دانلود تحقیق در مورد توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته شده است.
4-2-1 آمار توصیفی
4-2-1-1 تحلیل دادههای مربوط به سن پاسخدهندگان
با توجه به جدول 4-1 فراوانی افراد کمتر از 30 سال 82/2 درصد، 31 تا 40 سال 82/52 درصد، 41 تا 50 سال 37/44 درصد، 51 تا 60 سال 0 و بیشتر از 61 سال 0 میباشد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سن
سن
فراوانی
فراوانی درصدی
درصد دادههای معتبر
فراوانی تجمعی درصدی
کمتر از 30 سال
4
82/2
82/2
82/2
31 تا 40 سال
75
82/52
82/52
64/55
41 تا 50 سال
63
37/44
37/44
100
51 تا 60 سال
0
0
0
100
بیشتر از 61 سال
0
0
0
100
جمع
142
100
100
100
در نمودار 4-1 این پراکندگی به خوبی به نمایش درآمده است.

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سن

4-2-1-2 تحلیل دادههای مربوط به سطح تحصیلات پاسخدهندگان
همانطور که در جدول 4-2 مشخص است، بیشترین مقدار توزیع فراوانی با توجه به تحصیلات مربوط به لیسانس میباشد که 29/49 درصد را به خود اختصاص داده است. توزیع فراوانی مربوط به زیر فوق دیپلم 26/2 درصد، فوق دیپلم 92/35 و فوق لیسانس و بیشتر 56/10 درصد میباشد.

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سطح تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
فراوانی درصدی
درصد دادههای معتبر
فراوانی تجمعی درصدی
زیر فوق دیپلم
6
26/2
26/2
26/2
فوق دیپلم
51
92/35
92/35
18/38
لیسانس
70
29/49
29/49
47/87
فوق لیسانس و بیشتر
15
56/10
56/10
100
جمع
142
100
100
100

در نمودار 4-2 این مطلب به خوبی به نمایش درآمده است.

نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به سطح تحصیلات

4-2-1-3 تحلیل دادههای مربوط به جنسیت پاسخدهندگان
جدول 4-3 بر اساس شاخص جنسیت، فراوانی و درصد فراوانی پاسخدهندگان مورد مطالعه را نشان می‌دهد.
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخدهندگان با توجه به جنسیت مدیران
جنسیت
فراوانی
فراوانی درصدی
درصد دادههای معتبر
فراوانی تجمعی درصدی
مرد
122
92/85
92/85
92/85
زن
20
08/14
08/14
100
جمع
142
100
100
100

همانطور که مشاهده میشود از کل نمونه مورد مطالعه 92/85 درصد مرد و 08/14 درصد زن میباشد و فراوانی بیشتر در گروه مردان میباشد. در نمودار زیر این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، تحلیل داده Next Entries ضرایب رگرسیونی، نیروی انسانی، اقدامات درمانی