دانلود تحقیق در مورد توسعه پاید، توسعه پایدار، پایداری شهری، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

شامل 374 نفر از حاشيه‏نشينان جعفرآباد كرمانشاه مي باشد كه با استفاده از نمونه گيري خوشه اي مورد مصاحبه قرار گرفته اند. يافته‏ها بيانگر آن است كه بيش از هفتاد درصد سكنه در خانه هاي با بيش از 5 نفر زندگي مي كنند. نزديك به تمامي (97 درصد) خانه ها به صورت قولنامه‏اي تملك شده اند. برخورداري از آب، گاز و برق بسيار بالاست. نرخ بيكاري بالا و ناپايداري شغلي به همراه تنوع مشاغل كارگري ويژگي بارز ساكنان است. عمده اندك درآمد خانوارها صرف خوراك و پوشاك مي شود (89 درصد) و هزينه هاي ديگر مانند درمان ناچيز است. اغلب وضعيت پس از مهاجرت را بهتر ارزيابي كرده‏اند. علل اقتصادي مهاجرت در رتبه اول مطرح است. شبكه اجتماعي و مهاجرت تبعي بسيار موثر بوده است. رضايت از خدمات شهري و سازمان هاي متولي متوسط است. نرخ آسيب هاي اجتماعي بالاست و ميزان تعلق شهروندي به نسبت ساير شهرها بالاتر و تمايل به مشاركت در امور شهر و محله نيز بيشتر است. بر اساس يافته‏هاي استنباطي نيز بين سابقه سكونت و رضايت از عملكرد نهادهاي رسمي همبستگي منفي و ضعيفي وجود داشت اما معني دار نبود. افراد مسن رضايت بيشتري از عملكرد نهادهاي و مشاركت اجتماعي بيشتري نسبت به جوان‏ترها داشته‏اند. همچنين بين زنان و مردان در نمونه مورد بررسي از لحاظ نگرش به وجود آسيب‏هاي اجتماعي تفاوت معني داري وجود نداشت اما نگرش به وجود آسيب اجتماعي بر حسب سطح تحصيلات تفاوت وجود داشت يعني پاسخگوياني كه از سطح تحصيلات بالاتري برخوردارند نگرش آنها به وجود آسيب هاي اجتماعي متفاوت از كساني است كه داراي سطح تحصيلات پائين تري هستند.
کاظمیان و همکاران (1391) در پژوهشی تحت عنوان «ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلات غيررسمي: نمونه موردي محله غيررسمي شميران نو» به بررسی ساخت و سازهاي غيررسمي شناسايي انگيزه ها، تمايلات و آثار گروه‏هاي سازنده غيرمجاز و اسکان غیررسمی و تأثیر آن بر حیات ناپایدار شهر پرداخته‏اند. نتايج نشان مي دهد حداقل سه گروه اجتماعي متفاوت، در محيط اين محله به ساخت وساز بي‏قاعده پرداخته و مي پردازند: گروه اول با عنوان قديمي‏هاي ناچار، گروه دوم با عنوان مهاجران مهاجر پذير و گروه سوم با عنوان سودجويان مسافر. در حالي که هر يک از اين کنش گران، منابعي با اهميت براي پايداري محله مي‌توانند باشند؛ مقايسه نتايج تحقيق با مدل هاي معتبر نشان مي دهد که محله مورد بررسي داراي گونه هاي متفاوت اجتماعي با وضعيت رواني و اجتماعي مختلف است. بنابراين دستيابي به اهداف برنامه‏هاي بهسازي و اصلاحي با استفاده از روشهاي ترکيبي و پويا با هدايت ظرفيت ها، انگيزه ها و خواسته هاي گروه هاي سازنده مقدور خواهد شد.
صابری فر (1391)، در پژوهشی تحت عنوان «نگاهی به شاخص‏های جمعیتی سکونتگاههای غیررسمی و نقش آن در ناپایداری اجتماعی: سکونتگاههای غیررسمی شهر بیرجند»، به مطالعه تطبیقی جمعیت حاشیه نشین شهر بیرجند با وضعیت جمعیت حاشیه‏نشین ایران، جهان و برخی از کشورهای پیشرفته، مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‏ها نشان داد تقریباً در تمامی موارد، وضعیت جمعیت حاشیه‏نشین شهر بیرجند، بسیار نامناسب‏تر از ایران و جهان بوده است. همچنین شرایط توصیف شده در این پژوهش نشانگر آن است که حاشیه‏نشینان مورد مطالعه در بسیاری از موارد چیزی برای از دست دادن ندارند و این شرایط می‏تواند زمینه‏ساز بحرانهای اجتماعی گردد که امنیت و سلامت شهر را به مخاطره اندازد.
عاشورلو (1391)، وی نیز در پایاننامه کارشناسی ارشد خود « تحلیل شاخص‏های پایداری محلهای در منطقه سه شهر اصفهان» با روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به تحلیل و سنجش شاخص‏های پایداری در بین محله‏های شهری منطقه سه شهر اصفهان انجام داده است. نتایج تحقیق وی نشان دهنده نابرابری میزان پایداری در بین محله‏های چهاردهگانه شهر اصفهان میباشد، به طوری که محله‏های خواجو، چرخاب، شهشان و باغکاران در بالاترین سطح پایداری و به عنوان محله‏های پایدار و محلّهای نقش جهان، قلعه تبره، گلزار، ملک و سنبلستان در سطح دوم پایداری و از نظر شاخص‏های پایداری متوسط و محله‏های احمد آباد، سرتاوه، جویباره، امام زاده اسماعیل و سرچشمه از نظر شاخص‏های پایداری در پایینترین سطح و به عنوان محله‏های ناپایدار تحقیق شناخته شدند(عاشورلو، 1391).
احدنژاد و همکاران (1393) در پژوهشی تحت عنوان « اسكان غيررسمي و توسعه پايدار شهري، چالش‌ها و پيامدها (مورد مطالعه: مناطق اسكان غيررسمي شمال شهر تبريز)» اين مقاله علاوه بر اشاره به مفاهيم توسعه‌ي پايدار و اسكان غيررسمي، به بررسي حاشيه نشيني به عنوان چالشي فراروي توسعه پايدار شهري پرداخته و در اين ارتباط پيامدهاي حاشيه نشيني در شهر تبريز مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق در اين پژوهش استفاده از تكنيك‌هاي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در مناطق حاشيه نشين شمال شهر تبريز مي‌باشد كه بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه 322 نفر بدست آمده است. براساس يافته‌هاي اين مطالعه بخش عمده اسكان غيررسمي شهر تبريز ناشي از مهاجرت‌هاي جعفرآباد شهري است ( 86.9 درصد). حاشيه نشينان از شهر و محله زندگي خود رضايت بالايي ندارند، 79.5 درصد از مردم رضايت زير متوسط دارند و از احساس تعلق شهروندي پاييني برخوردار هستند. بهبود زيرساخت‌هاي فيزيكي شهر يا محله مهم‌ترين اولويت آنان براي بهبود وضعيت‏شان محسوب مي‌گردد.
حکیمی و همکاران (1393)، در پژوهشی تحت عنوان «نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل‏گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی شهری (خوی)»، هدف اساسی پژوهش شناخت وجود رابطه بین توسعه یافتگی و افزایش مهاجرت و تعداد ساکنان سکونتگاههای غیررسمی بوده و بر همین اساس فرضیه پژوهش که بین افزایش توسعه‏یافتگی شهری و جعفرآبادیی و افزایش تعداد ساکنان سکونتگاههای غیررسمی شهر خوی رابطه‏ای معنی‏داری وجود دارد. تحقیق حاضر از نوع پیمایش تبینی یا تحلیلی به شمار می‏رود. مانند اغلب تحقیقات پیمایشی تحقیق حاضر بر روی یک نمونه محدود متمرکز شده و روش نمونه گیری، روش طبقه‏بندی احتمالی است. به عبارتی تمام سکونتگاههای غیررسمی شهر خوی در چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، غرب و شرق) طبقه بندی شدند و از میان آنها چهار محله به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. یافته‏های پژوهش تاییدکننده این امر می‏باشد که برخلاف انتظارات اغلب پژوهشگران این حوزه با افزایش سطح توسعه مناطق شهری و روستایی تعداد مهاجران جعفرآباد –شهری و بالطبع تعداد ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی افزایش می‏یابد.
بارتون8 (2003)، در کتاب « شکلدهی محلات: راهنمایی براي سلامت، پایداري و سرزندگی» به موضوعاتی در مورد توسعه پایدار شهري و شهر سالم9 پرداخته و ضمن ارائه تعاریفی از محله، مدل اکولوژیکی محله را مطرح کرده است. بارتون در کتاب خود به مباحثی در رابطه با محلات پایدار، اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار و معیارهاي پایداري اشاره نموده است. ایشان ابعاد پایداري محله‏ای را ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی معرفی میکند .معیارهایی چون پویاي و سازگاري را براي بعد اجتماعی فرهنگی، دسترسی را براي بعد اقتصادي و تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله را براي بعد زیست محیطی معرفی میکند و محله‏ای را به عنوان محله پایدار میشناسد که در تمامی ابعاد پایداري به حد قابل قبولی دست یافته باشد(بارتون، 2003).
شریفی و مانایاما10 (2013)، آنها در پژوهش « مرور انتقادی بر هفت ابزار ارزیابی پایداری محلهای» بیان می‏کنند که ابزارهای ارزیابی پایداری که از قرن 21 گسترش یافته است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته از آنها جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار استفاده می‏کنند. پژوهشگران هفت ابزار از کشورهای استرلیا، اروپا، ژاپن و ایالات متحده انتخاب و با هدف دستیابی به نقاط قوت، ضعف، دستاوردها و شکستها به تحلیل پرداخته و در نهایت توصیههایی جهت بهبود شرایط کنونی ارائه دادهاند. نتایج حاصله آنها نمایانگر این است که ابزار قادر به نمایش بسیاری از جنبههای اجتماعی، اقتصادی و سازمانی پایداری نیست و مکانیزمهایی جهت سازگاری محلی، مشارکت و… وجود ندارد(شریفی و مانایاما، 2013).
لوئیدریتز11 و همکاران (2013)، در پژوهش « یک بررسی سیستماتیک از اصول راهنما برای توسعه محله شهری پایدار» عنوان می‏کنند که تشویق و توانمندسازی سبکهای پایدار زندگی شهروندان را با پایداری توسعه در محلات شهری میتوان پرورش داد. این مطالعه نشان دهنده اولین بررسی کمی است که به بررسی اصول توسعه پایدار محله‏های شهری بر اساس ادبیات موجود پرداخته است. آنها پس از شناسایی معیارهای پایداری، یک نقطه شروع برای مطالعه خود فراهم نمودهاند. یافته‏های آنها به صورت یک نقشه راه مشخص به تشویق تحقیقات بیشتر در مورد بسط یک مجموعه کافی از اصول توسعه پایدار محله شهری نشان داده شده است(لوئیدریتز و همکاران، 2013).
چیلدرز و همکاران12(2014)، آنها در مقاله « پیشرفت تئوری و اقدامها در پایداری شهری: چالشها و فرصتها» اذعان می‏کنند که اکولوژی شهری و نظریههای مرتبط با آن هم از طریق ادراکی و هم از طریق عملی برای پایداری شهری مناسب است. به اعتقاد آنها چندین چهارچوب مفهومی از جمله پایداری13، تابآوری14، سازگاری15 و آسیبپذیری16 میتواند در توجه به تحولات شهری مفید واقع گردد اما چالشهای اساسی در پایداری شهری را در دستکاری سیستم فعلی با دیگاه ساکن و غیر انعطافپذیر یا در مقابل دیدگاهی با تحولات زیاد که یک سیستم جدید نیاز دارد. نتیجه کار آنها پیشنهاد یک مدل در زمینه پایداری شهری بوده و یک شبکه منسجم تحقیقات17 به صورت میان رشتهای و با تأکید بر پایداری شهری را ارائه دادهاند(چیلدرز و همکاران، 2014).

1-5- اهداف مشخص تحقيق
اهداف پژوهش مقصد نهایی پژوهش و پژوهشگر را در فرآیند کار مشخص میکند. بدیهی است که:
هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناخت ویژگی‏های مختلف محلات اسکان غیررسمی (محله جعفرآباد) و تحلیل تأثیرات آن بر توسعه پایدار شهری و محلی می باشد.
1-6- اهداف عملیاتی
در راستای نیل به اهداف کلان، اهداف عملیاتی و فرعی میتواند مسیر دستیابی به آنها را هموار نموده و چارچوب مناسبی برای تجزیه و تحلیلهای آماری ارائه دهد(خاکی، 1391: 135)؛ پژوهش حاضر نیز اهداف زیر را اهداف عملیاتی و فرعی خود مفروض نموده است:
– هدف از طرح رویکرد توسعه پایدار شهری ایجاد یا تقویت ویژگی‏های پایداری در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی شهر.
– ارزیابی توسعه پایدار محله جعفرآباد؛ با استفاده از شاخص‏های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی – فیزیکی و زیست محیطی
– طرح و ایجاد ادبیات تحقیقی در خصوص توسعه پایدار شهری و محلی، شاخص‏ها، چارچوبها نظری و رویکردها در خصوص محله پایدار
– بررسی بحرانی بودن توسعه ناپایدار شهری در سکونتگاههای غیررسمی
– ارزیابی توسعه پایدار در محله جعفرآباد
– در خصوص راهبردهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار محلهای
– در نهایت هدف از این پژوهش بررسی شاخص های توسعه پایدار در اسکان غیررسمی (محله جعفرآباد) و مقایسه شاخص های محله پایدار با محله جعفرآباد می باشد.
1-7- سؤالات تحقیق
هر پژوهشی در واقع با هدف پاسخگویی به پرسش یا راهحلیابی برای یک مسئله اصلی آغاز میشود. بنابراین پژوهش حاضر نیز دو سوال عمده زیر را به عنوان مبنای کار خود قرار داده است:
1- محله جعفرآباد از لحاظ شاخص های توسعه پایدار محلی در چه وضعیتی قرار دارد؟
2- کدام معیار بیشترین تأثیر را در ناپایداری محله دارد؟
1-8- فرضيه‏هاي تحقیق
در راستای رسیدن به اهداف پژوهش فرضیههای زیر تدوین میگردد:
1- محله جعفرآباد از لحاظ شاخص‏های توسعه پایدار محلی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
2- معیارهای سرزندگی، دسترسي، جذابيت و تمایز، راحتي، آسایش و آرامش، آلودگی صوتی و بصری، تنوع و خوانایی، ايمني و امنیت، احساس تعلق، پویایی و سازگاری، هویت و خوانایی، تراکم و معیارهای قابل تحمل محله، مشارکت در محله جعفرآباد ناپایدار است.
1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد توسعه پایدار، توسعه پاید، توسعه پایدار شهری، اسکان غیررسمی Next Entries دانلود تحقیق در مورد توسعه پاید، توسعه پایدار، محله پایدار، توسعه پایدار شهری