 3، شماره8 .
– افتخاری رکن الدین،عبدالرضا؛صالحی امینی،معصومه سادات(1378).گردشگری و توسعه جهان سوم. انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
– امین بیدختی،علی اکبر(1386). صنعت گردشگری در ایران: توانمندی ها، موانع و راهکارها. کنفرانس ملی توانمندی ها،موانع و راهکارها ی توسعه گردشگری استان سمنان.
– امین بیدختی،علی اکبر؛نظری،ماشاالله(1388). نقش بازاريابي درتوسعه صنعت گردشگري. چشم انداز مديريت شماره 32 .
– امیدی،سجاد؛خراسانی زاده،فرنوش(1390). راهکارهای مدیریت و توسعه زیر ساخت های گردشگری ایران. همایش مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها.
– الماسی،حسن(1386).مدیریت توسعه وگردشگری پایدار.مجله اقتصاد و مدیریت. شماره27.
– ایوبی یزدی،حمید؛بذرافشان،مرتضی(1390).اهمیت برند و برندسازی در مقاصد گردشگری. همایش مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها.
– براتیان،علی(1386).نقش اقلیم در برنامه ریزی گردشگری در استان چهارمحال بختیاری.فصلنامه رشد آموزش جغرافیا.شماره 78.
– بونی فیس، پریسیلا( 1387). مدیریت گردشگری فرهنگی. ترجمه محمود عبدالله زاده، چاپ اول،تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی .
– پاپلی یزدی،محمدحسین؛سقایی،مهدی(1386).گردشگری(ماهیت و مفاهیم). چاپ دوم؛تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
– چ‍اک‌. وای‌. گ‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ اداردوف‍ای‍و – س‍ولا‮.(8831). ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ در چ‍ش‍م‌ان‍دازی‌ ج‍ام‍ع‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌ ؛ دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ت‍ه‍ران؛چاپ ششم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– خانی،مریم؛کروبی،مهدی(1390). موانع فرهنگی توسعه گردشگری ایران. همایش مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها.
– خدابخش،پیمان؛مشایخی،سمیرا(1390). بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و مدیریت گردشگری شهری ایران. . همایش مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها.
– رفیعی،حمید؛نوری زاده،سمیه(1390). زیر ساخت های مطلوب گردشگری و ارائه تجارب موفق (مطالعه موردی شهر یزد). همایش مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها.
– رئوفی،زینب؛خضرایی حاذق فکر،حسام؛گلزاریان،مژگان(1390). اهمیت نگاه تجاری و استراتژیک به صنعت توریسم . همایش مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها.
– رحمان سرشت،حسین(1382). الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت‏ گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم‏گیری‏ گردشگران بین‏المللی در خرید سفر.مجله مطالعات مدیریت. شماره 38.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، منابع اطلاعاتی، تحلیل واریانس Next Entries منابع پایان نامه درباره نام تجاری، بازاریابی، نشان تجاری، نام و نشان تجاری