دانلود تحقیق در مورد ابزار پژوهش، عوامل بازدارنده، موانع توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

ن مجازي در روسيه ……………………………………………
125
5-1-1-19-2- انواع خوشه هاي صنعتي در اتيوپي ………………………………………………………………………………………………………..
126
6-1-1-19-2- خوشة صنعتي، نمايندگي دولت و توسعة کارآفريني- مطالعة موردي در چين …………………………………….
127
2-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه در ايران ………………………………………………………………………………………………………………….
128
1-2-1-19-2- شناسايي خوشههاي صنعتي استان تهران ……………………………………………………………………………………………..
128
2-2-1-19-2- ارائه مدل مفهومي عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي ………………………………………………………
128
3-2-1-19-2- ارزيابي و اولويت بندي موانع توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي قطعه سازان خودرو استان سمنان) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
129
4-2-1-19-2- خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار …………………………………………………………………………………………………..
129
5-2-1-19-2- روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور ……………………………….
130
2-19-2- مطالعات توسعهاي خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………
131
1-2-19-2- بررسي امكان توسعه صنايع نساجي ايران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتي ………………………………….
131
2-2-19-2- بررسي عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي خوشه نساجي يزد) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
131
3-2-19-2- ارايه مدلي جهت استقرار خوشه صنعتي در پتروشيمي ……………………………………………………………………………..
132
4-2-19-2-بررسي نقش توسعه خوشههاي صنعتي برفرآيند توسعه محصول جديد درخوشه قطعات خودروي سمنان
133
4-2-19-2- تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از روش دلفي )مطالعه موردي: خوشه صنعتي خرماي سراوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
134
20-2- چهارچوب مطالعه شناختي در اين تحقيق …………………………………………………………………………………………………………..
134
1-20-2- تجزيه و تحليل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعيت دروني خوشه) ………………………………………………….
134
2-20-2- تجزيه و تحليل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعيت بيروني خوشه) ………………………………
138
3-20-2- تحليل نهادي خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………
141
4-20-2- تحليل سطح روابط و همکاري ميان اعضاي خوشه …………………………………………………………………………………………
148
5-20-2- مدل شناختي خوشه صنعتي در اين تحقيق …………………………………………………………………………………………………..
151

فصل سوم : روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
152
2-3- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
152
3-3- جامعه آماري پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
152
4-3- روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
153
5-3- نمونه آماري پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
153
6-3- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
154
7-3- شواهد مربوط به روايي ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….
155
8-3- روش تحليل دادهها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
157
9-3- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
158

فصل چهارم : تجزيه و تحليل دادهها
1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
160
2-4- بررسي کمي واحد هاي شاليکوبي …………………………………………………………………………………………………………………………..
160
3-4- آشنايي با برنج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
161
4-4- سطح زير کشت، توليد و مصرف برنج ……………………………………………………………………………………………………………………..
161
5-4- برنامه هاي راهبردي و توسعه اي ……………………………………………………………………………………………………………………………
162
6-4- نمونه آماري پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
163
7-4- بررسي پرسش هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………
163
1-7-4- آزمون فرضيات با استفاده از آماره t-test و z ………………………………………………………………………………………………….
163
1-8-4- اولويت بندي متغيير هاي تحقيق با استفاده از آزمون فريدمن …………………………………………………………………………
212

فصل پنجم : نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
1-5- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
217
2-5- نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
217
1-2-5- پاسخ به سئوالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………
217
3-5- محدوديت هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
224
4-5- ارائه پيشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
225
1-4-5- پيشنهادات کاربردي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
225
5-5- پيشنهادات تحقيقات آتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
226

چکيده
توسعة صنعتي از طريق توسعة خوشههاي کسب و کار به عنوان يکي از رويکردهاي بديلي است که طي دو سه دهة اخير در کشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه، سرلوحة کار و خط مشي سياستگذاران عرصة صنعت و توسعة صنعتي قرار گرفته است. اجراي پروژه هاي توسعة خوشههاي صنعتي در سطح استانهاي مختلف کشور، به عنوان بخشي از اقداماتي است که تاکنون در ايران انجام پذيرفته است. پژوهش حاضر به مطالعة موردي خوشة برنج در استان گيلان و ارزيابي تأثيرات خوشههاي صنعتي در توسعة منطقهاي ميپردازد. در اين پژوهش ضمن بهره گيري از مطالعات مرتبط در سطح جهان و ايران، با بهره گيري از مفاهيم پايه اي و کلاسيک ادبيات خوشه اي به بررسي و ارزيابي موضوع پرداخته شده است. در ضمن جهت دريافت صحيح اطلاعات مديران ارشد مجموعه هاي شاليکوبي از پرسشنامه اي شامل 39 سوال 5 گزينه اي و 2 سوال 2 گزينه اي با عناوين کلي بررسي وضعيت دروني، وضعيت بيروني، وضعيت نهادي و وضعيت همکاري استفاده گرديده است. تعداد 310 نفر از مديران مورد سوال قرار گرفته به درستي پاسخگوي سوالات بودند. با استفاده از نرم افزار SPSS آلفاي کرونباخ مورد قبول تاييد گرديد. آزمون فرض نيز براي تک تک سوالات انجام گرفت. در نهايت تحليل خروجي آماري سوالات در دنياي واقعي در فصل پنجم به تفصيل آورده شده است. در کل خوشه صنعتي برنج در زمينه وضعيت دروني در شرايط مطلوبتري نسبj به عوامل ديگر قرار دارد. اما در بعد وضعيت بيروني و همکاري بين اجزاي خوشه از نظر مديران واحد ها داراي معايب اساسي مي باشد که لزوم توجه بيشتر به اين حوزه ها را تبيين مي نمايد.

1-2- مقدمه
امروز پيشرفت خوشه اي نقش محوري و بارزي در سياست هاي اقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه يافته ايفا مي نمايد. اگر بر رويكردهاي گذشته تمركز بيشتري بر اقتصاد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حکمت و فلسفه، انفعالات نفس، نظام احسن Next Entries دانلود تحقیق در مورد توسعه منطقه، برنامه اول توسعه، برنامه چهارم توسعه