دانلود تحقیق در مورد استراتژی ها، صنعت گردشگری، اجرای استراتژی، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

ت تحقیق
گردشگری :
گردشگری سفری موقتی و کوتاه است ،که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود می رود(بورکارت، مدلیک، 1981: 8). تعریف دیگری از گردشگری عبارت از: هر آنچه به گردشگران و خدمات مرتبط با آنان مربوط می شود که در این تعریف گردشگری شامل همه ی فعالیت های مربوط به فرآیند جذب گردشگران و پذیرایی از آنان ، سازمان های مسافرتی ، دولت های مبدأ ، دولت های میزبان و مردم محلی می شود( زاهدی ، 1382 : 1 ) .
صنعت گردشگری:
جفرسون و لیکوریش گردشگری را « حرکت مردم » و فشار تقاضا برای خدمات گردشگری توصیف کرده اند ، نه صنعت( کاظمی : 86 ). در بررسی گردشگری با رویکرد سیستمی به این نتیجه می رسیم که صنعت گردشگری ترکیبی از فعالیت ها ، خدمات و صنایع مختلف می باشد. برای نمونه ، سی سا صنعت گردشگری را در پنج دسته منابع ، زیر ساخت ها ، تسهیلات پذیرایی ، تسهیلات سرگرمی ، ورزش و خدمات واسطه ای تقسیم بندی می کند( سی سا ،1983: 30).
توسعه پایدار:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ( W.C.E.D ) توسعه پایدار را اینگونه تعریف کرده است: یک فرآیند تغییر که در آن بهره برداری از منابع ، هدایت سرمایه گذاری ها ، سوگیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی همه به صورت هماهنگ و در جهت رفع نیاز های نسل فعلی و آینده است( 1987 : 9 ). در تعریفی دیگر توسعه ی پایدار را نوعی راهبرد توسعه مطرح کرده اند که تمام دارایی ها و منابع طبیعی و انسانی را بخوبی منابع مالی و فیزیکی برای افزایش ثروت در بلند مدت مدیریت می کند. در واقع توسعه ی پایدار مخالف هر سیاستی است که به نوعی منافع نسل ها بعدی را به خطر بیندازد(کاظمی86). به طور کلی ، تعاریف توسعه پایدار شامل دو عنصر توسعه و پایداری می شود. عنصر اول ، یعنی توسعه ، اشاره به فرایندی دارد که شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد که صرفاٌ افزایش ثروت مد نظر نیست بلکه مفهوم تغییر را به همراه دارد. تغییر در رفتارها ، خواسته ها و روش ادراک افراد از دنیای پیرامون و فقط رشد اقتصادی را شامل نمی شود چرا که توسعه سطح وسیع تر ابعاد تاریخی ، فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد(همان).
استراتژی ( راهبرد ) :
استراتژی را می توان راه و روش تحقق مأموریت سازمان تلقی کرد. به گونه ای که از این راه سازمان عوامل خارجی ( فرصت ها و تهدید ها ) و عوامل داخلی ( قوت ها و ضعف ها ) را بررسی و شناسایی کرده و از قوت های داخلی و فرصت های خارجی به درستی بهره برداری نموده ، ضعف های داخلی را از بین برده و از تهدید های خارجی نیز بپرهیزد. در بررسی استراتژی ها درباره ی شیوه انتخاب استراتژی هایی بحث می شود که می توان بدان وسیله به بهترین شکل ممکن مأموریت سازمان را تحقق بخشید. توجه هم زمان به مأموریت سازمان و استراتژی ها و بررسی اطلاعات داخلی و خارجی سازمان ، مبنایی به دست می دهد که میتوان بر آن اساس استراتژی های قابل اجرا را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد. استراتژی ها باعث می شوند که سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پا فراتر گذاشته و به جایگاه مورد نظر( در آینده ) دست یابد( اعرابی ، 89 ).
یک استراتژی عبارت است از طرح جامع و مادر شرکت که نشان می دهد شرکت چگونه به مأموریت و اهداف دست می یابد. استراتژی مزیت رقابتی را بیشینه و کمبودهای رقابتی را کمینه می کند(هانگر،1386).
تدوین استراتژی :
هنری مینتزبرگ کشف نمود فرموله کردن استراتژی مشخصا فرایندی مرتب و پیوسته نیست ،اغلب فرآیندی نا مرتب و نا منظم و ناپیوسته است که با یک جرقه آغاز می شود.در طراحی و توسعه استراتژی دوره هایی از ثبات وجود دارد ، ضمن آنکه دوره هایی از نوسان ، تغییرات جزیی ، بی هدفی و تغییرات جهانی نیز مشاهده می شود. این طرز نگریستن به تدوین استراتژی به عنوان فرآیندی نامنظم و نامرتب ، بیانگر تمایل انسان به ادامه و اصرار به مجموعه مشخصی از اعمال تا جایی است که اشتباهی رخ دهد یا اینکه فرد مجبور به بازنگری و تفکر درباره اعمال و اقداماتش گردد. این دوره به اصطلاح حضیض استراتژی3 ممکن است نتیجه ی اینرسی سازمان باشد یا ممکن است منعکس کننده این باور مدیریت باشد که استراتژی جاری هنوز مناسب است و فقط باید کمی تنظیم شود.
تدوین استراتژی عبارت است از طراحی طرح های بلند مدت برای مدیریت مؤثر فرصت ها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف شرکت. تدوین استراتژی شامل تعریف مأموریت شرکت ، تعیین اهداف قابل تحصیل ،طراحی استراتژی ها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاست ( خط مشی )(همان).
مدیریت استراتژیک :
مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی که نتیجه آن تنظیم و اجرای طرح هایی است که برای رسیدن به هدف های سازمان طراحی شده اند(رابینسون،1387).
مدیریت استراتژیک از چهار عنصر اساسی تشکیل می شود :
1) بررسی محیطی 2) تدوین استراتژی
3) اجرای استراتژی 4) ارزیابی و کنترل
مدیریت هم محیط خارجی را به منظور کشف فرصت ها و تهدید ها و هم محیط داخلی را به منظور کشف و درک نقاط قوت و ضعف سازمان بررسی می کند(همان).
عوامل استراتژیک :
عواملی که در آینده شرکت بیشترین تأثیر را دارند : نقاط قوت ، نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدید ها ( swot )
بررسی محیطی :
بررسی محیطی عبارت است از نظارت ، ارزیابی و نشر اطلاعات مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی شرکت.

محیط بیرونی :
محیط بیرونی یا خارجی شامل متغیر هایی ( فرصت ها و تهدید ها ) است که خارج از سازمان وجود دارند و از حیطه ی کنترل پیوسته مدیریت ارشد سازمان خارج می باشد. این متغیر ها ، فضا و بافتی را به وجود می آورند که سازمان در آن وجود دارد و فعالیت می کند. این متغیر ها ممکن است نیروهای کلان و روندهای موجود محیط اجتماعی یا نیروهایی باشند که در محیط خاص وظیفه ای سازمان فعال می باشد که عبارتند از : نیروهای اقتصادی ، تکنولوژیک ، سیاسی-حقوقی و اجتماعی.
محیط داخلی :
یک شرکت شامل متغیرهایی ( نقاط قوت و ضعف ) است که درون خود سازمان وجود دارد و معمولاً در حیطه ی کنترل مستمر و بلند مدت مدیران ارشد قرار دارند. این متغیرها ، بافتی را تشکیل می دهند که در آن بافت یا محیط،کار انجام می شود. این متغیر ها عبارتند از : ساختار ، فرهنگ و منابع شرکت.
اجرای استراتژی :
اجرای استراتژی عبارت است از مجموع فعالیت و انتخاب هایی که برای اجرای یک طرح استراتژیک لازم و ضروری است. اجرای استراتژی فرآیندی است که بر اساس آن سیاست ها و استراتژی ها ، با بهره گیری از برنامه ها ، بودجه و رویه ها ، به اجرا در می آید و عملی می شود.
کنترل و ارزیابی :
کنترل و ارزیابی فرآیندی است که طی آن نتایج عملکرد و فعالیت های شرکت طوری تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند که بتوان عملکرد واقعی را با عملکرد مطلوب مقایسه کرد. این فرآیند بازخورد لازم را به مدیریت می دهد تا بتواند نتایج را ارزیابی کند و در صورت لزوم اقدامات تصحیح کننده و اصلاحی را اتخاذ کند.

رسالت ( مأموریت ):
عبارت است از دلیل اصلی وجود یک سازمان و ویژگی اساسی هویت بخش مؤسسه که آن را از سایر مؤسسات متمایز می سازد.
چشم انداز عبارت است از تصویری که یک سازمان می خواهد در زمان مشخصی در آینده به آن دست یابد(همان).
تکنیک swot :
تکنیک یا ماتریس swot ، که گاهی tows نیز نامیده می شود ، ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است . از دیدگاه این مدل ، یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند . برای این منظور ، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در چهار حالت کلی so ، wo ، st و wt پیوند داده می شوند و گزینه های استراتژی از بین آن ها انتخاب می شوند( ابراهیم زاده ، آقاسی زاده ، 88 : 114 ).
10-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق
• عدم همکاری مسئولین در ارائه اطلاعات به دلایل مختلف از جمله محرمانه بودن اطلاعات
• ناکافی بودن اطلاعات دقیق و بروز
• ضعف در زیرساخت های الکترونیکی همچون اینترنت پرسرعت
• محدودیت ملاقات با خبرگان
• موانع معمول مرتبط با دیوانسالاری
• کمبود زمان و فرصت خبرگان

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه‌‌ی تحقیق

مقدمه
با تاکید بر موضوع پایان نامه ،در این فصل بین مفاهیم صنعت گردشگری و مدیریت استراتژیک پیوند داده می شود. بدین منظور در بررسی مبانی نظری دو بخش اصلی در نظر گرفته شده است . در بخش اول، با ذکر مفاهیم پایه ای نظام و برنامه ریزی گردشگری ، ضمن بررسی مباحث مرتبط با توسعه ، پایداری و موفقیت مقصد ، به بیان عوامل محیط داخلی و خارجی مقصد گردشگری پرداخته می شود و در بخش دوم نیز تلاش شده است ، رویکرد های مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک شرح داده شود.
1-2- بخش اول
1-1-2- گردشگری
گردشگری یا Tourism از کلمۀ Tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین Turns، معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبداء و مقصد و چرخش دارد. این لغت از یونانی به اسپانیایی و فرانسوی و در نهایت به انگلیسی راه یافته است(آکسفورد41356:1989).
در تعریف ذکر شده، اشارهای به اثرات گردشگری نشده است. از آنجا که توجه به اثرات گردشگری از مباحث مهم در مدیریت و برنامهریزی به شمار میرود، جعفری(2000) در تعریف خود از گردشگری به آن اشاره کرده است:
” گردشگری مطالعه انسان خارج از محل سکونت معمول اوست، مطالعه صنعتی است که به نیازهای وی پاسخ میگوید و مطالعه اثراتی که هم انسان و هم این صنعت بر محیط فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی میزبان دارند”(جعفری5،2000). در سال 1991 از سوی سازمان جهانی گردشگری(WTO) گردشگری اینگونه تعریف شد:
” به عمل فردی که به مسافرت میرود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید، گردشگری گفته میشود”(چاک وای،1382: 22).

2-1-2- گردشگری و رویکرد سیستمی6
یکی از مکاتبی که امروزه در اغلب زمینه های علمی مقبولیت یافته است و بررسی ها و تجزیه و تحلیل های علمی بر مبنای آن انجام می گیرد، دیدگاه و تفکر نظام گرا و مکتب سیستمی است . ویژگی مثبت این دیدگاه ، پرهیز از تفکر تک بعدی و یک سو نگر است . در اینجا در نظر است گردشگری از منظر سیستمی مورد بررسی قرار گیرد و عوامل مرتبط با آن شناسایی شود. گردشگری یک مقوله چند بعدی است و با عوامل متعددی در ارتباط است . عوامل عمده تاثیر گذار در صنعت گردشگری عبارتند است :
• گردشگران
• دولت های مبدا
• دولت های میزبان
• مردم بومی
• سازمان های توریستی ( آژانس های مسافرتی داخلی و بین المللی )
• موسسات آموزشی ( دانشگاه ها و سازمان های فنی وحرفه ای )
• سازمان های خدماتی ( هتل ها ، متل ها، میهمانپذیرها …)
• زیر ساخت های اقتصادی ( شبکه ارتباطی ، جاده ها ، فاضلاب …)
• شبکه حمل و نقل ( هوایی ، زمینی و دریایی )
• جذابیت توریستی ( تاریخی ، طبیعی ، فرهنگی …)
کلیه این عوامل در یک محیط برین محاط شده اند و تحت تاثیر عوامل فرهنگی ، اجتماعی , سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و محیط زیستی قرار دارند .عوامل موثر بر گردشگری در الگوی تعاملی صنعت گردشگری ( شکل 1-2) منعکس شده است( زاهدی ،1385).

شکل 2- 1- الگوی تعاملی صنعت توریسم ]زاهدی ،1385[

3-1-2- برنامه‌ریزی گردشگری7
فرایند برنامه‌ریزی گردشگری می‌بایست قادر باشد که خود را با روندهای جدیدی که گردشگری با آن مواجه است، بازارهای در حال تغییر و محیط رقابتی سازگار سازد. مقصدهایی که به خوبی طراحی شده و توسعه می‌یابند به طور معمول دارای مزیت رقابتی بوده و یا مزیت رقابتی در خود به وجود می‌آورند. برنامه‌ریزی گردشگری برای پایداری آینده گردشگری می‌بایست از پایداری کیفیت محصولات گردشگری و انتقال بیشترین منافع برای جامعه گردشگری اطمینان

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد مقصد گردشگری، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، طبیعت گردی Next Entries دانلود تحقیق در مورد توسعه گردشگری، حمل و نقل، عرضه و تقاضا، تقاضای گردشگری