دانلود تحقیق در مورد استراتژی بازاریابی، جامعه آماری، آگاهی از برند، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

معماری برند تئوری و عملی باعث افزايش شفافیت تصویر برند مي شود.
فرضيه3: تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزايش رضایت مشتری از برند مي شود.
فرضيه 4 : تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزايش وفاداری مشتری به برند مي شود.
فرضيه 5: تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزايش ضریب کاهش شکایات از برند می شود
فرضيه6: تطابق معماری برند تئوری و عملی باعث افزايش میزان آگاهی از برند مي شود.
روش های نمونه گیری
• نمونه گیری احتمالی : کلیه اعضای جامعه شانس برابری برای انتخاب شدن دارند.
o احتمالی ساده : نمونه براین اساس انتخاب می شود که کلیه افراد جامعه مورد بررسی با یکدیگر مشابهت دارند و یک دست هستند.
• قرعه کشی
• جدول اعداد تصادفی
• منظم (سیستماتیک)
o احتمالی طبقه بندی شده : در این روش افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می شوند.
o احتمالی چند مرحله ای : انتخاب نمونه طی چند مرحله و در هر مرحله به صورت تصادفی انجام می گیرد.
• نمونه گیری خوشه ای
• نمونه گیری غیر احتمالی: افراد جامعه از شانس برابری برای انتخاب شدن برخوردار نیستند، بلکه نمونه ها براساس قضاوت و یا شرایط تعریف شده از سوی محقق انتخاب می شوند.
o سهمیه ای
o آسان(در دسترس یا ساده)
o قضاوتی(وصفی)
o موردی
روش تعیین حجم نمونه
• قضاوت محقق
• فرمول آماری
o جامعه آماری نامحدود
o جامعه آماری محدود
ابزار جمع آوری داده ها
• ابزارهای کتابخانه ای
o فیش تحقیق
o پرسشنامه استخراج داده ها از اسناد
o جدول و نمودارها
o کروکی و نقشه
• ابزارهای میدانی
o پرسش نامه
o مصاحبه
o آزمون
o مشاهده
o تصویر برداری
نمونه گیری از تعداد 5 تولید کننده (به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و به شکل سهمیه ای) و از مدیران مختلف ستادی و تولیدی (جمعا 50 مورد ) مصاحبه انجام گرفته و پرسشنامه حضوری پر خواهد شد و نتایج به دست آمده برای آزمون مدل به کارگرفته می شود .
مقیاس های اندازه گیری
• مقیاس اسمی : متغیر دارای دو یا چند ارزش است. این ارزش ها نسبت به یکدیگر از لحاظ ریاضی و آماری برتری ندارند. مانند متغیر جنسیت ، مذهب و…
• مقیاس رتبه ای یا ترتیبی(رتبه ای) : علاوه بر وجود یا عدم وجود ارزش مربوطه ، شدت یا ضعف گزینه ها هم سنجیده می شود.ولی فاصله بین مقیاس ها دقیقا مشخص نیست. مانند رضایتمندی مشتریان که در چهار گزینه بسیار کم ، کم ، زیاد و بسیار زیاد برای اندازه گیری تعریف شده اند.
• مقیاس فاصله ای : علاوه بر دارا بودن ویژگی های مقیاس ترتیبی و اسمی فواصل بین ارزش ها و نمرات نیز مشخص است.به عبارت دیگر فواصل بین گزینه ها را میتوان کمّی نمود.مانند عملکرد کارگر فنی براساس زمان ساخت یک قطعه با کیفیت ثابت.در این مقیاس صفر مطلق وجود نداردیعنی نمی توان برای این متغیر مقدار صفر قرار داد
• مقیاس نسبتی یا نسبی : تمام ویژگی های مقیاس فاصله ای را دارد با این تفاوت که داری صفر مطلق است و به عنوان مبدأ سنجش مورد استفاده قرار می گیرد.مانند متغیر مسافت ، اندازه ، وزن
روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
• روایی : آیا سوالات پرسشنامه دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را می سنجد؟
o اعتبار محتوا: به مناسب بودن سوالات برای اندازه گیری ویژگی مورد بررسی می پردازد .در این زمینه از قضاوت داوران و افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه استفاده می شود.
o اعتبار ملاکی : کارامدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص . برای این منظور پاسخ های فرد در آزمون با یک استاندارد یا ملاک مقایسه می شود.
o اعتبار سازه : نمایانگر توانایی ابزار در دیافت پاسخ هایی است که مطابق با یک نظریه پذیرفته شده باشد.
• پایایی :آیا در شرایط زمانی و مکانی مشابه دیگری ، نتایج مشابهی حاصل می شود؟
o اجرای دوباره آزمون
o روش موازی
o روش دو نیمه کردن
o روش آلفای کرونباخ
o روش کودر – ریچاردسون[40]
روایی این تحقیق به وسیله دوتن اساتید دانشگاه(اساتید محترم راهنما و مشاور) و دو تن از فعالان صنعت لوازم خانگی تأیید شده است.پایایی تحقیق نیز به وسیله روش آلفای کرونباخ تعیین شده است .
مناسب ترين روش براي سنجش پایایی، ضريب آلفاي کرونباخ244 است. اين روش همبستگي دروني ابزار اندازه گيري مثل پرسشنامه يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي کنند، بکار مي رود. در صورت استفاده از آلفاي کرونباخ، هر چه مقدار آلفا بيشتر باشد، پایایی بالاتر خواهد بود. براي محاسبه ي ضريب آلفاي کرونباخ، ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه کرد. از طريق فرمول زير مي توان مقدار ضريب آن را محاسبه کرد.

J = تعداد زيرمجموعه سوالات پرسشنامه
= واريانس زير آزمون في ام.
S2 = واريانس کل آزمون.
بين محقيقن در مورد حداقل قابل قبول ضريب آلفاي کرونباخ اختلاف نظر وجود دارد، چنانچه برخي مقدار آن را حداقل 5/0 و برخي حداقل 7/0 گزارش نموده اند. براي افزايش مقدار آلفا بايد گويه هاي ناهماهنگ را حذف نمود تا مقدار آلفا افزايش يابد. در اين تحقيق نيز گويه هاي که موجب کاهش ضريب آلفاي مقياس شده اند، حذف شده است.

جدول نتايج مربوط به آزمون روايي مقياس ها را نشان مي دهد.

جدول (3-1) : ضرايب روايي متغير هاي پژوهش
متغيرها
تعدادگويه ها
ضريب روايي
پرسشنامه تعیین چرخه عمر بازار
8
7957/
پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله ورود به بازار
10
68/
پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله رشد بازار (پیشگام)
18
6807/
پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله رشد بازار(پیرو)
18
72/
پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله بلوغ بازار
12
63/
پرسشنامه تعیین استراتژی بازاریابی در مرحله افول بازار
16
73/
پرسشنامه تعیین استراتژی سبد برند
16
669/
پرسشنامه پارامترهای قدرت نسبی برند
7
728/
در محاسبه ي ضريب پایایی متغير ها ، ضريب آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد متغیر مستقل، جامعه آماری، استراتژی ها، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهلوی دوم، گونه شناسی، انعطاف پذیری، سلسله مراتب