دانلود تحقیق در مورد استان تهران، جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

صنايع با توجه به خوشه اي شدن آن پديد مي آيد باعث به وجود آمدن يک مزيت نسبي در آن صنعت مي شود. کشور هاي در حال توسعه مانند چين، هند، ترکيه، برزيل، سنگاپور، مالزي و … موفقيت هايي را در اين زمينه داشته اند. در اينجا نمونه هايي از مطالعات شناختي خوشه هاي اين کشور ها آورده مي شود.
1-1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا
اين مطالعه شناختي بر روي خوشه چرم نواحي صنعتي برنتا و ماركه در ايتاليا انجام شده است. در اين پژوهش الگوي ناحيه صنعتي به چهار عامل اصلي زير تقسيم شده است: (رابلوتي،1382)
عوامل فضايي و مكاني
ناحيه هاي صنعتي به عنوان ماهيتي ارضي – اجتماعي و همچنين مفهومي اقتصادي تعريف شده اند. بنابراين فضا در تعريف ناحيه مطرح است و به عنوان عاملي كه شبكه روابط محلي شكل گرفته بين عاملان اقتصادي را پيچيده تر ميكند، مطرح مي باشد. مجاورت فضايي (مكاني) داراي تاثيرات مثبت در كاهش هزينه هاي مبادله و حمل و نقل كالاهاست. اين جريان مثبت همچنين شامل جريان سريعتر اطلاعات، تماس رو در روي بيشتر عاملان اقتصادي، قيمت پايين زمين و نيروي كار، هماهنگي مطلوب بين بانك هاي محلي و صنعت، انسجام اجتماعي و پيشينه فرهنگي مشترك مي باشد.
عامل فرهنگي و اجتماعي
وجود ويژگي هاي مشترك فرهنگي و اجتماعي براي عملكرد ناحيه صنعتي ضروري مي باشد. در نواحي صنعتي سازماندهي كردن روابط اقتصادي با روابط اجتماعي موجو در هم تنيده شده اند و رفتار اقتصادي تا حدي از هنجارهاي اجتماعي و سازمان ساختار اجتماعي تبعيت مي كند. بنابراين قوانين اجتماعي روند انجام مبادلات و نوع روابط بين كارفرمايان و نيروي كار آنها و عاملان اقتصادي متعلق به آن جامعه را تحت تاثير قرار مي دهند.
طبق آنچه كه از خصوصيات ناحيه صنعتي بر مي آيد، “حس اعتماد” اغلب به عنوان اصلي مهم در روابط تجاري و تبيين و توضيح رفتار همكاري در ناحيه ها مطرح مي باشد. نكته اصلي اين بحث اين است كه ماهيت اجتماعي مشترك و قوي برقراري اعتماد و اطمينان را آسان مي كند و مي توان رفتار مشاركتي را نيز بر مبناي آن توضيح داد.
عوامل سازماني و اقتصادي
عوامل سازماني و اقتصادي محور اصلي اين مطالعه به شمار مي آيد. در اين بخش عوامل كليدي اقتصادي و سازماني را به شرح زير شناسايي مي شود:
تخصص يافتگي چشمگير در زمينه توليد در سطح محلي، سيستم توليد تخصص يافته محلي
درجه بالايي از تقسيم كار بين شركت ها
با وجود تعداد زيادي از عاملان محلي و نبود شركتي قالب و پيشرو، روابط بين شركت ها با توجه به موازنه موجود بين رقابت و همكاري قابل بررسي و شناسايي مي باشد.
ميزان تخصص و مهارت كارگران بيانگر مرجعي است كه در تعيين ميزان دانش عمومي- كه به طور كلي در دسترس ناحيه مي باشد- بسيار موثر است.
وجود سيستمي كارآمد از روابط رو در رو بين عاملان اقتصادي كه گردش اطلاعات در زمينه فناوري، بازار، عرضه كنندگان و ديگر مولفه ها را تسهيل مي كند و هزينه هاي مبادله را كاهش مي دهد.
وجود شبكه هاي با سابقه و تخصص يافته از عاملان اقتصادي كه توليدات نواحي را در بازارهاي نهايي خود عرضه مي كنند.
عوامل سياستگزاري و نهادي
اين بخش به مداخله نهادي در توسعه و رشد ناحيه صنعتي را بررسي مي کند. خط مشي ضمني که به طور ضمني از مطالعات اشميتز و بروسکو برميآيد اين است که: “نمي توان نواحي صنعتي را تنها با مداخله هاي سياستگزاري ايجاد کرد، اما در صورتي که گروه کثيري از بنگاهها که تخصصي شده اند و از حيث جغرافيايي تمرکز يافته اند در يک ناحيه موجود باشند، آنگاه نهادها مي توانند در پشتيباني از رشد صنعتي و نوآوري موثر باشند.”
با توجه به مطالب فوق مطالعه شناختي انجام شده، جنبه هاي مختلفي را مورد بررسي قرار داده است که عبارتند از:
وضعيت نيروي انساني واحد هاي مستقر در خوشه
عملکرد واحدها
روابط با تامين کنندگان مواد اوليه و ماشين آلات
روابط پيمانکاري
وضعيت بازار داخلي و خارجي
نوآوري در فرايند توليد
رقابت بين شرکت ها
همکاري بين واحد ها خوشه
حمايت نهادها و انجمن ها
سياست هاي دولت
سرمايه گذاري هاي انجام شده در خوشه
2-1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه سراميک موربي هند
اين مطالعه شناختي تلاش دارد تا با يک نگاه ريشه اي، مشکلات، گلوگاه ها و تعارضات موجود در صنعت را شناسايي کرده و با يافتن راهکارهايي به حل آن کمک نمايد. متدولوژي به کار گرفته شده در اين مطالعه توسط تيم پروژه يونيدو تهيه شده است. لازم به ذکر است که اين مطالعه رويکردي به کاهش مصرف انرژي نيز دارد. نکاتي که در اين تحقيق به آن متمرکز شده به شرح زير ميباشد: (Sri D Ghosh, 2003)
جمع آوري داده هاي اوليه واحد هاي سراميک در خورجا و موربي
شناسايي سرويس تامين کنندگان، مشتريان و موسسات در جنبه هاي مختلف زير:
وضعيت تکنولوژي و فرايند هاي ساخت
هزينه هاي ساخت و کاهش هزينه ها
مديريت کيفيت
مهارت هاي در دسترس
مهندسي ارزش
تمام زنجيره تامين شامل پيوند هاي پيشرو و پسرو مانند تامين کنندگان، مشاوران و صادرکنندگان
ساختار مديريتي واحدها
تجزيه و تحليل SWOT خوشه
توصيه هايي پيرامون کاهش مصرف انرژي در خوشه
3-1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه پلاسيتک لاهور پاکستان
اين مطالعه در ابتدا به معرفي محصول خوشه و ويژگي هاي آن مي پردازد و سپس چشم انداز صنعت را در بعد جهاني بررسي مي نمايد و ضمن معرفي ويژگي هاي خوشه مورد نظر به تحليل محيط صنعت پرداخته که شامل موارد زير مي باشد: (Minhas.2006)
وضعيت صنعت (Business Status)
محيط اجتماعي – جغرافيايي (Social & Regulatory environment)
مالي (Finance)
منابع انساني (Human Resource)
مواد اوليه (Raw material Procurement)
فروش محصول (Product Sale)
در ادامه وضعيت نهاد هاي حمايتي نيز بررسي مي شود. اين نهاد ها نقش مهمي را در خوشه ايفا مي نمايند و در اين مطالعه تاکيد زيادي بر اين موسسات شده است. در انتها نيز تجزيه و تحليل SWOT خوشه به انجام رسيده است.

شکل (9-2) نقشه خوشه پلاستيک لاهور
4-1-1-19-2- امکان ايجاد خوشه صنعتي جديد با استفاده از سازمان مجازي در روسيه:
الکساندر و ديگران در پژوهشي در روسيه، به تشکيل خوشه هاي صنعتي با استفاده از روش سازمان مجازي پرداخته اند. تحقيق آنها به سؤالاتي در ارتباط با سياست و شکل گيري خوشه اختصاص يافته است. هدف اصلي پژوهش بررسي امکان ايجاد يک خوشه صنعتي بديع و نو به شکل يک سازمان مجازي ميباشد. آنها در تحقيقشان تعاريفي را که پورتر از خوشه و روش خوشه اي ارائه کرده است، مد نظر قرار داده اند. در اروپا، مفهوم “خوشه مجازي” مدت زيادي است که به عنوان موضوع مطالعات زيادي، مورد استفاده قرار مي گيرد و در حال حاضر نيز تحول گسترده اي از ارتباطات فيزيکي درون يک خوشه به سوي ارتباطات مجازي که هدفش کمک به ايجاد مزاياي رقابتي در يک اقتصاد خلاق سريعاَ در حال تغيير است، وجود دارد. در اتحاديه روسيه، مفهوم خوشه مجازي به دلايلي از قبيل نبود قانون در اين حيطه، نبودن زيرساختهاي اساسي در اقتصاد و کارايي پايين بنگاههاي مختلف، در عمل وجود ندارد. آنها در تحقيقشان پيشنهاد دادند که روش سازمانهاي مجازي به منظور ايجاد خوشه صنعتي جديد و مبتکرانه که به معناي ترکيب اجزاي خوشه و شامل منابع و دانش آنهاست، در محيطي کجازي به کار گرفته شود (الکساندر و ديگران، 2013).
5-1-1-19-2- انواع خوشه هاي صنعتي در اتيوپي
رايج ترين نوع خوشه هاي صنعتي در اتيوپي، خوشه هاي طبيعي هستند. خوشه هاي طبيعي متمرکز بر فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر نيروي بازار در طولاني مدت ميباشند. اگرچه تعداد دقيق خوشه هاي طبيعي در اتيوپي معلوم نيست، آنها عمدتاَ در ميان صنايعي که نيازمند نيروي کار زياد بوده و اغلب در مراکز شهري، مناطق روستايي و توريستي قرار دارند. برخي از نمونه هاي چنين خوشه هايي، خوشه کفش در آديس آبابا، خوشه چوبکاري و فلزکاري در مِکِله، خوشه بامبوکاري در هاواسا مي باشد. هدف اصلي روش توسعه خوشهاي يونيدو، شروع کردن فعاليتهاي مرتبط و متصل به هم در ميان سازمانهاي داخل خوشه و بنگاههاي متفاوت به منظور ايجاد روحيه همکاري و اطمينان است که مي تواند منجر به “يک خوشه پويا در ميان نقش آفريناني که نيروي جمعي را به کار مي گيرند تا راهکارهاي جديد کسب و کار را ابداع کنند” گردد. اجزاي اصلي خوشه بندي از قبيل اطمينان و اعتماد، همکاري و جريان ضمني دانش معمولا تا به توسعه رسيدن زمان مي برند و نيازمند محيطي هستند که مبتني بر نيروي بازار است (مريما و ديگران، 2013).
6-1-1-19-2- خوشة صنعتي، نمايندگي دولت و توسعة کارآفريني- مطالعة موردي در چين
ليو و همکاران در سال 2013 مطالعهاي تحت عنوان خوشه صنعتي، نمايندگي دولت و توسعه کارآفريني را در چين، استان ژجيانگ و شهر ونژو انجام دادند. هدف تحقيق مزبور بررسي اين امر بود که چرا فعاليتهاي کارآفريني در يک خوشه متراکم هستند و عملکرد نمايندگيهاي دولت که ميتوانند محيطي مطلوب براي توسعة کارآفريني ايجاد کنند را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به منظور جمعآوري دادههاي دقيق و کامل از روش مطالعة موردي استفاده کردند تا دامنة تحقيق و موارد جزئي خوشه صنعتي را در ونژوي چين مورد بررسي قرار دهند. دادههاي تجربي براي تحليل و بررسي، از مصاحبههاي کامل و جامع با کارآفرينان سازمانهاي خصوصي و دولتي به دست آمد. داده هاي آماري و اسناد تاريخي نيز به منظور افزايش درک شرايط منطقهاي نيز جمعآوري شد. نتيجة پژوهش اين بود که در ونژو، چهار گروه اصلي نمايندگيهاي دولت که عملکرد سرمايهگذاري، تحقيق و نوآوري، اطلاعات صنعتي و خدمات پشتيباني را انجام ميدهند، به همراه توسعة خوشه هاي صنعتي به وجود آمده بودند. همچنين سرمايه اوليه، پشتيباني تکنولوژي و سرمايه انساني، منابع حياتياي هستند که آن بنگاهها تلاش کرده بودند تسهيلات براي فعاليتهاي کارآفريني در خوشههاي محلي را فراهم آورند (ليو و همکاران، 2013).

2-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه در ايران
1-2-1-19-2- شناسايي خوشههاي صنعتي استان تهران
زنوز و برمکي در پژوهشي به شناسايي خوشههاي صنعتي پيشرو در استان تهران پرداختند. براي اين منظور يک روش کمي سه مرحلهاي به کار گرفته شد. اين سه مرحله بدين قرار بود که ابتدا با استفاده از تکنيک ضريب سهم مکاني از ميان 111 فعاليت صنعتي استان تهران به تفکيک کدهاي 4 رقمي ايسيک، 58 فعاليت صنعتي داراي ضريب سهم مکاني بزرگتر از يک شناسايي شدند. در مرحله دوم از ميان 58 فعاليتهاي صنعتي منتخب، 17 فعاليت صنعتي که بر اساس تجزيه و تحليل پيوندهاي مستخرج از جدول داده- ستانده استان تهران و همچنين پيوندهاي ضمني شناسايي شده بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه خوشههاي صنعتي (210 نمونه)، داراي پيوندهاي قوي تري با ساير صنايع و همچنين خدمات پشتيبان بودند، به عنوان 17 خوشه صنعتي استان تهران شناسايي شدند. اطلاعات مستخرج از پرسشنامه تبيين کننده چهار مشخصه بود که تعاملات ضمني بين کارگاههاي صنعتي استان تهران را مورد ارزيابي قرار ميداد. اين مشخصهها عبارت بودنداز: برون سپاري، پيمانکاران فرعي، نحوهي تأمين خدمات صنعتي جهت تعمير اساسي اموال سرمايهاي و خريد و فروش محصولات و خدمات بين صنايع. در گام سوم با ترسيم نمودارهاي تارعنکبوتي بر اساس 15 متغير عملکرد اقتصادي، خوشه صنعتي توليد وسايل نقليه موتوري به عنوان خوشه صنعتي پيشروي استان تهران معرفي شد (زنوزي و برمکي، 1390).
2-2-1-19-2- ارائه مدل مفهومي عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي
آقاجاني و صفايي طي يک مقاله، پس از مروري بر ادبيات نظري تحقيق، 27 عامل تاثير گذار بر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي را شناسايي کرده و با تركيب اين فاكتورها هشت فاكتور به عنوان عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي معرفي نمودند كه عبارت بود از: تمركز جغرافيايي، تسهيل نوآوري، شرايط تقاضا، فاكتور محيطي، پيش زمينه هاي اجتماعي فرهنگي سياسي همگن و قوي، استراتژي شركت ها /ساختار و رقابت (چشم و هم چشمي)، شبكه نهادها وصنايع پشتيبان و مرتبط وارتباطات بين بنگاهها (آقاجاني و صفايي،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره اسفار اربعه، عارفان مسلمان، حکمت و فلسفه Next Entries منابع تحقیق درباره فرهنگ اصطلاحات، فصوص الحکم، معرفت خدا