دانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطیت، نهضت مشروطه، نظریه مبادله، مشروطه خواهی

دانلود پایان نامه ارشد

کنش متقابل را بر سه قضيه ساده متکي ميداند :
1. افراد انساني همه در مقابل اشياء و موضوعات براساس معنايي  که آن اشيا براي آنها دارند، واکنش نشان مي‌دهند. اين موضوعات هر چيزي را که در جهان مورد ملاحظه و توجه قرار ميگيرد، شامل ميشوند. اشياء فيزيکي نظير درخت و صندلي، ساير افراد همچون مادر، فروشنده، مغازه، گروههاي انساني از قبيل دوستان و دشمنان، نهادهاي اجتماعي نظير مدرسه يا حکومت، و آرمانهايي چون استقلال، امانت، درستي، و کنشهاي ديگران همچون خواهش کردن، دستور دادن، و به طور کلّي اوضاعي که افراد در زندگي روزمره با آن درگير ميشوند، سراسر در زمره «شيء» تلقي ميگردند.
2. معني اشيا از کنش متقابل سرچشمه ميگيرد.
3. معاني مذکور در جريان کنش و برخورد فرد با چيزها مورد تعبير و تفسير قرار گرفته، تغيير ميکند.
از نظر بلومر «معنا» که در علوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تنها رابط ميان رفتار و عوامل توليد کننده رفتار است. در تبيين روانشناسي بيشتر تأکيد بر محرکها، انگيزهها و گرايش هاست و در تبيين جامعهشناختي تأکيد بر عواملي چون وضعيت اجتماعي، مسائل فرهنگي، هنجارها، فشارها و غيره، به هر حال در هر دو تبيين معناي اشيا براي فردي که کنش را انجام ميدهد، تحتالشعاع عوامل مذکور است و رفتار وي با عوامل فوق بررسي ميشود. اما در کنش متقابل نمادي، معنا براي افراد جنبه شخصي دارد و مخصوص به خود آنهاست. ناديده گرفتن معناي اشيا که در واقع عامل کنش و واکنش انسانهاست، مطالعه واقعي رفتار انساني را مخدوش ميکند.( ریتزر،جورج، 1383: 319).

6-1-2.نظریه مبادله
مالینفسکی کارکرد مبادله در جزایر تروبریاند به این قرار ذکر کرده است که پاسخگویی به نیازهای اساسی برای مشارکت، مودت و بخشش، بستگی ها و پیوند های اجتماعی مثلا مبادله کالا موجبات ارضای نیازهای روانی افراد می شود، و وحدت و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد.
فریزر4 به جنبه های سوداگری مبادبه توجه داشت. مالینفسکی به جنبه های روانی مبادله تاکید داشت. اما مارسل موس به فرایند های ساختگی مبادله که انسجام گروه را به وجود می آورد تاکید داشت و موس نخستین کسی است که به جنبه های سوداگری و ساختگی مبادله توجه کرده است.(فربد،محمدصادق، 1382 : 169).
لویی اشتروس نیز از طرفداران نظریه مارسل موس است. مارل موس از خودش سوال می کند که آن چه در جوامع اولیه مبادله می گردد بر طبق ضوابطی مجددا باز پرداخت می گردد. چه عواملی موجب می شود مبادله کننده باز پراخت کند. موس پاسخ خود را در نیروی کار در جامعه یا گروه نهفته است می یابد زیرا
به زعم وی گروه جامعه است که ضامن تعهدات می گردد، نه افراد. افراد خود را نایندگان گروه و جامعه می دانند و در نهایت تحت تاثیر ضوابط و تعهدات اجتماعی خود موجبات انسجام جامعه و رعایت موازین اخلاقی آن را فراهم می سازد. (همان: 170) .

2-2. مطالعات نظری در بین ایل کاکاوند شهر قزوین
1-2-2. پیشینه تاریخی
قدمت و سابقه تاریخی قزوین برابر اسناد و مدارک به جا مانده به دوران مادها در قرن نهم پیش از میلاد
می رسد.
در آن زمان ناحیه کوهستانی جنوب و جنوب غربی قزوین جزء قلمرو مادها محسوب می شده است. در حفاریهای به عمل آمده در تپه های سگز آباد و قزوین اشیایی به دست آمده که نشانگر قدمت تاریخی این منطقه تا هزاره چهارم و پنجم قبل از میلاد است.
اما بنای اصلی شهر قزوین را به شاپور ذوالاکتاف ساسانی نسبت می دهند. احمد ابن ابی عبدالله برقی در کتاب «البنیان» روایت می کند که بانی شهر قزوین شاپور اول ساسانی است که به سال 242 میلادی این شهر را بنا کرده است.
علت بنای آن را لزوم یک پایگاه نظامی برای جلوگیری از حملات دیلمان ساکن نواحی شمالی قزوین
می دانند .(ورجاوند،پرویز، 1374: ص3).
آنچه مورخان نوشته اند که شاپور ذوالاکتاف آن را بنا کرده بدان معنا نیست که در سرزمین خشک و لم یزرع به ناگاه شهری بنا شده است . شاپور ساسانی به منطقه قزوین آمده و در کنار رودخانه ای که صومعه یزدان پرستی بوده نزول کرده است. صومعه یاد شده در زمان حمدالله مستوفی به صورت قلندرخانه درآمده بود. بی تردید آتشکده ای بوده که برای پرستش اهورا مزدا به آن مکان مقدس می رفتند چون در آئین زردشت آتشکده ها آن هم آتشکده ای که شاه در کنار آن اقامت نماید باید در مکان پرجمعیتی بنا شده باشد. شاپور در این مکان دستور می دهد شهری بسازند یهنی در بخشی از شهر کهن بناهایی جدید به پا می دارند و چون دیلمان و دیگر کوه نشینان همه گاه مزاحم مردم این منطقه می شدند. در بنای جدید شهر می توان باور داشت که شاپور به جنبه های نظامی و دفاعی بیشتر نظر داشته و یا به بنای حصاری بر اطراف شهر امنیت بیشتری فراهم آورده است.(همایون،ناصر،1375:ص 48).قزوین در سال 24 هجری به دست ابن عازب فتح شد و در سال (169-170)به دستور موسی الهادی خلیفه عباسی در نزدیکی شهر قدیمی ، شهری به نام (مدینه موسی) ساخته شد .درزمان خلافت هارون رشید (193 هجری)در این شهر برج و بارو نهاده شد. (آصف زاده،محمد باقر،1374: ص4).
در زمان صفویه این شهر به علت موقعیت و اهمیت ویزه ای که داشت به عنوان پایتخت برگزیده شد و رونق و اعتبار بیشتری یافت در دوران قاجاریه نیز قزوین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و واقع بودن در مسیر تهران به اروپا و روسیه اهمیت قابل ملاحظه ای می یابد.(همان: ص6).

2-2-2. غارت هرسین توسط کاکاوند
هرسین قصبه بزرگی است بر سر راه کرمانشاه ، خرم آباد و مرکز شهری ایل کاکاوند محسوب می شود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم هرسین و کاکاوندیهای مقیم هرسین حرف های رکیکی بهم نسبت دادند و گاه گداری جنگی بین آنان رخ می داد. هر کدام از دو گروه خود را بر دیگری برتر می دانستند و نسبت بهم کینه های دیرینه در دل داشتند اما علت این تضاد و تفاوت به خوبی مشخص نیست.
در جریان انقلاب در سال 1357 که تعداد زیادی از مردم کاکاوند در هرسین سکنی گزیده بودند در بهمن ماه همان سال که شهر ها هر روز به تظاهرات علیه رژیم پهلوی می زدند و آنارشی مطلق بر جامعه حاکم بود . در روز 19 بهمن 1357 طی جنگی بین هرسینی ها و کاکاوندی ها صورت گرفت طی ضرب گلوله یکی از کاکاوند ها کشته شد و این بهانه ای برای اعلام شروع جنگ کاکاوندی ها بر علیه هرسینی ها شد. شب هنگام عده ای از خان های کاکاوند در یک خانه جمع شدند و نهایتا تصمیم به غارت هرسین را گرفتند روز 20 بهمن 57 با طلوع سپیده در حالیکه هرسینی ها در خانه ی خود خوابیده بودند و اطلاعی از توطئه و جلسه دیشب کاکاوندی ها نداشتند مورد حمله ی بی رحمانه آنان قرار گرفتند . درب مغازه ها را با تبر و شمشیر شکستند و همه اجناس را به تاراج بردند و چندین خانواده را غارت کردند. پاسگاه ژاندارمری منطقه نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و جلوی غارت را بگیرد( نقل از اسماعیلی،سامان، 1391: وبلاگ شخصی).
3-2-2. ایل کاکاوند در استان قزوین و استان کرمانشاهان
کاکاوند چنان که گلستانه، صاحب مجمل التواریخ نقل کرده از متحدین زنگنه و ایلات مهم و معتبر (وَند) در دورۀ زندیه به شمار می رفته طبق شجرۀ موجود ریاست طایفه را در زمان زندیه با قنبرخان اول امور طایفه را رتق و فتق می کردند. اول کسی از خوانین کاکاوند که منصب نظامی یافت کرم الله خان بود که در عصر قاجار به درجه سرتیپی فوج رسید و تا زمان حسین خان نوادۀ او ریاست در خانوادۀ او ریاست در خانوادۀ آنها بود.
کلبعلی خان زنگنه دربارۀ سابقه کاکاوند نوشته است: طایفه کاکاوند یکصد خانواری از قزوین به سمت دارالدوله (کرمانشاهان) آمده اند. پنجاه خانواری در دینور ساکن هستند. در کرمانشاهان رئیس ندارند. دویست خانواری از همین طایفه کاکاوند در قزوین در بلوک قاقزان مسکن دارند. با این اشخاص ساکن این ولایت دارالدوله اقوام می باشند. مثلاً یک برادر کرمانشاه و یک برادر دیگر در قزوین ساکن هستند.
رئیس و بزرگ خصوصاً از یک طایفه هستند این کاکاوند دخلی به کاکاوند لرستان ندارند چون طایفه لری که در پشت کوه حسینعلی خان والی سکنی دارند از این طایفه هزار خانواری در قزوین هستند، نیستند.
در آغاز دوران قاجار در عهد فتحعلی شاه تعداد ساکنان ایلیاتی شهر قزوین حدود چهار پنج هزار ذکر شده که بنا به گفته پیشکار شاهزاده رکن الدوله حکمران قزوین به (فریزر) آنها با مردم شهر آمیخته بودند و خان هایشان به قدری با خان های شهریها داخل هم شده که آنها را زیر مهار داریم. با وجود آنکه نائب الحکومه کردهای ایلیاتی ساکن شهر را مطیع و زیر نظر داشته است ولی فریزر به مورد مشخصی اشاره دارد که می رساند خان ها و سرکردگان ایلات و خانواده های با اصل و نسب ایلاتی در آن زمان نقش عمده ای در شهر داشته اند و به دلیل ساختار خاص اجتماعی آماده بوده اند تا از هر فرصتی برای قبضه کردن قدرت در شهر و موضع گیری در برابر حکومت وارد میدان شوند مطلب مورد اشاره فریزر مربوط است به ماجرای شایع شدن مرگ شاه و آشوب ایلات ساکن شهر قزوین فریزر چنین نوشته است چند روز قبل از رسیدن ما به قزوین در نتیجه خبر مهمی درباره مرگ شاه که در همه جا شایع شده بود رؤسای ایلاتی که در داخل حصار شهر به سر می بردند با همه زیردستان خود قیام کردند و شک نیست که می خواستند دست به کار غارتی عادی یا کارهایی از این قبیل شوند. دکان ها بسته شد و مردم به پنهان کردن دارایی خود پرداختند. در همه امور اغتشاشی عظیم روی داد تا اینکه چاپاری از تهران رسید و مژده آورد که شاه نه همان زنده است که به شکار هم رفته است تا به جایی که پایتخت یک روز راه است، این خبر امید هرج و مرج طلبان را بر باد داد و دوباره نظم و انضباط در شهر برقرار شد.( ورجاوند ،پرویز،1377: 63)
اختلافی بین محمدعلی شاه و مجلسیان درگرفت میرزا حسن خان به اتفاق چند صد نفر مجاهد برای یاری مشروطه خواهان و حمایت از قزوین به تهران وارد شد ولی به جای نگهداری مجلس آنان را پس فرستاد در سال 1327 پس از ورود محمدعلی خان سپهدار اعظم با سپاه خود از رشت به قزوین پدرش که از مستبدین بود در قزوین کشته شد و معروف است که میرزا حسن باعث قتل پدر خود گردید. ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران تألیف خود چنین می نویسد: بر طبق گزارش مخبر استاندار در میان هواداران ارتجاع شیخ الاسلام از کشته شدگان بود.( همان: 64)
پس از سرنگونی محمدعلی شاه تمام ایلات در نقاط مختلف کشور سر به طغیان گذاشتند. قزوین هم از این قاعده مستثنی نبود اطراف قزوین از قرن ها پیش محل سکونت مختلف ترک و کرد بوده که به اجبار شاهان مختلف به قزوین کوچانده شده بودند پس از شورش ایلات قزوین مأموران و جاسوسان روس دائماً بین آنان رفت و آمد داشتند و ایل نشینان طغیان گر را به ادامه کارشان تحریک می کردند، بسیاری از قتل و غارت ها که توسط ایلات یاغی صورت می گرفت مورد تأیید و حمایت آنها بود. هدف روس ها از تحریک ایلات برای ایجاد شرارت و ناامنی و تضعیف مشروطه خواهان و رسیدن به منافع خودشان بود. (نور محمدی، مهدی، 1386: 42)
این قضاوت تاریخی در مورد شهر قزوین کاملا بجاست و در جنب و جوش این شهر شادروان میرزا حسن شیخ الإسلامی فرزند میرزا مسعود شیخ الإسلامی معروف به (شیخ المجاهدین) نقش اساسی و محوری داشت نهضت مشروطه خواهی در قزوین به نام رئیس المجاهدین و فداکاری ها و جانبازی های او پیوند خورده است او نه تنها در زادگاه خود به رهبری نهضت پرداخت بلکه کمک های پرارزشی در راه پیشبرد مشروطیت مبذول داشت به طور کلی تأثیر قزوین را در انقلاب مشروطه را می توان در سه بعد ارتباطی ، نظامی، فرهنگی ارزیابی کرد. میرزا حسن نیرویی مسلح و ارتشی کوچک داشت که این نیروی مسلح نقش مهمی در انقلاب مشروطیت ایجاد کرد و اعضای این نیروی نظامی را جوانان آزادی خواه و پرشور مانند میرزا غفارخان یگانه و رؤسای اکراد مانند اصغرخان مافی (که بعدها لقب مظفر لشگر یافت) و سرهنگ مجاهد اسدالله خان بهتویی تشکیل می داد. (مهدی نور محمدی، قزوین در انقلاب مشروطیت) . قیام نهضت مشروطه در تاریخ معاصر ایران جایگاه بلندی است که خود حماسه شورانگیزی از پیکار مردم ایران با خودکامگی و سلطه شاهان

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد انسان شناسی، کارکردگرایی، مردم شناسی، فرهنگ و تمدن Next Entries دانلود تحقیق در مورد کاروانسرا، ناصرالدین شاه، میرزا کوچک خان، باستان شناسی