دانلود تحقیق در مورد انحراف معیار، صفات شخصیت، مدل ساختاری، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران (2002) صورت گرفته، این محققان برای بر طرف نمودن محدودیت ناشی از گذشته نگر بودن تبینهای مطاعه ی ساموئلز تمرکز مطالعه ی خود را روی گروهی از افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری متمرکز نمودند که به لحاظ علامت شناختی در مرحله ی فعال بیماری قرار داشتند. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت های شخصیتی در بیماران با تشخیص اولیه اختلال وسواسی – جبری با مبتلایان به افسردگی عمده بود که با بکارگیری مقیاسها و رویه های مدل پنج عاملی از شخصیت (FFM) انجام یافت. مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری در تمامی حوزه ها (و رویه های) نوروتیسم، برونگرایی و باوجدان بودن و در رویه های باز بودن و توافق متفاوت بودند. علاوه بر این، در مقایسه با مبتلایان به افسردگی، افراد مبتلا به وسواس در عاملهای برونگرایی ، توافق و با وجدان بودن نمرات بالاتر و در عامل نوروتیسم نمرات کمتری داشتند. به جز عامل با وجدان بودن (و رویه هایش)، این تفاوت های معنی دار بین دو گروه، حتی پس از کنترل شدت افسردگی حفظ شد. بنابراین این یافتهها، ارتباطات منحصر به فرد موجود بین عاملها و رویه های مدل پنج عاملی از صفات (FFM) و اختلال وسواسی – جبری را برجستهتر می نماید.
از جمله مطالعات اخیری که در این باب انجام یافته مطالعه ی ریز، اندرسون و اگان237 (2005) می باشد که به نوعی هدف این مطالعه تکرار و گسترش مطالعات رکتور و همکارانش(2002)می باشد. مطالعه ی حاضر به مقایسه ی افرادی با تشخیص فعلیOCD و افرادی با تشخیص فعلی افسردگی یا اضطراب اما در غیاب نشانه های وسواس بکارگیری پرسشنامهی نئو فرم بلند (NEO PI-R Form S) پرداخته است. و مطرح نموده است که افراد مبتلا به OCD نمرات پایین تری را دررویههای کنشها، شایستگی و خویشتن داری (از عامل با وجدان بودن) دارند. این یافته ها حمایتهای بیشتری را در اختیار پژوهش های قبلی، که وجود ارتباط منحصر به فردی را بین اختلال وسواسی- جبری و حوزهی صفات و رویه های مدل پنج عاملی مطرح کرده بودند، قرار می دهد.
بنابراین با توجه به نقش صفات شخصیت در آسیب شناسی اختلالات روانی و با عطف توجه به مقبولیت مدل پنج عاملی به عنوان مدلی ابعادی درباب صفات شخصیتی بهنجار و با مد نظر قرار دادن ماهیت متناقض اختلال وسواسی- جبری و کمبود بررسیهای موجود در زمینهی رابطهی بین صفات شخصیتی سطح پایینتر با این اختلال، پژوهش حاضر کوشیده است تا مدلی ساختاری از روابط بین صفات شخصیتی و زیرگونههای شایع علائم وسواسی- جبری ارائه گردد.

فصل سوم

روش پژوهش

1-3 مقدمه
در اين فصل بررسي نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماري، روش نمونه گيري و سپس ابزارهای اندازه گیری و ویژگی های روانسنجی آنها مورد توجه واقع شده است و در پايان روش اجراي پ‍ژوهش و روشهاي تجزيه وتحليل آماري مورد بحث قرار گرفته است.
2-3 نوع پژوهش
در راستای هدف ترسیم شده ( تعیین روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با علائم اختلال وسواس- جبری در نمونه های غیر بالینی) از پژوهش توصیفی – همبستگی استفاده شده است. لازم بذکر می باشد که پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری دادهها، از نوع همبستگی است
3-3 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-1391تشکیل می دادند، که تعداد آنان قریب به 15000 نفر برآورد می شود . از میان جامعه ی آماری، به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای از میان چهار گروه آموزشی علوم انسانی، فنی، علوم پایه و علوم پزشکی به تصادف سه دانشکده و سپس از این دانشکدهها تعداد 340 نفر (180 دختر و 160 پسر) به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان درخواست شد رضایتنامه پژوهش را مطالعه و در صورت تمایل در پژوهش شرکت کنند. ملاکهای خروج عبارت بود از سابقه بستری در مراکز روانپزشکی و مراجعه به متخصصان بهدلیل مشکل روانشناختی.

4-3 ابزارهای پژوهش
1-4-3 سیاهه بازنگری شده شخصیت نئو (NEO-PI-R)
فرم تجدید نظر شده سیاهه شخصیتی NEO (NEO PI-R) پنج عامل اصلی شخصیت و شش رویه را در هر عامل را اندازه می گیرد. این دو جنبه سیاهه یعنی پنج عامل اصلی و سی خصوصیت آن ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارایه می دهد. این پرسشنامه دارای 240 سوال پنج درجه ای است که توسط مک گری و کاستا (1992) در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شده است. ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان 74/0 تا 89/0 با میانگین 81/0 متغیر بوده است. در ایران نیزحق شناس (1378)، بر روی نمونه ی 502 نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است: ضرایب آلفای کرونباخ برابر83/0=C، 71/0=A، 57/0=O، 71/0=E و 81/0=N متغیر بوده و اعتبار آزمون- آزمون مجدد در فاصله شش ماه برابر با 53/0=N، 6/0=A، 76/0=O، 74/0=E بدست آمده است. کاستا و مک کرا، اطلاعات گسترده ای از روایی همگرا و واگرای نئو گزارش کرده اند. در MPPI، در مورد صفات شخصیتی، مقیاس وسواسی با رویهی اضطراب نئو همبستگی 51/0، مقیاس مرزی با رویهی پرخاشگری 47/0، مقیاس اجتنابی با رویهی کمرویی 58/0، و مقیاس اسکیزوئید با گروه گرایی 66/0 همبستگی نشان می دهد.

2-4-3 سیاهه بازنگری شده وسواسی-جبری (OCI-R)
سیاهه تجدید نظر شده ی 238OCI-R (فوا و همکاران، 2002) یک مقیاس خود سنجی 18 می باشد که میزان رنج روانی ایجاد شده به وسیله ی علائم اختلال وسواسی – جبری را در جمعیت بالینی و غیر بالینی می سنجد. هر کدام از گویه ها در یک طیف لیکرت از به هیچ وجه (که به عنوان 0 کدگذاری می شود) تا خیلی زیاد (که به عنوان 4 کدگذاری می شود) نمره گذاری می شوند. این سیاهه دارای 6 زیرگونه است، که برای هریک از این زیرگونهها، سه ماده در نظر گرفته شده است. این سیاهه ساختار عاملی پایایی دارد، همسانی درونی آن برای مقیاس کلی (بین 81/0 تا 93/0) و برای زیرگونهها (بین 65/0 تا 90/0، به استثنای آلفای34/0برای خنثی سازی در گروه کنترل) بالا بود، پایایی آزمون- بازآزمون خوب تا عالی به دست آمد (بین 57/0 تا 91/0)، روایی افتراقی خوب و روایی همگرا رضایت بخش بود. تحلیلROC ، برای اندازه گیری قدرت تشخیص OCI-R اجرا شد و نشان داد که OCI–R می تواند بیماران مبتلا به OCD و بیماران مبتلا به سایر اختلالهای اضطرابی، همین طور افراد مبتلا به OCD و افراد عادی را از یکدیگر متمایز کند. نسخه ی فارسی این ابزار همسانی درونی برای کل مقیاس 85/0 و برای رویههای وارسی، نظم، وسواس فکری، احتکار، شستشو و خنثی سازی به ترتیب 66/0، 69/0، 72/0، 63/0، 69/0، و 50/0 بود. افزون بر این ساختار شش عاملی که در نسخه ی اصلی بدست آمده، در نسخه ی فارسی نیز بوسیله ی تحلیل عاملی به تایید رسده است (محمدی، زمانی و فتی، 1387).
5-3 روش جمع آوری داده ها
در راستای جمع آوری دادههای مورد نیاز، گام های ذیل به مرحله اجرا گذارده شد:
گام اول : انجام هماهنگی های لازم با امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه تبریز
گام دوم : انتخاب نمونه از دانشجویان دانشکده های دانشگاه تبریز
گام سوم : اجرای پرسشنامه
گام چهارم : استخراج دادها
گام پنجم : تحلیل نتایج
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شده است. در بخش آمار توصیفی از شاخص هایی همچون میانگین، انحراف استاندارد، جهت نشان دادن وضعیت داده ها استفاده شده است. در بخش آماراستنباطی این مطالعه، روش مدل یابی معادلات ساختاری239 برای بررسی روابط بین متغیرها و ارائه مدل ساختاری بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه در مدل یابی معادلات ساختاری برای دست یابی به همانندی و کاهش راه حلهای نامناسب، مرجح است حداقل از 3 یا 4 شاخص برای هر سازه مکنون استفاده شود (هال، اسنل، و فوست، 1999؛ هومن، 1385؛ به نقل از وثوقی، بخشی پور، هاشمی، فتح الهی، 1391) و از آنجا که از گویههای هر پرسشنامه بهعنوان نشانگرهای آن سازه استفاده شده است، با توجه به زیاد بودن تعداد گویههای هر رویه، روش تحلیل عاملی اکتشافی بهکار رفت تا گویه هایی که بیشترین بارعاملی را بدست آوردند به عنوان نشانگرهای هر رویه انتخاب شوند. گفتنی است برای همه سازهها روش عاملیابی محورهاي اصلي (240PAF) و چرخش مایل کمینه مستقیم241 بهکار رفت. در پژوهش حاضر از رویکرد دو مرحله ای توصیه شده توسط (آندرسون و گربینگ242، 1988؛ به نقل از محمد خانی، 1386) برای ارزیابی مدل ها استفاده گردید : در گام اول از روش تحلیل عاملی تاییدی243 برای ارزیابی برازندگی مدل های اندازه گیری244 متغیرهای مکنون استفاده شد. به عبارت دیگر، در این گام به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا اندازه های مشاهده پذیر به خوبی و درستی سازه های مکنون را اندازه گیری می نمایند. در گام دوم از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. در پژوهش حاضر از چند شاخص برای ارزشیابی و مقا یسهی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شده است : 1)مجذور کای245 2)نسبت مجذور کا به درجه ی آزادی246 3)شاخص نیکویی برازش(247GFI) (جورسکا248، و سوربن249، 1981) (4) شاخص 250NNFI 5) شاخص برازندگی تطبیقی (251CFI) (6)شاخص برازندگی افزایشی (IFI252) و (7) ریشه ی خطای میانگین مجذورات تقریب (253RMSEA).

فصل چهارم
یافته های پژوهش

1-4 مقدمه
در اين فصل دادههاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند، ابتدا به بررسي دادههاي توصيفي پرداخته شده است و سپس دادههاي استنباطي يعني تجزيه و تحليل فرضيه ها و سوالات مورد بررسي قرار گرفته اند.
2-4 یا فته های توصیفی
برای بررسی و توصیف دادههای بدست آمده از نمونه ی مورد مطالعه، از شاخص های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد تا ازچگونگی پراکندگی نمرات بدست آمده از متغیرهای مورد مطالعه اطلاعات لازم کسب شود. این داده ها در جدول 1-4 و 2-4 درج شده است.
جدول 1-4 : شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر های پیش بین
انحراف معیار
میانگین
تعداد
متغیرهای پیش بین
1/2
7/4
340
اضطراب
01/2
4/4
340
تکانشوری
3/2
9/4
340
احساسات
3/1
07/4
340
نظم
8/1
3/5
340
خویشتن داری

مندرجات جدول 1-4 نشان می دهد که از بین متغیرهای پیش بین، متغیر خویشتن داری دارای بیشترین میزان میانگین و متغیر نظم دارای کمترین میانگین می باشد. بالاترین انحراف معیار در نمونه ی مورد مطالعه مربوط به متغیر باز بودن به احساسات و کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر نظم می باشد.

جدول 2-4 : شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای ملاک

انحراف معیار
میانگین
تعداد
متغیر های ملاک
3/2
3/3
340
علائم زیرگونهي شستشو/آلودگی
7/4
7/4
340
علائم زیرگونهي نظم / تقارن
6/2
2/6
340
علائم زیرگونهي احتکار
1/4
1/4
340
علائم زیرگونهي وسواس فکري

مندرجات جدول 2-4 نشان می دهد که متغیرهای احتکار و نظم/تقارن در نمونه ی مورد مطالعه نسبت به دیگر متغیرها به ترتیب دارای بیشترین میزان میانگین و انحراف معیار و همچنین متغیرهای نظم/تقارن و شستشو/آلودگی به ترتیب دارای کمترین میزان میانگین و انحراف معیار می باشند.

3-4 یافته های استنباطی
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در ذیل ابتدا مدل های اندازه گیری ابعاد شخصیت و زیرگونههای وسواسی توضیح داده می شود، سپس شاخص های برازندگی مدل ساختاری پژوهش حاضر مورد بحث قرار می گیرد، و نهایتاً براساس مدل ساختاری، فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
یافته ها
مدل اندازه گیری : تحلیل عاملی تاییدی
مدل اندازه گیری مدل چهار عاملی زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری: تحلیل عامل تاییدی در مورد چهار

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد آسیب شناسی، آسیب شناسی روانی، صفات شخصیت، اختلالات روانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد صفات شخصیت، افراد مبتلا، صفات شخصیتی، اختلالات اضطرابی