دانلود تحقیق در مورد استان کرمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

اقامت داشته اند.تعداد 125 پرسشنامه در هتل پارس وتعداد 125 پرسشنامه در هتل اخوان و تعداد 100 پرسشنامه در هتل جهانگردی و تعداد 34 پرسشنامه در هتل گواشیر توزیع شد. که از این تعداد 292 پرسشنامه برگشت داده شد و در نهایت تعداد 284 پرسشنامه قابل استفاده بدست آمد.
3-8 سؤالات تحقیق
سؤالاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :
1. رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان چگونه است؟
2. روش های کسب اطلاعات گردشگران خارجی چگونه است؟
3. رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟
4. سطح رضایت گردشگران خارجی از هرجزیی از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟
5. چه تفاوتی بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟
6. چه تفاوتی بین گردشگرانی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند و گردشگرانی که برای بار چندم به این استان مسافرت کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های پژوهش حاضر با استفاده از تجزیه تحلیل های توصیفی و تجزیه تحلیل های استنباطی و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه در ذیل به شرح هریک از روش های بکار رفته می پردازیم :
3-9-1 تجزیه تحلیل های توصیفی
تجزیه تحلیل های توصیفی برای فراهم کردن اطلاعات جمعیت شناختی ، برای ایجاد میانگینی از اهمیت سطح انگیزش ، منابع اطلاعاتی و سطح رضایت استفاده شده است.
تجزیه تحلیل توصیفی برای پاسخ به سوالات زیر مورد استفاده قرار گرفته است :
• رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان چگونه است؟
• روش های کسب اطلاعات گردشگران خارجی چگونه است؟
• رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از هر جز از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟

3-9-2 تجزیه تحلیل های استنباطی
آزمون تی
آزمون تی یک آزمون پارامتریک است که برای مقایسه میانگین ها مورد استفاده قرار میگیرد. در آزمون t تک نمونه ای فرض بر این است که داده ها ، نمونه هایی از یک جامعه یا یک توزیع خاص هستند. پس این فرضیه صفر را مورد آزمون قرار می دهد که آیا نمونه متعلق به جامعه ای با میانگین مشخص است یا خیر؟
• از این آزمون یکی از آزمون هایی است که برای پاسخ به سوال :سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های گردشگری استان کرمان چگونه است؟ مورد استفاده قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)
شکل بسط داده شده ی آنوا (ANOVA) است اگر در پژوهش ها بخواهیم بیش از یک متغیر وابسته را مقایسه کنیم از تحلیل واریانس چند متغیر (MANOVA) استفاده می شود .(مقایسه ی دو گروه تحت تاثیر چند متغیر ) این تحلیل برای پاسخ دادن به دو سوال مناسب است :
1. آیا تغییر در متغیرهای مستقل اثرات مشخصی روی متغیر های وابسته می گذارد ؟
2. . رابطه ی بین متغیر های مستقل و وابسته چیست ؟
تجزیه تحلیل (MANOVA) اختلاف بین گردشگران خارجی (از لحاظ استفاده از تور گردشگری یا گردشگری مستقل و انفرادی ،گردشگرانی که برای بار اول مسافرت می کنند و گردشگرانی که برای بار چندم از استان کرمان بازدید می کنند) با میانگین امتیاز پیرامون سطح اهمیت منابع اطلاعاتی و سطح رضایت در مورد ویژگی های گردشگری استان کرمان نشان می دهد.
سوالات تحقیقی که در ذیل آمده اند با تجزیه تحلیل واریانس پاسخ داده شده اند:
• چه تفاوتی بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟
• چه تفاوتی بین گردشگرانی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند و گردشگرانی که برای بار چندم به این استان مسافرت کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟
تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی89 و تاییدی90 داشته باشد. تمایز بین این دو نوع تحلیل دارای اهمیت زیادی است. اینکه کدام‌یک از این دو شکل باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده‌ها است. در تحلیل اکتشافی، پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌های ویژه و نیز روابط جالب میان آنهاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی بر روی داده‌ها انجام می‌دهد. به بیان دیگر، تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد، می‌تواند ساختارساز، مدل‌ساز یا فرضیه‌ساز باشد و یا فرضیه‌هایی تدوین کند که نسبت به سایر روش‌های چند متغیری، آزمایش‌پذیری عینی‌تری داشته باشد.
تحلیل اکتشافی وقتی به کار می‌رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش‌تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عامل‌های زیربنایی داده‌ها نداشته و به واقع مایل باشد درباره تعیین تعداد یا ماهیت عامل‌هایی که همپراشی بین متغیر‌ها را توجیه می‌کنند، داده‌ها را بکاود. بنابراین تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری و نه یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته می‌شود . علاوه بر این تحلیل عاملی «به گونه بارزی مستلزم سوال‌هایی درباره روایی است». در فرآیند تعیین این مطلب که آیا عامل‌های شناخته شده با یکدیگر همبسته هستند یا نه، تحلیل عاملی اکتشافی به این پرسش روایی سازه جواب می‌دهد که: آیا نمره‌های تست آنچه را تست باید بسنجد اندازه می‌گیرد؟ در حقیقت بیشتر مطالعات تحلیل عاملی از لحاظ تاریخی اکتشافی بوده است .
تحلیل عاملی اکتشافی روشی است که اغلب برای کشف و اندازه‌گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه‌گیری‌های مشاهده شده به کار می‌رود. پژوهشگران به این واقعیت پی برده‌اند که تحلیل عاملی اکتشافی می‌تواند در مراحل اولیه تجربه یا پرورش تست‌ها کاملا مفید باشد. اما هرچه دانش بیشتری درباره طبیعت اندازه‌گیری‌های روانی و اجتماعی به دست آید، تحلیل اکتشافی ممکن است کمتر به عنوان یک ابزار مفید به کار رود و ممکن است حتی بازدارنده نیز باشد.از تجزیه و تحلیل عاملی برای پاسخ به سوال زیر استفاده شده است :
• سطح رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های گردشگری استان کرمان چگونه است؟
خلاصه فصل سوم
این فصل به بررسی جامعه آماری،روش نمونه گیری،جمع آوری داده ها، سوالات تحقیق و شیوه تجزیه تحلیل داده ها پرداخته است.

فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه
محقق پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای پاسخ به سوالات تحقیق و یا آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… هماهنگی دارد، داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت سوالات یا فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته‌ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه‌ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده‌های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این فصل نیز به توصیف داده‌های پژوهشی و تجزيه و تحليل داده‌هایی كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از سوالات پاسخ داده می‌شود.
4-2 متغیرهای جمعیت شناختی
نتایج آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق حاضر در نگاره شماره 9 الی ،نشان داده شده است.

متغیر
کمیت
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
200
69.4

زن
88
30.6
نگاره شماره 9:جدول آمار توصیفی متغییر جنسیت

نگاره شماره 10:نمودار آمار توصیفی متغییر جنسیت
متغییر
کمیت
فراوانی
درصد
نحوه مسافرت
تنهایی
200
69.4

با خانواده
88
30.6
نگاره شماره 11 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت

نگاره شماره 12 : نمودارآمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت
متغییر
کمیت
فراوانی
درصد

سن
کمتر از 30 سال
40
13.9

31- 40
72
25

41-50
66
22.9

بیشتر از 50 سال
110
38.2

نگاره شماره 13 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرسن

نگاره شماره 14 : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیرسن

متغییر
کمیت
فراوانی
درصد

مدت اقامت در استان کرمان
1روز
62
21.5

2روز
94
32.6

3روز
66
22.9

4روز
28
9.7

5روز
2
0.7

بیشتر از 5 روز
36
12.5
نگاره شماره 15 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان

نگاره شماره 16 : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان

متغییر
کمیت
فراوانی
درصد
وضعیت تاهل
مجرد
222
77.1

متاهل
66
22.9
نگاره شماره 17 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر وضعیت تأهل

نگاره شماره18 : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر وضعیت تأهل

متغییر
کمیت
فراوانی
درصد

زبان مادری
عربی
22
7.6

ایتالیایی
60
20.8

فرانسوی
34
11.8

اسپانیایی
28
9.7

انگلیسی
46
16.0

هلندی
22
7.6

سوئدی
4
1.4

مجارستانی
6
2.1

فلاندی
14
4.9

چینی
12
4.2

المانی
32
11.1

روسی
8
2.8
نگاره شماره 19 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر زبان مادری

نگاره شماره 20 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر زبان مادری
متغییر
کمیت
فراوانی
درصد

کشور محل اقامت

ایتالیا
60
20.8

اسپانیا
28
9.7

آمریکا
28
9.7

فرانسه
26
9.0

چین
26
9.0

المان
22
7.6

استرالیا
18
6.3

هلند
14
4.9

مجارستان
12
4.2

روسیه
10
3.5

سوریه
8
2.8

اتریش
8
2.8

سویس
8
2.8

سودان
8
2.8

بلژیک
6
2.1

فلاند
6
2.1

امارات
4
1.4

عراق
4
1.4
نگاره شماره 21 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر کشور محل اقامت

نگاره شماره 22 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر کشور محل اقامت
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد

هدف از مسافرت
گذراندن تعطیلات/اوقات فراغت
178
61.8

با حمایت مالی شرکت و تجارت
54
18.8

دیگر فعالیت های تجاری
44
14.5

شرکت در همایش
12
4.2

گذراندن ماه عسل
2
.7
نگاره شماره 23 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر هدف از مسافرت

نگاره شماره 24 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر هدف از مسافرت

متغیر
کمیت
فراوانی
درصد

وضعیت اشتغال
استخدام
116
40.3

خود اشتغالی
50
17.4

خانه دار
44
15.3

بازنشسته
18
6.3

دانشجو
16
5.6

سایر
44
15.3
نگاره شماره 25 :جدول آمار توصیفی مربوط به وضعیت اشتغال

نگاره شماره 26 :نمودار آمار توصیفی مربوط به وضعیت اشتغال

متغیر
کمیت
فراوانی
درصد
میزان تحصیلات
دیپلم
50
17.4

کارشناسی
88
30.6

کارشناسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق، استان کرمان، شاه نعمت الله ولی، جامعه آماری Next Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، حمل و نقل، استان کرمان، تحلیل عامل