دانلود تحقیق در مورد توسعه منطقه

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36
1-7-3-2- اهميت خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………………………………
36
2-7-3-2- اهميت و تاثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن …………………………………………………………………………………
37
8-3-2- کارکرد خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
38
1-8-3-2- كاركرد خوشه هاي صنعتي در تعامل با بازار كار …………………………………………………………………………………………..
39
4-2- خوشه هاي صنعتي، تعريف و عناصر تشکيل دهنده آن ………………………………………………………………………………………..
40
1-4-2- تعريف خوشه صنعتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
40
2-4-2- خوشه هاي صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن …………………………………………………………………………………………………
41
3-4-2- آيا مي توان خوشه صنعتي را ايجاد كرد؟ …………………………………………………………………………………………………………..
45
4-4-2- مزايا و فوايد حاصل از ايجاد خوشه صنعتي ……………………………………………………………………………………………………….
45
5-4-2- وجه تمايز خوشه هاي صنعتي با صنايع كوچك سازمان نيافته و منفرد …………………………………………………………..
49
6-4-2- چرا خوشه ها (كلاسترها) براي رقابت حياتي هستند؟ ………………………………………………………………………………………
50
7-4-2- خوشه بندي صنعتي و بهره وري نيروي کار ………………………………………………………………………………………………………
51
5-2- انواع خوشه از ديدگاه صاحب نظران ……………………………………………………………………………………………………………………….
52
6-2- مدلهاي اقتصادي تحليل خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….
55
1-6-2- اقتصاد مبتني بر خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
57
7-2- برنامه توسعة خوشهاي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
57
1-7-2- پروژه توسعه خوشهاي ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
58
2-7-2- مسئوليت اجرائي يک پروژه توسعة خوشهاي …………………………………………………………………………………………………….
59
3-7-2- گامهاي اصلي پروژه توسعه خوشهاي ………………………………………………………………………………………………………………….
59
4-7-2- زمان مورد نياز براي اجراي يک پروژه توسعه خوشهاي …………………………………………………………………………………….
60
8-2- بررسي توسعه خوشه هاي صنعتي در کشور و چالشهاي مربوطه ………………………………………………………………………….
60
1-8-2- مسايل و معضلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
60
2-8-2- الزامات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
62
3-8-2- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت ……………………………………………………………..
66
4-8-2- ترکيب مديريت زنجيره تأمين و خوشه صنعتي …………………………………………………………………………………………………
66
5-8-2- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت ……………………………………………………………..
67
6-8-2- تفاوت توسعه منطقه اي و توسعه خوشه اي………………………………………………………………………………………………………..
67
9-2- پروژه توسعه خوشه هاي صنعتي و نقش نهادها در راستاي توسعه ……………………………………………………………………….
68
1-9-2- رويكرد بنيادي در توسعه خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………
68
2-9-2- انواع روش هاي توسعه خوشهاي……………………………………………………………………………………………………………………….
68
3-9-2- پروژه توسعه خوشه اي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
69
4-9-2- مسئوليت اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي …………………………………………………………………………………………………….
69
5-9-2- مشخصات عامل توسعه خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………
70
6-9-2- گام هاي اصلي در فرايند توسعه يك خوشه صنعتي ………………………………………………………………………………………….
70
7-9-2- ا زمان مورد نياز براي اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي ………………………………………………………………………………….
71
8-9-2- توسعه خوشه صنعتي از ديدگاه صاحب نظران …………………………………………………………………………………………………..
71
10-2- توسعه خوشه هاي صنايع کوچک و متوسط از نگاه يونيدو …………………………………………………………………………………
74
1-10-2- ويژگي هاي كليدي و مهم رويكرد يونيدو ……………………………………………………………………………………………………….
75
2-10-2- مراحل رويکرد يونيدو ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
77
3-10-2- مراحل تفضيلي فاز مطالعه شناختي بر اساس رويکرد يونيدو …………………………………………………………………………
80
11-2- ضرورت هاي توجه به توسعه خوشه اي در ايران …………………………………………………………………………………………………
84
12-2- تنگناهاي توسعه خوشههاي صنعتي در کشور ……………………………………………………………………………………………………..
89
13-2- تدابير و راهبردهاي توسعه خوشههاي صنعتي در کشور ……………………………………………………………………………………..
92
14-2- توجه به خوشه هاي صنعتي در برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران …………………………………………………………..
95
15-2- خوشه هاي صنعتي درافق برنامه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………..
97
16-2- پروژه هاي توسعه خوشه اي در استان گيلان ………………………………………………………………………………………………………
105
1-16-2- خوشه فرآوري و بسته بندي زيتون گيلان ………………………………………………………………………………………………………
105
2-16-2- خوشه فرآوري چاي گيلان ……………………………………………………………………………………………………………………………….
106
3-16-2- خوشه ادوات شاليکوبي گيلان ………………………………………………………………………………………………………………………….
109
17-2- آشنايي با محصول کشاورزي برنج ………………………………………………………………………………………………………………………..
110
18-2- چهارچوب مطالعه شناختي خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………..
114
1-18-2- الگوي ساختاري خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
19-2- مروري بر مطالعات انجام شده در ادبيات خوشه صنعتي ……………………………………………………………………………………..
119
1-19-2- مطالعات شناختي خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….
119
1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه در کشور هاي ديگر ……………………………………………………………………………………………….
119
1-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا ……………………………………………………………………………………………………
120
2-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه سراميک موربي هند ………………………………………………………………………………………….
123
3-1-2-19-2- مطالعه شناختي خوشه پلاسيتک لاهور پاکستان ………………………………………………………………………………….
124
4-1-1-19-2- امکان ايجاد خوشه صنعتي جديد با استفاده از سازما

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره منطق ارسطو، عالم ماده Next Entries دانلود تحقیق در مورد ابزار پژوهش، عوامل بازدارنده، موانع توسعه