دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، انتقال اطلاعات، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگراني چون کاتز، آخوس، فورتوناتي، لينگ، گسر، پلانت، پورو، ويرشينسکايا و… با مطالعات اخير خود در زمينه موبايل، دانش و درک ما را نسبت به اين تکنولوژي و تاثيرات اجتماعي آن تا حد زيادي تغيير داده اند. در بخشي از پژوهش هايي که تا کنون انجام شده کانون توجه پژوهشگران پي بردن به اين مسئله است که در فرهنگ هاي مختلف مردم نسبت به کاربرد موبايل چگونه فکر مي کنند و چه برداشتي از موبايل در ذهن خود دارند (موسوي، 1389: 86).
علاوه بر آن مي بايست بر اين مسئله تاکيد داشت که شناخت محتواها و مضمون هاي پيامک ها، به نوعي شناسايي ذهنيت و دريافت هاي مردم از زندگي و ارتباطات اجتماعي آنان مي باشد. از آنجا که اين محتواها در ارتباطي خودماني توسط رسانه اي ميان فردي به نام تلفن همراه صورت مي گيرد و فرستنده و گيرنده پيام همديگر را کاملا ميشناسند و تا حدودي به همديگر اعتماد دارند (جز در موارد خاص)، شناخت و تحليل محتواي اين پيام هاي کوتاه، در واقع شناخت پيام هايي است که در ارتباطات خودماني مردم ارسال و دريافت مي شود و چون بابت ارسال هر پيام مبلغي پول پرداخت مي کنند، لذا اين پيامها براي ارسال کنندگان آن مهم مي باشد. از اينرو شناخت محتواي اين پيام ها، به نوعي شناخت امور مهم ذهني مردم، بويژه فرستندگان و گيرندگان پيامهاي کوتاه مي باشد (اکرامي، 1386: 20).
در ادامه بايد خاطر نشان کرد جامعه ايران جامعه اي در حال گذار بوده و معمولا در ارتباط با فناوري هاي جديد که غالبا بصورت وارداتي و نه خود جوش و در جهت رفع نيازهاي آني مردم پديد آمده است، دچار تأخر فرهنگي يا واپسماندگي فرهنگي بوده و نمي تواند از ظرفيت هاي وسايل ارتباطي به نحوي شايسته استفاده نمايد. شناخت اين پديده هاي جديد، از جمله پديده پيامک و فرهنگ شکل گرفته پيرامون آن ميتواند به مسئولان امور اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه آگاهي و شناخت کافي را در جهت جلوگيري از تاخر فرهنگي ، اشاعه فرهنگ صحيح و مفيد و بهره برداري از فرصتها و شناخت تهديدات اين پديده بدهد (پيشين: 21).چرا که هر فناوري برهم زننده نظم و سنت گذشته است. چنين روندي گسست و يا تاخر فرهنگي را در جامعه ايجاد خواهد کرد که اگر چاره انديشي نشود به عدم تعادل ها ميدان داده مي شود (فيوضات، 1377: 389).

1-3- هدف تحقيق
مطالعه حاضر مي کوشد پيام کوتاه را بعنوان تسهيل کننده فرايند ارتباطي ميان فردي بطور خاص مورد بررسي قرار دهد. از اين منظر قابليت هاي پيام هاي کوتاه و اثرات آن مورد مطالعه قرار مي گيرد و کوشش ميشود به آثار و پيامدهاي مختلف آن براي جوانان ، و شناسايي فرصت ها ومحدوديت هايي که پيامک براي جوانان در پيش مي آورد ، دست يابد. از آنجا که نتايج فردي و اجتماعي گسترده استفاده از سرويس پيام کوتاه در بين جوانان موضوعي است که با وجود اهميت آن، چندان از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار نگرفته است، پژوهش حاضر با فرض قرار دادن اينکه پيامک بويژه در ميان جوانان داراي کارکردهايي بيش از صرفِ کانالي جهت اطلاع رساني است، و بعنوان ابزاري نوين در اختيار جوانان، علاوه بر داشتن کاربردهاي گسترده در حوزه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… دچار پيامدهايي منفي و کژکارکردهايي نيز شده است و علاوه بر آن جوانان از ابزار پيامک جهت افزايش استقلال عمل، قدرت و فرد گرايي در جامعه بهره برداري نموده اند، پژوهش به سمت پاسخگويي به سوالات ذيل جهت دهي خواهد شد:

1-4- سوالات و فرضيات تحقيق:
– از ديدگاه جوانان پيامک چه فرصت هايي در اختيارآنان قرار داده است؟
– از ديدگاه جوانان پيامک چه محدوديت هايي را براي ايشان، با خود به همراه آورده است؟
– از ديدگاه جوانان پيامک چه آثار و پيامدهايي در الگوهاي ارتباطي و تعاملات آنان برجاي گذاشته است؟
– آيا در بين گروه هاي اجتماعي( جنسيتي، تحصيلي و وضعيت تاهل و…) از منظر کاربرد پيامک و آثار و پيامدهاي آن تفاوت معناداري ديده مي شود؟
– فرضيه 1: بين ميزان استفاده از تلفن همراه و وابستگي به پيامک ارتباط معناداري وجود دارد.
– فرضيه 2: بين ميزان استفاده از پيامک و جنست افراد ارتباط معناداري وجود دارد.
– فرضيه 3: بين ميزان استفاده از پيامک و ميزان تحصيلات افراد ارتباط معناداري وجود دارد.
– فرضيه 4: بين ميزان استفاده از پيامک و وضعيت تاهل افراد ارتباط معناداري وجود دارد.
– فرضيه 5: بين ميزان استفاده از پيامک و وضعيت اشتغال افراد ارتباط معناداري وجود دارد.

1-5- تعريف مفاهيم
تعريف مفاهيم كاري بيش از تعريف ساده يا قراردادي واژگان فني يك علم است كه بمنظور فهميدن امر واقعي صورت مي گيرد. بنابراين در تعريف مفاهيم همه جنبه هاي واقعيت مورد نظر قرار نمي گيرند، بلكه فقط آن جنبه هايي برگرفته مي شوند كه براي تحقيق اصلي و اساسي به حساب مي آيند. اما نخستين گام در تعريف هر مفهوم تعيين ابعاد آن است. اينك بايد شاخص هايي را براي اندازه گيري هر بعد ارائه نمود. در واقع شاخصها نشانه هاي عيني قابل شناسايي و قابل اندازه گيري ابعاد مفهوم اند ( كيوي و كامپنهود، 1385: 114).
چرا كه نقطه آغاز لازم براي مطالعه هر پديده ‏، بدست دادن معياري است كه با آن بتوان پديده مورد نظر را از ساير پديده ها مشخص و متمايز كرد (گلاك و استارك،1372: 22 به نقل از محدثي گيلوايي،1376: 36). اصلا قبل از اينكه تصور روشني از موضوع داشته باشيم چگونه ميتوانيم پيش برويم؟ از اين مهمتر اگر ما نتوانيم تلاش كنيم كه حد و مرز موضوعمان را در آغاز تعيين كنيم چگونه مي توانيم مطمئن باشيم كه تحقيق ما در بردانده همه آن چيزي است كه بمنظور پيشروي كافي مناسب است؟ (Hamilton,1995,p.11 به نقل از محدثي گيلوايي، 1376: 37).

1-5-1- ارتباط
کلمه ارتباط که اکنون به جاي لغت communication انگليسي و فرانسه در ايران بکار مي رود، مصدر باب عربي افتعال است (معتمد نژاد،1371: 34).در فرهنگ فارسي معين مفهوم کلمه ارتباط چنين نوشته شده است: ارتباط بصورت مصدر متعدي بمعني ربط دادن، بستن، بربستن، بستن چيزي با چيز ديگر و بصورت اسم مصدر بمعني بستگي، پيوند، پيوستگي و رابطه مي باشد (معين، 1386: 189).
ادين امري، دانشمند امريکايي در کتاب “مقدمه اي بر ارتباطات جمعي” ارتباط را از ريشه لاتيني communis به معني اشتراک مي داند و آن را اينگونه تعريف مي کند: “ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتارهاي انساني از يک شخص به شخص ديگر. به طور کلي هر فرد براي ايجاد ارتباط با ديگران و انتقال پيام هاي خود به ايشان از وسايل ارتباط جمعي استفاده مي کند ( معتمدنژد ،1371: 35). ميشل چارنلي معتقد است کلمه ارتباط بطور مفرد شامل چگونگي بيان يک مطلب به فرد است ولي کلمه ارتباطات بصورت جمع معمولا به وسايل و روش هاي ارتباطي اطلاق ميشود (پيشين،37). در ادامه اين تعريف به اعتقاد محسنيان راد ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، مشروط برآنکه در گيرنده پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود (محسنيان راد، 1378: 57).
يکي از بهترين تعريف هايي که تا کنون درباره ارتباط بيان شده است و اين تحقيق نيز اين تعريف را پايه کار خود قرار داده است، متعلق به چارلز هورتن کولي دانشمند جامعه شناس امريکايي در کتاب معروفش سازمان اجتماعي است: ارتباط، مکانيسمي است که روابط انساني بر اساس و بوسيله آن، بوجود مي آيد و تمام مظاهر فکري و وسايل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان، بر پايه آنها توسعه پيدا مي کند. ارتباط ، حالات چهره ، رفتارها، حرکات، طنين صدا، کلمات، نوشته ها، چاپ، راه آهن، تلگراف، تلفن و تمام وسايلي که اخيراً در راه غلبه بر مکان و زمان، ساخته شده اند، همه را در بر مي گيرد (معتمد نژاد،1371: 38).
به هر جهت شناخت عناصر ارتباط عصر حاضر که موجب تشکيل اين جهان زيست فشرده و درهم تنيده فرهنگي شده اند اهميت ويژه اي دارد. سيستم جديد هم جلوه هاي فرهنگي را در جامعه در بر مي گيرد و در واقع چند رسانه اي يا چند پيشگي نظام ارتباطي آن مي تواند همه صورت بندي هاي بياني و همه ارزشها، تخيلها و منافع را دربر گيرد و متحول سازد ( گراس، 1384: 14 به نقل از محمدي، 1387) .
هر فرايند ارتباط ساده، عناصري به شرح زير دارد که باعث همگرايي مي شوند:
1- برقرار کننده ارتباط يا مبدأ
2- پيام
3- کانال يا مجرا
4- پيامگير
5- بازخورد يا بازگشت پيام ( دادگران، 1385: 26)

1-5-2- انواع ارتباط
ارتباط را مي توان با توجه به چگونگي ايجاد آن به ارتباط مستقيم و غير مستقيم و از لحاظ انسانهايي که در آن شرکت دارند، به ارتباط شخصي، غير شخصي و ارتباط جمعي تقسيم بندي کرد.
الف- ارتباط مستقيم (شخصي): ارتباطي که بدون واسطه بين شخص پيام دهنده و شخص پيام گيرنده ايجاد ميشود. در اين نوع ارتباط پيام ها مستقيماً بين دو طرف مبادله مي گردند و بهمين جهت پيام دهنده و پيام گيرنده مي توانند به نوبت نقش خود را تغيير دهند و هر کدام بجاي ديگري بصورت پيام گيرنده و پيام دهنده درايند. به هر حال اين نوع ارتباط جنبه شخصي و مستقيم دارد و بين دو نفر يا افراد معدودي که در زمان واحد و مکان معين، در کنار يکديگر هستند، برقرار مي شوند .
ب- ارتباط غير مستقيم و شخصي: در جوامع پيشرفته انساني که هزاران و حتي ميليونها نفر در شهرها و کشورهاي مختلف زندگي مي کنند، ديگر براي افراد، امکان تماس و گفتگوي متقابل و چهره به چهره موجود نيست و ناچارند از راههاي دور، بطور غير مستقيم و با واسطه با هم ارتباط داشته باشند، در چنين شرايطي، بيان کتبي و چاپي جانشين بيان حضوري و شفاهي مي شود و پيام ارتباطي که در تماس رو در رو ، جنبه لفظي يا اشاره اي دارد و از دو عنصر اصلي ارتباط -گوينده و شنونده يا بيننده – مجزا نيست، از اين دو عنصر جدا مي شود و با واسطه ارتباط غير مستقيم از طريق وسايل مختلف انتقال مي يابد. محدوديت مکاني و زماني، در اين نوع به کلي مرتفع مي شوند .
ج- ارتباط غير مستقيم و غير شخصي: در اين حالت علاوه بر غير مستقيم و با واسطه بودن ارتباط ديگر جنبه شخصي ندارد. در چنين ارتباطي، پيام گيرندگان و پيام دهندگان، يکديگر را نمي شناسند. نويسنده و مؤلفي که کتابي تهيه مي کند تصورات يا مقاصد خود را براي افراد معين و مشخص بيان نمي نمايد. محدوديت زماني و مکاني در اين ارتباط نيز مرتفع مي شود .
د- ارتباط غيرمستقيم و جمعي: ارتباط غيرمستقيمي که از طريق وسايل ارتباطي نوين بين گروه هاي وسيع انساني ايجاد مي گردد، ارتباط توده اي يا جمعي ناميده مي شود. اين نوع ارتباط بين هزاران و ميليون ها نفر از افراد نااشنايي که در شهرها و کشورهاي گوناگون بصورت گروه هاي انبوه زندگي مي کنند، پديد مي آيد. محدوديت زماني و مکاني اين ارتباط نيز به کلي مرتفع مي شود ( معتمد نژاد، 1371: 62).
ژوزف تي کلاپر در کتاب تاثير ارتباط جمعي مي گويد: ارتباط جمعي عبارت است از رساندن اطلاعات، ايده ها و برداشت ها از طريق وسايل ارتباطي و دريافت اين اطلاعات بوسيله عده زيادي از انسان ها در يک زمان و اضافه مي کند: ويژگي ارتباط جمعي عظمت نفوذ آن است. سيدني هد در کتاب برنامه هاي راديو و تلويزيون در امريکا در اين باره مي گويد واژه ارتباط جمعي حاوي پنج ويژگي است:
1- تعداد گيرندگان وسايل ارتباط جمعي نسبتاً زياد است.
2- ترکيب گيرندگان بسيار متنوع است.
3- با ارسال پيام از طريق وسايل ارتباط جمعي نوعي تکثر پيام بوجود مي آيد.
4- توزيع پيام سريع است.
5- هزينه براي مصرف کننده کم است (محسنيان راد، 1378: 62).

1-5-3- فناوري هاي نوين ارتباطي:
لغت فناوري که در ترجمه فارسي لغت تکنولوژي از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسي پيشنهاد گرديده و ريشه يوناني داشته که از ترکيب دو کلمه Techne وLogie تشکيل شده است. Techne به معني هنر ، مهارت و

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، مواد مخدر، نهاد خانواده، فرهنگ جوانان Next Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، مصرف کنندگان