دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، فرهنگ جوانان، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

نگرش و انگيزه پاسخ دهندگان . از پاسخگويان در اين تحقيق خواسته شده تا اولين چيزي که درباره لذت آفرين ترين بخش موبايل به ذهنشان مي رسد بنويسند. در مرحله بعد ازآنان خواسته شده تا رضايتشان از موبايل خود را توصيف کنند. از مجموع 19 صفت توصيفي ، پرسشنامه اي به سبک طيف 5 نقطه اي ليکرت تدوين وبين نمونه 54 نفره اي از دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد اجرا شد. نتايج نشان از آن داشته اند که استفاده از تلفن همراه و خشنودي هاي تابع آن، به طور عمده حاصل از سرعت و اتصال با داده هاي مربوطه و خدمات اطلاع رساني در دسترس براي کاربران اين تکنولوژي است که منجر به افزايش بهره وري کاربران مي شود.

– بسوي تئوري جامعه شناختي موبايل
– Hans Geser: Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone.Available online at http://socio.ch/mobile/t_geser1.pdf

هانس گسر در کتاب “بسوي تئوري جامعه شناتي موبايل” (2004) نشان مي دهد که وي براي وبايل در سطوح خرد، متوسط و کلان اجتماعي مجموعه اي از کارکردهاي مثبت و منفي براي موبايل قائل است. او در بخش يافته هاي مقدماتي خود در صفحه 40 کتاب خود بصورت فهرست وار عمده ترين فرصتهاي بوجود آمده از کار با موبايل از نقطه نظر کاربران را بيان مي دارد:
– کاهش تکيه بر قضاوت دروني خود با درخواست از ديگران براي مشاوره در موقعيت هاي مختلف و يا اضطراري
– کاهش تاثير مثبت مجاورت مکاني در تعامل و همبستگي اجتماعي
– حفظ ارتباطات ميان فردي عليرغم جابجايي و تحرک
– افزايش تعداد افرادي که مي توان با آنها در هر لحظه و هر مکان ارتباط برقرار کرد
– افرايش حجم دوستي از را دور با وجود فاصله مکاني
– توسعه و گسترش روابط اجتماعي سست و درجه دوم
– تسهيل در اجراي همزمان نقشهاي اجتماعي بدون حضور فيزيکي در محلهاي مربوطه
– امکان اجراي نقشهاي دائمي و بدون تعطيلي ( نقشهاي مداوم24 ساعته) توسط افراد
– بي برنامه تر و غيرقابل پيش بيني تر شدن زندگي، ملاقات ها و کارهاي روزانه افراد
– کاهش نقش مجاورت مکاني در ارتباط با کنش متقابل و همبستگي اجتماعي
– افزايش ضريب بقاي گروه هاي کوچک بواسطه حفظ اعضاي دور از گروه از طريق ارتباطات موبايلي
– افزايش انسجام سازمانها و نهادهايي که داراي واحدهاي مجزا و دور از همديگر هستند.
– افزايش ظرفيت و توان کاري سازمانهاي متحرک مثل ارتش واحدهاي پليس و …
– جايگزيني تجمعات و اجتماعات
– به حداقل رساندن نشت بيش از حد ارتباطات به اشخاص ثالث ناخواسته ، زيرا با موبايل پيامها را مي توان دقيقا به گيرنده مورد نظر فرستاد .
– در حالي که پيش بيني شده بود که تلفن هاي همراه به عنوان ابزاري مناسب براي والدين جهت کنترل فرزندان استفاده شود ، مشخص شده است که موبايل اکنون ابزاري است جهت کمک به فرزندان براي فرار از کنترل والدين

در خاتمه بايد گفت بطورکلي ، گوشي هاي تلفن همراه مکانيسم هاي سنتي را تضعيف مي نمايند. مکانيسمهايي که سطوح نظام اجتماعي را از اعضاي فردي تفکيک مي کند همچنان که سيستم هاي مختلف اجتماعي را تفکيک مي کند. در حال حاضر ، هر فرد وظيفه حفظ تفاوت بين رفتار شخصي و نقش اجتماعي، و تنظيم مرزهاي بين روابط مختلف اجتماعي ، گروهها، سازمانها و يا موسسات بر دوش دارد.

– مالکيت و استفاده از موبايل در ميان نوجوانان
– Davie, Ronald & Panting, Charlotte. Mobile phone ownership and usage among pre-adolescents .Available online at www.sciencedirect.com

تحقيقات نشان داده است که تلفن همراه، براي نوجوانان، يک رسانه است که اجازه مي دهد ارتباط بدون نظارت پدر و مادر، خانواده و معلمان صورت گيرد. در واقع، مطالعه حاضر نشان داد اين امر درمورد دانش آموزان نيز مصداق دارد. با اين حال، برقراري ارتباط با خانواده اعضاي به نظر مي رسد به همان اندازه مهم است، اگر نه بيشتر، حتي بين کودکان سن دبستاني نيز اين چنين است.
اين مطالعه با تمرکز بر مالکيت و استفاده از تلفن هاي همراه در يک نمونه (N 1/4 351) از 10 – تا 11 سال کودکان در مدارس ابتدايي گلاسسترشر (N 1/4 7). حدود 45? از نمونه داراي گوشي هاي تلفن همراه بوده اند. نزديک به نيمي از تماسهاي خود را (47?) براي گپ با دوستان و يا خانواده اختصاص داده بودند . 26% به پدر و مادر خود مکان حضورشان را اطلاع مي دهند و مابقي (20?) در دسترستماس بوده اند.
استفاده از تلفن همراه علاوه بر گپ و هماهنگي امور، اگر چه هميشه مثبت نيست، آشکار شده است. بنابراين، حدود دو پنجم از کودکان گزارش کردند که تماسهاي اضطراري گرفته بودند، حدود 17? تماسهاي ترسناک دريافت کرده بودند. اقليت قابل توجهي (20?) گزارش داد که تلفن همراه شان آسيب ديده و يا به سرقت رفته است. اين تحقيق همچنين ميزان هزينه هايي که دانش آموزان مدعي پرداخت بابت تماسهايشان در هر ماه بوده اند را بررسي و همچنين ميزان هزينه خريد موبايل و به روز نگهداشتن آنها را بررسي کرده است. در هر صورت، واضح است که مسائل پيرامون افزايش استفاده از تلفن همراه جوانان فراتر از پيشرفت فن آوري و انتخاب مصرف کننده است و اکنون وارد قلمرويي از تجزيه و تحليل سياست هاي اجتماعي شده است. بنابراين، هر گونه کاهش در نفوذ واحد خانواده بر روي کودکان در جامعه – همراه با هيچکدام از نشانه هاي ديگر گرفته شده چنين کاهش و هر گونه افزايش در عوارض جانبي “فرهنگ جوانان” – يک موضوع نگراني جدي است.

– اتصال بيش از حد؟ اکتشاف کيفي ارتباط ميان جوانان استراليايي و تلفن هاي همراهشان
– Walsh, Shari P. Over-connected? A qualitative exploration of the relationship
between Australian youth and their mobile phones.Available online at www.sciencedirect.com

در استراليا، جوانان فعالترين کاربران تلفن هاي همراه مي باشد، با اين حال، تحقيقات کمي درباره اين پديده وجود دارد. اين مقاله به اکتشاف کيفي عوامل رواني مربوط به استفاده از تلفن همراه در ميان جوانان استراليا پرداخته است. 32 شرکت کننده، بين سنين 16 تا 24 سال، بحث گروهي متمرکز اين تحقيق را انجام داده اند. تحليل مضموني داده هاي متمرکزند بر شناسايي روحي ??و رواني منافع ناشي از استفاده از تلفن همراه و اينکه آيا اعتياد به تلفن همراه در ميان اين گروه اتفاق مي افتد. اعتقاد بر اين بود که استفاده از تلفن همراه مزاياي بيشماري را براي کاربران بهمراه مي آورد و يک بخش جدائي ناپذير از زندگي اغلب جوانان است
تلفن همراه تا جايگزيني برخي از دستگاه هاي سنتي، مانند دوربين، ماشين حساب، دفترچه يادداشت، تقويم و ضبط صوت و وسيله دسترسي به اينترنت پيش رفته است.تعجب آور نيست که برخي از افراد جوان به شدت به تلفن همراه خود پيوند خورده اند بطوري که در توصيف استفاده از موبايل خود علائم اعتياد رفتاري را نيز نشان داده اند و و برخي موبايل را بخشي از وجود خود پنداشته اند و اين نقشي بيش از يک ابزار ارتباطي در زندگيشان را بازي مي کند.

2-3- ادبيات نظري پژوهش
2-3-1- ديويد رايزمن
رايزمن جامعه شناسي انتقادگراست که به ماترياليسم تاريخي وفادار مانده و مي کوشد آنرا با شرايط جديد تطبيق دهد. همانگونه که مارکس بر عوامل اقتصادي تکيه مي کند و تونيس مي کوشد موجودات انساني را از طريق خواستها و اراده هايشان بررسي کند، رايزمن نيز سعي دارد “تعادل جمعيتي” را عامل زيربناي کليه تحولات اجتماعي معرفي کند. با اين تفاوت که رايزمن برخلاف آن دو در نظريه خود تجديد نظر مي کند و در تحليل نهايي ، بجاي عامل جمعيتي ، “وسايل ارتباطي و شيوه هاي پخش نوين اطلاعات و دانش هاي بشري” را عامل تعيين کننده اعلام مي دارد (دادگران،1385: 83).
بنابراين سه دوره تحول جامعه انساني از نظر رايزمن عبارتند از:
1- جامعه باستاني يا سنتي: اين دوره نخستين مرحله تاريخ جوامع بشري است که به آن جامعه سنتي يا باستاني مي گويند. در اين مرحله ذهنيت تخيلي و اسطوره اي، نظام اجتماعي دودماني و قبيله اي، جمع گرايي نااگاهانه و نيز ارتباطي شفاهي در جريان است. تربيت فردي از طريق حماسه ها و افسانه ها و اسطوره ها شکل مي گيرد که بصورت شفاهي به افراد منتقل مي شود .گذشتگان عملاً بر جامعه حکمروايي دارند و سنت عامل اصلي نظارت اجتماعي محسوب ميشود .اين جوامع موجد پيدايي “انسان از سنت هدايت شده2” است ( همان: 86-83).
2- جامعه فردگرايي: فرهنگ اين جامعه گرايش به ساختن انسانهايي دارد که “از درون هدايت شده3” اند. گذار از مرحله سنتي به اين مرحله ، منوط به جهش و يا “انقلابي” است که بقول رايزمن چندقرن طول مي کشد و عصر روشنگري و جنبش اصلاح مذهب ، انقلاب صنعتي و نيز انقلاب هاي سياسي قرن هجدهم، نوزدهم و بيستم را در بر مي گيرد (کازنو،1364: 25-16). در اين دوره بهبود نسبي شرايط زندگي مردم ، ايستايي اجتماعي و واکنش هاي مکانيکي مردم نسبت به فشار سنتها که از ويژگي هاي مهم جوامع مرحله پيشين بود، بتدريج از ميان مي رود. فردگرايي بسرعت بسط مي يابد و تفکر تجربي جاي احتجاجات انتزاعي منطقي را مي گيرد. در چنين جامعه اي ، افراد ضمن برخورداري از قابليت تطابق زياد با دگرگوني هاي محيط پيرامون خود، ابتکارهاي فردي آنها نيز برانگيخته و همبستگي و تعلق اجتماعي لازم با کل اجتماع نيز در آنها حفظ مي شود ( دادگران، 1385: 87-85).
3- جامعه مصرف و فراواني: به عقيده رايزمن در جامعه نوين، خصلت انسان “از برون هدايت شده4” است. در چنين جوامعي ديگر اين نگرش که بايد توليد کرد و صرفه جويي نمود اهميت چنداني ندارد. در عوض بايد سرمايه ها را بکار انداخت؛ زيرا در چنين شرايطي، وجود ديگران براي فرد مساله اصلي است و زندگي فرد چه در زمينه عاطفي و چه مادي، بوجود ديگران بستگي دارد. بنابراين فرد پيوسته ناچار است خود را با ديگران انطباق دهد و از تمايلات و انتظارات آنها پيروي کند (Blove Spenle ,1969:96 به نقل از دادگران، 1385 : 86). در اين مرحله اين وسايل ارتباط جمعي هستند که افراد را مي سازند آن هم نه در ميان جمع خانواده و يا در گوشه عزلت، بلکه در ميان گروه دوستان و همسالان. اين آموزش در تمام طول زندگي انسان داوم مي يابد و وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها دائماً اين افراد کليشه اي و متحدالشکل توده تنها را هدايت مي کنند و رفتار آنها را نظم مي بخشند ( دادگران، 1385: 87-85).

2-3-2- مارشال مک لوهان
نام يکي از مهمترين کتابهاي مک لوهان که به سال 1964 انتشار يافت، شناخت وسايل ارتباطي توسعه انسان ميباشد. همانگونه که از عنوان کتاب پيداست، مک لوهان وسيله ارتباطي را توسعه و امتداد نيروهاي جسمي انسان مي داند. خواه اين وسيله کتاب باشد و خواه راديو، تلويزيون، سينما، اتومبيل، لامپ الکترونيکي و يا لباس تن. به عقيده مک لوهان انسان از وسايل ارتباطي در جهت گسترش و توسعه حواس خود استفاده مي کند. بدين طريق چرخ توسعه پاست. کتاب توسعه چشم است و لباس توسعه و امتداد پوست بدن است. در نتيجه تصميم انسان مبني بر اينکه از کداميک از وسايل ارتباطي استفاده کند و کداميک از حواس خود را توسعه دهد، کليه خصوصيات فکري و رفتاري او و محيطش را عميقاً تحت تاثير قرار مي دهد و باعث مي شود که درک متفاوتي از جهان هستي پيدا کند.مک لوهان بر اين عقيده است که وسايل ارتباطي محيط را تغيير مي دهند و در نتيجه رابطه و نسبت معيني از ادراکات حسي را در ما بوجود مي آورند.
مک لوهان تاريخ بشر را به سه دوره تقسيم مي کند. ابتدا يک دوره بسيار طولاني که در آن فرهنگ شفاهي و حس سامعه غالب بوده و مظاهر فرهنگ آن عبارت بودند از نقل اشعار و افسانه ها و نمايش تراژديها. اين دوره با اختراع چاپ پايان يافت. پس از آن دوره بسيار کوتاه “کهکشان گوتنبرگ” آغاز شد که از زمان اختراع چاپ تا ظهور وسايل ارتباطي در نيمه دوم قرن بيستم به طول انجاميد؛ و بالاخره دوره کنوني که عصر ارتباطات الکترونيکي و غلبه حس لامسه و بازگشت به خصوصيات فرهنگ شفاهي است.
مک لوهان معتقد

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، فرهنگ جوانان، مطالعات زنان، ابزار ارتباط Next Entries دانلود تحقیق در مورد بهداشت و سلامت، حمل و نقل