دانلود تحقیق در مورد تحقیق کیفی، روش شناسی، نظریه پردازی، روش شناسی پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

مخاطب گم شده در جمع:گروهی هستند که آدورنو آنان را افراد عقده ای/ وسواسی می نامد. افرادی که از مردم پیرامونشان بیگانه اند و به خوبی در زندگی اجتماعی ادغام نشده اند، آدورنو آنان را را افراد«تنها در بستر» می نامد. جوانان کارگری که پس از کار به خانه بر می گردند و تنها در رختخواب خود به شنیدن موسیقی می پردازند.
بررسی دیگر که اول بار درباره جوانان و موسیقی پاپ صورت گرفت توسط هال و پدی وانل بود. آنها در این تحقیق متذکر می شوند که: این تصور که جوانان اشخاصی ساده لوح و تحت استثمار صنعت موسقی پاپ هستند، تصوری بیش از حد ساده لوحانه است(استوری 1387از 1998چاپ نخست سال 1964).
کوثری(همان:64) می نویسد:
اﺳﺘﻮارت ﻫﺎل و واﻧﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره «ﻧﺴﻞ ﺟﻮان» ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻫﻤﺎن ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻗﺒﻠﻲ آن را ﮔﺮوه اﻗﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ. اینان «اﻗﻠﻴﺘﻲ ﺧﻼق» ﻫﺴﺘﻨﺪ. بین این گروه و گروه اکثریت( ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ) ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻧﺴﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻜﺎف ﺷﺎﻳﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در دهه 1950 و 1960 ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻴﺜﺎق ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺴﺘﻘﺮ و اﺟﺒﺎرﻫﺎي ﭘﻴﻮرﻳﺘﻨﻲ اﺧﻼق ﺑﻮرژواﻳﻲ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻜﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و دﻳﮕﺮ وﺟﻮه ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن و ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻗﻮﻣﻲ، ﺑﻠﻮز و راك ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﺎل و واﻧﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ: ﻣﺼﺮف دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف درﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﻘﻴﻘﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺑﻴﺎن ﻋﻼﻳﻖ ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه دارﻧﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت و ﻋﻼﻳﻖ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻴﻮه اي از ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎدﻳﻦ روﺣﻴﻪ ﺷﻮرش و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ از ﺳﻮﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ ﺷﺎداب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺠﺎري. ﺟﻮاﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن منفعل که اکثریت را تشکیل می دهند، نگاهی محافظه کارانه دارند.

بررسی دیگری که در حوزه مخاطبان این گونه از موسیقی صورت گرفته است توسط رایزمن انجام شده است. وی نیز مخاطبان این گونه از موسیقی را به دو دسته تقیسم می کند.
1- گروه اکثریت که تصویر بزرگسالان را بی چون و چرا می پذیرد.
2- گروه اقلیت که برخی دورن مایه های اجتماعی شورش گرانه را نیز شامل می شود.
وی گروه اقلیت را که همواره اندک هستند را گروه هایی شورشگر می داند(استوری،1387). به نظر کوثری(1387:170) دﻳﻮﻳﺪ راﻳﺰﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﺮد:
ﻣﺪل راﻳﺰﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻛﻤﺘﺮ از آدورﻧﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، راﻳﺰﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺬارد:ﮔﺮوه اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﮔﺮوه اﻗﻠﻴﺖ. از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺰﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آدورﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ راه ﻳﺎﻓﺖ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺒﺪاﻳﺞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. راﻳﺰﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺑﺎره ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻴﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ اﻧﺠﺎم داد. وي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﮔﺮوه اﻗﻠﻴﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد. ﮔﺮوه اﻛﺜﺮﻳﺖ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ. اﻳﻨﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ رادﻳﻮﻳﻲ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻨﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺎ و آﻟﺒﻮم ﻫﺎي ﭘﺮﻓﺮوش ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﻲ دﻫﻨﺪ. آﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻋﺎدت ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺷﻬﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮاي دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﺷﺎﻳﻌﺎت داغ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﮔﺮوه اﻗﻠﻴﺖ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﺮ و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دارﻧﺪ. ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ دارد. آﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺮورده اي ﺑﺮاي ﮔﻮش ﻛﺮدن و درك ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دارﻧﺪ، و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وارد ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻔﺼﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﺎن از دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮرﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻲ آﻳﺪ و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﺮ آﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از رادﻳﻮ ﺷﻨﻴﺪ، دارﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم، اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺷﺪه، ﻏﻴﺮﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﻛﻤﺘﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ.
به نظر کوثری(همان) نظریه های مخاطب در موسیقی مردم پسند از نظریه هایی که مخاطب اینگونه از موسیقی را منفعل می دانستند به سمت نظریه هایی که مخاطبان را فعال می دانند تغییر کرده است.
از مجموعه ی تحلیل ها درباره مخاطب، می توان نتیجه گرفت که مخاطب در موسیقی مردم پسند از طیفی تشکیل شده است، که در یک سوی آن مخاطبین کاملاً منفعل حضور دارند و در سوی دیگر مخاطبین بسیار فعال. بنابراین، در موسیقی مردم پسند با سه گروه از مخاطبان مواجه ایم؛ دوگروهی که به سمت انفعال یا فعالیت شدید تمایل دارند وگروهی که در میانه قرار می گیرند. گروه سوم از مخاطبین ظرفیت بالقوه ای برای قرار گرفتن در دو سر طیف دارند. بنابراین، دقت در بسته بندی پیام ها درمورد این دسته از مخاطبان اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

در این فصل ضمن مرور و آشنایی با بخش عمده ای از مفاهیم، نظریه ها و رویکردهای موجود در حوزه های مختلف مربوط به این پژوهش، از جمله تبلیغات دینی، موسیقی مردم پسند و نقط تلاقی این دو حوزه یعنی رسانه های دیداری و شنیداری، امکانات بیشتر و کارآمد تری برای گردآوری دادها در میدان تحقیق در اختیار پژوهشگر قرار گرفت.
همچنین آشنایی با تاریخچه موسیقی مذهبی در جهان، جایگاه و تفاوت موسیقی در ادیان به ویژه در اسلام و مسیحیت، فرصتی را فراهم آورد تا در مرحله گردآوری داده ها تنها داده هایی را کد گذاری و مورد مطالعه قرار دهیم که بیشترین ارتباط را با مسئله و پرسش پژوهش دارند.
در نهایت دسته بندی رویکردهای موجود به مخاطب در موسیقی مردم پسند، منجر به نگاهی دقیق تر به جایگاه مخاطب در موسیقی پاپ مذهبی و نحوه سیاست گذاری در این حوزه خواهد شد.

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
در این فصل با دو بخش مطالعه ی خود را پیش می بریم. نخست درباره روش شناسی پژوهش بحث می شود و در بخش دیگر روش های به کار گرفته شده در این پژوهش ملهم از روشناسی تحقیق بیان می شود.
چرایی انتخاب روش کیفی مسئله مهمی است. در تحقیقی که محقق به سمت عمق حرکت می کند و در پی شناخت یک پدیده است، استفاده از روش های کمی چندان قابل پذیرش نیست. ضمن اینکه در جوامعی که پاسخ گویی به پرسشنامه سخت انجام می گیرد و اغلب مخاطبان از ابراز نظرات واقعی خود به دلایل مختلف امتناع می ورزند، روش های کیفی می تواند راه گشاتر باشد و محقق را دست کم در حوزه ای محدود به شناختی نسبتاً عمیق تر رهنمون سازد. از این رو رویکرد کیفی در بعضی از تحقیقات می تواند ما را به نتایج بسیار مطلوبی برساند.
روش داده بنیاد روشی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این روش زمانی به کار گرفته می شود که محقق نظریه ای قبلی و مرتبط با موضوع تحقیق خود نمی یابد، تا با استفاده از آن داده های تحقیق را تحلیل یا تفسیر نماید. بنابراین، به جای اینکه از دریچه ی نظریه ای خاص به موضوع بنگرد، وارد میدان تحقیق شده و با استفاده از روش های موجود گردآوری و تحلیل داده ها سعی در طرح نظریه ی خود از درون میدان تحقیق دارد.

3-2 روش تحقیق کیفی
تحقیق کیفی ارتباط خاصی با مطالعه روابط اجتماعی دارد. تحقیق کیفی با متکثر شدن زیست جهان ها و فردی شدن شیوه های زیست و الگوی های زندگی مرتبط است. استفاده از روش شناسی های قیاسی سنتی و استخراج سوال و فرضیه و آزمون آنها، پاسخگو این حجم تغییرات و متکثر شدن نیست و به جای آن باید از مفاهیم حساسیت برانگیز و روایت های محلی، موقت و محدود استفاده کرد. همچنین محدودیت ها ی رویکرد کمی به عنوان نقطه شروعی برای استدلال به نفع تحقیق کیفی است.
از جمله ویژگی های مباحثات و اجرای تحقیق کیفی می توان به تنوع رویکردهای نظری و روش های آن اشاره کرد. در این حوزه یک دسته به مطالعه دیدگاه های ذهنی می پردازند. دسته دیگر شکل گیری و جریان تعاملات را مطالعه می کنند ودسته سوم به دنبال آن اند که ساختارهای میدان اجتماعی و معنای پنهان اعمال کنشگران را بازسازی کنند.
دیدگاه های پژوهشی در تحقیق کیفی در سه دیدگاه خلاصه شده است: دسته اول کنش متقابل نمادین و پدیدار شناسی است؛ روش های حاکم بر این دیدگاه عبارت اند از: مصاحبه های نیمه ساخت یافته یا روایتی و روش تفسیر در این جا کدگذاری نظری، تحلیل محتوا و تحلیل روایت و روشهای هرمنوتیکی است. همچنین حوزه های کاربرد این رویکرد تحقیق زندگینامه نگارانه و تحلیل دانش روزمره می باشد. دسته دوم به لحاظ نظری در روش شناسی مردم نگارانه و برساخت گرایی ریشه دارند در این دیدگاه داده ها از طریق گرو های متمرکز، مردم نگاری یا مشاهده و ثبت و ضبط صوتی تصویری گردآوری می شوند. روش تفسیر این دسته عبارتند از تحلیل گفتگو، تحلیل ژانر، تحلیل گفتمان و تحلیل اسناد و مدارک. حوزه ی کاربرد این رویکرد تحلیل زیست جهان ها و سازمان ها و ارزیابی مطالعات فرهنگی می باشد. سومین مرجع نظری نیز ساختارگرایی یا روان کاوی است که وجود ساختارها و سازوکارهای ناخودآگاه روانی و آرایش های اجتماعی پنهان را فرض می گیرند. این دیدگاه داده ها را از طریق ضبط تعاملات و استفاده از اطلاعات بصری گردآوری می کند. روش تفسیر این رویکرد هرمنوتیک عینی و عمیق می باشد و حوزه های کاربرد آن مطالعات خانواده، زندگینامه نگاری، نسل پژوهی و جنسیت پژوهی می باشد.

3-3 روش داده بنیاد
نظریه پردازی داده محور به داده ها و میدان اولویت می دهد تا پیش فرضهای نظری. نظریه ها را نباید بر افراد مورد مطالعه اعمال کرد بلکه نظریه ها از طریق کار روی داده ها و در میدان کشف صورتبندی می شوند. افراد مورد مطالعه بر اساس ارتباط شان با موضوع تحقیق انتخاب می شوند. انتخاب آنها به منظور تشکیل یک نمونه نمایای آماری از کل جمعیت نیست. در تحقیق کیفی هدف تقلیل پیچیدگی نیست بلکه افزایش پیچیدگی از طریق افزودن اطلاعات زمینه ای به تحلیل است. روش ها نیز باید متناسب با موضوع مورد مطالعه بر اساس آن انتخاب شوند.
الگوی فرایند تحقیق در روش نظریه پردازی داده محور عمدتا شامل مراحل زیر است: نمونه گیری نظری، کدگذاری نظری، تدوین نظریه. این رویکرد تمامی توجه خود را بر تفسیر داده ها متمرکز می کند و برایش اهمیتی ندارد که این داده ها چگونه گردآوری شده اند.
خطی یا دورانی بودن فرایند تحقیق:
یکی از مهم ترین ویژگی های رویکرد نظریه پردازی داده محور دورانی بودن اجزا آن است. اما دورانی بودن مشکلاتی را هم با خود دارد: یکی به هنگام ارائه پیشنهاد تحقیق یا درخواست برای دریافت کمک مالی برای انجام آن، و دیگری هم به هنگام ارزیابی تحقیق و نتایج آن بر اساس معرف های سنتی کمی.
نظریه در فرایند تحقیق به مثابه روایتی از جهان:
نظریه ها همانند سایر شکل های به نمایش گذاشتن روابط تجربی روایت های از جهان اند. این روایت ها در معرض بازنگری، ارزیابی، ساخته شدن و بازسازی قرار دارند. بر این اساس، نظریه ها بازنمایی هایی(درست یا غلط) از واقعیت های موجود نیستند، بلکه روایت ها یا دیدگاه هایی هستند که جهان از طریق آنها مشاهده می شود. نظریه ها به مثابه روایت هایی از جهان به امری مقدماتی و نسبی بدل می شوند. در واقع درک اولیه مان از واقعیت های مورد مطالعه را باید فهمی مقدماتی تلقی کنیم، و با افزودن اطلاعات جدید و ناسازگار از این درک اولیه فراتر رویم.
محدودیتهای این روش:
1- این روش خیلی برای محقق جنبهی جذاب و هنری ندارد و گاهی به منزلهی یک روش دشوار میآید.
2- وجود امکان بی حد برای کدگذاری و مقولهبندی و مقایسه این روش را دشوار کرده است.
3- چون برای انتخاب شیوهی کدگذاری و دستهبندی مقولات، نظر محقق بسیار اهمیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی، صنعت فرهنگ، مصرف کنندگان، ایدئولوژی Next Entries دانلود تحقیق در مورد کدگذاری باز، کدگذاری محوری، تحلیل داده، تحلیل محتوا